Daily Bible moment in many languages

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3288
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Daily Bible moment in many languages

Berichtdoor Ton » Vr Apr 13, 2018 11:31 am

INTERNATIONAL DIGITAL CHURCH :

Daily Bible moment in 12 languages :

+++++
Dagelijks bijbelmoment - Ik ben gekomen om tot vervulling te brengen


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 5:17-20

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. (Matteüs 5:17)


Ik ben gekomen om tot vervulling te brengen

Jezus heeft over het karakter van zijn leerlingen gesproken toen hij de weg van het geluk aanwees: nederigheid, zachtmoedigheid, gerechtigheid en zuiverheid. Hij sprak over de invloed die zijn leerlingen hebben als zout en licht voor de wereld. En nu gaat hij het hebben over de wet van Mozes. Daar spraken de schriftgeleerden en de farizeeën steeds over. En Jezus' onderwijs riep de vraag op of hij er misschien op uit was die wet af te schaffen. Voor dat misverstand is zijn onderwijs blijkbaar vatbaar. Maar Jezus is helder: wat hij gezegd heeft over gelukkig zijn en over het zout en licht voor de wereld zijn - daarin zien we de de vervulling van de wet!


Gebed: Heer Jezus, dank u dat u de echte betekenis van de wet hebt laten zien door wie u als mens op aarde was en door uw onderwijs. Leid me door uw Geest. Amen.


www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
(Uit : TijdmetJezus.nl)
+++++
Deistige dei fan 'e Bibel - ik bin kommen om te folle

In bettere wrâld begjint mei Jezus

Bibelgebrûk: Mattéus 5: 17-20
Meitsje net dat ik kaam om de wet of de profeten te abwetten. Ik bin net kommen om har te fertsjinjen, mar om se te folle te stellen. (Mattéus 5:17)

Ik bin kommen om te folle
Jezus spruts oer it karakter fan syn learlingen doe't hy de manier fan 'e lokwinske: de humiliteit, de lulkens, de gerjochtichheid en de rjochtfeardigens. Hy spruts oer de ynfloed fan syn studinten as sâlt en ljocht foar de wrâld. En no sil er prate oer de wet fan Mozes. Dat wierne de skriftgelearden en de Fariseeërs oer. En Jezus 'learing die de fraach op, oft hy gewoan wêze soe om dizze wet te ûntfangen. Miskien is syn oplieding oanbelangryk foar dat misferstân. Mar Jezus is dúdlik: wat hy sein hat oer it lok te wêzen en oer it sâlle en ljocht foar de wrâld - wy sjogge de ferfolling fan 'e wet!

Gebed: Jezus Jezus, tankje jo foar it sjen fan 'e wiere sin fan' e wet, troch wa't jo op ierde as persoan en troch jo ûnderwizers binne. Meitsje my troch jo Geast. Amen.

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++
Daily Bible moment - I have come to fulfill

A better world begins with Jesus

Bible passage: Matthew 5: 17-20
Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets. I have not come to abolish them, but to bring them to fulfillment. (Matthew 5:17)

I have come to fulfill
Jesus spoke of the character of his disciples when he pointed out the way of happiness: humility, meekness, righteousness and purity. He spoke about the influence his students have as salt and light for the world. And now he is going to talk about the law of Moses. That was what the scribes and the Pharisees talked about. And Jesus' teaching raised the question of whether he might be willing to abolish that law. Apparently, his education is susceptible to that misunderstanding. But Jesus is clear: what he has said about being happy and about the salt and light for the world - we see the fulfillment of the law!

Prayer: Lord Jesus, thank you for showing the true meaning of the law through whom you were on earth and through your teaching. Lead me through your Spirit. Amen.

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++
Saat Alkitab Harian - saya telah datang untuk memenuhi

Dunia yang lebih baik dimulai dengan Yesus

Bacaan Alkitab: Matius 5: 17-20
Jangan berpikir bahwa saya telah datang untuk menghapuskan Hukum atau Para Nabi. Saya tidak datang untuk menghapusnya, tetapi untuk membawa mereka menuju pemenuhan. (Matius 5:17)

Saya telah datang untuk memenuhi
Yesus berbicara tentang karakter murid-muridnya ketika dia menunjukkan jalan kebahagiaan: kerendahan hati, kelemahlembutan, kebenaran dan kesucian. Dia berbicara tentang pengaruh murid-muridnya sebagai garam dan terang bagi dunia. Dan sekarang dia akan berbicara tentang hukum Musa. Itulah yang dikatakan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan pengajaran Yesus menimbulkan pertanyaan apakah ia bersedia untuk menghapuskan hukum itu. Ternyata, pendidikannya rentan terhadap kesalahpahaman itu. Tetapi Yesus jelas: apa yang dia katakan tentang menjadi bahagia dan tentang garam dan terang bagi dunia - kita melihat pemenuhan hukum!

Doa: Tuhan Yesus, terima kasih karena menunjukkan arti sebenarnya dari hukum melalui siapa Anda di bumi sebagai pribadi dan melalui pengajaran Anda. Arahkan saya melalui Roh Anda. Amin.

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++
Moment biblique quotidien - Je suis venu pour accomplir

Un monde meilleur commence avec Jésus

Passage biblique: Matthieu 5: 17-20
Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes. Je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les amener à l'accomplissement. (Matthieu 5:17)

Je suis venu pour remplir
Jésus a parlé du caractère de ses disciples lorsqu'il a indiqué le chemin du bonheur: l'humilité, l'humilité, la droiture et la pureté. Il a parlé de l'influence de ses élèves en tant que sel et lumière pour le monde. Et maintenant il va parler de la loi de Moïse. C'est ce dont parlaient les scribes et les pharisiens. Et l'enseignement de Jésus a soulevé la question de savoir s'il pourrait vouloir abolir cette loi. Apparemment, son éducation est susceptible de ce malentendu. Mais Jésus est clair: ce qu'il a dit sur le fait d'être heureux et sur le sel et la lumière pour le monde - nous voyons l'accomplissement de la loi!

Prière: Seigneur Jésus, merci de montrer le vrai sens de la loi à travers qui tu étais en tant qu'être humain sur terre et par ton enseignement. Conduis-moi par ton Esprit. Amen.

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++
Täglicher biblischer Moment - ich bin gekommen um zu erfüllen

Eine bessere Welt beginnt mit Jesus

Bibelstelle: Matthäus 5: 17-20
Glaube nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um sie abzuschaffen, sondern um sie zur Erfüllung zu bringen. (Matthäus 5:17)

Ich bin gekommen, um zu erfüllen
Jesus sprach vom Charakter seiner Jünger, als er auf den Weg des Glücks hinwies: Demut, Sanftmut, Gerechtigkeit und Reinheit. Er sprach über den Einfluss seiner Schüler als Salz und Licht für die Welt. Und jetzt wird er über das Gesetz Moses reden. Davon sprachen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und die Lehre Jesu warf die Frage auf, ob er bereit sein könnte, dieses Gesetz abzuschaffen. Offensichtlich ist seine Ausbildung anfällig für dieses Missverständnis. Aber Jesus ist klar: Was er über das Glücklichsein gesagt hat und über das Salz und Licht für die Welt - wir sehen die Erfüllung des Gesetzes!

Gebet: Herr Jesus, danke, dass du die wahre Bedeutung des Gesetzes, durch das du als Mensch auf der Erde warst, und durch deine Lehre zeigst. Führe mich durch deinen Geist. Amen.

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++
Daaglikse Bybel oomblik - ek het gekom om te vervul

'N Beter wêreld begin met Jesus

Bybelgedeelte: Matteus 5: 17-20
Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om hulle af te skaf nie, maar om hulle tot vervulling te bring. (Matteus 5:17)

Ek het gekom om te vervul
Jesus het gepraat van die karakter van sy dissipels toe hy die weg van geluk gewys het: nederigheid, sagmoedigheid, geregtigheid en suiwerheid. Hy het gepraat oor die invloed wat sy studente as sout en lig vir die wêreld het. En nou gaan hy oor die wet van Moses praat. Dit was waaroor die skrifgeleerdes en die Fariseërs gepraat het. En die leer van Jesus het die vraag gestel of hy gewillig sou wees om daardie wet af te skaf. Klaarblyklik is sy opvoeding vatbaar vir daardie misverstand. Maar Jesus is duidelik: wat Hy gesê het om gelukkig te wees en oor die sout en lig vir die wêreld - ons sien die vervulling van die wet!

Gebed: Here Jesus, dankie dat jy die ware betekenis van die wet deur middel van wie jy op aarde en deur jou leer was, gewys het. Lei my deur jou Gees. Amen.

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++
El momento bíblico diario: he venido para cumplir

Un mundo mejor comienza con Jesús

Pasaje de la Biblia: Mateo 5: 17-20
No pienses que he venido a abolir la Ley o los Profetas. No he venido para abolirlos, sino para llevarlos a su cumplimiento. (Mateo 5:17)

He venido para cumplir
Jesús habló del carácter de sus discípulos cuando señaló el camino de la felicidad: humildad, mansedumbre, rectitud y pureza. Habló sobre la influencia que sus estudiantes tienen como sal y luz para el mundo. Y ahora él va a hablar sobre la ley de Moisés. De eso hablaban los escribas y los fariseos. Y la enseñanza de Jesús planteó la cuestión de si él podría estar dispuesto a abolir esa ley. Aparentemente, su educación es susceptible a ese malentendido. Pero Jesús es claro: lo que dijo sobre ser feliz y sobre la sal y la luz para el mundo, ¡vemos el cumplimiento de la ley!

Oración: Señor Jesús, gracias por mostrar el verdadero significado de la ley por medio de la cual estabas en la tierra como persona y por medio de tu enseñanza. Condúceme a través de tu Espíritu. Amén.

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++
每日圣经时刻 - 我来完成

一个更美好的世界始于耶稣

圣经通过:马太福音5:17-20
不要以为我来取消法律或先知。我没有来取消他们,而是为了实现他们。 (马太福音5:17)

我已经完成了
耶稣指出门徒的品格时,他指出幸福的方式:谦卑,温柔,公义和纯洁。他谈到了他的学生对世界的影响。现在他要谈论摩西的律法。这就是文士和法利赛人所谈论的。耶稣的教导提出了他是否愿意废除那律法的问题。显然,他的教育很容易受到这种误解。但耶稣很清楚:他所说的关于幸福和世界的盐和光 - 我们看到了法律的实现!

祷告:主耶稣,感谢你展示了你作为一个人,通过你的教导贯穿于你的世界的法律的真正意义。通过你的灵引导我。阿门。

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++
Momento bíblico diário - eu vim para cumprir

Um mundo melhor começa com Jesus

Passagem da Bíblia: Mateus 5: 17-20
Não pense que eu vim abolir a Lei ou os Profetas. Eu não vim para aboli-los, mas para trazê-los à realização. (Mateus 5:17)

Eu vim para cumprir
Jesus falou do caráter de seus discípulos quando apontou o caminho da felicidade: humildade, mansidão, retidão e pureza. Ele falou sobre a influência que seus alunos têm como sal e luz para o mundo. E agora ele vai falar sobre a lei de Moisés. Foi isso que os escribas e os fariseus falaram. E o ensinamento de Jesus levantou a questão de saber se ele estaria disposto a abolir essa lei. Aparentemente, sua educação é suscetível a esse mal-entendido. Mas Jesus é claro: o que ele disse sobre ser feliz e sobre o sal e a luz para o mundo - nós vemos o cumprimento da lei!

Oração: Senhor Jesus, obrigado por mostrar o verdadeiro significado da lei através de quem você era na terra como pessoa e através de seu ensino. Me guie através do seu espírito. Amém

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++
Momento biblico quotidiano - Sono giunto a compimento

Un mondo migliore inizia con Gesù

Passaggio della Bibbia: Matteo 5: 17-20
Non pensare che io sia venuto ad abolire la Legge oi Profeti. Non sono venuto per abolirli, ma per portarli a compimento. (Matteo 5:17)

Sono venuto per soddisfare
Gesù ha parlato del carattere dei suoi discepoli quando ha indicato la via della felicità: umiltà, mansuetudine, rettitudine e purezza. Ha parlato dell'influenza che i suoi studenti hanno come sale e luce per il mondo. E ora parlerà della legge di Mosè. Questo è ciò di cui hanno parlato gli scribi e i farisei. E l'insegnamento di Gesù sollevò la questione se fosse disposto ad abolire quella legge. Apparentemente, la sua educazione è suscettibile a quel malinteso. Ma Gesù è chiaro: quello che ha detto sull'essere felici e sul sale e la luce per il mondo - vediamo l'adempimento della legge!

Preghiera: Signore Gesù, grazie per aver mostrato il vero significato della legge attraverso il quale eri sulla terra come persona e attraverso il tuo insegnamento. Guidami attraverso il tuo Spirito. Amen.

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++
Codzienny moment biblijny - przyszedłem wypełnić

Lepszy świat zaczyna się od Jezusa

Fragment Biblii: Ew. Mateusza 5: 17-20
Nie myślcie, że przyszedłem znieść Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem ich znieść, ale doprowadzić je do spełnienia. (Mt 5:17)

Przyszedłem wypełnić
Jezus mówił o charakterze swoich uczniów, gdy wskazał drogę szczęścia: pokorę, cichość, prawość i czystość. Mówił o wpływie, jaki jego uczniowie mieli jako sól i światło dla świata. A teraz będzie mówił o prawie Mojżesza. O tym rozmawiali uczeni w Piśmie i faryzeusze. A nauczanie Jezusa podniosło kwestię, czy może zechcieć znieść to prawo. Najwyraźniej jego edukacja jest podatna na to nieporozumienie. Ale Jezus jest jasny: co powiedział o byciu szczęśliwym io soli i światłości dla świata - widzimy wypełnienie prawa!

Modlitwa: Panie Jezu, dziękuję Ci za pokazanie prawdziwego znaczenia Prawa, przez którego byłeś na ziemi i przez swoje nauczanie. Prowadź mnie przez swojego Ducha. Amen.

www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI
+++++

(Uit: TijdmetJezus.nl)
[www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=19&t=2891&p=4443#p4443 & http://www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=2749&p=4442#p4442 {only in Dutch}]
{FB : www.facebook.com/groups/455108564919856/?source=create_flow}
(MeWe : https://mewe.com/group/5ab0ded1a5f4e535c2e06f66 )
[Google+ : https://plus.google.com/communities/107380621304104805100]
{Friendweb : https://friendweb.nl/s/international-digital-church }

(translated by https://translate.google.com/?hl=nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3288
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Daily Bible moment in many languages

Berichtdoor Ton » Vr Apr 27, 2018 2:42 pm

INTERNATIONAL DIGITAL CHURCH :

Daily Bible moment in 12 languages :

+++++
Dagelijks bijbelmoment - Bidden in het verborgene

Een betere wereld begint bij Jezus

Bijbelgedeelte: Matteüs 6:5-15

Maar als jullie ​bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en ​bid​ tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (Matteüs 6:6)

Bidden in het verborgene
Jezus wijst ons hier de weg naar de binnenkamer. Een plek in huis waar je alleen bent, en waar niemand anders je ziet. Alleen de Vader ziet je daar, en dat is genoeg. Dat is zelfs heel veel! Want terwijl het loon voor bidden op de hoeken van de straten bestaat in de bewonderende blikken van de voorbijgangers, bestaat het loon voor bidden in de binnenkamer in de liefhebbende blik van je Vader in de hemel. Hij kijkt naar je, hij ziet je in het verborgene van je huis en van je hart. Je ontvangt daar de zegen die doorklinkt in die bekende priesterlijke woorden: 'De HEER doet het licht van zijn gelaat over je schijnen, de HEER wendt je zijn gelaat toe en geeft je vrede.' Dat is het loon dat je in het verborgene vindt.

Gebed: Vader in de hemel, u wil ik ontmoeten in het verborgene. Dank u voor uw liefhebbende blik van vrede. Amen.

www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990

(Uit : TijdmetJezus.nl)
+++++
Deistige dei fan 'e Bibel - Gebed yn' e geheime

In bettere wrâld begjint mei Jezus

Bibelferhaal: Mattheüs 6: 5-15

Mar as jo bidde, jo lûke werom yn dyn keamer, slút de doar en bid ta jimme Heit, dy't yn it geheim. En jo Heit, dy't yn 'e geheim sjocht, sil jo jo leare. (Mattéus 6: 6)

Bidde yn geheime
Jezus lit ús de wei nei de binnenstêd sjen. In plak yn jo hûs dêr't jo allinnich en gjinien oars sjocht dy. Allinne de Heit sjocht jo dêr, en dat is genôch. Dat is sels heul! Omdat wylst de beleanning foar bidden op strjitte hoeken bestean yn de bewûnderjen eachopslaggen fan foarbygongers-by, der is in beleanning foar it bidden yn 'e kast yn' e leafdefolle blik fen jimme Heit yn 'e himel. Hy sjocht jimme, hy sjocht dy yn geheim fan jo hûs en dyn hert. Jo scille ûntfange de segen klinkt yn 'e ferneamde pryster wurden: "De Heare makket it ljocht fan syn antlit skine litte op jimme, de Heare kearde it oantlit nei dy en dy frede jaan." Dat is de lei dy't jo yn geheim fine.

Gebed: Heit yn 'e himel, Ik wol moetsje yn geheim. Tankewol foar jo leafde fan frede. Amen.

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++
Daily Bible moment - Praying in secret

A better world begins with Jesus

Bible passage: Matthew 6: 5-15

But if you pray, retire to your house, close the door, and pray to your Father, who is in secret. And your Father, who sees in secret, will reward you for it. (Matthew 6: 6)

Praying in secret
Jesus shows us the way to the inner room here. A place in the house where you are alone, and where no one else sees you. Only the Father sees you there, and that is enough. That is even very much! For while the wages for praying on the corners of the streets exist in the admiring glances of the passers-by, the wages for praying in the inner room exist in the loving gaze of your Father in heaven. He looks at you, he sees you in the secrecy of your house and of your heart. You receive the blessing that resonates in those familiar priestly words: "The LORD makes the light of his countenance shine upon you, the LORD turns his face towards you and gives you peace." That is the wage that you find in secret.

Prayer: Father in heaven, I want to meet you in secret. Thank you for your loving gaze of peace. Amen.

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++
Momen Alkitab Harian - Berdoa secara rahasia

Dunia yang lebih baik dimulai dengan Yesus

Bacaan Alkitab: Matius 6: 5-15

Tetapi jika Anda berdoa, beristirahat di rumah Anda, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapa Anda, yang secara rahasia. Dan Bapamu, yang melihat secara rahasia, akan membalasmu untuk itu. (Matius 6: 6)

Berdoa secara rahasia
Yesus menunjukkan jalan ke ruang dalam di sini. Tempat di rumah di mana Anda sendirian, dan di mana tidak ada orang lain yang melihat Anda. Hanya Bapa yang melihat Anda di sana, dan itu sudah cukup. Itu bahkan sangat banyak! Untuk sementara upah untuk berdoa di sudut-sudut jalan ada di tatapan mengagumi orang yang lewat, upah untuk berdoa di ruang dalam ada dalam tatapan penuh kasih Bapa Anda di surga. Dia memandang Anda, ia melihat Anda dalam kerahasiaan rumah dan hati Anda. Anda menerima berkat yang bergema dalam kata-kata imamat yang dikenal: "TUHAN membuat cahaya dari wajahnya berseri-seri pada Anda, TUHAN memalingkan mukanya ke arah Anda dan memberi Anda kedamaian." Itu adalah upah yang Anda temukan secara rahasia.

Doa: Bapa di surga, saya ingin bertemu dengan Anda secara rahasia. Terima kasih atas tatapan damai Anda yang penuh kasih. Amin.

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++
Moment quotidien de la Bible - Prier en secret

Un monde meilleur commence avec Jésus

Passage biblique: Matthieu 6: 5-15

Mais si vous priez, retirez-vous chez vous, fermez la porte et priez votre Père, qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera pour cela. (Matthieu 6: 6)

Prier en secret
Jésus nous montre le chemin de la pièce intérieure ici. Un endroit dans la maison où vous êtes seul, et où personne d'autre ne vous voit. Seul le Père vous voit là, et cela suffit. C'est même beaucoup! Parce que pendant que la récompense pour prier sur les coins de rue existent, il y a dans les regards admiratifs des passants une récompense pour prier dans le placard dans le regard plein d'amour de votre Père qui est dans les cieux. Il te regarde, il te voit dans le secret de ta maison et de ton cœur. Vous recevez la bénédiction qui résonne dans ces paroles sacerdotales familières: "L'Éternel fait briller sur vous la lumière de son visage, l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix." C'est le salaire que vous trouvez en secret.

Prière: Père céleste, je veux te rencontrer en secret. Merci pour votre regard amoureux de paix. Amen.

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++
Täglicher biblischer Moment - Im Geheimen beten

Eine bessere Welt beginnt mit Jesus

Bibelstelle: Matthäus 6: 5-15

Aber wenn du betest, ziehe dich in dein Haus zurück, schließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dich dafür belohnen. (Matthäus 6: 6)

Im Geheimen beten
Jesus zeigt uns hier den Weg in den inneren Raum. Ein Platz im Haus, wo du alleine bist und wo dich sonst niemand sieht. Nur der Vater sieht dich dort, und das ist genug. Das ist sogar sehr viel! Denn während die Belohnung an den Straßenecken zum Beten gibt es in den bewundernden Blicken der Passanten, gibt es eine Belohnung für die in dem liebevollen Blick eures Vaters im Himmel in dem Schrank zu beten. Er sieht dich an, er sieht dich in der Heimlichkeit deines Hauses und deines Herzens. Sie müssen den Segen widerhallt in den berühmten priesterlichen Worten empfangen: „Der Herr das Licht seines Antlitzes leuchten über dir macht, der Herr lasse sein Angesicht dir drehen und gebe dir Frieden.“ Das ist der Lohn, den Sie im Verborgenen finden.

Gebet: Vater im Himmel, ich möchte dich heimlich treffen. Danke für deinen liebenden Blick des Friedens. Amen.

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++
Daaglikse Bybel oomblik - Bid in die geheim

'N Beter wêreld begin met Jesus

Bybelgedeelte: Matteus 6: 5-15

Maar as jy bid, gaan terug na jou huis, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat in die geheim is. En jou Vader wat in die geheim sien, sal jou daarvoor beloon. (Matteus 6: 6)

Bid in die geheim
Jesus wys ons hier na die innerlike kamer. 'N Plek in die huis waar jy alleen is, en waar niemand anders jou sien nie. Net die Vader sien jou daar, en dit is genoeg. Dit is selfs baie! Want terwyl die loon om te bid op die hoeke van die strate in die bewonderende blik van die verbygangers bestaan, bestaan ​​die loon om in die binnekamer te bid, in die liefdevolle blik van jou Vader in die hemel. Hy kyk na jou, hy sien jou in die geheim van jou huis en jou hart. U ontvang die seën wat in hierdie bekende priesterlike woorde resoneer: "Die HERE laat die lig van sy aangesig oor jou skyn, die HERE draai sy aangesig na jou en gee jou vrede." Dit is die loon wat jy in die geheim vind.

Gebed: Vader in die hemel, ek wil jou in die geheim ontmoet. Dankie vir jou liefdevolle blik op vrede. Amen.

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++
Momento bíblico diario: rezando en secreto

Un mundo mejor comienza con Jesús

Pasaje bíblico: Mateo 6: 5-15

Pero si oras, vete a tu casa, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará por ello. (Mateo 6: 6)

Rezando en secreto
Jesús nos muestra el camino a la habitación interior aquí. Un lugar en la casa donde estás solo y donde nadie más te ve. Solo el Padre te ve allí, y eso es suficiente. ¡Eso es mucho! Porque mientras que la recompensa por orar en las esquinas de las calles existe en las miradas de admiración de los transeúntes, hay una recompensa por orar en el armario en la mirada amorosa de su Padre en el cielo. Él te mira, te ve en el secreto de tu casa y de tu corazón. Recibiréis resuena la bendición en las famosas palabras sacerdotales: "El Señor hace que la luz de su brillo se fije en ti, el Señor te muestre su a ti y te conceda la paz." Ese es el salario que encuentras en secreto.

Oración: Padre en el cielo, quiero conocerte en secreto. Gracias por tu amorosa mirada de paz. Amén.

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++
每日圣经时刻 - 秘密祈祷

一个更美好的世界始于耶稣

圣经通过:马太福音6:5-15

但是,如果你祈祷,退回到你的房子,关上门,并向你的父亲秘密祈祷。而你的父亲,秘密看到的,会奖励你。 (马太福音6:6)

秘密祈祷
耶稣向我们展示了通往这里内部空间的路。在你独处的房子里,没有人看见你的地方。只有父亲在那里看到你,这就够了。这甚至是非常多!因为在街角的祈祷工资存在于路人欣赏的目光中,所以在内室祈祷的工资存在于你的天父慈爱的目光中。他看着你,他看到你的秘密,你的房子和你的心。你会得到那些熟悉的司铎的话语所产生的福气:“耶和华使他脸上的光照在你身上,耶和华将脸转向你,使你平安。”那是你秘密找到的工资。

祷告:在天上的父亲,我想秘密见你。感谢您热爱和平的目光。阿门。

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++
Momento bíblico diário - orando em segredo

Um mundo melhor começa com Jesus

Passagem da Bíblia: Mateus 6: 5-15

Mas se você orar, retire-se para a sua casa, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em segredo. E seu pai, que vê em segredo, vai recompensá-lo por isso. (Mateus 6: 6)

Orando em segredo
Jesus nos mostra o caminho para o quarto interior aqui. Um lugar na casa onde você está sozinho e onde ninguém mais te vê. Só o Pai te vê lá e isso é suficiente. Isso é mesmo muito! Pois enquanto o salário para a oração nos cantos das ruas existe nos olhares de admiração dos transeuntes, os salários para rezar na sala interior existem no olhar amoroso do seu Pai no céu. Ele olha para você, ele vê você no segredo da sua casa e do seu coração. Você recebe a bênção que ressoa naquelas palavras sacerdotais familiares: "O SENHOR faz brilhar a luz de seu semblante sobre você; o SENHOR lhe dirige o rosto e lhe dá paz". Esse é o salário que você encontra em segredo.

Oração: Pai do céu, quero te encontrar em segredo. Obrigado por seu olhar amoroso de paz. Amém

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++
Momento biblico quotidiano - Pregare in segreto

Un mondo migliore inizia con Gesù

Passaggio della Bibbia: Matteo 6: 5-15

Ma se preghi, ritirati a casa tua, chiudi la porta e prega tuo Padre, che è nel segreto. E tuo Padre, che vede nel segreto, ti ricompenserà per questo. (Matteo 6: 6)

Pregando in segreto
Gesù ci mostra la strada per la stanza interna qui. Un posto nella casa in cui sei solo e dove nessun altro ti vede. Solo il Padre ti vede lì, e questo è abbastanza. Questo è anche molto! Infatti, mentre gli stipendi per pregare agli angoli delle strade esistono negli sguardi ammirati dei passanti, gli stipendi per pregare nella stanza interiore esistono nello sguardo amorevole del tuo Padre celeste. Ti guarda, ti vede nel segreto della tua casa e del tuo cuore. Riceverai la benedizione che risuona in quelle familiari parole sacerdotali: "L'Eterno fa splendere su di te la luce del suo volto, l'Eterno ti rivolge la sua faccia e ti dà pace". Questo è lo stipendio che trovi in ​​segreto.

Preghiera: Padre in cielo, voglio incontrarti in segreto. Grazie per il tuo sguardo amorevole di pace. Amen.

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++
Codzienny moment biblijny - Modlitwa w tajemnicy

Lepszy świat zaczyna się od Jezusa

Fragment Biblii: Ew. Mateusza 6: 5-15

Ale jeśli się modlisz, odejdź do swojego domu, zamknij drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w tajemnicy. A wasz Ojciec, który widzi w tajemnicy, wynagrodzi wam za to. (Mt 6: 6)

Modlitwa w tajemnicy
Jezus pokazuje nam drogę do wewnętrznego pokoju. Miejsce w domu, w którym jesteś sam i gdzie nikt cię nie widzi. Tylko Ojciec widzi cię tam i to wystarczy. To nawet bardzo dużo! Podczas gdy płace za modlitwy w rogach ulic istnieją w podziwiających spojrzeniach przechodniów, zapłata za modlitwę w wewnętrznym pokoju istnieje w miłosnym spojrzeniu waszego Ojca w niebie. Patrzy na ciebie, widzi cię w tajemnicy twego domu i serca. Otrzymasz błogosławieństwo, które rozbrzmiewa w tych znanych słowach kapłańskich: "Pan świeci światłem twojej twarzy, Pan zwraca się ku Tobie i daje ci pokój". To jest płaca, którą znajdziesz w tajemnicy.

Modlitwa: Ojcze w niebie, chcę was poznać w tajemnicy. Dziękuję za wasze pełne miłości spojrzenie spokoju. Amen.

 www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990
+++++

(Uit: TijdmetJezus.nl)
[www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=19&t=2891&p=4443#p4443 & http://www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=2749&p=4442#p4442 {only in Dutch}]
{FB : www.facebook.com/groups/455108564919856/?source=create_flow}
(MeWe : https://mewe.com/group/5ab0ded1a5f4e535c2e06f66 )
[Google+ : https://plus.google.com/communities/107380621304104805100]
{Friendweb : https://friendweb.nl/s/international-digital-church }
(Hyves : https://hyvesisterug.nl/group/485/stream

(translated by https://translate.google.com/?hl=nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3288
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Daily Bible moment in many languages

Berichtdoor Ton » Ma Apr 30, 2018 12:11 pm

Daily Bible moment in 12 languages :

+++++
Dagelijks bijbelmoment - Anderen vergeven


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 6:5-15

Want als jullie anderen hun misstappen ​vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie ​vergeven. (Matteüs 6:14)


Anderen vergeven
Jezus zegt hier nog meer zeggen over de bede 'vergeef ons onze schulden'. Blijkbaar is dat een belangrijk onderwerp in Gods nieuwe wereld. Als er op dit gebied iets mis gaat, kunnen we de overvloed van het leven met de koning niet ervaren. Want het is niet alleen belangrijk om de vergeving te leren ontvangen van de Vader. Het is ook belangrijk dat we de misstappen die anderen hebben begaan kunnen vergeven. Want dat biedt een basis in ons leven om ook de vergeving van de Vader te ontvangen. Anders gezegd: wrok die in ons leven blijft zitten, laat zien dat we zelf nog niet ervaren wat het betekent om vergeving te ontvangen.


Gebed: Vader in de hemel, leer me nog meer verlangen naar vergeving geven en ontvangen. Amen.


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg

(Uit : TijdmetJezus.nl)
+++++
Deistige dei fan 'e Bibel - Foarige de oaren


In bettere wrâld begjint mei Jezus


Bibelferhaal: Mattheüs 6: 5-15

Want as jo oaren har mislju ferjaan, sil jo himelske Heit ek jo ferjaan. (Mattéus 6:14)


Ferjouwen oaren
Jezus seit hjir mear oer it gebed "ferjou ús ús skuld". Miskien is dat in wichtich ûnderwerp yn 'e nije wrâld fan God. As eat op dat gebiet falde, kinne wy ​​de oerfloed fan it libben net mei de kening ûnderfine. Foar it is net allinich wichtich om te learen de ferjouwing fan 'e Heit te ûntfangen. It is ek belangryk dat wy it ferkear ferjaan kinne dat oaren ynsette. Om't dat in basis yn ús libje jout ek de ferjouwing fan 'e Heit te ûntfangen. Mei oare wurden, ferkring dat yn ús libben bliuwt, lit sjen dat wy sels noch net ûnderfine wat it betsjut om ferjouwing te krijen.


Gebed: Vader yn 'e himel, leare my mear winsk foar ferjouwing en ûntfange. Amen.


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
+++++
Daily Bible moment - Forgiving others


A better world begins with Jesus


Bible passage: Matthew 6: 5-15

For if you forgive others their missteps, your heavenly Father will also forgive you. (Matthew 6:14)


Forgiving others
Jesus says here more about the prayer "forgive us our debts." Apparently that is an important subject in God's new world. If something goes wrong in this area, we can not experience the abundance of life with the king. For it is not only important to learn to receive the forgiveness from the Father. It is also important that we can forgive the misconduct that others have committed. Because that provides a basis in our lives to also receive the forgiveness of the Father. In other words, resentment that remains in our lives shows that we ourselves do not yet experience what it means to receive forgiveness.


Prayer: Father in heaven, teach me more desire for forgiveness and receive. Amen.


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
+Momen Alkitab Harian - Mengampuni orang lain


Dunia yang lebih baik dimulai dengan Yesus


Bacaan Alkitab: Matius 6: 5-15

Karena jika Anda mengampuni kesalahan orang lain, Bapak surgawi Anda juga akan mengampuni Anda. (Matius 6:14)


Memaafkan orang lain
Yesus mengatakan di sini lebih banyak tentang doa "ampunilah kami hutang kami." Rupanya itu adalah pokok yang penting di dunia baru Allah. Jika ada yang salah di bidang ini, kita tidak bisa mengalami kelimpahan hidup bersama raja. Karena itu tidak hanya penting untuk belajar menerima pengampunan dari Bapa. Juga penting bahwa kita dapat memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain. Karena itu memberikan dasar dalam hidup kita untuk juga menerima pengampunan Bapa. Dengan kata lain, kebencian yang masih ada dalam hidup kita menunjukkan bahwa kita sendiri belum mengalami apa artinya menerima pengampunan.


Doa: Bapa di surga, ajar saya lebih banyak keinginan untuk pengampunan dan terima. Amin.


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg++++

+++++
Moment quotidien de la Bible - Pardonner aux autres


Un monde meilleur commence avec Jésus


Passage biblique: Matthieu 6: 5-15

Car si vous pardonnez aux autres leurs faux pas, votre Père céleste vous pardonnera aussi. (Matthieu 6:14)


Pardonner aux autres
Jésus dit ici plus sur la prière "pardonne-nous nos dettes". Apparemment, c'est un sujet important dans le nouveau monde de Dieu. Si quelque chose ne va pas dans ce domaine, nous ne pouvons pas expérimenter l'abondance de la vie avec le roi. Car il n'est pas seulement important d'apprendre à recevoir le pardon du Père. Il est également important que nous puissions pardonner l'inconduite que d'autres ont commise. Parce que cela fournit une base dans nos vies pour recevoir aussi le pardon du Père. En d'autres termes, le ressentiment qui reste dans nos vies montre que nous-mêmes ne faisons pas encore l'expérience de ce que signifie recevoir le pardon.


Prière: Père dans le ciel, enseigne-moi plus de désirs de pardon et reçois. Amen.


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
+++++
äglicher biblischer Moment - Vergebung für andere


Eine bessere Welt beginnt mit Jesus


Bibelstelle: Matthäus 6: 5-15

Denn wenn du anderen ihre Fehltritte verzeihst, wird dein himmlischer Vater dir auch vergeben. (Matthäus 6:14)


Anderen vergeben
Jesus sagt hier mehr über das Gebet "vergib uns unsere Schulden". Offenbar ist das ein wichtiges Thema in Gottes neuer Welt. Wenn in diesem Bereich etwas schief geht, können wir die Fülle des Lebens mit dem König nicht erleben. Denn es ist nicht nur wichtig zu lernen, die Vergebung vom Vater zu empfangen. Es ist auch wichtig, dass wir das Fehlverhalten, das andere begangen haben, vergeben können. Weil das eine Grundlage in unserem Leben bietet, um auch die Vergebung des Vaters zu empfangen. Mit anderen Worten, Groll, der in unserem Leben bleibt, zeigt, dass wir selbst noch nicht erfahren, was es heißt, Vergebung zu empfangen.


Gebet: Vater im Himmel, lehre mich mehr Verlangen nach Vergebung und empfange. Amen.


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
+++++
Daaglikse Bybel oomblik - Vergifnis van ander


'N Beter wêreld begin met Jesus


Bybelgedeelte: Matteus 6: 5-15

Want as jy ander hulle vergewe, sal jou hemelse Vader jou ook vergewe. (Matteus 6:14)


Vergewe ander
Jesus sê hier meer oor die gebed "vergewe ons ons skuld." Blykbaar is dit 'n belangrike onderwerp in God se nuwe wêreld. As daar iets verkeerd gaan in hierdie area, kan ons nie die oorvloed van die lewe met die koning ervaar nie. Want dit is nie net belangrik om te leer om die vergifnis van die Vader te ontvang nie. Dit is ook belangrik dat ons die wangedrag wat ander begaan het, kan vergewe. Omdat dit 'n basis in ons lewens bied om ook die vergifnis van die Vader te ontvang. Met ander woorde, wrok wat in ons lewens bly, toon dat ons onsself nog nie ervaar wat dit beteken om vergifnis te ontvang nie.


Gebed: Vader in die hemel, leer my om meer begeerte vir vergifnis te gee en te ontvang. Amen.


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
+++++
Momento bíblico diario - Perdonar a los demás


Un mundo mejor comienza con Jesús


Pasaje bíblico: Mateo 6: 5-15

Porque si perdonas a otros sus errores, tu Padre celestial también te perdonará. (Mateo 6:14)


Perdonar a los demás
Jesús dice aquí más sobre la oración "perdónanos nuestras deudas". Aparentemente ese es un tema importante en el nuevo mundo de Dios. Si algo sale mal en esta área, no podemos experimentar la abundancia de vida con el rey. Porque no solo es importante aprender a recibir el perdón del Padre. También es importante que podamos perdonar la mala conducta que otros han cometido. Porque eso proporciona una base en nuestras vidas para recibir también el perdón del Padre. En otras palabras, el resentimiento que permanece en nuestras vidas muestra que nosotros mismos aún no experimentamos lo que significa recibir el perdón.


Oración: Padre en el cielo, enséñame a dar y recibir más deseos de perdón. Amén.


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
+++++
每日圣经时刻 - 原谅别人


一个更美好的世界始于耶稣


圣经通过:马太福音6:5-15

因为如果你原谅他人的失误,你的天父也会原谅你。 (马太福音6:14)


原谅别人
耶稣在这里更多地谈到祷告“宽恕我们的债务”。显然这是上帝新世界的一个重要主题。如果这方面出现问题,我们无法与国王一起体验丰盛的生活。因为学会接受来自天父的宽恕不仅是重要的。我们也可以原谅其他人犯下的不当行为也很重要。因为这为我们的生活提供了一个基础,也可以得到天父的宽恕。换句话说,我们生活中仍然存在的怨恨表明,我们自己还没有体验到接受宽恕的意义。


祷告:在天上的父亲,教导我更多的宽恕和接受的愿望。阿门。


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
+++++
Momento bíblico diário - Perdoar os outros


Um mundo melhor começa com Jesus


Passagem da Bíblia: Mateus 6: 5-15

Pois se você perdoa aos outros os seus erros, o seu Pai celestial também perdoará você. (Mateus 6:14)


Perdoando os outros
Jesus diz aqui mais sobre a oração "perdoa-nos as nossas dívidas". Aparentemente, esse é um assunto importante no novo mundo de Deus. Se algo der errado nesta área, não podemos experimentar a abundância de vida com o rei. Pois não é importante apenas aprender a receber o perdão do Pai. Também é importante que possamos perdoar a má conduta que outras pessoas cometeram. Porque isso fornece uma base em nossas vidas para também receber o perdão do Pai. Em outras palavras, o ressentimento que permanece em nossas vidas mostra que nós mesmos ainda não sentimos o que significa receber perdão.


Oração: Pai no céu, ensina-me mais desejo de perdão e recebimento. Amém


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
+++++
Codzienny moment biblijny - Przebaczanie innym


Lepszy świat zaczyna się od Jezusa


Fragment Biblii: Ew. Mateusza 6: 5-15

Jeśli bowiem odpuścicie innym ich złe uczynki, wasz niebiański Ojciec również wam wybaczy. (Mt 6:14)


Przebaczać innym
Jezus mówi tutaj więcej o modlitwie "przebacz nam nasze długi". Wydaje się, że jest to ważny temat w nowym Bożym świecie. Jeśli coś pójdzie nie tak w tej dziedzinie, nie możemy doświadczyć obfitości życia z królem. Ważne jest nie tylko nauczenie się otrzymywania przebaczenia od Ojca. Ważne jest również, abyśmy mogli wybaczyć niewłaściwą pracę, którą popełnili inni. Ponieważ to daje podstawę w naszym życiu, aby również otrzymać przebaczenie Ojca. Innymi słowy, niechęć, która pozostaje w naszym życiu pokazuje, że my sami jeszcze nie doświadczamy tego, co to znaczy otrzymać przebaczenie.


Modlitwa: Ojcze w niebie, naucz mnie więcej pragnienia przebaczenia i otrzymaj. Amen.


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
+++++

(Uit: TijdmetJezus.nl)


(translated by https://translate.google.com/?hl=nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3288
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Daily Bible moment in many languages

Berichtdoor Ton » Di Mei 01, 2018 1:36 pm

INTERNATIONAL DIGITAL CHURCH :

Daily Bible moment in 12 languages : (Nederlands, Fries, Engels, Indonesisch, Frans, Duits, Afrikaans, Spaans, Chinees , Portugees & Pools)

+++++
Dagelijks bijbelmoment - Wanneer jullie vasten

Een betere wereld begint bij Jezus

Bijbelgedeelte: Matteüs 6:16

Wanneer jullie ​vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het ​vasten​ zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. (Matteüs 6:16-18)

Wanneer jullie vasten
Naast geven en bidden vormt ook vasten een belangrijke praktijk voor volgelingen van Jezus. Hoe kan het toch dat deze praktijk grotendeels lijkt te zijn verdwenen? Waarom bidden en geven de meeste christenen wel, maar laten zeer velen vasten achterwege? Voor Jezus was het vasten een gegeven. Hij zegt ook niet: jullie moeten vasten. Nee, hij gaat uit van de bestaande praktijk om daarvoor een aantal aanwijzingen te geven. Vasten bestaat in het gedurende een bepaalde tijd niet gebruiken van voedsel. Een lichamelijke oefening dus. Bestemd voor de binnenkamer: andere mensen hoeven het niet te weten.

Gebed: Heer Jezus, laat ons zien hoe we vandaag in ons leven als volgeling van u het vasten een plek kunnen geven. Amen.

www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c

(Uit : TijdmetJezus.nl)
+++++
Deistige dei fan 'e Bibel - As jo ​​fluch binne

In bettere wrâld begjint mei Jezus

Bibelse passaazje: Matteüs 6:16

As jo ​​flugge, lit gjin somber gesicht lykas de heulokraten, om't se dat dogge om elkenien te sjen dat se fêstigje. Ik jou jo: jo hawwe al har lien krigen. (Mattéus 6: 16-18)

As jo ​​fluch binne
Neist it jaan en bidden is fasten in wichtige praktyk foar followers fan Jezus. Hoe kin it mooglik wêze dat dizze praktyk foar in grut part ferdwûn is? Wêrom bidde de measte kristenen en jouwe, mar fergees tige folle? Foar Jezus waard it fêstjen in gegeven. Hy seit ek net: jo moatte fluch wêze. Nee, hy begjint fan 'e besteande praktyk om in oantal oantsjuttingen te jaan. Fasting bestiet net yn 'e tiid foar it brûken fan iten. Dus in fysike oplieding. Steat foar de binnenkeamer: oare minsken moatte net witte.

Gebed: Jezus Jezus, lit ús sjen hoe't wy hjoed in fêst plak jaan kinne yn ús libben as followers fan jo. Amen.

       www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c
+++++
Saat Alkitab Harian - Saat Anda berpuasa

Dunia yang lebih baik dimulai dengan Yesus

Bacaan Alkitab: Matius 6:16

Ketika Anda berpuasa, jangan meletakkan wajah muram seperti orang munafik, karena mereka melakukan itu untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka sedang berpuasa. Saya jamin: mereka sudah menerima gaji mereka. (Matius 6: 16-18)

Saat Anda berpuasa
Selain memberi dan berdoa, berpuasa merupakan praktik penting bagi para pengikut Yesus. Bagaimana mungkin praktik ini tampaknya telah hilang sebagian besar? Mengapa kebanyakan orang Kristen berdoa dan memberi, tetapi meninggalkan sangat cepat? Bagi Yesus, puasa diberikan. Ia juga tidak mengatakan: Anda harus berpuasa. Tidak, ia mulai dari praktik yang ada untuk memberikan sejumlah indikasi. Puasa terdiri dari tidak menggunakan makanan untuk waktu tertentu. Jadi latihan fisik. Ditujukan untuk ruang dalam: orang lain tidak perlu tahu.

Doa: Tuhan Yesus, tunjukkan pada kami bagaimana kami dapat memberikan tempat berpuasa hari ini dalam hidup kami sebagai pengikut Anda. Amin.

       www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c
+++++
Daily Bible moment - When you fast

A better world begins with Jesus

Bible passage: Matthew 6:16

When you fast, do not put a somber face like the hypocrites, because they do that to show everyone that they are fasting. I assure you: they have already received their wages. (Matthew 6: 16-18)

When you fast
In addition to giving and praying, fasting is an important practice for followers of Jesus. How is it possible that this practice seems to have largely disappeared? Why do most Christians pray and give, but leave very many fast? For Jesus, fasting was a given. He also does not say: you have to fast. No, he starts from the existing practice to give a number of indications. Fasting consists in not using food for a certain period of time. So a physical exercise. Intended for the inner room: other people do not need to know.

Prayer: Lord Jesus, show us how we can give a place of fasting today in our lives as followers of you. Amen.

       www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c
+++++
Moment quotidien de la Bible - Quand vous jeûnez

Un monde meilleur commence avec Jésus

Passage de la Bible: Matthieu 6:16

Quand vous jeûnez, ne mettez pas un visage sombre comme les hypocrites, car ils le font pour montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Je vous assure: ils ont déjà reçu leur salaire. (Matthieu 6: 16-18)

Quand vous jeûnez
En plus de donner et de prier, le jeûne est une pratique importante pour les disciples de Jésus. Comment est-il possible que cette pratique semble avoir largement disparu? Pourquoi la plupart des chrétiens prient-ils et donnent-ils, mais laissent beaucoup trop vite? Pour Jésus, le jeûne était une donnée. Il ne dit pas non plus: vous devez jeûner. Non, il part de la pratique existante pour donner un certain nombre d'indications. Le jeûne consiste à ne pas utiliser de nourriture pendant une certaine période de temps. Donc, un exercice physique. Destiné à la salle intérieure: les autres n'ont pas besoin de savoir.

Prière: Seigneur Jésus, montre-nous comment nous pouvons donner un lieu de jeûne aujourd'hui dans nos vies comme disciple de toi. Amen.

       www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c
+++++
Täglicher Bibelmoment - Wenn du fastest

Eine bessere Welt beginnt mit Jesus

Bibelstelle: Matthäus 6:16

Wenn du fastest, nimm kein düsteres Gesicht wie die Heuchler, weil sie das tun, um allen zu zeigen, dass sie fasten. Ich versichere Ihnen: Sie haben bereits ihren Lohn erhalten. (Matthäus 6: 16-18)

Wenn du fastest
Neben dem Geben und Beten ist das Fasten eine wichtige Übung für die Nachfolger Jesu. Wie ist es möglich, dass diese Praxis weitgehend verschwunden zu sein scheint? Warum beten und geben die meisten Christen, aber verlassen sehr viele schnell? Für Jesus war Fasten eine Selbstverständlichkeit. Er sagt auch nicht: Sie müssen fasten. Nein, er geht von der bestehenden Praxis aus, um einige Hinweise zu geben. Fasten besteht darin, für eine bestimmte Zeit keine Nahrung zu verwenden. Also eine körperliche Übung. Für den Innenraum bestimmt: Andere müssen es nicht wissen.

Gebet: Herr Jesus, zeig uns, wie wir heute in unserem Leben einen Ort des Fastens als einen Nachfolger von dir geben können. Amen.

       www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c
+++++
Daaglikse Bybel oomblik - Wanneer jy vas

'N Beter wêreld begin met Jesus

Bybelgedeelte: Matteus 6:16

As jy vas is, moenie 'n somber gesig soos die geveinsdes plaas nie, want hulle doen dit om almal te wys dat hulle vas. Ek verseker jou: hulle het hul lone reeds ontvang. (Matteus 6: 16-18)

Wanneer jy vas
Benewens om te gee en te bid, is vas 'n belangrike praktyk vir volgelinge van Jesus. Hoe is dit moontlik dat hierdie praktyk grootliks verdwyn het? Waarom bid en bid die meeste Christene, maar verlaat baie baie vinnig? Vir Jesus was vas 'n gegewe. Hy sê ook nie: jy moet vas nie. Nee, hy begin van die bestaande praktyk om 'n aantal aanduidings te gee. Vaste bestaan ​​in die gebruik van kos vir 'n sekere tydperk nie. So 'n fisiese oefening. Bedoel vir die binnekamer: ander mense hoef nie te weet nie.

Gebed: Here Jesus, wys vir ons hoe ons vandag 'n vaste plek kan gee in ons lewens as 'n volgeling van u. Amen.

       www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c
+++++
El momento bíblico diario: cuando ayunas

Un mundo mejor comienza con Jesús

Pasaje bíblico: Mateo 6:16

Cuando ayunas, no pongas cara sombría como los hipócritas, porque lo hacen para mostrarles a todos que están ayunando. Te lo aseguro: ya han recibido su salario. (Mateo 6: 16-18)

Cuando ayunas
Además de dar y orar, el ayuno es una práctica importante para los seguidores de Jesús. ¿Cómo es posible que esta práctica parece haber desaparecido en gran parte? ¿Por qué la mayoría de los cristianos rezan y dan, pero se van muy rápido? Para Jesús, el ayuno fue un hecho. Él tampoco dice: tienes que ayunar. No, parte de la práctica existente para dar una serie de indicaciones. El ayuno consiste en no usar alimentos durante un cierto período de tiempo. Entonces un ejercicio físico. Destinado a la habitación interior: otras personas no necesitan saber.

Oración: Señor Jesús, muéstranos cómo podemos dar un lugar de ayuno hoy en nuestras vidas como seguidor de ti. Amén.

       www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c
+++++
每日圣经时刻 - 当你禁食时

一个更美好的世界始于耶稣

圣经经文:马太福音6:16

当你禁食时,不要像假冒为善的人那样面对一个阴沉的面孔,因为他们这样做是为了向每个人展示他们正在禁食。我向你保证:他们已经收到了他们的工资。 (马太福音6:16-18)

当你禁食时
除了给予和祈祷之外,禁食对于耶稣的追随者来说也是一种重要的做法。这种做法怎么可能在很大程度上消失了?为什么大多数基督徒都会祈祷并且付出,但是留下很多快?对于耶稣来说,禁食是一个给定的。他也没有说:你必须斋戒。不,他从现有的做法开始给出一些指示。禁食包括在一段时间内不使用食物。所以体育锻炼。面向内室:其他人不需要知道。

祷告:主耶稣,向我们展示我们今天如何能在我们的生活中成为一个禁食的地方,作为你的追随者。阿门。

       www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c
+++++
Momento bíblico diário - Quando você jejua

Um mundo melhor começa com Jesus

Passagem da Bíblia: Mateus 6:16

Quando você jejua, não coloque um rosto sombrio como os hipócritas, porque eles fazem isso para mostrar a todos que estão jejuando. Eu garanto a você: eles já receberam seus salários. (Mateus 6: 16-18)

Quando você jejua
Além de dar e orar, o jejum é uma prática importante para os seguidores de Jesus. Como é possível que esta prática pareça ter desaparecido em grande parte? Por que a maioria dos cristãos reza e dá, mas deixa muitos jejuns? Para Jesus, o jejum era um dado. Ele também não diz: você tem que jejuar. Não, ele parte da prática existente para dar várias indicações. O jejum consiste em não usar comida por um certo tempo. Então, um exercício físico. Destinado a sala interior: outras pessoas não precisam saber.

Oração: Senhor Jesus, mostre-nos como podemos dar um lugar de jejum hoje em nossas vidas como um seguidor de você. Amém

       www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c
+++++
Codzienny moment biblijny - Kiedy pościsz

Lepszy świat zaczyna się od Jezusa

Fragment Biblii: Ew. Mateusza 6:16

Kiedy pościsz, nie stawiaj mrocznej twarzy, jak obłudnicy, ponieważ robią to, aby pokazać wszystkim, że poszczą. Zapewniam cię: już otrzymali wynagrodzenie. (Mt 6: 16-18)

Kiedy pościsz
Oprócz postów i modlitw, post jest ważną praktyką dla wyznawców Jezusa. Jak to możliwe, że praktyka ta w dużej mierze zniknęła? Dlaczego większość chrześcijan modli się i daje, ale bardzo szybko zostawia wiele? Dla Jezusa post był dany. On również nie mówi: musisz pościć. Nie, zaczyna od obecnej praktyki, aby podać kilka wskazań. Post polega na tym, aby nie używać jedzenia przez określony czas. Tak więc ćwiczenie fizyczne. Przeznaczone do wewnętrznego pokoju: inni ludzie nie muszą wiedzieć.

Modlitwa: Panie Jezu, pokaż nam, w jaki sposób możemy dać miejsce postu dzisiaj w naszym życiu jako naśladowca ciebie. Amen.

       www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c
+++++

(Uit: TijdmetJezus.nl)
[www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=19&t=2891&p=4499#p4499 & www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=2749&p=4498#p4498 {only in Dutch}]
{FB : www.facebook.com/groups/455108564919856/?source=create_flow}
(MeWe : https://mewe.com/group/5ab0ded1a5f4e535c2e06f66 )
[Google+ : https://plus.google.com/communities/107380621304104805100]
{Friendweb : https://friendweb.nl/s/international-digital-church }
(Hyves : https://hyvesisterug.nl/group/485/stream

(translated by https://translate.google.com/?hl=nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3288
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Daily Bible moment in many languages

Berichtdoor Ton » Do Mei 17, 2018 12:22 pm

Daily Bible moment in 12 languages : (Nederlands, Fries, Engels, Indonesisch, Frans, Duits, Afrikaans, Spaans, Chinees , Portugees & Pools)

+++++
Dagelijks bijbelmoment - Een verstandige man

Een betere wereld begint bij Jezus

Bijbelgedeelte: Matteüs 7:24-29
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. (Matteüs 7:24)

Een verstandige man
Het bestaat: dat je wel luistert maar niet doet, dat je het wel hebt gehoord maar er niet naar leeft. Daarom legt Jezus aan het einde van zijn toespraak alle nadruk op het handelen, het doén. Het horen van zijn woorden moet ook leiden tot gehoorzaamheid aan zijn woorden. Als je bijvoorbeeld wel hóórt dat je je vijanden moet liefhebben, maar het vervolgens niet doét, dan heb je de boodschap niet begrepen. En als je het hoort én ook doet, dan ben je verstandig en wijs. Want dat is wat Jezus bedoelt met alles wat hij zegt. Luister dus naar Jezus en doe wat hij vraagt.

Gebed: Heer Jezus, help me om niet alleen te horen wat u zegt maar het ook echt te doen in mijn dagelijks leven. Amen.

(Uit : TijdmetJezus.nl)
+++++
Deistich Bibeltiid - In wize man

In bettere wrâld begjint mei Jezus

Bibelgebrûk: Mattéus 7: 24-29
Wa't dizze wurden fan my hearet en dêroer dêryn kin fergelike wurde mei in wize man dy't syn hûs op in rots boude. (Mattéus 7: 24)

In geefbere man
It bestiet: dat jo harkje mar net, dat jo it heard hawwe, mar libje dêr net. Dêrom beklammet Jezus op 'e ein fan syn rede Jezus allegearre it aksje, de stjer. Hearen syn wurden moat ek liede ta hearrigens oan syn wurden. As jo bygelyks sizze dat jo jo fijannen leaf ha moatte, mar doch it net, dan hawwe jo it berjocht net begrepen. En as jo dat hearre en ek dwaan, dan binne jo wize en wiis. Want dat is wat Jezus betsjut troch alles dat hy seit. Harkje dan nei Jezus en dwaan wat er freget.

Gebed: Hear Jezus, helpe my net allinich om te harkjen wat jo sizze, mar it echt te dwaan yn myn deistich libben. Amen.
+++++
Momen Alkitab Harian - Orang bijak

Dunia yang lebih baik dimulai dengan Yesus

Bacaan Alkitab: Matius 7: 24-29
Siapa pun yang mendengar kata-kata ini dari saya dan bertindak sesuai, dapat dibandingkan dengan orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. (Matius 7:24)

Pria yang bijaksana
Itu ada: bahwa Anda mendengarkan tetapi tidak, bahwa Anda telah mendengarnya tetapi tidak hidup karenanya. Itulah mengapa pada akhir pidatonya Yesus menekankan semua tindakan, yang sekarat. Mendengar kata-katanya juga harus mengarah pada ketaatan pada kata-katanya. Jika, misalnya, Anda mengatakan bahwa Anda harus mencintai musuh Anda, tetapi jangan lakukan, maka Anda belum memahami pesannya. Dan jika Anda mendengarnya dan juga melakukannya, maka Anda bijaksana dan bijaksana. Karena itulah yang dimaksud Yesus dengan segala yang dikatakannya. Jadi dengarkan Yesus dan lakukan apa yang dia minta.

Doa: Tuhan Yesus, bantu saya bukan hanya untuk mendengar apa yang Anda katakan tetapi untuk benar-benar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari saya. Amin.
+++++
Daily Bible moment - A wise man

A better world begins with Jesus

Bible passage: Matthew 7: 24-29
Whoever hears these words from me and acts accordingly, can be compared to a wise man who built his house on a rock. (Matthew 7:24)

A sensible man
It exists: that you listen but do not, that you have heard it but do not live by it. That is why at the end of his speech Jesus emphasizes all the action, the dying. Hearing his words must also lead to obedience to his words. If, for example, you say that you have to love your enemies, but do not do it, then you have not understood the message. And if you hear it and also do it, then you are wise and wise. Because that is what Jesus means by everything he says. So listen to Jesus and do what he asks.

Prayer: Lord Jesus, help me not only to hear what you say but to really do it in my daily life. Amen.
+++++
Moment quotidien de la Bible - Un homme sage

Un monde meilleur commence avec Jésus

Passage biblique: Matthieu 7: 24-29
Quiconque entend ces paroles de moi et agit en conséquence, peut être comparé à un homme sage qui a construit sa maison sur un rocher. (Matthieu 7:24)

Un homme sensé
Il existe: que vous écoutiez mais ne le faites pas, que vous l'ayez entendu mais que vous ne le viviez pas. C'est pourquoi, à la fin de son discours, Jésus souligne toute l'action, la mort. Entendre ses paroles doit aussi conduire à l'obéissance à ses paroles. Si, par exemple, vous dites que vous devez aimer vos ennemis, mais ne le faites pas, alors vous n'avez pas compris le message. Et si vous l'entendez et le faites aussi, alors vous êtes sage et sage. Parce que c'est ce que Jésus veut dire par tout ce qu'il dit. Alors écoute Jésus et fais ce qu'il te demande.

Prière: Seigneur Jésus, aide-moi non seulement à entendre ce que tu dis mais à le faire vraiment dans ma vie quotidienne. Amen.
+++++
Täglicher biblischer Moment - Ein weiser Mann

Eine bessere Welt beginnt mit Jesus

Bibelstelle: Matthäus 7: 24-29
Wer diese Worte von mir hört und entsprechend handelt, kann mit einem Weisen verglichen werden, der sein Haus auf einem Felsen gebaut hat. (Matthäus 7:24)

Ein vernünftiger Mann
Es existiert: dass du zuhörst aber nicht, dass du es gehört hast, aber nicht danach lebst. Deshalb betont Jesus am Ende seiner Rede alle Handlungen, die Sterbenden. Seine Worte zu hören muss auch zu Gehorsam gegenüber seinen Worten führen. Wenn du zum Beispiel sagst, dass du deine Feinde lieben musst, aber tu es nicht, dann hast du die Botschaft nicht verstanden. Und wenn du es hörst und es auch tust, dann bist du weise und weise. Denn das meint Jesus mit allem, was er sagt. Also hör auf Jesus und tu was er fragt.

Gebet: Herr Jesus, hilf mir, nicht nur zu hören, was du sagst, sondern es wirklich in meinem täglichen Leben zu tun. Amen.
+++++
Daaglikse Bybel oomblik - 'n wyse man

'N Beter wêreld begin met Jesus

Bybelgedeelte: Matteus 7: 24-29
Wie hierdie woorde van My hoor en daarvolgens optree, kan vergelyk word met 'n wyse man wat sy huis op 'n rots gebou het. (Matteus 7:24)

'N Verstandige man
Dit bestaan: dat jy luister, maar nie, dat jy dit gehoor het nie, maar nie daaraan leef nie. Daarom beklemtoon Jesus aan die einde van sy toespraak al die aksie, die sterwende. Om sy woorde te hoor, moet ook gehoorsaam wees aan sy woorde. As jy byvoorbeeld sê dat jy jou vyande moet liefhê, maar doen dit nie, dan het jy die boodskap nie verstaan nie. En as jy dit hoor en dit ook doen, dan is jy wys en wys. Want dit is wat Jesus bedoel met alles wat hy sê. Luister dus na Jesus en doen wat hy vra.

Gebed: Here Jesus, help my om nie net te hoor wat jy sê nie, maar om dit regtig in my daaglikse lewe te doen. Amen.
+++++
El momento bíblico diario: un hombre sabio

Un mundo mejor comienza con Jesús

Pasaje de la Biblia: Mateo 7: 24-29
Quienquiera que escuche estas palabras de mí y actúe en consecuencia, puede compararse con un hombre sabio que construyó su casa sobre una roca. (Mateo 7:24)

Un hombre sensato
Existe: que escuchas pero no escuchas, que lo has escuchado pero no lo has vivido. Es por eso que al final de su discurso, Jesús enfatiza toda la acción, la muerte. Escuchar sus palabras también debe llevar a la obediencia a sus palabras. Si, por ejemplo, dices que debes amar a tus enemigos, pero no lo haces, entonces no has entendido el mensaje. Y si lo escuchas y lo haces también, eres sabio y sabio. Porque eso es lo que Jesús quiere decir con todo lo que dice. Entonces escucha a Jesús y haz lo que él pide.

Oración: Señor Jesús, ayúdame no solo a escuchar lo que dices, sino a hacerlo realmente en mi vida diaria. Amén.
+++++
每日圣经时刻 - 聪明人

一个更美好的世界始于耶稣

圣经通过:马太福音7:24-29
无论谁从我这里听到这些话并据此采取行动,都可以比作一个智者,他在石头上建造了他的房子。 (马太福音7:24)

一个明智的人
它存在:你听,但不听,你听过但没有听过。 这就是为什么耶稣在演讲结束时强调所有的行动,即死亡。 听他的话也必须引导他顺从他的话。 例如,如果你说你必须爱上你的敌人,但不这样做,那么你还没有明白这个信息。 如果你听到并且也这样做,那么你是明智的和明智的。 因为这就是耶稣所说的一切。 所以聆听耶稣,做他所要求的。

祷告:主耶稣,不仅帮助我听到你说的话,而且在日常生活中真正做到。阿门。
+++++
Momento bíblico diário - Um homem sábio

Um mundo melhor começa com Jesus

Passagem da Bíblia: Mateus 7: 24-29
Quem ouve estas palavras de mim e age de acordo, pode ser comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre uma rocha. (Mateus 7:24)

Um homem sensato
Ela existe: que você ouça, mas não ouça, que você tenha ouvido, mas não viva por ela. É por isso que no final de seu discurso Jesus enfatiza toda a ação, a morte. Ouvir suas palavras também deve levar à obediência às suas palavras. Se, por exemplo, você diz que tem que amar seus inimigos, mas não o faça, então você não entendeu a mensagem. E se você ouvir e também fizer isso, então você é sábio e sábio. Porque é isso que Jesus quer dizer com tudo o que ele diz. Então ouça Jesus e faça o que ele pede.

Oração: Senhor Jesus, ajude-me não apenas a ouvir o que você diz, mas a fazê-lo realmente em minha vida diária. Amém
+++++
Dzienny moment biblijny - mądry człowiek

Lepszy świat zaczyna się od Jezusa

Fragment Biblii: Ew. Mateusza 7: 24-29
Ktokolwiek słyszy ode mnie te słowa i postępuje zgodnie z nimi, można porównać do mądrego człowieka, który zbudował swój dom na skale. (Mt 7:24)

Rozsądny człowiek
Istnieje: słuchasz, ale nie wiesz, że go słyszałeś, ale nie przeżywasz go. Dlatego pod koniec swego przemówienia Jezus kładzie nacisk na całą akcję, umierania. Wysłuchanie jego słów musi również prowadzić do posłuszeństwa jego słowom. Jeśli na przykład mówisz, że musisz kochać swoich wrogów, ale nie rób tego, to nie zrozumiesz tej wiadomości. A jeśli to słyszysz i rób to, to jesteś mądry i mądry. Ponieważ to właśnie Jezus rozumie przez wszystko, co mówi. Więc słuchajcie Jezusa i róbcie to, o co prosi.

Modlitwa: Panie Jezu, pomóż mi nie tylko usłyszeć, co mówisz, ale naprawdę to zrobić w moim codziennym życiu. Amen.
+++++

(Uit: TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten