Waarom dood, waarom lijden?

krachtvoorherstel
BerichtenCOLON 21
GeregistreerdCOLON Vr Jan 08, 2016 9:10 pm

Waarom dood, waarom lijden?

Berichtdoor krachtvoorherstel » Ma Okt 30, 2017 12:14 pm

Veel al horen wij dan de aangehaalde tekst uit Jacobus 5:14: laat de oudste komen en hen zalven en zij zullen genezen.

Ik moest aan een andere tekst denken:

2 Kor.4:16-18 "Daarom verliezen wij de moed niet; maar hoewel onze uitwendige mens achteruit gaat, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig".

Ik weet twee dingen zeker in dit leven: ik word geboren en ik ga een keer dood. Dit is een natuurlijk proces. En alles wat daar tussen valt, van het geboren worden tot het doodgaan, heet leven. De één wat langer, de ander wat korter. De één zijn we misschien liever eerder kwijt dan de ander, maar allemaal komen we op het punt dat we zullen komen te overlijden.

De één gaat "huppelend" het leven door, zal weinig lichamelijke klachten hebben en de ander zal op de "knieën, blauw van de pijn" door het leven gaan.

De veel aangehaalde tekst uit Jacobus 5, zegt:

14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.

Word iedereen gezond? Zal iedereen genezen?
Ik geloof in de kracht van het gelovig gebed, laat daar geen twijfel over bestaan. Toch geloof ik niet, dat iedereen zal genezen in dit aardse bestaan!

Ik kan optimistisch zijn, door te zeggen dat ik eens genezen zal zijn. Ik kan een pessimist zijn en vast stellen dat ik al 17 jaar kamp met pijn in het lichaam, met ongemak en kwalen.

Ik kan ook een realist zijn:

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Romeinen 8:18-23

Er komt een dag, dat het lijden van deze wereld voorbij is gegaan:

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Openbaring 21:1-4.

Ik zie uit naar die dag, dat ik verlost mag zijn van alle lichamelijke pijn en dat ik mag leven in de volmaaktheid en aanwezigheid van God zelf.
Eens komt die dag, dan zal de Here zelf mij (ons) thuis halen. Tot aan die dag zullen mijn huis en ik de Here dienen!

Voor de mensen die nu gaan roepen: wat staat er in 1 Petrus 2:24 en Jesaja 53:4-6, hier een uitleg die ik er aan gegeven heb in een andere discussie. Als u het met mij oneens bent, hoor ik het graag, ik ben ook maar een mens en heb dus het vermogen van jullie te leren

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:24)

Wat heeft Hij gedragen volgens dit vers? Onze zonden! Waarvan zijn wij volgens dit vers genezen? Niet onze ziekten, dat staat hier niet, wij zijn volgens dit vers genezen van onze zonden.

Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
5 Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
6 Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
Jesaja 53:4-6

Hij droeg onze ziekten, nam het lijden op zich. Vereenzelfdigde zichzelf dus met ziekten en lijden.
Maar waarom werd Hij doorboord? Vers 5: om onze zonden.
Waarom werd Hij gebroken? Om onze wandaden.
Waarom werd Hij getuchtigd? Om ons welzijn.
Dat waren de striemen waarvoor wij genezing hebben ontvangen in Hem.

Hij nam het lijden op zich, Hij nam de pijn op zich, maar Hij kwam niet om ons daarvan te genezen.
Dat staat nergens in deze verzen.

Nergens in de Bijbel staat nadrukkelijk dat Hij is gestorven om ons te genezen van allerlei ziekten en kwalen. Wel staat er dat wij door Zijn striemen genezen zijn van onze zonden!

Ja, de Heer beloofd ons dat wanneer wij uitgaan, Hij ons zal volgen met wonderen en tekenen. O zeker, geneest de Heer vandaag de dag nog steeds! Ook ik heb het gezien, maar ook ik heb de ervaring dat dit niet gebeurd! En wanneer ik dat in ogenschouw zou nemen, zou dus het lijden van de Heer voor niets zijn geweest....

Nee, op basis van de tekst uit 1 Petrus 2:24 kunnen we niet halen dat de Heer geneest van ziekten, wel van zonden. Dat is het enige wat er staat in deze tekst!

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten