Je bent kostbaar... Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb. (Jesaja 43:4) Verrassing... Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. (1 Cor. 2:9) Jij bent een parel... Geloofsbelijdenis Hieronder staat de geloofsbelijdenis afgebeeld. Deze belijdenis wordt vandaag de dag in vrijwel elke kerk over de hele wereld beleden. De belijdenis bestaat uit 12 artikelen. Voor het gemak heb ik ze alle twaalf genummerd zodat je ze goed uit elkaar kan houden. 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde 2. en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 5. op de derde dag opgestaan van de doden; 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 8. Ik geloof in de Heilige Geest; 9. ik geloof in de heilige algemene kerk, de gemeenschap der heiligen; 10. de vergeving van de zonde; 11. de opstanding van het lichaam; 12. en het eeuwige leven. A M E N . Apostolische Geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; de vergeving van de zonden; de wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen. 1 God. Ik geloof in 1 God die mij en alles om mij heen gemaakt heeft, om Hem te omringen, zodat Hij zijn vaderliefde aan ons kan geven. Hij heeft mij de vrije wil gegeven om keuzes te maken, en het bewustzijn van mijn verantwoordelijkheid. Ik geloof in Gods Zoon Jezus Christus, die op aarde is gekomen om voor ons een voorbeeld te zijn, en ons de weg naar God te wijzen. Hij heeft ons laten zien wat liefde is, maar de mensen begrepen Hem niet. Hij werd door angst en verdriet verscheurd, maar toch zei Hij tegen zijn Hemelse Vader: "Uw wil geschiede." Hij is voor onze zonden aan het kruis geslagen, maar de dood kon Hem niet vasthouden en Hij is op de derde dag weer opgestaan. Hij is naar de Hemel gevaren om voor ons een plaats te bereiden. Hij zit nu aan de rechterhand van God om voor ons te pleiten. Ik geloof in Gods Geest, de Heilige Geest, die mij kracht geeft in het leven en mij helpt om de weg naar God te bewandelen. Ik geloof dat God tot ons spreekt door die Geest. Dit is de Drie-eenheid waar ik in geloof. Ik geloof dat er een tegenkracht is van God, die ons van Gods weg af wil houden... Ik geloof in de Bijbel, waarin we lezen over God die vergevingsgezind is. Ik geloof dat ik Hem alles kan vertellen. Hij biedt houvast en geeft ons kracht om zijn Plan met de mensen door ons uit te voeren. Ik geloof dat God ons liefheeft en ons laat openstaan voor anderen. Ik geloof dat God ons vertrouwt, en we proberen dat vertrouwen waar te maken. Ik geloof dat de Schoonheid, de Liefde en de Kracht van God te zien zijn in de kleine dingen om ons heen. Daarin zie ik dat God ons niet allen laat, en dat we de kracht krijgen om te staan voor ons persoonlijke geloof, zonder daarbij anderen in verdrukking te brengen. Want ik geloof dat we ondanks onze verschillen samen op weg kunnen in ons geloof. We horen allemaal thuis in de gemeente van Jezus Christus. Ik geloof dat dit leven niet het einde is maar het begin van de weg die we samen met God mogen bewandelen. Almachtige Schepper. Wij geloven in God, de almachtige Schepper van hemel en aarde, die ons geschapen heeft naar Zijn voorbeeld. Hij heeft de wereld aan ons toevertrouwd. Hij is Vader van Jezus Christus en van ons mensen. Hij kent ons allen persoonlijk in ons denken en doen, en heeft weet van onze dwalingen. Hij vergeeft onze zonden door Zijn Zoon Jezus Christus, die Hij uit liefde voor ons naar de wereld zond. Wij geloven in Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heiland. Hij heeft onder ons gewoond. Hij bleef tot het uiterste trouw aan de Eeuwige, aan zichzelf, aan zijn roeping. Hij heeft Zijn liefde aan ons bewezen in Zijn leven, lijden en sterven. Hij heeft ons door Zijn opstanding het geheim doen verstaan van het eeuwige leven. Wij willen ons door Zijn boodschap laten leiden. Wij geloven in de Heilige Geest, die ons inspireert, kracht geeft en op velerlei wijze bezielt. Hij spreekt ons aan in een taal, die iedereen op eigen wijze kan verstaan, en die ons tot God leidt. Hij is de Adem, die ons draagt en geborgenheid biedt. Wij weten, dat wij ons voor God hebben te verantwoorden, voor wat we zeggen en denken, voor wat we doen en nalaten. We vertrouwen, dat wij bij Hem vergeving vinden wanneer wij falen. Wij geloven in de kerk als geloofsgemeenschap in zowel goede als kwade dagen. Wij geloven in bemoediging, in omzien naar elkaar. Wij geloven in het Koninkrijk van God, bestemd voor alle mensen, overal, het eeuwig leven, waar iedereen gelijk is, en we zien in vreugde en blijdschap uit naar een nieuwe wereld waar vrede en gerechtigheid zullen bloeien. Ja, dat geloven wij. God voor ons. Ik geloof in God die mens en wereld heeft geschapen, die mij een plaats geeft om te wonen, adem om te leven, oor om te luisteren, stem om te spreken, geest, levenskracht, moed om mijn weg op aarde te gaan. Ik geloof dat God ook op een menselijke wijze God-voor- ons wilde zijn. Ja, Hij heeft als mens onder ons gewoond, een licht dat scheen in de duisternis. Maar de duisternis heeft Hem niet begrepen. Wij hebben Hem aan het kruis geslagen. Maar Hij vertrouwde op Gods laatste woord, en is verrezen, zeggend dat Hij ons een plaats zal bereiden in het huis van zijn Vader, waar Hij nu woont. Ik geloof dat Christus ons zijn Heilige Geest gegeven heeft, die mij zegt hoe ik moet leven en die mij herinnert aan wat Hij gezegd heeft. Ik geloof dat de Geest van God zich op de onverwachtste momenten openbaart in de vreugde van mensen die meeleven met vreugde van anderen. Ik geloof in die Geest. En ik geloof in het eeuwige leven, in de liefde die sterker is dan de dood, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar wij mogen leven met God en met elkaar tot in eeuwigheid; Glorie voor God en voor de mensen vrede. Wij geloven dat wij niet alleen zijn... godzijdank. Geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in 1 God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in 1 Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, 1 in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd 1 doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. In Gods Veilige Handen