Afrikaans : diverse preeken door Ds. Nico van der Walt

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4400
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Afrikaans : diverse preeken door Ds. Nico van der Walt

Berichtdoor Ton » Ma Feb 03, 2020 12:30 pm

JES 53:3 : " DIE SMARTE VAN CHRISTUS "

No. E44

Ds. Nico van der Walt.


D
ie Knegliedere van Jesaja - in besonder
hierdie een - is 'n akkurate profetiese
biografie van die Here Jesus se lewe en
bediening. Enige biografie is op sigself 'n enorme
stuk werk en as sodanig iets besonders. Maar wat
híérdie biografie geheel-en-al uniek m aak in die
wêreld van lewensbeskrywings, is die feit dat dit
700 jaar vóór die betrokke lewe geskryf is!
Elke vers in hierdie lied kan dien as 'n teks vir
die wonderlikste Christusprediking. W ant sonder
enige twyfel slaan die profesie op die Here Jesus
Christus, en inderdaad is dit tot in die fynste
besonderhede in Sy lewe vervul. Kom ons kyk
nou na 'n enkele gedagte oor die Kneg: "Hy was
... 'n man van lyding wat pyn geken het ..." (53:3).
A
WAAROM WAS HY 'N MAN VAN SMARTE?
1. In hierdie wêreld was Hy 'n vreemdeling.
Laat ons onthou dat Hy vóór Sy menswording vir
alle ewigheid in volmaakte saligheid en
gemeenskap as deel van die Drie-enigheid geleef
het. In hierdie wêreld, hoewel volkome mens, was
Hy egter 'n vreemdeling. Niemand - selfs nie Sy
moeder - het Hom werklik verstaan nie.
Dwarsdeur Sy lewe het mense Hom verkeerd
gelees en Sy gerigthede probeer dwarsboom. En
uiteindelik het bykans almal Hom die rug gekeer
S om nie van hulle verraad en haat te praat nie.
Inderdaad is Hy "verag en deur die mense verstoot" (3a). So gebeur dit met vreemdelinge.
2. Sy besorgdheid oor Sy naaste.
Hoeveel maal sê die evangelies nie van Hom dat
Hy innig jammer gevoel het vir die mense nie?
Die Griekse woord wat meestal hiervoor gebruik
word, dui op pyn in jou innerlike mens.
Hierdie simpatie hang natuurlik saam met 'n
mens se liefde vir die betrokke lydende persoon.
Hoe meer jy liefhet, hoe sterker beleef jy dit.
Iemand sonder liefde kan kniediep deur sm arte
waad, sonder om iets te voel. 'n Liefdelose het 'n
intense belewing van sy eie smarte, maar vir 'n
ander voel hy niks nie. Maar ware liefde het
hierdie karaktertrek dat dit die mens wat jy liefhet
een maak met jou, sodat sy sm arte joune word.
Sy pyn verduur jy; sy laste maak jou m oeg.
Jesus het volkome liefgehad! Daarom het Hy
nie net jam mer gekry nie. Nee, Hy het die
ellendiges se pyn soos Sy eie verduur.
3. Sy voortdurende kontak met sonde.
Meeste van ons het al beleef hoe ontuis mens
kan voel tussen 'n klomp mense wat in hulle
lewenswaardes en behepthede radikaal van jou
verskil. Kultuurskok kan mens letterlik siek maak.
Van die ver van volm aakte Lot lees ons dat die
sonde van Sodom dag vir dag 'n foltering was vir
sy opregte gem oed (2Pt 2:8).
Hoe ontuis moes die Volkome Heilige dus nie
gevoel het in 'n wêreld wat van die oggend tot die
aand deurdrenk van sonde is nie?
4. Die dieptepunt van Getsemane en Golgota.
Die sterkste woorde in die Griekse taal word
gebruik om te probeer beskryf waardeur ons
Verlosser in Getsem ane gegaan het. Só erg was
Sy doodsangs dat Lukas skryf: "Sy sweet het
soos bloeddruppels geword" (22:44).
En wie kan begin verstaan wat Hy op Golgota
verduur het, toe God se toorn op Hom in gebrandglas het - omdat "hy die sondes van
baie op hom geneem het ..."? Jesaja sê Hy is "...
deur God geslaan en gepynig ..." (4). En dalk
erger as enigiets: "Dit was die wil van die Here
om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly"
(10). W at kan seerder wees as wanneer die een
wat jy die liefste het, jou nie net verwerp nie, maar
inderdaad 'n behae het in jou foltering?
WAAROM M ÓÉS HY SMARTE VERDUUR?
‘ Hy móés 'n Man van smarte wees, omdat Hy
ons Hoëpriester geword het en altyd sal bly.
W at is 'n priester se taak? Hy is 'n
tussenganger tussen God en mense. Hy staan in
hulle plek en tree vir hulle by Hom in. Hy offer
namens hulle ten einde versoening tussen die
Allerheiligste en sondaars te bewerkstellig.
• Vandat Hy na die hemel opgevaar het, is
ons Hoëpriester voortdurend besig om vir ons by
die Vader in te tree (Hb 7:25; 9:24). Dis een rede
waarom Hy hier op aarde intiem met ons geidentifiseer het - Hy moes aan eie lyf ervaar
waardeur ons gaan. W ant in hierdie gevalle
wêreld is selfs God se kinders nooit sonder
smarte nie - trouens, die meeste van hulle het
baie daarvan. Hoe sou Hy dan ons Hoë Priester
kon wees en met ons swakhede medelye hê, as
Hy nie in alle opsigte versoek is net soos ons nie?
(Hb 4:15).
• Maar dan, natuurlik, hoewel die Here
dwarsdeur Sy lewe gely het, was Hy by
uitnemendheid ons Hoëpriester toe Hy Homself
op Golgota in ons plek geoffer het. Daar was Hy
ons strafdraende Plaasvervanger. Die straf wat
óns vir ewig toegekom het, het Hy daar in ons
plek verduur. Dis éíntlik waarvoor Hy na hierdie
wêreld toe gekom het. Dis waarom Hy
onvermydelik 'n Man van smarte móés wees.
Laat ons dit nooit vergeet nie: sonder hierdie
passiewe gehoorsaamheid van die Here - toe Hy
ons sondeskuld op Hom geneem het - was ons
steeds hopeloos en uitsigloos in ons sonde.
SY GESINDHEID IN SY SMARTE
‘ As ons hieroor besin, laat ons onthou dat ons
geroep word om te lewe soos Hy geleef het. Sý
lewenshouding moet ook ons s'n wees.
• Dis betekenisvol dat die Here selde oor
Sy sm arte gepraat het. Ja, dit word dikwels
beskryf, maar gekla daaroor, het Hy nooit nie.
• Baie betekenisvol is dit ook om raak te
sien dat die Here nie toegelaat het dat Sy sm arte
Sy lewensvreugde steel nie. Hy het nooit 'n
terneergedruk te lewenshouding gehad nie. Hý het
nooit gesê dat die lewe 'n tranedal is nie.
Allermins was Hy 'n morbiede mens.
Presies dieselfde gesindheid kry ons by
Paulus. Ja, hy het baie gely. En, ja, hy het 'n
ernstige lewensingesteldheid gehad. Maar tog
kan hy skryf: "In al ons sorge is ek vol moed en
oorstelp van blydskap" (2Kor 7:4). W aarlik, hy
was 'n apostel van hoop, verwagting en blydskap.
• Nooit kry ons by die Here 'n ongeduldige
versugting om van Sy lyding en smarte ontslae te
raak nie. As Hy benoud is oor die kruisiging wat
voorlê, gaan Hy voort: "... wat moet Ek sê? Moet
Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur? Maar juis
hiervoor het Ek gekom , vir hierdie uur. Vader,
verheerlik u Naam !" (Jh 12:27-28).
Selfs in Getsemane, as Hy in gebed wonder
of Hy nie dalk verlos kan word van die
lydensbeker nie, sluit Hy Sy gebed af, "Moet
nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U
wil" (Mt 26:39).
het Sy gebed toegeneem. In Lk 22:44 lees ons
dat Hy in Getsemane, soos Hy "in doodsangs"
geraak het, steeds "ernstiger" gebid het. Sy
sm arte was die voedingsbron van Sy
gebedslewe.
Dit het alle gelowiges deur die eeue geken.
• Nooit het die Here se smarte Hom
daarvan weerhou om lief te hê, Sy taak te verrig
en Sy roeping te vervul nie. Dink maar aan Sy ure
van grootste nood: Hy genees Malgus se oor,
vertroos die vroue wat oor Hom huil, gee aandag
aan Sy moeder se toekomstige versorging, en lei
die misdadiger die ewige lewe binne.
ONS DEELHÊ AAN SY LYDING
‘ Jesus Christus se triomf tydens en na Sy
sm arte het nie die wetmatigheid opgehef nie,
maar veeleerder bevestig, dat die
sondegevallenheid van die wêreld deur lyding
heen genees moet word. Die wonderlike krag van
lyding - so aangrypend gedem onstreer in die
Here se lewe - het Hy volledig aan Sy kerk
bemaak.
‘ Ja, Sy smartlike versoeningswerk vir ons
sonde kon net Hý bewerkstellig. En niks, maar
niks hoef en mag daarby gevoeg word nie.
Maar as dit kom by die inbring van die oes
vanuit die nasies, werk die Here middellik - deur
Sy dissipels. En deur die eeue het dit met
onbeskryflik baie lyding gepaard gegaan. Hier het
ons nie bloot 'n noodwendige gevolg van moeilike
omstandighede en groot uitdagings nie. Vir die
apostels was hier 'n diep beginsel ter sprake,
naam lik die grootse voorreg van deelname aan
die lyding van Christus ter wille van die
uitverkorenes (Fl 3:10; Kol 1:24; 2Tm 2:10; 1Pt
4:12-13).
navolging van die Here Jesus nie te eng sien nie.
Ja, ons swaarkry mag die tugtinge van ons
hemelse Vader wees, maar as ons daarby as
verduideliking vassteek, gaan ons weldra
moedeloos raak en begin murmureer. Ja,
swaarkry is sekerlik een van die maniere waarop
ons van sonde gesuiwer word, maar as ons bloot
só daaroor dink, sit dit maklik om in 'n valse trots.
Nee, dikwels is ons swaarkry niks anders nie
as ons gemeenskap aan die lyding van Christus.
Dis wanneer Hy jou omhels en só een maak met
Hom dat die heil van Sý smartlike offer deur jou
vloei na die ellendiges van hierdie wêreld toe.
Meermale is gelowiges se pynkrete lofsange wat
díé van die engele in die skadu stel.
Hierdie voorreg word egter nie gegee aan
diegene wat God bloot na goeddunke en volgens
eie begeerte dien nie, maar aan hulle wat
Christus met alles in hulle gehoorsaam en "nooit
roem nie, behalwe in die kruis van ons Here
Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my
gekruisig is en ek vir die wêreld" (Gl 6:14).

Nico van der Walt

* Nico v/d Walt onderskryf die historiese, internasionale en
reformatoriese 1689 Baptistebelydenis, asook die Belydenis van So la
5, 'n assosiasie van Godgesentreerde eva nge liese g elow iges in Su iderAfrika.
* Subskrip s ies, adresveranderings, kansellasies e n
korrespondensie: Postnet Suite No.148, Privaatsak X 1, No rthcliff,
2115.
E : nico.van derwa lt@reform ed.org.za Tel. 011 476 2907; 082 848
9396.
* Blogs: www.e-preke.blogspot.com (met skakels na nóg 4 blogs)
* W eekliks word 'n preek soos hierdie wêreldwyd en gratis per epos ges tuur aa n m ens e wa t dit persoon lik aange vra het.
* Geen kop iereg. Dup liseer g erus . Of stuur elektronies verder.
* Pre ekopn am es: E: info@ nunide .org.za ; T: 012-808 3906
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4400
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Afrikaans : diverse preeken door Ds. Nico van der Walt

Berichtdoor Ton » Za Feb 15, 2020 12:27 pm

Beste mense,

Ek volg vandag 'n nuwe aanslag. Ek stuur nog epreke - 3x - op die ou manier uit - dus hierbo aangehaak as PDF dokumente. Maar julle mag onthou dat ek laas keer 'n eerste stuk oor die harmonie tussen Skriftuur (die Bybel, Gen 1-2) en die Natuur/ die algemene openbaring/ die wetenskap uitgestuur het. Vandag kry julle die tweede aflewering. MAAR, ek haak dit nie aan hierdie epos nie. Nuwe rekenaar, nuwe sagteware en die stuurprogram op 'n ou rekenaar, skep vir my baie probleme. Wat ek dus nou doen, is om my "Skriftuur en Natuur"-skryfwerk op een van my 4 Blogs te laai waar julle dit kan gaan kry (daar is nog baie ander artikels op, en ook skakels na die ander Blogs toe. Let op, jy kan net onder regs druk om na volgende bladsye aan te skuif, waar jy ook laas keer se aflewering sal kry). Ek besef dat nie almal van julle flink is op die internet nie (ek glo verreweg die meeste wel). Vir hierdie mense is ek bereid om die artikels vir individue met gewone epos te stuur, maar om dit vir 'n paar honderd intekenaars te doen, is bietjie dik vir 'n daalder. Maar dan moet julle spesiaal vra.

Die Blogadres is : www.antipasherout.blogspot.com

Ek vertrou dit verontrief julle nie.

jbiC

Nico

*********************

2 Kor 5:10 : CHRISTUS SE REGTERSTOEL [1]

No. E45 / W859


H
íéroor is God se Woord baie duidelik: ook
diegene wat in Christus sterf, sal die
eindoordeel moet deurgaan. En hulle sal aan
presies dieselfde norme gemeet word as die
ongelowiges. "God trek immers niemand voor nie"
(Rm 2:11). Hy het nie witbroodjies nie. Hy meet nie
met dubbele standaarde nie.
In 'n sin is die Christelike lewe hier en nou niks
anders nie as die Here God se gereedmaking van
Sy kinders vir daardie dag van afrekening. Hy werk
nou heiligmakend só in die uitverkorenes dat nie 'n
enkele een van hulle op daardie dag verleë sal
staan nie. Selfs diegene wat verwerp word - sélfs
die duiwel - sal op daardie dag geen fout kan vind
met die feit dat miljoene ewige loon ontvang nie.
God se vyande sal moet toegee: elkeen - gered en
ongered - ontvang presies in ooreenstemming met
die lewe wat hy of sy in hierdie lewe gely het.
Laat ons nooit die volle evangelie vergeet nie:
Ja, ons word gered uit genade alleen, op grond van
Christus se verdienste alleen, en deur geloof alleen.
En oor hierdie mees fundamentele kant van ons
verlossing sal ons nooit kan ophou juig nie. Maar
ons mag nie hier stop nie. Ons word eweneens
gered tót heiligheid, goeie werke en
gehoorsaamheid - en daarom uiteindelik ook
vólgens die lewe van geregtigheid waartoe die
Heilige Gees ons in staat gestel het, nadat Hy ons
geroep en wederbaar het vanuit 'nGod-vermydende
hartsgesteldheid en 'n selfgesentreerde lewe.

DIE EINDOORDEEL HET TWEE KOMPONENTE

G Eerstens praat die Skrif oor die skeiding van
diegene wat gered is en diegene wat nie gered is
nie - soos byvoorbeeld in Mt 25:31-46, waar die
skape en bokke van mekaar afgekeer word.
Onmiskenbaar duidelik geskied dit op grond van die
lewens wat die mense geleef het (vgl. Rm 2:6-11).
G Tweedens praat dieSkrif van 'n beoordeling van
gelowiges se lewens met die oog op ewige loon (Mt
10:42; Mk 9:41; Lk 14:12-14; 1Kor 3:10-15; Ef 6:8;
2Jh 8). Uitdruklik verklaar 1Kor 3:15 dat die werk
wat jy vir die Here doen, maar nie reg doen nie,
verbrand sal word - maar dat jy self tog, ten spyte
daarvan, gered sal word (mits, natuurlik, jy deur 'n
ware geloof met Christus verenig is).
2 KOR 5:10
Hierdie vers sny meeste van die beginsels aan wat
ter sprake is as ons 'n Bybelse perspektief op die
eindoordeel wil bekom.
G Die vers begin met "want" (OAV) of "immers"
(NAV). Dit verduidelik dus die voorafgaande.
G Ook v.9 hou verband met die voorafgaande
("Daarom", OAV). Paulus skryf na aanleiding van
die komende dood en die implikasies daarvan (1-8).
• As die apostel sê hy het net een wens
(NAV), naamlik om te lewe soos die Here wil,
gebruik hy 'n woord wat beteken om ambisieus te
wees. Dit is dus sy brandende hartstog om in alles
wat hy doen die Here te behaag.
G Ons "almal" moet voor die regterstoel verskyn -
selfs Paulus en die ander apostels. Vir een en
elkeen sal daar dus 'n dag van afrekening kom.
Ons wat in Christus is kan en moet ons verheug
in die wonder van onomkeerbare regverdiging en
die sekere vooruitsig op ons komende
heerlikmaking. Maar dit onthef ons nie van die
E45 - 2Kor 5:10 - Christus se regterstoel [1] 3/6
gewigtige verantwoordelikheid om lewenslank en
puntenerig in die lig van Christus se komende
regterstoel te leef nie.
• Sekerlik is dankbaarheid vir die Here se
groot verlossingsdade genoegsame rede vir 'n lewe
wat dit najaag om Hom te behaag en verheerlik.
Maar daar is nóg 'n rede: my lewe hier en nou
bepaal my loon, al dan nie, in die hiernamaals!
G As die apostel skryf dat ons voor Christus sal
"verskyn", gebruik hy 'n sterk woord: ons sal
blootgelê word, gestroop van elke fasade van
ordentlikheid - om totaal en volledig geopenbaar te
word vir wie en wat ons was.
G "Elkeen sal ontvang" volgens wat hy of sy
tydens hierdie aardse lewe gedoen het. Eintlik wil
die Grieks sê dat 'n mens dit sal terug ontvang. Dit
sinspeel op onpartydige en regverdige beoordeling.
G Voorts bied 'n versigtige lees van die teks nog 'n
belangrike perspektief - op twee maniere.
• Die werkwoord "gedoen" is 'n eenvoudige
verlede tyd. Vanaf die regterstoel word dus
teruggekyk op iemand se lewe as 'n eenheid, as 'n
geheel. Dit gaan oor wat jy tipies gedoen het.
• Paulus skryf, letterlik: ons sal die dinge
(meervoud) terug ontvang wat in die liggaam
gedoen is, of dit (enkelvoud) goed was of kwaad.
Hierdie oorgang van die meervoud na die
enkelvoud is verrassend en sprekend. Wat dit wil
tuisbring, is dat, hoewel niks die beoordeling sal
ontglip nie (dinge, meervoud), sal ons lewens en
dade as 'n geheel beskou word (enkelvoud).
• Opgesom: geen enkele daad of versuim kan
met sekerheid uitwys of iemand genade ontvang het
nie. Nee, al die besonderhede van ons lewens
gesamentlik - ons tipiese gedrag - wys uit wie ons
werklik in ons diepste wese is.
Ons lewe, nadat ons met Christus verenig is, sal
dus as 'n geheel beoordeel word - en dit sal nie net
uitwys of ek inderdaad deur die Gees van God
herskep is nie, maar dit sal ook my loon bepaal.
G Die "kwaad", wat die teendeel van "goed" is,
beteken eintlik waardeloos. Dit bevestig die res van
die Nuwe Testament se getuienis dat die regterstoel
vir die Here se kinders nie 'n strafbank sal wees om
'n vonnis uit te meet nie. Nee, dis 'n waardebepaling
om uitspraak te gee oor die loon wat elke dissipel
van Jesus moet kry.
Gelowiges moet die eindoordeel dus positief en
vol verwagting benader, nie negatief nie.
1KORINTIËRS 3:10-15
G Elke gelowige bou uiteraard op die fondament
wat reeds gelê is - op Jesus Christus (11). Daarom
is ewige redding nie hier in die gedrang nie. Wie nie
op Hóm bou nie, is vanselfsprekend nie gered nie.
G Maar elkeen moet oppas hóé hy bou (10b). Ons
werk gaan immers "aan die lig kom". Dis dieselfde
begrip as wat ons in 2Kor 5:10 raakgeloop het: ons
werk sal blootgelê word; dit sal gesien word vir
presies wat dit was.
G Die beeld van bouwerk word gebruik. Hóé ons
bou, sal deur vuur getoets word - dus deur en
deur. Slegs as ons kwaliteitsmateriaal gebruik, sal
ons loon kry. Verbrand ons werk egter, sal ons nie
beloon word nie - hoewel ons self gered sal word.
G Dis so duidelik soos daglig: dit gaan nie hier oor
ewige redding of verlorenheid nie - asof
regverdiging in Christus voorlopig en omkeerbaar is.
Nee, dit gaan oor die bepaling van loon. Wat hier
beskryf word, is die prysuitdeling. Die wedloop is
verby; nou moet die lourierkranse omgehang word.

VYF PUNTE VAN TOEPASSING

1. Sien jy die kontinuïteit, die deurlopenheid
tussen hierdie lewe en die lewe hierna?
As die graad van jou heerlikheid eendag afhang van
jou getrouheid en toewyding in hierdie lewe, moet jý
as persoon en individu mos bly voortbestaan. Jy sal
dus jou identiteit behou - net soos die Here Jesus
nadat Hy opgestaan het.
In antwoord op sekere dwaalleraars wat beweer
het dat 'n ander liggaam as my huidige eendag sal
opstaan, sê die ou kerkvader, Chrisostomus: "Hoe
so? Sê my, sal één sondig en 'n ander gestraf word;
sal één goed doen en 'n ander gekroon word?"
2. Sien jy die noodsaak van wedergeboorte?
Wedergeboorte is 'n hartsverandering - jou diepste
wese word herskep. En dit alleen kan 'n
sondegevalle mens se verdorwenheid só verander
dat geregtigheid die tipiese van sy lewe word.
3. Let op die hartsgesteldheid wat die feit van
die komende regterstoel in Paulus verwek.
Hy gaan in 2Kor 5:11 voort: "Omdat ons dan die
vrees van die Here ken" (OAV). Omdat daar 'n
onontkombare wetmatigheid is, naamlik dat baie
vereis word van diegene wat baie ontvang het - is
die vooruitsig op die regterstoel vir 'n Christen
enorm gewigtig. Hoeveel het ons nie immers
ontvang nie! Hoeveel ontvang ons nie steeds nie!
Laat die volle gewig hiervan lewenslank op jou
hart druk: wat ek in hierdie lewe saai, sal ek tot in
alle ewigheid maai; die kwaliteit van die saad wat ek
nou saai, bepaal vir ewig die kwaliteit van my loon!
4. Van alle mense is ons die allerlaastes wat
kan kla dat ons beoordeel gaan word.
Is ons nie herskep sodat ons heilig en godvrugtig
kan lewe nie? Is God se wette nie op die tafels van
ons harte gegrafeer nie? Werk die Gees van die
Here nie nou só in ons dat ons eendag vir die loon
kan kwalifiseer nie?
Waarlik, niks is meer redelik as die oproepe en
imperatiewe van die Nuwe Testament nie. "Gee
julleself aan God as lewende en heilige offers wat
vir Hom aanneemlik is" (Rm 12:1). "Julle het die
Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang,
en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop,
E45 - 2Kor 5:10 - Christus se regterstoel [1] 6/6
en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle
liggaam verheerlik" (1Kor 6:19-20).
5. Al is dit ék wat beloon sal word, is dit die
Here alleen wat die eer daarvoor moet kry.
In Op 4:8-11 lees ons van die vier-en-twintig
ouderlinge wat hulle krone voor die troon van die
Here terugplaas. Dis hulle stefanoi (Gr.), oftewel
lourierkranse, simbool van die pryswat oorwinnaars
in die Christelike wedloop ontvang. En dan breek
hulle in 'n wonderlike lofuiting uit: "U is waardig ..."
Waarom gee hulle hul krone terug? Omdat hulle
besef dat hulle die prys en loon wat hulle vir hierdie
lewe se getroue volharding ontvang het,
hoegenaamd nie self verdien nie. Dit is Gód se werk
in hulle wat beloon is. Was elke oorwinnaarstree
van hulle wedloop nie 'n genadegawe nie?
Laat ons dus altyd onthou: elke stukkie
godsvrug in my lewe is ten diepste die werk van
Christus in my. Onthou, dis ten diepste nie ék wat
gekroon gaan word nie, maar Christus in my.
Wat leer dit dan vir jou en vir my? As mens die
wenpaal seëvierend wil bereik, moet jy leer om
gelowig in die krag van God se Gees te leef en te
werk. God gee die oorvloed van Sy gawes by die
wenpaal, omdat ons in die geloof Sy gawes op die
baan aangeneem het.

Nico van der WaltAntipas Gereformeerde Baptiste Gemeente (Pretoria) : 8-10-06
Posbus 12371, Queenswood, 0121
T: (012) 329 3012; 082 7766 141
E: nico.vanderwalt@reformed.org.za
www.reformed.org.za www.sola5.org

• Daar word weekliks 'n preek soos hierdie wêreldwyd per epos gestuur aan meer as 'n duisend mense wat dit aangevra het.
• Geen kopiereg. Dupliseer gerus. Of stuur elektronies verder.
• E-preke vantevore uitgestuur, is te kry op bg. webwerf.
• Preekopnames: nunide@absamail.co.za; T: 012-8083 906.
• Graag stuur ons 'n bekendstelling aan diegene wie se name
u vir ons mag aanstuur, maar plaas mense net op ons adreslys as
hulle dit dan sélf versoek.


=============================================================================================================


1 Kor 3:10-15 : CHRISTUS SE REGTERSTOEL [2]
No. E46


O
ns het laas onder meer vinnig na hierdie
verse in 1Kor 3 gekyk. Ek het toe daarop
gewys dat dit wat hier beskryf word nie gaan
oor ewige redding of verlorenheid nie, maar oor die
bepaling van meer of minder loon vir God se kinders
in die hiernamaals. Terwyl elkeen wat iets verstaan
van die gewigtigheid van daardie ontmoeting met
Christus nie anders kan as om dit in die vrese van
die Here tegemoet te gaan nie (2Kor 5:11, OAV), is
dit ook so dat ons met positiewe verwagtinge
daarna kan en moet uitsien.
Dis soos 'n student wie se maag gespanne
ineentrek as hy aan sy naderende finale eksamen
dink. Maar dis 'n goeie ding, want dit spoor hom des
te meer aan om hard te werk. Tog gaan hy die
eksamen ook met opgewonde afwagting tegemoet.
Hy het alle rede om te glo dat hy goed sal slaag -
en dat dit die behaling van sy graad sal beteken.
Wat dus hier in 1Kor beskryf word, is die
prysuitdeling.
'N BETEKENISVOLLE WOORD
G In 1Kor 3:13 skryf die apostel dat die gehalte
van elkeen se werk "getoets" sal word - dit sal op
die proef gestel word (OAV).
Daar is twee woorde in Grieks wat dui op die
aanlê van 'n toets (Gr. dokimazo en peirazo).
Laasgenoemde toets geskied met óf geen
verwagting oor die uitkoms nie, óf dikwels met die
verwagting van 'n negatiewe resultaat. Maar dis
eersgenoemde woord wat hier gebruik word. En
dikwels dui dit op 'n toets wat optimisties aangelê
1. George Berry, A Dictionary of New Testament Synonyms,
Zondervan, 1979, p.37. Vergelyk ook Richard Trench,
Synonyms of the New Testament, Eerdmans, 1976, p.278-281
en Kenneth Wuest, Treasures from the Greek New Testament,
Eerdmans, 1973, p.126-131.
E46 - 1Kor 3:10-15 - Christus se regterstoel [2] 2/6
word - dat die uitkoms positief sal wees.1
• In Lk 14:19 en Jh 6:6 word die betekenis
van die woorde goed uitgebring.
Eersgenoemde vers vertel van 'n man wat nuwe
osse wat hy gekoop het wil gaan "probeer". Hier
word dokimazo gebruik. Die suggestie is dus dat hy
nie kan wag om te sien hoe goed sy nuwe aanwas
gaan vaar nie.
Jh 6 - die gedeelte oor die vermeerdering van
die brood - gebruik daarenteen peirazo. Dis 'n
toets wat die Here Jesus op Filippus aanlê - om sy
kleingeloof uit te wys. Daar is 'n skare wat moet kos
kry. Dan sê Jesus vir Sy dissipel, "Waar sal ons
gaan kos koop?" As Filippus geloof gehad het, sou
hy gesê het dat daar vyf broodjies en twee vissies
is, en dat die Here dit sekerlik kan vermeerder.
Maar Jesus weet hy het nié hierdie geloof nie en wil
dit sagkens vir hom aan die verstand bring.
G Die vuurtoets eendag sal dus nie daarop gerig
wees om alles wat sleg was in ons lewens uit te wys
nie. Inteendeel, dit sal juis die goeie wil uitwys! Dit
sal niks wat beloon kan word wil oorslaan nie.
Vir God se kinders, ten spyte van die
skrikwekkende gewigtigheid van die geleentheid, sal
die eindoordeel tog ook 'n blye oomblik wees. Nee,
meer nog, dit sal gepaard gaan met onbeskryflike
vreugde oor die wonderlike loon wat toegeken word!
En ons praat nie net van 'n lourierkrans wat spoedig
verwelk nie, ons praat van 'n welgeluksalige lewe,
onbeskryflik in sy heerlikheid, wat tot in alle
ewigheid nie sal verbygaan nie.
'N APOSTEL SE GESINDHEID
G Die apostel Paulus het verstaan waarvan ons
praat. Daarom het hy alle ywer aan die dag gelê om
met goud, silwer en edelstene te bou. In sy Christelike wedloop het hy voluit gehardloop.
Hieroor skryf hy in 1Kor 9:24-27.
G As hy in v.24 sê dat net één die prys kry, bedoel
hy nie dat net een persoon eendag beloon sal word
nie. Dis sy manier om te sê, aangesien net een in 'n
gewone wedloop die wenprys kry, is alle atlete wat
ernstig is, ingestel op die eerste plek. En dieselfde
gesindheid van toewyding moet ons geestelike
wedlope kenmerk. Ons moet dus gaan vir goud!
G Vergelyk mens v.27 in die OAV en die NAV,
kom jy 'n verskil agter. Die NAV is 'n beter
weergawe van Paulus se bedoeling. Hy sê nie dat
hy bang is om verwerp te word nie. Hy is nie
bevrees dat hy verlore sal gaan nie. Daarvoor is hy
té gevestig in Christus, té oortuig van die
onomkeerbaarheid van regverdiging. Wat hy sê, is
dat hy alles in die stryd werp sodat hy nie vir die
prys gediskwalifiseer sal word nie (NIV). Hy wil nie
loon inboet te wyte aan laksheid nie. Ten alle koste
wil hy verhoed dat sy lewenswerk in rook opgaan.
G Elkeen van ons het verskillende gawes en
roepinge. In Paulus se geval moet hy die evangelie
op skrif stel en dit ver en wyd verkondig. Om so
getrou moontlik in die uitvoering van sy taak te
wees, span hy al sy kragte in (1Kor 9:23).
G Terug na 1Kor 3. As die apostel aan die begin
van v.13 sê dat elkeen se werk aan die lig sal kom,
is dit 'n duidelike suggestie dat die beoordeling baie
deeglik sal wees. Alles sal in ag geneem word.
Onthou jy nog wat dit beteken as Paulus in 2Kor
5:10 sê dat ons voor die Here sal "verskyn". Die
woord beteken om blootgelê te word - om gestroop
te word van elke fassade van ordentlikheid.
Kennelik het Paulus die Here Jesus se
waarskuwing baie ernstig opgeneem dat daar niks
geheim is wat nie bekend sal word nie (Lk 12:1-3).
Hy skryf in 1Kor 4:5 dat die Here die dinge wat in
die duisternis verborge is, aan die lig sal bring en
die bedoelings van die hart sal blootlê. Na
aanleiding daarvan sal elkeen dan lof van God ontvang - meer of minder.
Sien jy, hier kom die positiewe al wéér na vore.
Elke keer as ék die voorafgaande woorde lees, wil
my keel toetrek. Maar dan verras Paulus ons:
voorop in sy gedagtes is nie verleentheid en verlies
wat sal volg op blootlegging nie, maar lof - lof!
G Let laastens daarop dat Paulus presies geweet
het waaroor dit gaan en wat sy lewenstaak is. Hy
ken die reëls. Hy weet wat beloon sal word en wat
waardeloos is. Sy teiken is vlymskerp voor hom
afgeëts (26). Hy is gefokus; hy mors nie tyd en
energie op beuselagtighede nie.
Nou sal talle van julle vir my sê, dis juis my
probleem, ek weet nie wat my roeping is nie. Wat is
die Here se wil vir my lewe? Wel, dis 'n baie groot
seën as mens jou nis in die koninkryk gevind het -
hoe vroeër hoe beter. Maar vir talle kom dit eers
met toenemende ervaring en ouderdom.
Maar, sal jy dalk sê, wat moet ek intussen
doen? Moet ek bloot maar wag? Allermins!
As mens die Bybel versigtig lees, sien jy dat die
beoordeling op daardie dag veral sekere dinge in ag
sal neem. Laat ons daarvolgens leef, en ons kan
verseker wees dat die regterstoel van Christus 'n
wonderlike prysuitdeling vir ons sal wees.

DIE MAATSTAWWE VAN DIE EINDOORDEEL

1. Ons getrouheid en gehoorsaamheid.
In die gelykenis van die talente sê die eienaar vir die
slawe wat hy beloon: "Mooi so! Jy is 'n goeie en
getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek
jou aanstel." (Mt 25:21, 23).
Hierdie slawe het hulle baas se opdragte ernstig
opgeneem en puntenerig uitgeleef. Sý belange was
vir hulle voorop, nie hulle eie gerief of voordeel nie.
Dis waarom Jesus in Jh 12:48 sê dat Sy woorde
op daardie dag die ongehoorsames sal oordeel.
Ons sal aan die Here se opdragte geoordeel word!
2. Ons motiewe en gerigthede
By meer as een geleentheid bring die Here Jesus
ons motiewe hier en nou, en ons ewige loon in
E46 - 1Kor 3:10-15 - Christus se regterstoel [2] 5/6
direkte verband (Mt 6:1; Lk 12:1-3). Gaan dit vir jou
vandag oor die goedkeuring en eer van mense, sal
jy alle loon eendag verbeur. Speel jy nóú vir die
pawiljoene, sal jy dán bedroë daarvan afkom.
Hier is die beginsel: ek en jy moet besluit waar
en wanneer ons ons loon wil hê: hier of daar, nou of
dan. Die wêreld is bereid om dadelik uit te betaal.
Maar as jy in die hemel belê sal jy in geloof moet
wag. Maar God se Woord verseker ons dat die
dividende meer as die moeite werd sal wees.
Vir seker is dit nie sonder betekenis nie dat die
Woord van God in hierdie verband 'n besondere
klem laat val op die belangrikheid van materiële
uitdeling. Dít is een van die uitnemende maniere om
skatte in die hemel te vergader (Mt 6:19-20; Lk
12:31-33; Lk 18:22; 1Tm 6:17-19).
Daar is dus twee beleggingsalternatiewe voor
ons. Die een se se dividende betaal nog in hierdie
lewe uit, maar die sekuriteit is bedenklik. Die ander
se sekuriteit is absoluut en die opbrengs
duiselingwekkend. Maar mens moet in die geloof
daarvoor wag, soms baie lank.
3. Ons lig en geleenthede
In die gelykenis van die waaksame slaaf, sê die
Here Jesus dat die slaaf wat goed weet wat sy baas
wil hê, maar dit nie doen nie, 'n swaar straf sal kry.
Daarenteen sal die een wat te wyte aan onkunde
nie doen wat die baas wil hê nie, 'n veel ligter straf
kry. Hier is dus die beginsel: "Van elkeen aan wie
baie gegee is, sal baie geëis word" (Lk 12:47-48).
4. Ons gesindhede
In 1Kor 9 skryf Paulus oor die feit dat hy die
evangelie uit eie keuse verkondig. Daarom doen hy
dit kosteloos. Hy weet immers dat die loon wat hy
nou van die hand wys wel eendag in die
hiernamaals aan hom uitbetaal sal word (9:14-18).
In 2Kor 9 gaan dit nogeens oor geld en ewige
loon. Wie volop saai, sal volop maai. En in die
besonder is dit belangrik om blymoedig en vrywillig
te saai - want by uitstek is dit die uitdeler vir wie
God lief is, wat Hy in hierdie lewe sal versorg, en
wat eendag volop sal oes (9:6-8).
E46 - 1Kor 3:10-15 - Christus se regterstoel [2] 6/6

TEN SLOTTE

G 'n Laaste vraag: As mens na hierdie
maatstawwe kyk, is dit duidelik dat baie "Christene"
nie die toets sal slaag nie. Hoe is dit dan dat Paulus,
as hy oor die eindoordeel praat, soos klokslag die
klem laat val op die sekerheid van beloning?
Die antwoord is eenvoudig. Sy versekeringe oor
ewige loon skryf hy aan wedergebore mense. En hy
weet dat die hartsverandering wat die
wedergeboorte bewerkstellig, só diepgaande is dat
élke wedergeborene, ten spyte van baie
oorblywende gebrokenheid, tog deeglik aan die
maatstawwe vir beloning voldoen.
G 'n Laaste konklusie: Sien jy nou, wat die Here
Jesus in ag gaan neem tydens Sy evaluering met
die oog op ons ewige loon, is nie net ons dade nie,
maar ook ons geleenthede; nie net wat ons was nie,
maar ook wat ons kon gewees het; nie net wat ons
bereik het nie, maar ook wat ons nagejaag het; nie
net wat ons gedoen het nie, maar ook wat ons
nagelaat het; nie net die getal van ons goeie werke
nie, maar ook die gewig daarvan.
UIteindelik sal dít die vraag wees: tot watter
mate was ek gelykvormig aan Sy beeld - in my
hartsgesindhede en in my dade.

Nico van der Walt
Antipas Gereformeerde Baptiste Gemeente (Pretoria)
Posbus 12371, Queenswood, 0121
T: (012) 329 3012; 082 7766 141
E: nico.vanderwalt@reformed.org.za
www.reformed.org.za www.sola5.org

• Daar word weekliks 'n preek soos hierdie wêreldwyd per epos gestuur aan meer as 'n duisend mense wat dit aangevra het.
• Geen kopiereg. Dupliseer gerus. Of stuur elektronies verder.
• E-preke vantevore uitgestuur, is te kry op bg. webwerf.
• Preekopnames: nunide@absamail.co.za; T: 012-8083 906.
• Graag stuur ons 'n bekendstelling aan diegene wie se name
u vir ons mag aanstuur, maar plaas mense net op ons adreslys as
hulle dit dan sélf versoek.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4400
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Afrikaans : diverse preeken door Ds. Nico van der Walt

Berichtdoor Ton » Ma Feb 17, 2020 11:43 am

1KRON 25 : UITNEMENDE LOF EN AANBIDDING [1]


Een van die talle nuwe dinge wat Dawid in die
verbondsvolk se lewe gevestig het, is 'n
beklemtoning van gesamentlike en geordende
lofprysing vir die Here. Dawid was van jongs af 'n
digter, sanger en musikant. Hy skryf psalms en as
seun moet hy in die paleis vir Saul op sy lier gaan
speel (1Sam 16:16, 23).
‘ As hy koning in Jerusalem word, gaan haal hy
die verbondsark in die huis van Abinadab. Dit is 'n
feestelike optog waaraan die hele volk deelneem:
"Dawid en die hele Israel het uitbundig voor die ark
van die Here gedans, begelei deur liedere, liere,
harpe, tamboeryne, ratels en simbale" (2Sam 6:5).
Ook as hulle die ark die tweede keer by die huis
van Obed-Edom gaan haal, geskied dit met selfs
meer feesvreugde (2Sam 6:12b-15). In 1Kron 15
lees ons op watter skaal en hoe geordend dit
gebeur het (16-25, 28). By hierdie geleentheid is
Dawid se lied "Loof die Here" ook vir die eerste keer
gesing (1Kron 16:7-36).
‘ Dawid wou hierdie uitbundige lof vir die Here in
die volk se godsdienstige lewe laat wortel skiet.
Daarom het hy besondere moeite gedoen om
geordende musikale aanbidding in die tabernakel te
vestig. Uit die Leviete is 4 000 sangers hiervoor
afgesonder. Hulle "... moes sorg vir die lof van die
Here op die instrumente wat daarvoor vervaardig is"
(1Kron 23:5; 2Kron 7:6).
Volgens 1Kron 6:31-47 is dit duidelik dat hierdie
sangers reeds by die tabernakel - in Dawid se
regeringstyd dus - so gefunksioneer het.
‘ Volgens 1Kron 25 het veral 288 van hierdie
Leviete 'n prominente rol in die lofsang vir die Here
gespeel. Hulle het uit 3 familiegroepe bestaan -
onderskeidelik dié van Heman, Asaf en Jedutun
(ook Etan genoem). Tussen hulle het hierdie 3
manne 24 seuns gehad, en elkeen van húlle was
weer die leier van 'n groep van 12. Die 24 groepe is
ingedeel om "volgens 'n vaste reëling" (1Kron 6:32)
toe te sien dat die lof van die Here nooit stil word by
die tabernakel nie.
‘ 'n Paar dinge val op in 1Kron 25:
• Hierdie 24 groepe moes ook die ander
sangers, asook die volk in lofsang lei. En hulle het
instrumente bespeel én gesing. Hulle was dus sowel
die orkes, as die voorsangers.
• Hulle het 'n verskeidenheid van instrumente
gebruik. Hier in 1Kron 25 word snaar- en
slaginstrumente genoem. Kyk mens egter na van
die voorskrifte in die Psalms (bv. Ps 150), sien jy
dat ook hout- en koperblaas-instrumente gebruik is.
• Hierdie musikante was nie 'n klomp
amateurs nie. Hulle is "in sang ter ere van die Here
onderrig"; hulle was "opgeleides" (7). Hulle het
voltyds in hulle roeping gestaan en was duidelik met
niks minder as musikale uitnemendheid tevrede nie.
• Baie interessant - maar eksegeties moeilik
- is dat hulle volgens v.1, 2, 3 "as profete opgetree
het" terwyl hulle musiek gemaak het (NAV). Die
OAV sê dat hulle "besield" gespeel het. Duidelik is
hier 'n sinspeling op die inspirasie van die Gees.
Hier is twee moontlikhede. Die NAV impliseer
dat die woorde van die lofliedere deur die Heilige
Gees vir hulle ingegee is. Die ander moontlikheid is
om dit soos die OAV te verstaan, naamlik dat die
musiek vir bestaande woorde vir hulle ingegee is.
Terwyl eersgenoemde vertolking nie afgeskryf
moet word nie - Asaf was immers verantwoordelik
vir sommige van die Psalms - maak die OAV tog
baie sin. Immers het Dawid dikwels Psalms vir
hierdie Levitiese musiekgroepe geskryf. Talle
Psalms begin so iets: "Vir die koorleier. Van Dawid.
'n Psalm." Hy het dus, onder inspirasie van die
Gees, die lirieke vir talle van die lofliedere verskaf,
terwyl die musikante, eweneens deur die Gees,
melodieë geskep het wat nie net die woorde gedra
het nie, maar ook uitdrukking gegee het aan die
woorde se gevoelswaarde.
Uiteindelik moet ons dalk aanvaar dat beide bg.
vertolkings korrek is (vgl. 2Kron 29:29-30).
‘ Dawidse aanbiddingsreëlings het oorgespoel na
die tempeldiens in Salomo se tyd. Maar ook
toekomstige konings, wat die Here gedien het, het
dit weer ingestel.
• In die tyd van die kinder-koning, Joas, het
die priester, Jojada, met die volk 'n verbond gemaak
dat hulle die Here sou dien. Onder meer het dit
ingehou dat daar weer by die tempel "... sang soos
Dawid dit gereël het ..." sou wees (2Kron 23:16-18).
• Tydens die herlewing onder Koning Hiskia
het hy weer "... die Leviete plek laat neem met
simbale, harpe en liedere in die huis van die Here
volgens die opdrag van Dawid ... want dit was 'n
opdrag wat van die Here self gekom het ..." (2Kron
29:25-26). Hy het "... die Leviete beveel om die
Here te loof met die liedere van Dawid en die siener
Asaf" (29:30). Vgl. ook 30:26.
• Tydens Juda se laaste herlewing en
terugkeer na die Here se weë, is Dawid se
aanbiddingsvoorskrifte weer in besonderhede
herstel (2Kron 35:4, 15).
• Ook ná die ballingskap kan die respek vir
Dawid se instellings nogeens in Esra en Nehemia
se heropbou gesien word. Toe die fondamente van
die tempel gelê is, is die Here geloof "... soos koning
Dawid van Israel bepaal het" (Esra 3:10-11).
Nehemia plaas 'n premie daarop om die Here te loof
"... volgens die voorskrif van Dawid, die man van
God" en "... met die musiekinstrumente van Dawid
..." (Neh 12:24, 36, 45).
Ons het nie hier te doen met 'n modegier van een
tydvak nie. Nee, onmiskenbaar duidelik was dit 'n
opdrag "wat van die Here self gekom het". Daarom
het die verbondsvolk, elke keer as hulle hul bekeer
het, dit weer ingestel.

WAT SÊ DIT VIR ONS ?

Ons moet ten minste 2 dinge onthou:
Eerstens, die Ou Testament getuig oor en oor
dat hierdie aanbiddingsreëlings besondere gewig
gedra het. Dit het God kennelik behaag.
Tweedens, ons is Nuwe Testamentiese
gelowiges. Ons kan nie alles slaafs navolg nie. Daar
was 'n sterk klem op die seremoniële destyds. In
óns geval is niks belangriker as om in gees en
waarheid te aanbid nie. Tog het ons vir seker hier 'n
aantal belangrike beginsels en praktiese riglyne.
1. Lof en aanbidding is belangrik.
Bybels moet aanbidding baie ruimer verstaan word,
maar kom ons praat spesifiek vanons gemeentelike
lofsang.
Daar rus talle verhewe roepinge op ons, maar
niks is meer fundamenteel as om ons Drie-enige
God te verheerlik nie. Dit het Dawid goed verstaan,
asook latere godvrugtige leiers van die
verbondsvolk. Gevolglik is geen moeite en koste
ontsien om ook dááraan in hulle erediens reg te laat
geskied nie. Musiek en sang is as 'n belangrike
kanaal van lof gebruik. En so was hulle ook vir ons
'n voorbeeld.
Volgens Ef 5:18-19 is die sing van "psalms,
lofgesange en ander geestelike liedere"'n uitvloeisel
van die volheid van die Gees. En dit moet uit die
hart kom - tot eer van die Here (vgl. Kol 3:16).
Met 'n formalistiese liturgie kan ons as Nuwe
Testamentiese en Geesvervulde Christene ons nie
vereenselwig nie. Nog minder het ons vrede met die
gebruik van musiek en sang in die erediens om
bloot mense te vermaak en te lok. Tog moet ons
oppas dat ons nie in 'n oorreaksie teen hierdie dinge
ons eredienste se lofprysingskomponent - ons
gebede en lofsange - verwaarloos nie. Eenvoudig
gestel, het 'n erediens 2 dele: óns wat met die Here
praat (lof, dank, belydenis, voorbidding), en Hý wat
met ons praat (Skriflesing en prediking). Een deel is
nie belangriker as die ander deel nie.
2. Gemeentebetrokkenheid is belangrik.
Wie ook al asem het in die gemeente - groot en
klein - moet die Here se lof besing. Om met 'n toe
mond te staan terwyl die Here in sang ge-eer word,
skrei ten hemele.
Dawid se sanggroepe was nie daar om
uitvoerings te lewer nie. Hulle was in diens van die
volk se lofsange. Hulle moes nuwe liedere
ontwikkel, die mense dit leer en die gemeentesang
begelei - instrumenteel en vokaal.
Maar, terwyl gemeentebetrokkenheid 'n Bybelse
prioriteit is, moet mens ook sê dat sommige se
afwys van kore en begeleidingsinstrumente sonder
meer, 'n oorspanning van die beginsel is. Indien dit
werklik oor die eer van die Here en gemeentelike
opbou gaan, en nie bloot oor musikale kuns en
vermaak nie, is daar n.a.v. 1Kor 14 se oproep dat
ons mekaar met ons gawes moet stig, 'n plek vir
kooruitvoerings en solosang in die erediens.
3. Die woorde van ons liedere is belangrik.
Godgerigte lofprysing moet inhoud hê - Bybelse
inhoud. Die Vader soek aanbidders wat Hom in
gees en in waarheid aanbid (Jh 4:19-24).
Die woorde van ons liedere het 'n besondere
invloed op ons geloofslewe. Dit help om ons diepste
emosies te verwoord. 'n GespierdeSkrif-inhoud help
baie om 'n gemeente op suiwer bane te hou.
Sonder om te sê dat herhaling op sigself
verkeerd is - die Bybel het te veel voorbeelde
daarvan - word vandag dikwels oortree teen die
verbod op "'n ydele herhaling van woorde" (Mt 6:7).
Almal van ons ken die neiging van ons gedagtes
om ver draaie te loop terwyl ons hartlik saamsing.
Dit verg dus gedissiplineerde konsentrasie as ons
die Here wil loof soos ons moet.
4. Die musiek van ons liedere is belangrik.
Musiek is een van die wonderlikste gawes van
die Here se algemene genade. Waarlik, Hy is 'n
God van skoonheid - ook van melodie, harmonie
en ritme. Om te sing is dus 'n heerlike en
emosioneel vervullende manier vir 'n gemeente om
Hom in eenheid te loof.
Ja, dit gaan in die eerste instansie oor die
woorde van ons liedere, maar musiek is die rytuig
daarvoor hemel toe. Waarom sal ons donkies vir so
'n kosbare vrag gebruik as ons Arabierperde het?
Die musiek moet dus die woorde waardig wees.
Die besware in sekere kringe teen 'n
verskeidenheid vanbegeleidingsinstrumente het nie
Bybelse gronde nie. In beginsel is min of meer
enigiets in orde, solank dit natuurlik stig. Soos so
dikwels, is hier egter ook 'n kulturele dimensie.
Hb 13:15: "Laat ons dan onophoudelik deur Jesus
aan God 'n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom
gebring word deur die lippe wat sy Naam bely."

Nico van der Walt
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4400
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Afrikaans : diverse preeken door Ds. Nico van der Walt

Berichtdoor Ton » Vr Feb 21, 2020 10:43 am

Geagte Broer en Suster,

Net om die van julle wat belangstel te laat weet dat ek nog verdere notas oor Genesis 1-2 op een van my blogs geplaas het. Ek het laas keer vir julle 'n ander blogadres gegee, maar ek plaas nou die notas op:

www.e-preke.blogspot.com

Ek hoop om darem so elke twee weke die notas aan te vul. Ek is al heelwat verder geskryf, maar kom steeds gereeld weer terug t.w.v. aanvullings of verbeterings.

Hartlike groete in Christus,

Nico
nico@dievanderwalts.co.za
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 0 en 0 gasten