Pagina 1 van 1

ENKEL om onze overtredingen werd hij doorboord

GeplaatstCOLON Di Jun 14, 2016 9:24 pm
door krachtvoorherstel
Jesaja 53:4-5
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. ~Jesaja 53:4-5

1) Wat geloof ik?

Jezus heeft zichzelf vereenzelvigd met ons lijden. We zien dat in vers 4. Echter. tussen vers 4 en vers 5 staat een cruciaal woord, namelijk: MAAR.

De definitie van het woord MAAR is:

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijwoord] slechts, alleenlijk, enkel, niet dan; mits; een weinig; eenvoudig, blootelijk.~, vw. doch, echter, intussen.~, o. voorwaarde; geen -! geene bedenking! er is een - bij, er is eene uitzondering bij.~, MARE, v. (B.m. en v.), (-n), tijding, gerucht.~E, v. (-s), ketelvormige inzakking

Dus laten we vers 4 en 5 eens lezen en dan zullen we het woordje maar in een van de betekenissen plaatsen:

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. ENKEL om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Nog eens met een andere betekenis van het woordje MAAR:

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. SLECHTS om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Is Hij nu om onze ziekten op het kruis gegaan of SLECHTS/ENKEL om onze overtredingen etc (vers 5)?

2) Waarom genas Jezus velen op aarde?

Tekenen en geloof bij Jezus
We noemen de volgende teksten:

"Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid (dat is: heerlijkheid) en zijn leerlingen geloofden in hem." (Johannes 2:11)"Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed." (Johannes 2:23)"Hij (Nicodemus) kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi, 'zei hij, ' wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. '" (Johannes 3:2)"Jezus zei tegen hem: ' Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet! '" (Johannes 4:48)"Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. " (Johannes 6:2)"Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven, 'want, 'zeiden ze, ' wanneer de messias komt, zal die niet meer wondertekenen verrichten dan hij heeft gedaan.'" (Johannes 7:31)"Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem." (Johannes 12:37)"Israƫlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht." (Handelingen 2:22)Later zal de apostel Paulus verklaren, dat de Joden de wondertekenen nodig hebben en deze wondertekenen ook voor de Joden bestemd waren. Christenen zullen echter zonder deze wondertekenen in een gekruisigde Heiland moeten geloven. Hij schreef:

"Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen [NBG: tekenen] en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid." (1 Corinthe 1:21-24)

Wees u bewust dat Paulus hier geen kritiek leverde op de Joden die om tekenen vroegen, maar dat hij gewoon het feit constateerde en dit meedeelde. Als het vragen om tekenen verkeerd was geweest, had Johannes in zijn evangelie niet zo de nadruk gelegd op de tekenen die Jezus gedaan had.

Duidelijk blijkt, dat de Jood en rabbijn Paulus weet wat het doel van de wonderen was die de Here Jezus verrichtte. De Joden konden maar niet iedereen geloven die zich uitgaf voor de Messias. Wie dit van zichzelf zei, moest met Goddelijke wonderen bewijzen, dat hij inderdaad door God als Messias tot het Joodse volk gezonden was.