Manier van leven…

krachtvoorherstel
BerichtenCOLON 21
GeregistreerdCOLON Vr Jan 08, 2016 9:10 pm

Manier van leven…

Berichtdoor krachtvoorherstel » Do Sep 29, 2016 10:15 pm

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten: ik heb u niet nodig. Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk, en juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol, en onze minder edele leden worden met groter eer behandeld, doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft evenwel het lichaam zó samengesteld, dat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel; en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking. ~1 Corinthiërs 12-27 & 1 Petrus 2:4-12

Soms wil ik dat nog wel eens doen, twee afzonderlijke teksten laten versmelten tot één stuk. Mensen die de Bijbel kennen, hadden dit wellicht al in de gaten, anderen kwamen tot die conclusie toen zij onderaan de tekst ineens tot de ontdekking kwamen dat dit twee afzonderlijke (stukken) Bijbelteksten zijn. Twee teksten die gaan over het lichaam van Jezus Christus, hier op aarde. Twee afzonderlijke Schriftgedeelten tot één geheel.
De Apostel Paulus noemt de mensen ook wel het Lichaam van Christus, waar Christus het hoofd van is (1 Corinthiërs 12-27) en Petrus maakt een vergelijking met een gebouw, waar elke steen past naast (of aan) de ander en zo compleet word (1 Petrus 2:4-12). Jezus noemt het Zijn kleine kudde, waar elk elkaar lief heeft.

We weten wat we geloven; daarom getuigen wij hiervan en richten (als het goed is) ons leven daar naar in. Op die manier komt Gods Koninkrijk in het hier en nu, zoals het ook in de toekomst zal zijn. Maar dan zullen we wel vrij moeten zijn om te kunnen getuigen. Vrij van zorgen.
Ik haal dit niet zomaar aan. Regelmatig maken wij ons zorgen. Mensen zijn nu eenmaal niet vrij van de zorgen van de dagelijkse beslommeringen. Het zou een verkeerde insteek zijn als we tegen anderen zeggen dat we geen angst moeten hebben, als ze alleen wonen en niemand lijkt zich om hen te bekommeren en dan te zeggen: maak je geen zorgen, God ziet je en is je nabij! Dan missen we Gods plan met de gehele schepping! Wanneer we tegen een man zeggen: ‘Wees niet bang’, als hij met vele zorgen rond loopt omtrent zijn werk en met tranen moet oogsten om te leven. Als we zeggen: ‘Wees niet bang’, tegen ‘het uitschot’ van de maatschappij, die leven in de verdrukking, die genegeerd worden door de mensen op deze aarde. Dan missen we Gods plan en schieten ons doel voorbij!

Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. ~Jacobus 1:27

Er zijn vele weduwen en wezen op deze wereld. Zij die God (nog) niet kennen!

Mensen die de liefde van Christus niet hebben ervaren door Zijn volk heen, de mensen die zeggen ‘Christen’ te zijn, die trouw de kerk bezoeken, anderen die in naam ‘Christen’ zijn, maar die dit niet uitleven naar de mensen om hen heen.

Daarbij: zijn wij zelf vrij van angst en bezorgdheid? Ik denk van niet!
O zeker, angst dat ik word aangekeken als ‘die Christen’ heb ik niet. Google maar eens op mijn naam en je zult voorzeker vele stukken vinden die gaan over het geloof in Christus Jezus en dien gekruisigd. Nee, maak je wat dat betreft toch vooral maar geen zorgen. Maar angst, ja zeker ken ik dat in mijn leven. En bezorgdheid? Die maar een onsje of wat! Ik bedoel: de afgelopen tijd heb ik mij maar wat bezorgd gemaakt over financiën. Reden om een website helemaal af te stoten en een andere (tijdelijk) te sluiten, het was de laatste druppel die de emmer spreekwoordelijk liet overlopen. Nee, wat dat betreft zijn wij Christenen geen haar beter dan zij die Hem nog niet kennen.

En als ik dan naar dat gebouw kijk, waar Petrus zo over spreekt, dan weet ik één ding zeker: Hij is nog lang niet gereed! Er is een hele generatie om ons heen, die zoekende is naar ‘verlichting’. Ze zoeken het in yoga, in het Bhuddisme, het Hindoeïsme, noem het maar op.
Maar zoeken ze het ook in het Christendom? Zoeken ze ook naar de Schepper van Hemel en aarde? Als ik de kaartjes tel vandaag bij de supermarkt (die ik willens en wetens heb verwijderd) over yoga en meditatiecursussen, dan is het niet best waar de mensen in zoeken. Dan zoeken ze mijn inziens op de verkeerde plek!

Daarentegen, moeten we ook niet eens de hand in eigen boezem steken? Zijn wij, als kerk/gemeente/vergadering van gelovigen/ gemeenschap, niet gewoon laks? In sommige kerken is Evangelisatie nog steeds het sluitstuk van de begroting. Ergens aan het einde van de begroting word er misschien nog nagedacht over een stukje Evangelisatie, maar dit mag ons niet te veel geld kosten. Want stel dat er geen geld meer is voor dat kerkgebouw, dan is er toch geen kerk meer? Of wel soms?

En dan kom ik nog eens op Petrus:
En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

Mag Evangelisatie u wat kosten?
http://www.levendwateralmanak.nl

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten