Wij hebben een Woord voor de wereld

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Wij hebben een Woord voor de wereld

Berichtdoor Ton » Di Feb 16, 2016 10:42 am

Wij hebben een Woord voor de wereld


Wij hebben een Woord voor de wereld,
Een boodschap die elk kan verstaan,
De Heiland komt eenmaal weder,
Zoals zij Hem eens zagen gaan.
Ze zijn naar de berg toegekomen,
En zien hoe de Meester vertrekt,
Een wolk neemt Hem weg van hun ogen,
De handen nog zegend gestrekt.
Zijn opdracht klinkt hun nog in de oren,
Gaat heen en doopt in Mijn Naam,
Doe ieder op aard van Mij horen,
Ik maak tot dat werk u bekwaam.
De Heiland zit nu aan Gods zijde,
Waar Hij voor de zijnen steeds pleit,
Zijn Geest woont in biddende harten,
Die maakt Hij tot dienen bereid.
Wij hebben een Woord voor de wereld,
't Moet overal worden gehoord,
Vertellend aan ieder van Jezus,
Die voor ons aan 't kruis werd doorboord.
Dat Woord moet de wereld doorkruisen,
't Moet overal worden gebracht,
Pas als 't op heel de aarde verbreid is,
Komt een einde aan zonde en nacht.
Want dan komt Hij weer op de wolken,
En 't eeuwige leven breekt aan,
Wij hebben een Woord voor de wereld,
O doe het aan ieder verstaan.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Wij hebben een Woord voor de wereld

Berichtdoor Ton » Di Feb 16, 2016 10:47 am

Wij hebben een Woord voor de Wereld

preek voor Hemelvaartsdag 2014 door Tjeerd & Mieke de Boer (1 juni 2014)

de bijbel ligt open bij Lucas 24 vers 44-49‘Wat zie je bij de hemelvaart?

news-051814c-lg

Wubbo Ockels steeg op van de aarde. In 1985 vloog onze eerste Nederlandse astronaut 112 keer om de aarde. Hij zag de mens op ware grootte. En z’n leven daarna was nooit meer hetzelfde.

Op z’n sterfbed – krap twee weken geleden – moest hij ‘t nog een keer zeggen.

ik zag de zonsopkomst 112 keer

1-1-2

alarm

een zeepbel in een zonnestraal

fragiel en broos

bescherm de planeet

put haar niet uit

Hoe kijkt Jezus naar deze wereld? Wat ziet hij vanuit de hemel in Nederland, in Bergen?

In mei verscheen een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP] over geloof en kerk in Nederland. Geloven binnen en buiten verband. Geschreven door Joep de Hart. Heeft iemand ’t gelezen?

Ik vind de conclusies duidelijk en akelig.

2014_10_Geloven.inddDe positie van de Nederlandse kerken is de afgelopen decennia sterk verzwakt. Uit alle statistieken komt een gestage inkrimping naar voren.

In 1958 rekende zich nog ruim driekwart van de bevolking tot een kerkgenootschap, anno 1980 gold dit voor de helft, anno 2012 voor nog maar 30% van de Nederlanders. In de jaren tachtig bezocht 17% van de bevolking elke week een kerk, inmiddels geldt dat voor 10%.
Dat wisten we natuurlijk wel. Kijk maar om je heen in de straat als je op zondag naar de kerk gaat. Oké, in Tholen is het beeld gunstiger dan in Bergen. Maar check eens op school of op je werk: hoeveel procent gelooft in de bijbel en heeft iets met een kerk?

Wubbo Ockels kwam met een boodschap voor de wereld. Tien geboden, samengevat in één woord. Mensheid. “We kunnen allemaal in de mensheid geloven.”

Ik zet daar vandaag iets anders tegenover. En ik baseer dat op Lucas 24. Jezus’ opdracht aan z’n kerk voordat hij naar de hemel ging.

Wij hebben een Woord voor de Wereld
1 De Wereld Wacht …

Maar daar zit de wereld toch helemaal niet op te wachten? Nederland eert Wubbo Ockels. Je schrikt van z’n statement. Eventjes. En dan ga je over tot de orde van de dag.

Geloven in Nederland mag. Maar een kerk die oproept tot bekering? Als je begint over zonde en over vergeving – ze zien je aankomen!

Toch lazen we wel zoiets bij Jesaja. Kijk nog eens met mij naar Jesaja 42 vers 4:

Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
Mediterranean_Relief

De eilanden. Dan moet je denken aan Cyprus en Kreta. Of nog verder: Griekenland, Italië en Spanje. Dat was in de tijd van Jesaja het einde van de aarde. De kustlanden.

de Here is koning.

laat de aarde juichen

laat vele kustlanden zich verheugen

De wereld wacht … ja, is dat zo? Wacht onze wereld op het Woord? Kan de kerk inhaken op een verlangen bij de mensen?

Hoe was dat met Paulus, de grote apostel?

Paulus komt in Athene met een tegendraadse boodschap: God roept mensen op een nieuw leven te beginnen, want er komt een dag dat hij een rechtvaardig oordeel over de wereld zal vellen. Geen vergeving zonder bekering.
Maar hij kan aanknopen bij hun godsdienstig gevoel, hun verering van een onbekende god. “Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u nu verkondigen!” Handelingen 17.
Jesaja weet ook wel dat de wereld niet zit te wachten op de ‘dienaar van de Heer’ die hij aankondigt. De messias. Jezus Christus.

Hij werd veracht – staat er dan – door mensen gemeden; zijn aanblik kon ons niet bekoren. Op zo’n loser zit niemand te wachten. Maar wel … op zijn onderricht. Hier komt iemand die het recht op aarde zal vestigen. In de woorden van 42 vers 7:

… om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.
Ik zie dat zelfde verlangen naar heelheid in de wereld van 2014. Geen wonder ook. Allemaal zijn we afkomstig uit het paradijs.

DORDRECHT-STILLE TOCHT-MILLY BOELE

Ik proef het in het testament van Ockels. Het ideaal van verbondenheid met elkaar en met de schepping. Die droom is typisch menselijk.

Ik lees hetzelfde in het SCP-rapport. De kerk verliest terrein. Maar mensen zijn steeds op zoek naar zin. Je ziet ’t bij wat genoemd wordt biografische overgangsmomenten – geboorte en sterven – en bij nationale gebeurtenissen of collectieve rouwverwerking.

Het rapport heeft ’t ook over sociaal kapitaal.

Nog altijd vormen de kerken belangrijke sociale gemeenschappen en de plaatselijke gemeente … is ook in het hedendaagse Nederland een van de belangrijkste plaatsen waar Nederlanders elkaar regelmatig ontmoeten en gemotiveerd worden voor maatschappelijke participatie.

Het percentage vrijwilligers onder de trouwe kerkgangers bedraagt door de jaren heen meer dan het tweevoudige van dat onder mensen die nooit een kerk bezoeken.
De eilanden zien naar zijn onderricht uit. De wereld wacht op het woord. De kerk komt met een boodschap die aansluit bij wat Bergen op Zoom en Nederland nodig heeft.

2 … op het Woord

Maar als dat zo is, waarom is de kerk dan zo op z’n retour? De cijfers zijn keihard.

Tussen 2003 en 2012 gaan in de katholieke kerk 41% mensen minder op zondag naar de kerk. Het ledental van de grootste protestantse kerk, de PKN, liep in dezelfde tijd met 28% terug.
Misschien moet je Lucas 24 nog eens lezen. Je zult verbaasd staan hoeveel moeite het Jezus kost om z’n eigen discipelen te overtuigen. Die mannen snappen er niks van. De verhalen van de vrouwen doen ze af als kletskoek. Als de Heer zelf verschijnt, staan ze stijf van de angst. Het kost hem een middag – een avond – nee 40 dagen om hun de ogen te openen.

Hoe dan de wereld die hem niet kent … “Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?” Jesaja zegt het. Paulus moet het beamen. En ook in 2014 zul je dat ondervinden.

Bergen en de wijk zijn blij met de Emmauskerk die open staat. Sociaal kapitaal. Vrijwilligers in de schuldhulpverlening en de school en om de buurt schoon te houden. Maar wie heeft oog voor het religieus kapitaal dat erachter ligt?

580_e765ccaafa5b1cdba47da9e5a5c08f73

Nederlanders hebben wel behoefte aan iets van rituelen. Een viering bij de doop. Kaarsjes branden. Een stille tocht na een moord.

Maar kom niet aan met woorden van God over schuld en verzoening en bekering. Dan haken mensen massaal af. Het SCP-rapport heet niet voor niets: Geloven binnen en buiten verband. Je kunt heel goed religieus zijn zonder de kerk.

We hebben een wonder van God nodig. Wat Lucas 24 vers 49 noemt: kracht uit de hemel. Jezus verwijst naar de heilige Geest. Alleen hij kan mensen tot geloof en inkeer brengen.

Daar bidden we om door met elkaar Gezang 103 te zingen: O Schepper Geest …

3 God wacht op ons

Leven wekken in de woestijn. Dat kun jij niet. Dat kan ik niet. God moet ’t doen. Bekering is Gods werk. –

Maar dat maakt ons niet lijdelijk. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, zegt Jezus.

Het treft mij altijd weer in Lucas 24, dat de Heer 3 elementen aanwijst in Gods werk. Kijk maar goed naar vers 46 en 47:

er staat geschreven

Gods plan in de bijbel omvat 3 dingen:

1. de messias zal lijden en sterven

2. op de derde dag zal hij opstaan uit de dood

die beide punten zijn nu afgewerkt

maar daarmee is het niet afgelopen

God heeft een 3e punt op z’n programma

3. in zijn naam worden alle volken op aarde opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven
‘Missionaire gemeente’ is niet een hobby van sommige enthousiastelingen. Waarvoor je al of niet kunt kiezen. Ons werk in Noordgeest en de Alpha zijn wezenlijk deel van Gods plan. Dit is de zin van deze periode waarin wij leven:

God wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
Als het goede nieuws over het koninkrijk in de wereld is verkondigd, als getuigenis voor alle volken, pas dan zal het einde komen.
Gods werk is dus nog niet af. Jawel, deel 1 en 2 hebben we gehad. Goede vrijdag en pasen. En deel 3, daar zitten wij nu middenin.

Sunrise_from_space

Dat moesten de leerlingen leren zien. Christus heeft ze alles uitgelegd – de wet, de profeten en de psalmen – en dat het ten diepste over hem ging. 1Zijn lijden en sterven. 2Zijn opstaan uit de dood. Plus 3dat het goede nieuws moet worden doorverteld op de hele aarde.

Ik weet wel zeker dat ook Jesaja 42 en 49 in die uitleg van de Here Jezus zijn betrokken. ’t Zijn 2 van de 4 passages over ‘de dienaar van de Heer’. In wie wij Jezus herkennen. Die tot redding van zijn volk komt. Die daarvoor zal moeten bloeden. Maar die ook een licht voor alle volken moet worden. Ga er thuis maar ’s studie van maken! Jesaja 42, 49, 50 en 53.

Ik wil nu alleen laten zien dat ze Jezus’ lessen hebben begrepen. Twee voorbeelden.

Paulus en Barnabas komen in Antiochië. Ze gaan de synagoge in. Maar als ze daar stuiten op ongeloof, wenden ze zich zonder meer tot de heidenen. Want … [citaat uit Jesaja 49] …

Want de Heer heeft ons opgedragen: Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde. De eilanden wachten op het woord.
Later staat dezelfde Paulus voor de rechter in Jeruzalem. “Waarom doe je wat je doet?”

Ik zeg niks anders dan wat volgens de profeten moest gebeuren, namelijk dat de messias 1 zou lijden en sterven en dat hij 2 als eerste van de doden zou opstaan om 3 aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.
Ik herken Lucas 24, tot in de driedeling toe. De lessen van Jezus zijn aangeslagen. Bij hen.

En bij ons? Sinds de hemelvaart en Pinksteren is het de kerk die een cruciale rol speelt in de wereld. Alle 4 evangeliën lopen daarop uit.

582191main_20110825_Irene-TD10-GOES_full

Wij hebben een Woord voor de Wereld.

De Wereld wacht op het Woord.

God wacht op ons.

4 Waar wachten wij op?

De discipelen van Jezus in Lucas 24 moesten wachten. Vers 49:

Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
En dat deden ze ook. In Jeruzalem wachten op en bidden om de vervulling van Gods belofte. Met andere woorden: wachten op Pinksteren.

Dat hoeven wij niet meer te doen.

Jezus heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen …
Lees Handelingen. En dan gaan ze getuigenis afleggen. Eerst in Jeruzalem en dan verder. Tot in Rome – in die tijd het centrum van de wereld – toe. De kustlanden.

globe_west_2048

Waar wachten wij nog op?

Nog altijd bidden christenen en kerken in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren om de kracht van de heilige Geest. Hem hebben we zo hard nodig:

om het hart te openen voor Jezus
om het mensenleven nieuw te maken
om de kerk krachtig te maken met het getuigenis van Christus
om Bergen op Zoom en Nederland en de wereld voor Christus te winnen
Bid mee, individueel of samen met andere christenen. Kom, Schepper Geest …

En dan maar aan de slag. Er is werk aan de winkel. De wereld wacht …

Daarbij is het van belang om goed te luisteren naar het SCP-rapport en naar Wubbo Ockels.

STS-61-A_crew

Luister naar de astronaut die in de ruimte was en die de wereld zag – klein en kwetsbaar.

Het is genoeg, we zijn te ver gegaan. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid, van ons …
Zijn zorgen delen wij. Zijn oplossing niet. Zelf kon hij de strijd tegen de kanker niet winnen. De mensheid is niet in staat om deze wereld te redden. Daarvoor is de Godheid nodig. Jezus Christus biedt een veilige toekomst.

Veiligheid [slot]

Veiligheid. Dat woord treft me in het rapport Geloven binnen en buiten verband.

Wist u dat Nederland 18.000 kilometer aan dijken en duinen heeft, met daarbij zo’n 1200 molens? We zijn gehecht aan onze veiligheid. We zijn trots op onze Deltawerken.

Oosterscheldekering_lucht_2

Tegenover 1200 molens staan 7.000 kerken. Dat lijkt veel, maar het waren er ooit 19.000. En gemiddeld worden er 2 per week gesloten.

Wij willen graag droge voeten. Maar hebben we door waar het werkelijke gevaar dreigt? Als het verhaal over zonde en vergeving niet meer verteld wordt, gaat er meer kapot dan in de watersnood van 1953.

Wat zie je bij de hemelvaart?

Vandaag krijgen we een helikopterview. Of nog beter: een satellietview. Nee, nog verder!

Jezus laat je verder kijken dan Wubbo Ockels.

God is getrouw, zijn plannen falen niet …

De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast!

Die ’t heden kent, de toekomst overziet …
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten