Waarom ik gedoopt ben

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3792
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Waarom ik gedoopt ben

Berichtdoor Ton » Vr Jan 29, 2016 3:26 pm

Waarom ik gedoopt ben

Deze persoonlijke getuigenis is in gedachtenis van Christina Van Calck- Mast en Erik Van Calck, die beiden, met mijn vader, mijn grootste stimulans zijn. Kirsten van Dijkhuizen- Van Calck

Dit is een persoonlijk getuigenis, waarin ik graag wil vertellen, waarom ik mij heb laten dopen door onderdompeling, terwijl ik als baby al gedoopt was en mijn ouders dit uit volle overtuiging hebben laten doen en daarmee ook de bedoeling hadden dat het stempel van de drie-enige God als een teken en zegel op mijn leven gedrukt zou worden. Waarom heb ik mij dan toch laten 'overdopen'?
Het antwoord hierop zou kort kunnen zijn, n.l.: 'ik wilde in het voetspoor gaan van Jezus en mij laten dopen door onderdompeling, net als Hij' en dit is de waarheid, maar natuurlijk is dit niet het enige ik zal vertellen hoe ik tot de conclusie kwam, dat ik gedoopt moest worden.

Al jaren had ik heel bewust de Here Jezus lief en verlangde ik er naar Hem te dienen met mijn hele hart.
Toen Jezus Zelf 3 jaar geleden iemand gebruikt om door gebed met handoplegging (volgens Handelingen 8: 17 en 19: 2) mij te dopen met de Heilige Geest, ging ik Hem nog méér liefhebben en werd mijn verlangen Hem te dienen nog veel groter, alleen: ik kon het niet. Iemand had mij al gezegd dat ik me moest laten dopen, maar daar was ik erg boos om geworden. 'Ik ben gedoopt', zei ik, 'en de naam van de drie-enige God is over mij uitgeroepen daarbij' en toen diezelfde persoon later in een brief dit punt nog eens voorzichtig aanroerde, heb ik hem op zodanige wijze 'de mond gesnoerd', en dat hij hierover nooit meer met mij gesproken heeft. Zelf vergat ik die hele doop en begon ijverig te vechten tegen mijn 'ik'. Ik was n.l. tot de nogal verbijsterende conclusie gekomen dat ik persoonlijk niet in staat was Jezus echt te dienen.

Uit de brochure die ik las en allerlei boekjes, ontdekte ik, dat het nodig was dat ik zelf dood zou gaan, waarna Jezus Zelf in mij zou kunnen gaan leven. Degene die mij in de weg stond Jezus te dienen, was ik zelf. Het was een hele ontdekking om er achter te komen, dat ik van mijzelf verlost moest worden. Als iemand u zou vertellen dat u van de boze verlost moet worden, zult u daar ongetwijfeld van harte instemmen, maar als u er achter komt dat u van uzelf verlost moet worden, is dat op zijn zachtst gezegd iets nieuws. Welnu, ik ontdekte dat ik van mijzelf verlost moest worden om Jezus écht te dienen. Ik ging dus ijverig aan het werk met 'mijzelf te doden', elke dag opnieuw. Ook vroeg ik God elke dag meerdere malen, ja, ik smeekte het Hem: 'Heer, help mij, mijzelf te doden, zodat U in mij kunt leven.' Dit gebed had ik dag aan dag in mij hart en op mijn lippen, maanden en jaren lang, tot ik er helemaal wanhopig van werd. Op een dag gaf ik het op. 'Heer', zei ik, 'ik kan mezelf niet doden, ik weet niet hoe het moet; als u mij niet helpt zal ik nooit en te nimmer de vrucht van de Geest vertonen' (n.l. liefde, vrede, blijdschap, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing Galaten 5: 22). Deze vruchten verlangde ik erg te tonen, want Jezus zei immers Zelf: 'aan de vruchten kent men de boom' (Mattheüs 7: 17 en 8).En toen ineens gebeurde er iets bijzonders: God verhoorde mijn gebed niet rechtstreeks, maar Hij wees Mij de weg door Zijn Woord: ik las 'toevallig' 2 teksten, n.l.

1.Romeinen 6: 3 en 4: 'of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de dodenopgewekt is door de Majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen' en 2.Kolossenzen 2: 11 en 12: 'in Hem (Jezus) zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhandelen is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt'.

Dat de dood-en-begraven-zijn 'door de doop' en 'in de doop', viel mij bijzonder op en stemde mij tot diep nadenken hierover.
Tenslotte kwam ik tot de volgende conclusie: 'als ik Jezus wil dienen, moet mijn ik, ja, ikzelf dood. Ik ben niet dood, dat merk ik dagelijks en van uur tot uur. De Bijbel zegt dat wij mét Jezus dood en begraven zijn in Zijn dood door de doop en als dat waar is dan volgt daaruit dat mijn babydoop geen echte doop is, want als mijn babydoop wel een echte doop was, zou ik niet nog steeds zo'n last hebben van mijn 'ik', want mijn ik zou dan al lang dood en begraven zijn.'

Toen dit alles goed door mij doordrong, bleef er maar één conclusie over: 'ik moet dus nog gedoopt worden.'
Het valt niet mee een eerder ingenomen standpunt te wijzigen. Het valt nog minder mee anderen daarover in te lichten, vooral als die anderen pro-kinderdoop zijn. De enige die mij heeft kunnen overtuigen, was Gods Woord, dus de Heilige Geest. Toen Hij mij overtuigd had, heeft Hij mij ook gehoorzaam gemaakt.Er zijn veel mensen die in hun hart wel overtuigd zijn van het feit dat de volwassen- doop-door-onderdompeling de enige ware Bijbelse doop is, maar die niet gehoorzaam zijn en zich niet laten dopen, omdat ze dan, bijvoorbeeld, huiselijke moeilijkheden kunnen verwachten. Op den duur presteren zij het dan hun geweten het zwijgen op te leggen, omdat het 'geen kwestie van behoudenis' is; zij verkiezen de 'vrede' boven het onvoorwaarlijk volgen van Jezus. De echte Vrede echter, de Vrede die alle verstand te boven gaat, de Vrede van Jezus, die missen zij. Ik kan getuigen dat ik die Vrede pas in mijn hart kreeg nadat ik gedoopt ben. En die Vrede volgt altijd alleen als wij de Heer onvoorwaarlijk gehoorzaam zijn in alles. Ik heb mij laten dopen (op 15 april 1974 - 2e Paasdag-) en daarmee bewust mijn oude leven afgelegd.Ik heb ervaren dat de Heer Zelf, op het moment dat ik gedoopt werd, mijn eigen ik liet doodgaan. Waar ik jarenlang naar gesnakt heb, gebeurde in een paar seconden: ik werd verlost van mijzelf. Prijs de Heer.
De weken die hierna volgden waren machtig. Ik ervoer het als 'de wittebroodsweken met de Heer'. Het leek ook allemaal wat op een huwelijk. Het was alsof ik jarenlang met de Heer 'gehokt' had en nu met Hem 'getrouwd' was. Ik had de Here Jezus al die tijd écht lief gehad en Hij mij. Tóch was er geen echte blijdschap en geluk in mijn hart. De alles overweldigende blijheid kreeg ik na de doop. Tientallen mensen kunnen getuigen van de verandering die in mij plaats vond door mijn doop. Aan degene die mij op de doop geattendeerd had, schreef ik: 'u hebt mij wel eens verteld dat ik pas echt blij zou worden, als ik me zou laten dopen, maar mét de koningin van Scheba kan ik nú zeggen: 'de helft was mij niet aangezegd'. Het geluk, de blijdschap en de vrede die ik nu in mijn hart heb, zijn niet met woorden te beschrijven.'Dogmatisch kan men van de doop het volgende zeggen: de opvatting dat de kinderdoop in de plaats gekomen is van de besnijdenis, berust op een misverstand: zij hebben niets met elkaar te maken.
De besnijdenis behoort n.l. bij het Oude Verbond en de Wet.
De doop daarentegen, behoort bij het Nieuwe Verbond en de Genade.
Deze 2 verbonden staan volkomen los van elkaar.
Mozes was de middelaar van het Oude Verbond, terwijl van de Here Jezus gezegd wordt dat Hij de Middelaar is van een beter Verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust (zie Hebreeën 8: 6).
Wie in de Here Jezus gaat geloven (d.w.z. wie Hem aanneemt als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker), wordt op dat moment opnieuw geboren: wedergeboren en krijgt deel aan het Nieuwe Verbond, hij wordt kind van God (Johannes 1: 12 en 13), want Hij is uit God geboren. Op grond hiervan mag hij gedoopt worden. Wie zich laat dopen geeft te kennen: 'ik ben opnieuw geboren door het geloof in
Jezus, die Gods Zoon is en nu wil ik mijn 'oude ik' verliezen in de doop en mét Jezus deel hebben aan Zijn dood en Opstanding.

Ik leg mijn oude leven af en wil met Hem in nieuwheid des levens leven. Hij kan door de doop ook dit zeggen: 'door het geloof ben ik dood in Jezus' dood, maar ik (d.w.z. mijn 'oude ik') ben nog niet begraven en daarom laat ik me dopen om mijn 'oude ik' te begraven in de doop.'Mensen die positief in Jezus geloven, zijn al kinderen van God, zij hebben het Nieuwe Leven al in zich; Jezus woont al in hen door de Heilige Geest, maar het komt er niet uit, omdat ze nog steeds met hun 'oude ik' rondlopen; zij lopen als het ware met een levend lijk als een blok aan hun been. Geen wonder dat ik zo belemmerd werd Jezus te dienen. Ik haalde dan ook verlicht adem, toen ik verlost werd van de loden last, dat 'oude ik' dat mij zo dwars had gezeten.In de Bijbel staat nergens dat er baby's gedoopt werden. Men neemt dat maar aan als men leest dat iemand gedoopt werd 'met zijn hele huis'. 'daar kunnen best baby's bij geweest zijn', zegt men dan, maar de Bijbel zegt dat niet. Dat zou n.l. in tegenspraak zijn met Handelingen 8: 37, waar Filippus tegen de kamerling uit Morenland zegt over de doop: 'als u van ganser hart gelooft, is het geoorloofd'. Daar zal iemand zijn die wil beweren dat baby's van ganser hart geloven, waardoor het geoorloofd wordt hen te dopen. Ik geloof dat de Bijbel zichzelf niet kan tegenspreken. Werd de stokbewaarder met zijn hele huis gedoopt? Wel, dan moeten allen van ganser harte geloofd hebben, want alleen dáárdoor werd de doop geoorloofd. Wij moeten de Bijbel geloven en niet proberen Gods Woord aan te aanpassen aan onze menselijke conclusies. Aan het Nieuwe Verbond had men deel door (Geestelijke) wedergeboorte en dat is iets heel persoonlijks, wat slechts door persoonlijk geloof tot stand komt; waarná de doop geoorloofd wordt.
De doop is, evenals het Avondmaal, pas geoorloofd door positief geloof in de Here Jezus Christus. Deze Sacramenten worden bediend aan hen die 'huisgenoten Gods' zijn, ook wel 'heiligen' genoemd (Filippenzen 1: 1).
Horen onze kinderen er dan niet bij? Volgens Handelingen 2: 39 komt ons en onze kinderen de belofte toe. Het is onze taak onze kinderen zó op te voeden, dat zij, (als zij tot de jaren des onderscheid zij gekomen), bewust de Here Jezus aannemen, als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, waardoor ook zij kinderen Gods worden (Johannes 1: 12), wedergeboren mensen.

Heel vaak gebeurt het ook dat jonge kinderen écht in de Here Jezus geloven: deze kinderen zijn dan evengoed wedergeboren, maar gezien hun jeugdige leeftijd is het niet raadzaam hen te laten dopen, daar zij de hoogten en de diepten en de rijkdommen van dit Sacrament nog niet kunnen bevatten; ongeoorloofd is het echter niet.
De Here Jezus werd als baby-tje 'opgedragen' in de tempel. Het is voor ouders een machtig ogenblik om hun pas-van-de Heer- gekregen kind aan Hem 'terug te geven' d.m.v. het aan de Heer opdragen te midden van de Gemeente van Jezus.

Verder zullen gelovige ouders dagelijks hun kinderen aan de Heer opdragen en hen voor de Troon der Genade brengen in hun gebeden. Alles wat de mensen er van gemaakt hebben, n.l. de kinderdoop, is 'ijdelbedrog, in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus' (Kolossenzen 2: 8) en stamt in feite af van de Roomse Kerk, die in bijgeloof (veroorzaakt door de wereldgeesten…) de baby's (zo vlug mogelijk) doopt, ook de doodgeboren baby's, ja, zelf miskramen vanaf de 4e maand. Calvijn heeft helaas verzuimd hier radicaal het mes in te zetten en schrijft zelfs in zijn constitutie: 'de straten der hel zijn geplaveid met de beenderen der ongedoopte kinderen.' Hij vermeldt er niet bij wáár dit in de Bijbel staat en dat kón hij ook niet, want het is een eigen verzinsel van hemzelf, verblind als hij was op dit punt door de 'overlevering der mensen en der wereldgeesten', terwijl hij toch een kind van God was…tragisch…
De kinderdoop is een overlevering der mensen, evenals de 'openbaar belijdenis' doen, zoals in de kerken gehanteerd wordt. Wij moeten terug naar: eerst het geloof, daarna de doop, als teken van onze belijdenis en dan kunnen we ook pas waarachtig getuigen zijn van wat Jezus in onze leven gedaan heeft. Wij mogen kanalen zijn van Jezus' Liefde. Dóór ons heen mogen wij Jezus' Liefde laten stromen naar de mensen om ons heen.
Zolang wij niet gedoopt zijn, zit ons kanaal verstopt met het levende lijk van ons oude ik! Als we ons laten dopen kan Jezus Zelf door ons heen de mensen bereiken en kunnen we met Paulus zeggen: 'met Christus ben ik gekruisigd en tóch leef ik, dat is: niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.' (Galaten 2: 20a).Nooit heb ik dit begrepen, totdat ik gedoopt ben. Nú weet ik én ervaar ik écht dat Jezus in mij leeft. O, zondeloos ben ik natuurlijk niet. Zolang wij hier op aarde zijn, zullen we altijd te strijden hebben tegen satan, de wereld (geesten) en 'het vlees'. In feite ontbrandt de strijd pas goed vanaf het moment dat iemand zich voorneemt zich te laten dopen en ook ná de doop gaat de strijd onverminderd voort. Christus, die in ons is door de Heilige Geest, leidt ons krachtig om Zijn Wil te doen. Ons 'oude ik' is in feite bevriend met de boze, de wereld en 'het vlees'. Zijn we verlost van dat 'oude ik', dan hebben zowel satan als de wereld en 'het vlees' heel wat minder vat op ons, dat staat als een paal boven water. Vandaar ook dat alle machten en krachten in het geweer komen als iemand zich wil laten dopen.
Ik zou een ieder willen aanraden: geef u helemaal over aan Jezus. Vraag alleen aan Hem: 'wat wilt Gij wat ik doen zal?' Ga niet te raden bij dominees, theologen, familie, vrienden of een ander 'vlees en bloed', maar bij God Zelf en bestudeer biddend Zijn Woord, de Bijbel en geen theologische verghandelingen hier over, maar alléén de Bijbel. U zult tot dezelfde ontdekking komen als ik, mits u zich door de Heilige Geest wilt laten overtuigen. Als u zich door Hem hebt laten overtuigen, wees Hem dan ook gehoorzaam en laat u dopen. U hoeft hiervoor niet uw eigen kerk te verlaten. U hoeft ook geen lid te worden van de Gemeente waar u zich op Bijbelse wijze kunt laten dopen.

In Leeuwarden heeft de voorganger van een plaatselijke Volle Evangelische-Gemeente 6 Gereformeerde ouderlingen gedoopt door onderdompeling waarna ze ook nog de doop in de Heilige Geest door handoplegging ontvingen (Handelingen 8: 17 en 19: 2) - dit was helemaal vrijwillig en 'hoefde' niet - en ze zijn Gereformeerde ouderlingen.
In Amsterdam heeft een jonge Gereformeerde ziekenhuis-predikant zich in een Pinkstergemeente laten dopen door onderdompeling en hij is Gereformeerd predikant gebleven.
Zowel in de Nederlandse Hervormde kerk als in de Gereformeerde Kerken-Synodaal is het tegenwoordig officieel geoorloofd zich in een 'buiten-kerkelijke' Gemeente te laten dopen door onderdompeling, waarna men zijn ambt of functie in de eigen kerk kan blijven vervullen.Wanneer u zich laat dopen, zult u de machtige blijdschap ervaren die ik mocht ervaren, u zult de volle Vrede ontvangen die alle verstand te boven gaat, u zult de vrucht van de Geest gaan dragen; u zult een kanaal worden van Jezus' Liefde dat niet meer verstopt zit; de mensen zullen door u heen Jezus leren kennen, ja, Hem persoonlijk ontmoeten. U zult 'zijn geur verspreiden', waardoor de mensen 'honger naar Hem' zullen krijgen. Zó zult u zielen tot Jezus brengen. Als u Jezus werkelijk liefheeft, leg dan uw oude leven af, uw 'eigen ik', want degene die u belemmert Hem waarachtig te dienen, bent uzelf. Ik spreek uit ervaring. Ik kan getuigen van de bevrijding en de blijdschap, van de alles overweldigende Vrede, die mijn deel werd toen Jezus mij verloste van mijzelf op het moment dat ik gehoorzaam werd en Hem volgde in de Doop, Zijn Doop. En net als bij Hem, was het, alsof de Heilige Geest pas werkelijk bezit van mij nam, toen ik uit het water oprees.
Tot dat ogenblik had de Heilige Geest wel in mij gewoond door het geloof in Jezus. Ook was ik 'in de Heilige Geest gedoopt' door handoplegging, maar na mijn Doop nam Hij volledig bezit van mij. Jezus is nu Heer en Koning over mijn leven: in alle opzichten is Hij de Baas.

Het is natuurlijk wél nodig dat u een hekel aan uzelf krijgt en dat u er naar verlangt van uzelf bevrijd te worden.
Wie Jezus liefheeft en Hem in alles wil volgen, gaat zichzelf haten. Jezus zegt ook: 'neem uw kruis op.' Wie zijn kruis opneemt, is op weg naar zijn eigen executie (dat heeft niets met de dagelijkse zorgen en beslommeringen te maken). Wie zich laat dopen, verliest zichzelf, dat is hetzelfde als bewust je kruis opnemen. Wie zichzelf liefheeft kan zijn kruis niet opnemen en van nature willen wij ook niet onszelf (laten) dopen, dat is helemaal het werk van de Heilige Geest.

Vele mensen laten zich (nog) niet dopen, omdat ze nog te veel met zichzelf zijn ingenomen; zij verlangen er niet naar van zichzelf verlost te worden. Ze zij vinden zichzelf nog te goed in velerlei opzichten en beseffen niet dat er in hen zelf geen goed woont… Heel veel christenen haten niet zichzelf. Zij zijn wel behouden, maar onbruikbaar, want zij geven Jezus' Liefde niet door.
Ze vertellen de mensen wel van Jezus, maar de mensen ontmoeten niet Jezus Zelf in hen en dat komt omdat zij zichzelf niet verloren hebben.
Hoe vaak stoten wij niet de mensen af aks wij hen vertellen over Jezus' Liefde en zij aan onszelf en ons leven niet anders zien dan…ons eigen ik i.pv. Jezus.

Mijn gebed is dat de Heilige Geest Zelf Christenen zal overtuigen hierin én gehoorzaam maken, tot zegen van henzelf én anderen tot lof en eer van Jezus.

AMEN

Deze autobiografische getuigenis is geschreven door Christina Van Calck- Mast Berwerkt door: Kirsten van Dijkhuizen- Van Calck

literatuur: de Bijbel
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Lyd28
BerichtenCOLON 1
GeregistreerdCOLON Za Jan 30, 2016 10:05 pm

Re: Waarom ik gedoopt ben

Berichtdoor Lyd28 » Za Jan 30, 2016 10:14 pm

Wauw, mooi getuigenis!
Zeer herkenbaar...
Met mensen er over praten heeft weinig nut merken wij. Het moet vooral ook maar blijken in je leven, en ja, dat kan stapsgewijs gaan, sterven aan jezelf... Maar praten óver de doop met kinderdopers, dat levert alleen vaak maar veel boosheid en verwijdering, helaas... Mensen zíen het ook niet gewoon.
Maar als je ogen er voor geopend worden, dan is de bijbel zó duidelijk?
1 geloof, 1 doop (niet 1 kéér als zijnde kinder'doop' en dus denken dat later dopen 'nog een keer' is, Maar 1 sóórt doop, nl onderdompeling, voor een ieder die van ganser harte gelooft dat Jezus de Christus is, dán is het geoorloofd!)
Iedereen zou dit eens moeten kezen, heel mooi duidelijk uitgelegd...


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten