De eindtijd

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

De eindtijd

Berichtdoor Ton » Ma Jan 11, 2016 12:34 pm

De eindtijdWist u dat we in de Bijbel ontzettend veel kunnen lezen over de tijd waarin wij vandaag leven? We lezen over het verleden van de wereldgeschiedenis, het heden en niet te vergeten ook over de toekomst.

En juist over die toekomst wil ik wat meer vertellen.

Handelingen 1: 9 – 11 “En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de Hemel staarden, terwijl Hij heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de Hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de Hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten Hemel hebt zien varen”.

Onze visie op de wederkomst van Christus is enorm belangrijk. De manier waarop wij denken over de wederkomst van Jezus Christus, bepaalt ook of wij wel of niet begrijpen, wat onze taak als Christen vandaag is.

De Bijbel zegt dat Jezus Christus aan de rechterhand van God de Vader, op de troon zit en regeert.
De Bijbel zegt ook dat Hij op zekere dag alle doden en levenden zal oordelen. Elk mens zal rekenschap moeten afleggen.
De Bijbel zegt dat deze Jezus, op dezelfde manier als waarop Hij van de aarde opvoer naar de Hemel, ook weer terug zal komen in Heerlijkheid en Glorie.
Hij komt dan niet zoals 2000 jaar geleden met de taak om ons te verlossen van onze onmetelijke schuld, maar Hij komt nu als Koning der Koningen en als Heer der Heren.

Er zijn heel veel mensen die zich Christen noemen, maar niet geloven dat Jezus terug zal komen. Er zijn zelfs theologen, die dit niet geloven, en wel meer dingen uit de Bijbel in twijfel trekken!

Ook zijn er velen, die zich bezig houden met het uitzoeken van wannéér Jezus precies terugkomt. Wanneer men dan speculeert, wanneer dit zal gebeuren, is men het spoor flink bijster geraakt. Jezus heeft ons niet de opdracht gegeven om onze tijd hieraan te verdoen. De Bijbel zegt in Matthéüs 24 vers 36: “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen”.

Maar één ding moeten we wel weten en geloven: Er komt een dag dat God Zijn Zoon een teken zal geven om neder te dalen en ons tot Zich zal nemen om voor altijd bij Hem te zijn!

Jezus vertelt ons meerdere malen in de Evangeliën, dat we niet sluimerende of slapende, maar dat we alert en waakzaam moeten zijn en naar Zijn komst moeten uitzien, alsof het vandaag zou gebeuren, en waarom? Omdat Hij komt op een moment dat wij het niet verwachten. PLOTSELING! ONVERWACHTS!

Jezus waarschuwt ons vele malen voor Zijn plotselinge terugkeer, b.v. in Matthéüs 24 vers 44: “Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen”. En in Marcus 13 vers 35 + 36: “Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij PLOTSELING komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!”

Ziet u uit naar Zijn komst?

Verlangt u ècht naar de Here Jezus?! Of nemen zorgen en bezigheden van deze wereld u zó in beslag, dat u geen tijd heeft om hieraan te denken?

Jezus, zo leert de Bijbel ons, is onze Bruidegom! En wij, de gelovigen, zijn Zijn Bruid! De Heer komt terug voor een Bruid die vurig naar Hem verlangt! Hij ziet er naar uit om Zijn Bruid tot Zich te nemen. Zien wij ook met verlangen naar onze Bruidegom uit? Jezus zegt in Johannes 14: 1 – 3: “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”.

Hoe moet je deze woorden anders uitleggen dan dat Jezus heeft gezegd, dat Hij, wanneer alles klaar is, terugkomt om ons te halen?

Dit is geen sprookje, geen leugen, geen science-fiction…dit is ECHT!

Mensen lachen ons hier om uit! Ze zeggen dat we gek zijn om dit te geloven, ze vinden ons dom. Zelfs ongelovige bijbelgeleerden zeggen: “Het is maar beeldspraak”.

God is geen leugenaar, het is geen beeldspraak, het zijn geen verzinsels, het is geen poëzie, filosofie, theorie of iets anders. De Bijbel – het meest verkochte boek ter wereld – is het Betrouwbare, Onfeilbare Woord van God, geschreven door mensen onder inspiratie van de Heilige Geest. En wat er in staat, moeten wij, kinderen Gods, aannemen en geloven!!!

Koop een Bijbel als u er geen heeft en ga er in lezen! Vraag God om uw ogen te verlichten, zodat u begrijpt wat u leest.

Laten we niet denken dat deze wereld voor altijd zal zijn zoals zij is. Dat zou niet eens kunnen, want de boosheid en de slechtheid worden steeds erger en zullen uiteindelijk een climax en een volheid bereiken. Wanneer de Grote Dag aanbreekt, waarop Jezus Zijn Gemeente (de gelovigen in Christus) opneemt, dan is de Heilige Geest daarna ook weg van deze aarde. Dan zullen de mensen die niet wilden geloven, of God niet gehoorzaam wilden zijn, vol angst en vrees achterblijven. Zij zullen een schuilplaats zoeken, maar deze niet kunnen vinden.

“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden,en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt…” (Matthéüs 24: 37 – 42)

Er zal voor degenen die achterblijven een verschrikkelijke tijd aanbreken. Er zal een zware verdrukking komen. Op het moment dat de Heilige Geest weg is, heeft de anti-christ vrij spel om naar zijn kwade satanische aard te handelen.In het begin zal hij een vredestichter lijken. De wereld zal hem achterna lopen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 zegt dat de antichrist de mensen een rad voor de ogen zal draaien, doordat hij door de werking van satan vele krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen zal doen. Hij zal de mensen verleiden met allerlei verlokkende ongerechtigheden.

De mensen die in deze periode alsnog tot geloof zullen komen, zullen door een verschrikkelijke tijd gaan. Uiteindelijk zal de anti-christ hen doden, maar toch zullen zij, wanneer zij Christus hebben aangenomen, en het merkteken van het beest niet hebben aanvaard, behouden worden. “Doch allen die het merkteken van het beest (de anti-christ) hebben aangenomen op hun hand of voorhoofd, zullen geen redding meer kunnen vinden” (Openbaring 13: 11 – 18; 16: 2; 20: 4).

Echter, ook aan deze periode zal een einde komen en aan het einde der tijden zal de Here God Zèlf afrekenen met al het kwaad. Daarom is het zo belangrijk dat wij NU KIEZEN voor Jezus Christus, onze Schuilplaats en Bevrijder!

De wereld is door de zonde bitter gemaakt. Door de zonde, die begon met Adam en Eva, is deze wereld, door alle eeuwen heen voor de mens bitter. Doordat het kwaad diep in mensenharten geworteld is, gebeuren er allerlei ellendige dingen om ons heen. Het is heel verdrietig, dat zoveel mensen, die zeggen niet in God te geloven, God wèl de schuld geven van alle ellende in de wereld. Het is niet God die het kwaad in de wereld heeft gebracht, maar satan, Gods tegenstander! Veel mensen laten zich door satan als een soort marionet manipuleren om slechte dingen te doen. Daarom noemt Jezus de duivel ook de mensenmoordenaar. Het kwade komt van de duivel. Al de oorlogen, waarin de ene mens de andere doodt, de kruistochten, de heksenverbrandingen in naam van God, de slavernij met zijn wrede afslachtingen, de holocaust enz., komen oorspronkelijk allemaal voort uit het kwade brein van satan. Satan gaat door tot het bittere einde om zoveel mogelijk mensen met zich in het verderf mee te sleuren. We moeten ook beseffen dat het kwade op aarde zal toenemen, naarmate de Dag van Christus nadert. Wanneer de ene oorlog voorbij is, volgt er weer een andere. Wanneer er met de ene satanische dictator afgerekend is, zal satan weer een ander doen opstaan om hele volkeren te verdrukken en te verleiden.

Het is misschien interessant om te weten dat Irak het oude Babylon van koning Nebukadnezar is, die de wereld regeerde en Israël in ballingschap meenam naar Babylon. Uiteindelijk draaien alle conflicten in het Midden-Oosten om Israël, aangezien satan er op uit is om het volk van God te vernietigen.

Het is nodig dat wij veel meer kennis krijgen van de tijd waarin wij leven. De duivel haat het, wanneer wij naar antwoorden in de Bijbel gaan zoeken. Daniël deed dit. Hij zette zijn hart er op om inzicht te verkrijgen, hij bedreef rouw en verootmoedigde zich voor God. We lezen in Daniël 10 vers 11 – 14, dat een man, omgord met goud, met een lichaam, schitterend gelijk de bliksem en vurige fakkels, tot hem komt, en zegt: “Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek…Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart er op gezet had om inzicht te verkrijgen, en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël,één der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar,bij de koning der Perzen, de overhand behield; en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst”.

Hieraan zien we dat satan demonen over hele landen gesteld heeft, die trachten om Gods werk tegen te gaan. Paulus bevestigt dit in Efeziërs 6 vers 12 met de woorden: “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.

Daniël had zijn hart er op gezet om God te zoeken. Hij verootmoedigde zich, hij vastte en God stuurde een antwoord. Maar Gods boodschapper werd 21 dagen verhinderd om Daniël de boodschap te brengen, en wel door de wereldbeheerser van de duisternis, de vorst van de Perzen! Maar prijst God, satan heeft misschien macht, uiteindelijk heeft God ALLE macht en kwam tot Daniël met een gezicht aangaande de toekomst (lees het voor uzelf).

Paulus geeft ons in 2 Timothéüs 3 ver 1 tot en met 5 te kennen dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken: “Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht, de kracht daarvan verloochend hebben”.

In de brief Openbaring lezen we in hoofdstuk 12 vers 12, dat de duivel in grote grimmigheid tot ons op aarde is neergedaald, wetende dat hij weinig tijd heeft. Dat is dan ook de reden, waarom we het kwaad in zo’n snel tempo zien toenemen. Satan weet dat zijn tijd beperkt is en hij weet dat God spoedig volkomen en op rechtmatige wijze met hem af zal rekenen en hem in de poel des vuurs zal werpen. Satan weet maar al te goed dat Jezus hem aan het kruis van Golgotha heeft overwonnen, en dat sindsdien zijn lot beslist is. Maar voordat het zo ver is, stelt hij alles in het werk om zoveel mogelijk kapot te maken en zoveel mogelijk mensen bij God weg te trekken.

In Matthéüs 24 en Marcus 13 lezen we veel over de dingen die voorafgaan aan Jezus’ terugkeer. Hier wil ik enkele feiten uit aanhalen.

Matthéüs 24: 6 “Ook gij zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen”.

Er zijn altijd oorlogen geweest, maar heeft u in de gaten dat de geruchten van oorlogen sinds die 11e september toegenomen zijn? Er is niet één dag voorbijgegaan waarop we niet hoorden van een dreigende oorlog. De Bijbel zegt dat de komst van Jezus gepaard zal gaan met “weeën”. We weten dat een zwangere vrouw, vlak voor de bevalling weeën krijgt.Vaak is dit eerst onregelmatig en met lange tussenpozen, maar naarmate de bevalling nadert, worden de weeën steeds heftiger en frequenter. Zo gaat het nou ook in de eindtijd, leert de Bijbel ons.

Des te heftiger de tekenen des tijds zijn en des te sneller ze elkaar opvolgen, des te dichter nadert de Wederkomst van Christus!

De weeën van de eindtijd zijn reeds begonnen, en ze volgen elkaar steeds sneller op!

Jezus zegt in Matthéüs 24 vers 6b tot en met 9: “Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om Mijns Naams wil”.

Wanneer er een tijd is dat het Joodse volk door bijna alle volken gehaat wordt, dan is dat vandaag. Steeds meer mensen bemoeien zich met dit land en geven het Joodse volk de schuld van de verstoring van het vredesproces. Israël is volgens de Bijbel de steen die steeds lastiger wordt. Men wil er van af. Maar elke natie die zijn hand tegen dit volk opheft, zal zich ernstig verwonden, zo leert Zacharia 12 vers 3.

Laten we ook begrijpen dat Ware Christenen, die God in Geest en in Waarheid aanbidden, en die Jezus Christus als ENIGE Verlosser belijden, steeds meer gehaat zullen worden. In veel landen worden Christenen vervolgd, ze worden gevangen genomen, gemarteld en gedood, en dat geldt vooral voor degenen, die zich aan de normen en waarden die de Bijbel ons leert, willen houden. Juist diegenen, die belijden dat Jezus de ENIGE Weg, de Waarheid en het Leven is, moeten vaak zwaar lijden.

Het zijn allemaal tekenen, die Jezus ons heeft voorzegd, zodat wij niet verontrust zullen raken, wanneer we deze dingen zien gebeuren. Wij mogen dit weten, zodat we kunnen volharden tot het einde, en zodat we ons klaar zullen maken voor Zijn komst en zo bereid mogen zijn om Hem te ontmoeten!

1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17 staat: “Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, neerdalen van de Hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen, op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen”.

Vroeg of laat gaat dit gebeuren!

We zullen Hem ontmoeten, want Hij heeft gezegd dat Hij terugkomt, om ons te halen en Hij liegt nóóit!

Misschien leest u dit artikel en weet u niet of u behouden bent. Misschien weet u niet dat wanneer Jezus NU terug zou komen, of u Hem dan toebehoort.

Jezus is de ENIGE, die u kan redden. Wanneer u Hem in uw leven toelaat, zal God uw naam opschrijven in het Boek des Levens. U hoeft dan niet langer bang te zijn voor het oordeel, want u zult behouden zijn!!!


Waarom is Jezus de enige weg?

Alle andere godsdiensten zijn pogingen van de mens om bij God te komen. Jezus ontnam alle illusies door te zeggen dat het voor een mens onmogelijk is om uit zichzelf bij God te komen.


Lees meer!

Zit je met een persoonlijk probleem en ben je op zoek naar een (Christelijke) oplossing? Word je beperkt in je Christelijke vrijheid? Ben je op de hoogte van corruptie of wantoestanden die echt niet door de beugel kunnen? Of zit je 'simpel' met belangrijke levensvragen, of wil je gewoon een praatje maken (of een mailtje sturen)?? Neem dan contact op met bovenstaand emailadres. Wij beloven niet dat we je kunnen helpen, maar in ieder geval zijn wij graag een luisterend oor, en doen wij onze uiterste best om je problemen op te lossen!

Uit : http://www.gelooft.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: De eindtijd

Berichtdoor Ton » Ma Jan 11, 2016 12:34 pm

Chronologisch overzicht van de eindtijd

In het kort zien de gebeurtenissen die gaan gebeuren volgens de Bijbel er als volgt uit:
De opname van de gemeente.
De ware gelovigen worden in een ondeelbaar ogenblik weggenomen van aarde en gaan de Here tegemoet, zodat ze de periode van de zeven jaren die volgen niet hoeven mee te maken.
De opkomst van een machtig leider.
Misschien wel als gevolg van de verdwijningen van alle gelovigen komt er een leider ten tonele die 7 jaar zal heersen en die 3½ jaar vrede brengt voor alle volkeren. Hij sluit akkoorden met vele regeringen en krijgt veel macht en aanhang over grote delen van de wereld.
De ware gedaante van de machtige leider: de Antichrist.
Na de periode van schijnvrede laat de leider zijn ware gedaante zien. Het blijkt de antichrist te zijn, bezeten door de duivel, en een verschrikkelijke periode van oorlog en vervolging breekt aan, die weer 3½ jaar zal duren. De antichrist roept zichzelf uit tot god en eist door iedereen aanbeden te worden.
De slag op Armageddon
Aan het einde van de 7 jaren trekken alle volkeren op naar Israël voor de laatste veldslag.
De Terugkomst van Jezus Christus
De veldslag blijkt gericht tegen God en zijn Zoon. Jezus komt terug zo dat de hele wereld Hem kan zien, overwint de strijdkrachten en de Antichrist en hersteld het koninkrijk Gods op aarde.
Het duizendjarig Vrederijk
De periode van duizend jaar van vrede en overvloed, waar Jezus en Zijn heiligen regeren. De duivel is tijdens deze periode gevangen en kan geen kwaad meer doen.
Het oordeel voor de Grote Witte Troon
Satan komt nog één keer in opstand, maar dan volgt het oordeel.
De eeuwigheid
De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Het eeuwige leven in nabijheid van God.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: De eindtijd

Berichtdoor Ton » Ma Jan 11, 2016 12:35 pm

50 redenen waarom wij in “De Eindtijd” leven.

Vrees niet, Ik zal met u zijn tot de jongste dag !
Onderstaande lijst is verre van compleet en kan met nog veel meer zaken aangevuld worden. Deze lijst van 50 belangrijke bijbelse punten geven echter heel helder aan dat wij met z’n allen in de Bijbelse “Eindtijd” leven en dat de terugkomst van Jezus Christus zeer nabij is. Let op de Tekenen en Signalen, want op een uur dat gij het niet verwacht komt de Heer !

1) Toenemende instabiliteit van de natuur. (Mattheüs 24:7 en Lukas 21:11)

2) Toename van wetteloosheid en geweld. (Matteüs 24:12)

3) Toename van immoraliteit. (Matteüs 24:37)

4) Toename van het materialisme. (2 Timoteüs 3:2)

5) Toename van hedonisme. (2 Timoteüs 3:4)

6) Toename van de invloed van het humanisme. (2 Timoteüs 3:2)

7) Bederf van entertainment. (2 Timoteüs 3:4)

8 ) Het kwade goed noemen en het goede kwaad noemen. (2 Timotheüs 3:03 en Jesaja 05:20)

9) Toenemend gebruik van drugs. (2 Timoteüs 3:3) (XTC-Cocaïne-Meth.-Medicijnen-Recreatieve stoffen)

10) Toename van godslastering. (2 Timoteüs 3:2)

11) Toename van het heidendom. (2 Timoteüs 3:1-4)

12) Toename van wanhoop. (2 Timoteüs 3:1)

13) Tekenen in de hemel. (Lukas 21:11,25)

14) Toename van betere kennis. (Daniël 12:4)

15) Toename van reizen. (Daniël 12:4)

16) De explosie van culten/sektes e.d. (Matteüs 24:11)

17) De verspreiding van valse christussen. (Mattheüs 24:5)

18) Toename van afvalligheid in de kerk. (2 Timoteüs 4:3-5)

19) Toename van aanvallen op Jezus. (Romeinen 1:18-19)

20) Toename van aanvallen op de Bijbel. (Romeinen 1:18-19) (incl. verminkte bijbelvertalingen)

21) Toename van vervolging van christenen. (Mattheüs 24:9)

22) Toename van occultisme. (1 Timoteüs 4:1)

23) Oorlogen en geruchten van oorlogen. (Mattheüs 24:6)

24) Massavernietigingswapens. (Lucas 21:26)

25) Toename van hongersnood. (Lucas 21:11)

26) Toename van de pest. (ziektes) (Lucas 21:11)

27) Computer-technologie. (Openbaring 13:7)

28) Televisie. (Openbaring 11:8-9)

29) Satelliet-technologie. (Openbaring 11:8-9)

30) Virtuele werkelijkheid. (Openbaring 13:14-15)

31) Het brengen van eenheid in Europa. (Daniël 2 en 7)

32) Het Verre Oosten militaire machten. (Openbaring 9:16 en 16:12)

33) Beweging in de richting van wereldregering. (Daniël 7:23-26)

34) Bijeenvergadering van de Joden. (Jesaja 11:10-12) (in Israël)

35) Herstel van Israël. (Jesaja 66:7-8)

36) Terugwinning van het land van Israël. (Ezechiël 36:34-35)

37) Revival van het Bijbelse Hebreeuws. (03:09 Sefanja, Jeremia 31:23)

38) Her-bezetting van Jeruzalem. (Lucas 21:24) (door Arabieren Al Quds genoemd)

39) Herleving van het Israëlische leger. (Zacharia 12:6)

40) Her-focusing van de wereldpolitiek op Israël. (Zacharia 12:3)

41) Russische dreiging voor Israël. (Ezechiël 38 en 39)

42) Arabische dreiging voor Israël. (Ezechiël 35 en 36)

43) Ontkenning van de wederkomst. (2 Peter 3:3-4)

44) Ontkenning van de schepping door God. (Romeinen 1:18-22)

45) Uitstorting van de Heilige Geest. (Joel 2:28-29)

46) Vertaling van de Bijbel in vele talen. (Mattheüs 24:14)

47) Prediking van het Evangelie wereldwijd. (Mattheüs 24:14)

48) De herleving van het Messiaanse Jodendom. (Romeinen 9:27)

49) De herleving van Davidische lofprijzing, aanbidding. (Amos 9:11)

50) Het begrip van Bijbelse profetie. (Daniël 12:8-9)

About these ads

Beoordeel dit:
6 Votes
Share this:
Twitter6E-mailPrintGoogle

Related
12 schokkende aanwijzingen als vervulling van 2 Timoteus 3 !
In "Signalen van de Eindtijd"
De Wederkomst van Jezus Christus
In "Theologie, Spiritueel"
De Opname van de Gemeente van Jezus Christus - Wat is dat ?
In "Theologie, Spiritueel"
door pineut • Geplaatst in Theologie, Spiritueel
5

(door Dinie Hoppentocht-de Jonge)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: De eindtijd

Berichtdoor Ton » Ma Jan 11, 2016 12:36 pm

De Eindtijd.

"Doch van dag en van die ure weet niemand, ook de engelen niet,
ook de Zoon niet, maar de Vader alleen" (matth. 24:36).


Deze studie is een scenario hoe het in de komende 'eindtijd' er aan toe zal gaan. Er staan ons vreselijke dingen te wachten. Onze kennis is echter nog 'onvolkomen. De Heilige Geest zal ons te zijner tijd de waarheid openbaren, hoe deze teksten in de tijd te herkennen, te interpreteren en te plaatsen.

Hetgeen wij na uitvoerige bijbelstudie momenteel het eerste verwachten :

Het 'weggenomen worden' der gelovigen

Eerst zal een reusachtig grote mensenmenigte van de aarde verdwijnen. Dit zullen bijv. niet de Jehova-getuigen zijn, nee het zullen uw wedergeboren broer, zus, ma, pa, of ander gezinslid van u zijn, waarvan u weet dat hij/zij altijd geproclameerd heeft dat Jezus Christus Heer is in zijn/haar leven. En die misschien, tot uw ergenis, u tot geloof wilden brengen. (1 Thessalonicenzen 4:13-18), (Mattheus 24:36-44).

De antichrist kan zich openbaren doordat de Heilige Geest die hem weerhouden heeft, verwijderd is
(2 Thessalonicenzen 2:5-14).

De grote verbazing van de achtergeblevenen wordt al spoedig door twee beslissende gebeurtenissen afgewisseld:

1. (Rusland?) - De Koning van het Noorden valt met zijn bondgenoten Israel aan en lijdt een bovennnatuurlijke en geweldige nederlaag (Ezechiel 38 en 39).

2. Doordat het machtsblok van Rusland? en zijn Arabische kameraden? van het wereldtoneel is verdwenen, is de arena vrij voor het optreden van de Antichrist, die een zeven jarig durend verdrag met Israel sluit. Dit verbond moet de soevereiniteit van Israel waarborgen en het volk der joden hun offerdienst weer toestaan. (Nu al staat het dilemma van de tempelberg tussen Joden en Moslims als lastige steen des aanstoots in het vizier van de wereld aandacht, en denk aan de bouw van de 'derde' tempel op deze plek te Jeruzalem) (Daniel 9:20-27).

De eerste verschrikkelijke Zegeloordelen treffen de aarde (Openbaring 6).

Twee getuigen verheffen in Jerusalem hun stem tegen de wandaden van de antichrist en 144.000 joden (Israelieten) verkondigen de wereld het evangelie (Openbaring 11:3-10).

De twee getuigen worden gedood en hun lijken moeten van de antichrist op straat blijven liggen (dit zal waarschijnlijk via een televisie- nieuwszender overal ter wereld uitgezonden worden, en te zien zijn). Dan voltrekt zich aan hen de opstanding ten leven en Het 'weggenomen worden' der twee getuigen (openbaring 11:11-14).

Op de helft van de tijd van benauwdheid wordt Satan met zijn demonen op aarde geworpen. (openbaring 12:7-12).

De antichrist openbaart steeds meer zijn ware karakter. Hij zet zichzelf in de tempel en laat zich als een god vereren. Wie daaraan niet meedoet moet met de dood rekenen. (mensen die dan nog tot geloof komen in Jezus Christus, en daarvoor uitkomen worden onthoofd)(2 Thessalonicenzen 2:2-4).

De zes bazuinoordelen beginnen en brengen op aarde een onnoemelijke verwoesting teweeg. Een derde van de wereldbevolking komt om en een groot deel van de flora en fauna wordt vernietigd (denk ook aan 'deep impact' komeet inslagen, waarvan in het boek Openbaringen wordt gesproken)(Openbaring 8,9).

Deze bazuinoordelen worden in geweld nog overtroffen door de zeven oordelen van de schalen van de gramschap Gods die uitlopen op de grote slag van Armageddon (nu is het al begonnen met de strijd om Jeruzalem, en de gehele wereld zal in deze strijd betrokken worden)(Openbaring 16).

De volkeren uit het Oosten brengen een legermacht van 200 miljoen soldaten op de been om in deze laatste strijd tegen de antichrist op te trekken, de Slag van Armageddon (China alleen al, is in staat om zo'n groot leger te vormen). Deze dagen moeten werkelijk verkort worden, als ook maar 1 mens er zonder schade wil afkomen (Openbaring 16:14-16).

Te midden van het woeden der natuurkrachten en het afslachten van hele volkeren komt Jezus Christus voor alle volkeren zichtbaar weder op de Olijfberg, die zich doormidden splijt. (Mattheus 24:30), (Openbaring 19:11-16).

De antichrist en de valse profeet worden levend in de poel van vuur en zwavel geworpen
(Openbaring 19:17-21).

Satan wordt duizend jaar gebonden (Openbaring 20:1-3).

Het Millenium (duizendjarig rijk) begint onder de heerschappij van Christus, om met Zijn Heiligen te regeren(Openbaring 20:4-6).

Het eindigt met de nieuwe en Satans laatste opstand die wordt losgelaten en talloze mensen verleidt. Ze trekken met hem naar Jerusalem en worden door vuur verslonden (Openbaring 20:7-10).

Het oordeel voor de grote witte troon begint, waar allen die ooit geleefd hebben zullen verschijnen (Openbaring 20:11-15).

De aarde wordt door vuur verbrand en er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tijd verliest zijn bestaansvorm en wordt opgenomen door de eeuwigheid. God is alles in allen. De eeuwigheid neemt haar heerlijke loop. (Openbaring 21:1-8) en (Openbaring 22).

Nawoord:

Mocht u na dit op Bijbelse-waarheid beruste scenario, enigszins beangstigt zijn voor deze dingen die in de nabije toekomst gaan gebeuren, dan is dat terecht zo. Deze tijd wordt door de Here Jezus profetisch genoemd: de 'grote verdrukking' zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal (Mattheus 24:21). Dit zal de eerste- en tweede wereldoorlog in grote mate overtreffen. Als wij bedenken dat de mens door kernwapens in staat is het menselijk ras uit te roeien, dan is het allemaal begrijpelijk wat de Bijbelse profetieen ons vertellen over de toekomstige tijd. Het bewijs dat Jezus de Zijnen die in Hem geloven voor deze moeilijke tijd weg zal nemen staat in het volgende Bijbelvers:"Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen."(Openbaring 3:10) Daarom is het belangrijk dat u in Jezus Christus gaat geloven. Geef daarom uw leven over aan Hem. Op deze website staan verschillende artikelen waarin u kunt lezen hoe u dat moet/kunt doen. God is geen tiran, het hangt af van uw eigen keus en wil. Maar wilt u gered worden van hetgeen in dit artikel geschreven staat, ga dan op uw knieen voor God en belijdt uw zonden, vraag om vergeving en vraag Jezus in uw hart te komen want: "Doch allen, die Hem (Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven."(Johannes 1:12)Hij zal zeker tot u komen en u redden van uw zonden, maar ook uit de 'verdrukking' van de toekomende tijd.


Uittreksel door Klaus Gerth 1982
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: De eindtijd

Berichtdoor Ton » Ma Jan 11, 2016 12:37 pm

Informatie over de kerk in de eindtijd

Ontstaan van de gemeente.

De Here Jezus gaf met Zijn woorden:"Ik zal Mijn gemeente bouwen." aan, dat er iets
nieuws zou komen. Ik zal bouwen is toekomstig. Matth.16:18.
De gemeente ontstaat op de eerste Pinksterdag te Jeruzalem. Handelingen hoofdst.2.


De zeven gouden kandelaren
In het boek Openbaring van Jezus Christus vinden we in hoofdstuk 1, een beschrijving
van zeven gouden kandelaren.
De kandelaren zijn de zeven gemeenten.
Deze zeven gemeenten vinden we weer terug in Openbaring hoofdstuk 2.
Deze zeven gemeenten geven ons een totaal beeld van de geschiedenis van de gemeente
(kerk) van Christus op aarde.
Haar einde is bijzonder triest te noemen want Jezus is buiten de gemeente (kerk) geplaatst.


De opdracht van de gemeente.
Eigenlijk heeft de gemeente maar één opdracht, overeenkomstig de opdracht
die de Heer van de gemeente Zichzelf stelt, namelijk : De gemeente bouwen.
(Matth.16:18 "Ik zal mijn gemeente bouwen")
1.Bouwen naar binnen.
Dit bouwen is voornamelijk gericht op de heiliging met het oog
op onze ontmoeting en vereniging met Hem.
Zonder heiliging zal niemand de Here zien. Hebreeën 12:14.
(lees ook 1 Thess.4:7 en 8, 1 Thess. 5:23, 1 Petrus 1:15 en 16, 2 Petrus 3:11 en 12)
2.Bouwen naar buiten.
Dit bouwen heeft tot doel om mensen op te roepen te geloven in Jezus,
de Messias en de Zoon van God.
Johannes 3:16, 20:31, Romeinen 3:21-26.
Bouwen naar buiten wil dus zeggen : Het verkondigen van het evangelie.
"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam
van de Vader en van de Zoon en van de heiligen Geest en
leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."
Matteüs 28:19.
"Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij
zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven."
Johannes 15:16. (idem Handelingen 1:8.)
Bouwen op de Rots. Petra betekent : rots, rotsblok of steen.)
Op deze Petra, zal Ik Mijn gemeente bouwen, zegt de Heer der Gemeente.
Dat met Petra niet Petrus wordt bedoeld, zoals men wel eens in de Rooms katholieke kerk
beweert, moge duidelijk zijn uit wat de Bijbel ons leert.
Met Petra wordt de Here Jezus bedoeld, Hij is de Christus, de Zoon van de levende God.
In 1 Korintiërs 3:11 staat : "Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk
Jezus Christus, kan niemand leggen."
In 1 Petrus 2:4 staat : "En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen
maar bij God uitverkoren en kostbaar."
In Psalm 118:22 staat : "De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen
geworden; van de HERE is dit geschied."
In Jesaja 28:16 staat : "Zo zegt de Here HERE: Zie Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een
beproefde steen, een kostbare hoesteen van een vaste grondslag."
In 1 Korintiërs 10:4 staat "en allen dezelfde geesteestlijke drank dronken, want zij dronken
uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus."
Daar waar mensen Jezus niet belijden als de van God gegeven Petra, hebben geen been
om op te staan.
Waar die belijdenis wordt uitgesproken bouwt Hij Zijn gemeente.


De verwachting van de gemeente.
De verwachting van de gemeente is niet dat de wereld door haar
invloed zal veranderen in een leefbare wereld waar sociale gerechtigheid
en vrede de garantie zal zijn voor een menswaardig bestaan, maar haar
verwachting is Jezus.
Titus 3:13 "Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze
God en Heiland, Christus Jezus."


De gemeente (kerk) in de eindtijd.
1.Valse leraars.
- Ze doen verderfelijke ketterijen binnensluipen. 2 Petrus 2:1.
- Ze loochenen dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. 1 Johannes 4:2 en 3.
- Ze prediken een andere christus. 2 Korinthiërs 11:4.
- Ze staan de waarheid tegen, hun denken is bedorven. 2 Timotheüs 3:8.
- Ze verlokken met holle, hoogdravende klanken. 2 Petrus 2:18.
- Ze misleiden door schoonklinkende en vrome taal. Romeinen 16:18.
Valse leraars hebben het op de gemeente gemunt en trachten de gelovigen van Christus
af te brengen.
2.Leraars naar eigen begeerte bijeenhalen.2 Tim.4:3.
- De mensen verdragen de gezonde leer niet meer.
- Hun gehoor is verwend.
- Zich keren hun oor af van de waarheid en keren zich naar de verdichtsels.
Het is met name een gevaar voor de gemeente in de eindtijd.
De Here Jezus zegt en waarschuwt : "Ziet toe, dat niemand u verleide."
Mattheüs 24:4.


Dwaalleer.
We onderscheiden nu reeds meerdere theologiën, die haaks staan op het
evangelie, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Johannes 20:31.
"En de behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere
naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden."
Handelingen 4:12.
"Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft,
vergeving van zonden ontvangt door Zijn naam.
Handelingen 10:43.
"Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft als een losprijs voor allen."
1 Timoteüs 2:5.


Valse theologiën :
- De "vrijzinnige" theologie.
- De "god is dood" theologie.
- De "bevrijdings" theologie.
- De theologie van de "hoop".
- De theologie van het "positieve denken".
- De "moderne" theologie.
- De "hier en nu" theologie.
- De theologie van de "alverzoening.".
- De "Handelingen 18:6 resp. 28:28" theologie.
Er zouden nog veel meer theologiën te noemen zijn, waarin een speudo evangelie
wordt gepredikt. (lees in dit verband Galaten 1:6-10.)
"Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden,
waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods
door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven :
want er is geen onderscheid.
Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden
om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed,
om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de
verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden - om zijn
rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is,
ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is."
Romeinen 3:21-26.


De wederkomst van Christus.
De Bijbel is duidelijk over het feit dat de komst van de Here Jezus niet te berekenen is.
Jezus antwoordde hun en zei : Het koninkrijk van God komt niet zó dat het te berekenen is.
Lucas 17:20.
Toch zijn er telkens weer mensen die menen de datum al te weten.
John Mendel (een Amerikaanse evangelist) : Voorjaar 1997.
Peter Hamford (op grond van grondige studies van de profetieën) : 1996
John Gilford, samensteller van een "profetencursus" : 4 november 1998.
Craig Martin (de Internet profeet) : 1998
A.Strom, auteur van veel boeken over de eindtijd. : 2000
Hal Lindsey (hoewel hij in latere boeken afstand neemt) : 1988
Eugene McAlford (de Heer heeft het hem persoonlijk gezegd) : 1996
Jim Steiger (heeft persoonlijke openbaring gehad) : zomer 1998
A. Luijben, heeft in zijn boek "Door het oog der profeten" een aantal schema's opgenomen
waaruit blijkt dat hij van mening is dat de grote verdrukking in 1981 zal beginnen.
Van 1981 tot 1988 zal de antichrist, aan het hoofd van een verenigd Europa, regeren .
Van 1988 tot 1998 zijn er tien jubeljaren en wordt het oordeel over de heidenen uitgesproken .
Daarna begint, volgens Luijben, het Messiaanse vrederijk.
Prof. dr. F.W. Rutten is er van overtuigd dat Jezus Christus voor 2010 terugkomt.
Een groot wonder zal zich op 11 april 2002 voordoen in het Spaanse dorpje Garabandal.
Rutten baseert zijn voorspelling op boeken van don Gobbi en Vassula Ryden, die volgens hem
in de afgelopen jaren door Jezus en Maria als spreekbuis zijn gebruikt.
Volgens Rutten is Maria begin jaren zestig in Garabandal vele malen aan vier kinderen verschenen.
Het Efraïm genootschap.
Volgens de heer van Geenen, leider van de genootschap, die zichzelf tot de profeet Elia heeft
verklaard, zal de opname van de bruid van Christus, hetgeen beperkt is tot de volgelingen
het Efraïm genootschap, op 21 november 2001 worden opgenomen.
Ook de heer Geenen zegt Openbaringen van God te hebben ontvangen.
Hoewel bovenstaande twijfelachtig lijkt (of is gebleken) moeten we vaststellen dat de Bijbel
duidelijk spreekt over de wederkomst van Christus.


De Heer komt terug !


De opname van de Gemeente.
1. Opname is : De hemel binnengaan.
Is het niet zo dat wanneer de Here Jezus terugkomt naar deze aarde, wij met
Hem als koningen zullen heersen?
(2 Timotheüs 2:12, Opb.5:10, 20:4)
Ja, dat gaat zeker gebeuren, maar daaraan gaat nog iets vooraf!
Met opname wordt bedoeld dat de gemeente in de hemel wordt opgenomen.
Dat vindt dus niet plaats bij Zijn komen naar deze aarde.
In Openbaring 6:17 staat : "want de grote dag van hun (namelijk van God en van het Lam)
is gekomen en wie kan bestaan?"
Met andere woorden : wie zal dat kunnen overleven?
Het antwoord lezen we in het vervolg van dat gedeelte.
a. De verzegelden uit Israël.
b. De grote ontelbare schare.
Zie voor uitleg rubriek : Openbaring hoofdstuk 7.
In 1 Thessalonicenzen 4:17 lezen we over een wonderlijke ontmoeting in de lucht.
"Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken
in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen
wij altijd met de Here wezen."
Voor sommigen betekent dit dat we de Here als het ware afhalen, om vervolgens
met Hem naar de aarde te gaan.
Maar toch zal het anders gaan.
De Here Jezus heeft zich daarover duidelijk uitgelaten.
In Johannes 14:3 zegt Hij :
"En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb,
kom Ik weer
en zal U tot Mij nemen,
opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben."
We worden tot Hem genomen in de hemel, en daar er is plaats bereid!
Ook in het Hogepriesterlijk gebed spreekt de Here Jezus over dat tot Zich nemen.
Hij bidt : "Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt - Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij
bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want
Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld."
(Johannes 17:24)
2. Opname is : Ontkomen aan de grote verdrukking.
De grote verdukking wordt in de Bijbel ook wel "de dag van Gods toorn" genoemd.
"want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?" Opb.6:17.
De toorn van God beperkt zich niet tot een deel van de aarde, maar is wereldwijd,
zoals ook de zondvloed een werelwijd gebeuren is geweest.Genesis 7:19.
De Here Jezus zegt :"Want hij (nl. die dag) zal komen over allen, die gezeten zijn
op het oppervlak van de ganse aarde." Lukas 21:35.
Wie ontkomen wil aan Gods toorn moet dus van de aarde af!
En dat er een mogelijk is om te ontkomen geeft de Here Jezus zelf aan.
"Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen
aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de
Zoon des mensen."
Lukas 21:36.
Daarin geloofden ook de broeders en zusters van de gemeente te Thessalonici.
"en uit de hemelen Zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt
heeft, Jezus, Die ons verlost van de komende toorn." 1 Thess.1:10.
God heeft ons niet gesteld tot toorn! 1 Thess.5:9.
Ook in de brief aan de Romeinen lezen we over dit behouden worden van de toorn.
"Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd,
door Hem behouden worden van de toorn." Romeinen 5:9.
Het bloed beschermt tegen de toorn van God.
Bij de tiende plaag in Egypte lezen we eveneens over de instelling van het Pascha.
Er moest een éénjarig stuk kleinvee, gaaf, mannelijk, van een schaap
of een geit, worden geslacht.
In de nacht van de uittocht trok God door het land Egypte om aan alle goden van
gerichten te oefenen en al het eerstgeborenene te doden.
Het bloed moest worden gestreken aan de deurposten en de bovendorpel van de huizen.
"Wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik voorbij." Exodus 12:13.
"En het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde." 1 Johannes 1:7.
3. Opname is : Opstanding uit de doden.
"Indien er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt",
zo schrijft Paulus aan de gemeente te Korinthe. 1 Kor.15:13.
"Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die
ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding
der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in
Christus allen levend gemaakt worden.
Maar ieder in zijn eigen rangorde : Christus als eersteling, vervolgens die van
Christus zijn bij Zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan
God de Vader overdraagt."
1 Korintiërs 15:20-24.
Bij Zijn komst zullen zij, die van Christus zijn, opstaan.
Maar is dit zijn komst op aarde of in de lucht?
Het kan niet bij Zijn komst op aarde zijn, want we lezen in de Bijbel dat dan alleen
degene opstaan die als martelaren in de grote verdrukking gestorven zijn.
Er staat expliciet bij vermeld : De overige doden werden niet weder levend.
(zie Openbaring 20:4 en 5)
Bij Zijn komst wil dus zeggen : Zijn komst in de lucht, zoals we dit beschreven
vinden in 1 Thessalonicenzen 4:15-17.
"Zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan." (vs.16)
Dit vindt vóór de grote verdrukking plaats.
Dat moet wel want opname is ook : Allen zullen wij niet ontslapen!
4. Opname is : Allen zullen wij niet ontslapen!
Dat betekent dus dat er nog gelovigen in leven zijn als de Here Jezus weerkomt.
In het boek Openbaring lezen we dat zij, die het beest niet aanbaden, gedood
werden.(Openbaring 13:15)
De mensen die geen merkteken dragen of willen dragen kunnen niet kopen of
verkopen. (Openbaring 13:16b)
Toch spreekt Paulus over een geheimenis, nl., dat de gelovigen niet allen zullen
ontslapen, maar dat allen zullen worden veranderd. (Lees 1 Kor.15:50-58.)
Ook in 1 Thessalonicenzen spreekt hij over "wij levenden". ( 1 Thess.4:17.)
Als niet alle gelovigen zullen sterven, betekent dit dat de opname moet
plaatsvinden vóór de grote verdrukking.
5. Opname is : Noodzakelijk om met Hem te verschijnen.
"Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen
in heerlijkheid."
Kolossenzen 3:4.
"En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem."
Zacharia 14:5.
Als Christus Jezus openbaar wordt zal ook Zijn gemeente openbaar worden.(Opb.19:14)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: De eindtijd

Berichtdoor Ton » Ma Jan 11, 2016 12:37 pm

Al deze profetieën zijn letterlijk uitgekomen.


Er is gigantische honger naar God!


Wat met de toekomst?


In het meest bekende, meest gelezen, meest bestudeerde, meest verkochte en meest geliefde boek ter wereld, de Bijbel, wordt uitgebreid voorspeld wat er in de toekomst staat te gebeuren. Wist je dat de tijd waarin we nu leven duizenden jaren geleden in de Bijbel werd voorspeld? De Bijbel voorspelde namelijk dat er een tijd zou komen met
- minder liefde in de samenleving
- meer druk op de mensen
- meer sekten en misleidende religies
- meer natuurrampen en oorlogen
- minder aandacht voor Gods geboden
- meer kennis en onderzoek
- meer evangelieverkondiging

Kijk eens naar de wereld waarin je leeft. Mensen hebben inderdaad steeds minder echte liefde voor elkaar. Egoïsme en individualisme vieren hoogtij. De druk op mensen neemt toe, zoals voorspeld. Antidepressiva en slaapmiddelen zijn de meest verkochte medicijnen. Fenomenen als stress, overspanning en depressie zijn vooral de laatste jaren in opmars. Dat er steeds meer sekten komen, klopt ook. Het is zelfs zo erg dat veel mensen het onderscheid niet meer kennen tussen authentiek christendom en misleidende namaak. Dat er meer en meer natuurrampen zijn, is eveneens een feit.
1999 was een recordjaar op gebied van catastrofes. Is er steeds minder aandacht voor Gods geboden?
Daarop weet je zelf het antwoord. En dat het onderzoek en de menselijke kennis toeneemt, weet het kleinste kind.

Hoe zit het met de evangelieverkondiging?


In het jaar 1998 werden meer dan 580 miljoen bijbelgedeelten verspreid op onze planeet. Dat cijfer zegt genoeg.

Doorheen de geschiedenis is gebleken dat talloze voorspellingen die God in de Bijbel deed, tot in detail uitgekomen zijn. Verbazingwekkend, vind je niet?

Dat is nog niet alles. Ook over de geboorte, het leven en de kruisdood van Jezus werden honderden jaren op voorhand vele voorspellingen gedaan. Al deze voorspellingen werden tot in de kleinste details vervuld.

Zo werd er voorspeld dat :
...Hij in Bethlehem geboren zou worden
...Hij vele zieken zou genezen
...Hij met ongekende wijsheid zou spreken
...Hij op een ezeltje Jeruzalem zou binnenrijden
...Hij voor dertig zilverstukken verraden zou worden
...Hij Zich niet zou verdedigen
...zijn lichaam gemarteld en doorboord zou worden
...Hij gekruisigd zou worden samen met misdadigers
...zijn kleren verloot zouden worden
...Hij uit de dood zou opstaan
...zijn invloed door alle eeuwen heen zou blijven gelden
---enz...

Al deze profetieën zijn letterlijk uitgekomen.

Hieronder kun je een overzicht lezen van voorspellingen in de Bijbel. Zoals je reeds las, zijn enkele ervan reeds in volle ontplooiing.
- Mensen zullen steeds minder liefde hebben voor elkaar
- Men zal steeds minder waarde hechten aan Gods geboden
- Er zal steeds meer druk op mensen komen
- Natuurrampen en oorlogen zullen steeds vaker voorkomen
- Sekten en misleidende religies zullen als paddestoelen uit de grond schieten
- Er zal een toename zijn van kennis en onderzoek
- Wereldwijd zal de boodschap van Jezus steeds meer verkondigd worden
- Onder christenen zal de bovennatuurlijke werking van Gods Geest toenemen
- De wereldpolitiek zal streven naar globale politieke eenheid
- Er zal een wereldleider opstaan die enorme macht zal hebben
- Hij zal een digitaal betaalsysteem invoeren, waarbij cash overbodig wordt
- Na drie en een half jaar zal deze leider de christenen onderdrukken
- Er zal internationaal een ongekende toename zijn van christenvervolging
- Op zeker ogenblik zal Jezus alle gelovigen van de aarde wegnemen
- Daarna komt Jezus terug naar de aarde, waar Hij de antichristelijke--wereldleider zal doden
- Duizend jaar lang zal Jezus de aarde besturen
- Na duizend jaar zal er een immens leger wereldwijd --opstaan van mensen die Jezus willen doden
- God Zelf zal dat leger in een oogwenk vernietigen door vuur
- De huidige planeet aarde zal samen met het heelal vernietigd worden
- God schept een nieuwe aarde, waarop er geen --ellende, leugen, onechtheid of verdriet meer zal zijn
- Mensen die kozen voor het kwaad, zullen samen met de onzichtbare kwade --machten (satan, demonen,...) voor eeuwig in een vuurzee geworpen worden
- Zij die Jezus' liefde aanvaardden en God gehoorzaamden, --zullen voor eeuwig samen met Hem leven op de nieuwe aarde.

Dat is in een notendop wat de Bijbel te zeggen heeft over de toekomst.

Ik kan me goed voorstellen dat genoemde zaken je vreemd in de oren klinken. Om je een betere indruk te geven van de realiteit van de Bijbelse toekomstvoorspelling, zal ik wat meer uitleg geven. Een voorspelling die nog niet vervuld werd, is dat er een politieke leider zal opstaan die de wereld zal willen beheersen. Zijn rijk zal totaal verschillen van alle andere koninkrijken die de mensheid ooit kende. Hij zal het betaalverkeer drastisch wijzigen, door bij mensen een microchip te laten inplanten. Die chip zal bij voorkeur op de bovenzijde van je hand geplaatst worden, oftewel op je voorhoofd. Betaalkaarten zullen overbodig worden. Op dit ogenblik zijn er al heel wat proefprojecten lopende, o.a. in Engeland, Amerika en Canada. In het stadje Guelph, te Ontario, Canada, is het systeem zeer uitgebreid getest. Het project heet Global Cashless Society. De technologie wordt ontwikkeld door een bedrijf met de naam Mondex en Motorola levert de minuscule microchips.

Is het niet zeer opmerkelijk dat deze hedendaagse technologische ontwikkelingen al duizenden jaren geleden in de Bijbel voorspeld werden?

Deze politicus zal ook streven naar wereldwijde eenheid in godsdienst. Omdat het christelijk geloof inhoudt dat je enkel via Jezus Christus bij God kunt komen, omdat alleen Jezus de straf voor onze zonden op zich genomen heeft, zal deze leider christenen zwaar vervolgen. Hij wordt dan ook de 'anti-christ' genoemd. De eerste drie en een half jaar zal deze leider veel goede dingen doen, waarmee hij velen rond z'n vinger zal winden. Daarna echter zal hij zijn ware aard laten zien en als een woesteling dood en vernieling zaaien. De Bijbel vertelt over deze man dat hij volledig onder controle zal staan van het kwaad. Hij zal paranormale gaven bezitten, waardoor hij ongekende wonderlijke zaken zal verrichten. Op die manier zal hij het respect winnen van grote massa's. Na drie en een half jaar zal deze politieke leider zijn mooie masker afzetten en overal op aarde gruwelijke verwoestingen aanrichten. Deze tijd wordt in de Bijbel omschreven als 'de grote verdrukking'. Ontelbare christenen zullen afgeslacht en gemarteld worden. Het zal een tijd van ongekende wereldwijde vernieling zijn, waarbij er meer bloed zal vloeien dan ooit eerder in de wereldgeschiedenis. Zijn uiteindelijke doel is om God voorgoed uit de menselijke samenleving te bannen en zelf als een god aanbeden te worden. Wat er in feite zal gebeuren, is dat de opstandigheid van de mensheid tegenover zijn Maker een climax zal bereiken. De grote Verleider, de satan, die mensen ertoe aanzet om materialistisch, egoïstisch, hoogmoedig en onecht te zijn, zal meer invloed hebben dan ooit. De internationale 'superleider' zal in werkelijkheid een soort medium zijn van deze onzichtbare kwade macht . Misleiding zal hoogtij vieren. Veel zogezegde christenen zullen zich van God afkeren, uit schrik voor de vervolging. Het is dan dat zal blijken wie er echt voor God kiest.

Waar is God, de almachtige bron van liefde, in dit alles?

Waarom laat Hij deze gruwelijke toestanden toe? Hoe komt het dat Hij niet meteen ingrijpt en het massale bloedvergieten voorkomt? Ook hierover spreekt de Bijbel klare taal. Voor alles is er een bestemde tijd. Op zeker ogenblik zal Jezus Christus terugkomen naar de aarde. Wanneer dat zal zijn weet niemand. Dat Hij terugkomt is een feit, en wat er daarbij zal gebeuren wordt ook glashelder uitgelegd. Het eerste wat zal gebeuren, is dat alle levende christenen in een oogwenk een ander lichaam zullen krijgen. Een lichaam dat niet langer aan ziekte en dood onderhevig is. Een lichaam dat eeuwig kan leven. Met dat nieuwe lichaam zullen ze plots verdwijnen van de aarde en bij God gebracht worden.

Niemand weet wanneer dit zal gebeuren, maar de Bijbel
spreekt wel met nadruk over dit wereldschokkende gebeuren.

Nadat deze honderden miljoenen christenen bij Jezus gebracht zijn, zullen ze samen naar de aarde komen. Jezus zal op dat ogenblik zijn eeuwige macht op onbeschrijflijke wijze laten gelden. Het eerste wat Hij zal doen, is de anti-christ doden. Daarna zal Jezus de wereld besturen, duizend jaar lang. Gedurende die tijd zal de satan, die de mensheid eeuwen lang misleid en verleid heeft, gebonden worden en in een afgrond geworpen worden. Gedurende deze duizend jaar zal er een ongekende vrede en geluk heersen op aarde. Mensen zullen God kennen en Hij zal de mensheid besturen. Toch zal niet iedereen Hem van harte dienen. Omdat God de eeuwigheid wil ingaan met die mensen die uit vrije wil voor het goede kiezen, zal na duizend jaar de duivel opnieuw losgelaten worden. Met grote hevigheid zal hij over de aarde jagen en zoveel mogelijk mensen tegen God opzetten. Zij die naar hem luisteren, zullen zich verzamelen om een eindoorlog (Armageddon) te voeren tegen Jezus en de christenen. Er zal een massaal leger oprukken tegen Jezus en de gelovigen Dat zal pas echt het einde van alles zijn, want God zal dat enorme leger persoonlijk vernietigen. Er zullen geen wapens aan te pas komen, noch enige menselijke strijd. God zelf zal zijn vijanden voorgoed vernietigen. Dat zal iets verschrikkelijks zijn... Na al deze gebeurtenissen zal God de bestaande aarde, samen met het heelal, vernietigen en in een machtige beweging alles nieuw maken.

Hij maakt een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.

Op dat ogenblik gooit Hij ook de duivel, samen met de antichrist, alle onzichtbare kwade machten en de vele miljarden mensen die altijd tegen God hebben gekozen, voor eeuwig in een zee van vuur. Het is een geestelijk vuur, dat niet verteert, maar wel vreselijk pijnigt. Daarin zullen ze voor eeuwig blijven. God zal een eeuwige straf uitoefenen op allen die gekozen hebben voor een leven zonder echte liefde. Het kwaad, zowel in de mens zelf, als in de onzichtbare wereld, dat mensen ertoe aanzet kwaad te doen, zal voor eeuwig gestraft worden. Als je je dus ooit nog een afvraagt waarom God niet ingrijpt, denk dan hieraan. Hij zal ingrijpen. Op het tijdstip dat Hij bepaald heeft. En zijn ingrijpen zal allesbehalve mals zijn. De gelovigen, die tegen de stroom van de wereld om hen heen, toch hun best hebben gedaan om God te dienen, zullen samen met Hem leven op een nieuwe aarde. Daar zal geen pijn, geen ziekte, geen dood, geen verdriet, geen haat, geen egoïsme, geen roddel, geen misleiding enz... meer zijn. Het zal een plaats zijn van volmaakte liefde, geluk en schoonheid. Het fabeltje dat de gelovigen voor eeuwig in de hemel rijstpap met gouden lepeltjes zullen eten en liedjes zingen voor God, komt niet uit de Bijbel. De Bijbel spreekt duidelijk over een nieuwe aarde, waar God Zelf zal wonen, onder zijn mensen. Nu zijn er veel mensen die God van alles verwijten: Waarom staat Hij dit allemaal toe? Waarom grijpt Hij niet in? Waarom dit? Waarom dat?
God heeft echter een duidelijke tijd vastgesteld waarop Hij de mensheid zal oordelen. Hij geeft je slechts twee mogelijkheden: of je kiest radicaal voor Hem, of je keert Hem de rug toe met de bekende smoesjes: "Ik ben geen godsdienstig type", "Hoe kan ik zeker weten dat het echt waar is?", "Als God liefde is, kan Hij toch niemand naar de hel sturen?", enz...

Met God kun je niet spotten. Het lijkt vaak wel zo. Meer en meer hoor je hoe Jezus door het slijk gehaald wordt. Films als 'End of days' maken Jezus bespottelijk. Het lijkt alsof God niets doet. Hij heeft echter alles onder controle en weet wat de uiteindelijke uitkomst van alles is: zij die Hem ontvluchten zullen voor eeuwig zonder Hem moeten lijden. Zij die Hem ontvangen en liefhebben, zullen voor eeuwig bij Hem zijn in intense vreugde. De volledige, gedetailleerde beschrijving van dit alles kun je lezen in de Bijbel.
Niets van wat hierboven staat, heb ik verzonnen. Het komt letterlijk uit de Bijbel. Lees het maar...

Om je een idee te geven van de wijze waarop de Bijbel genoemde zaken voorspelt, heb ik een aantal bijbelgedeelten op een rijtje gezet. Wil je deze kwestie echt onderzoeken, kun je het best zelf een Bijbel aanschaffen (verkrijgbaar in elke boekhandel) en de verzen in de context lezen.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: De eindtijd

Berichtdoor Ton » Ma Jan 11, 2016 12:39 pm

Belangrijk visioen van Profeet Dr. Samuel Doctorian
Lieve mensen,

Onderstaande visioen doet je huiveren, en toch weet je dat dit in principe ook al voorzegd is in Mattheus en in Openbaring. Wij kregen deze profetie (visioen) vorige deze week van een vriend en geven ze nu aan jullie door (vertaald in het Nederlands).

Hieronder vindt U een profetie (visioen) van Dr. Samuel Doctorian, die hij op 20 juni 1998 op het eiland Patmos ontving. Dr.Doctorian is al op hoge leeftijd en woont nu in de USA met z'n gezin. Hij komt oorspronkelijk uit Libanon en was in de jaren zestig ook als Evangelist in Duitsland waar ik hem(in Augsburg)leerde kennen. Hij zag in dat visioen (20 juni 1998) het instorten van de torens in New York, de hoogwater-catastrofe in Tsjechië, enz. Sinds 1999 heb ik deze profetie in mijn bureaulade bewaard, omdat mij veel daarin té onwaarschijnlijk en té ongeloofwaardig voorkwam hield ik het in de la vast. Toen op 11 sept 2001 de torens in New York instortten vond mijn zoon, dat nu de tijd gekomen is, om deze profetie (visioen) openbaar te maken. Ik zei tegen mezelf: "Pas als twee voorspellingen daarin vervuld zijn is die tijd gekomen". Leest U deze boodschap en vergelijk haar met nieuwsberichten. Ik geef het nu gewoon door. Opgeschreven door Joh. W.Matutis, pastor bij de "Nieuwe nazareth"-Kerk in Berlijn-Wedding. ww.nnk-berlin.de Deze eindtijdboodschap werd door Dr. Samuel Doctorian op 30 aug. 1998 in Singapore gehouden. (Hij is nu door mij vanaf een Engelse geluidscassette naar het Duits vertaald en nu dus naar het Nederlands JCU).

Dr. Samuel Doctorian vertelde:
"Ik was gedurende meerdere weken alleen in een huis -hier op Patmos- om te bidden en de Heer te zoeken. Ik vond een kleine kapel - de St. Nicolaaskapel- waar nooit iemand naar toe gaat. Ik ging daar heen en stortte voor God mijn hart uit. Toen vond ik een rots aan de helling van een heuvel, waar ik wilde gaan zitten om te bidden, om te mediteren en de Bijbel te lezen. Gedurende die dagen at ik heel weinig. Ik ging meerdere keren naar het graf van Johannes (waar hij die grote openbaring zag).Toen ik al een maand op deze afgelegen plaats gebeden had dacht ik: "Ik vraag me af of de Heer ooit nog een tiende Engel zal sturen." Ik had voordien namelijk al negen keer Engelen gezien: in Engeland, in Belgrado, Amman, in Jeruzalem een Engel die in het bovenste (noordelijke?) deel van Egypte een vrouw ervan redde opgehangen te worden. De negende Engel zag ik midden in de oorlog in Beiroet. De Engel haalde mij om drie uur 's nachts fysiek uit de slaap en zei mij dat ik dit land (Libanon) onmiddellijk moest verlaten. Ik ben de Heer tot op heden dankbaar en ik weet niet wat er zou gebeuren, als die Engel er niet geweest was. De Here zal het mij eens openbaren." Zodoende dacht ik erover: "Zou ik nog een tiende keer een Engel zien? " De visioenen: Op 20 juni 1998 -om 3:50 's morgens, hier op Patmos- was mijn kamer plotseling vol met licht, maar er was hier géén lichtbron. Het is een zeerafgelegen huis aan het einde van de straat in de buurt van het klooster.Ik zag hun wonderschone gezichten -gaaf-, zoals van mensen maar ze gaven licht. Ik zag hun ogen, hun haren hun handen. Aan mijn rechterzijde waren twee Engelen en toen ik naar links keek zag ik drie Engelen met vleugels. Ze hadden prachtige lange witte gewaden aan. Ik kan het niet me menselijke woorden beschrijven. Ik vroeg mij af waarom er vijf Engelen gekomen waren. Ik beefde en huiverde. Ik wilde wel roepen maar ik kon niet. Toen zag ik in een visioen hoe ik voor een bijeenkomst stond (toesprak) en de volgende boodschap profeteerde: "Mijn Kerk, je préékt liefde, maar je moet de liefde léven, de liefde tónen. In mijn lichaam is eenheid noodzakelijk. Er is veel verdeeldheid in uw
midden. En daar waar geen eenheid is zal mijn Geest niet bewegen en werken. In mijn Kerk regeert het vlees. Teveel onreinheid is er in mijn Kerk. Ik verlang naar een volk dat een heilig leven leidt. Ik stierf om jullie heilig te maken". Terwijl ik in de Geest profeteerde beefde ik. Ik opende mijn ogen en keek naar de grote menigte. Plotseling verschenen tijdens het profeteren deze geweldige Engelen. Ik ging weg van het spreekgestoelte en dacht ik val terneer. Nú ben ik klaar wakker maar tóen gebeurde dit alles in de Geest. Een of andere kracht hielp mij niet te vallen, en ik vroeg mij af wat er nu wel zou gaan gebeuren.
Toen zei de eerste Engel plotseling: "Wij zijn de Engelen van de vijf continenten. Wij zijn hier om jullie berichten over de vijf continenten te brengen". Op het moment dat ik dat hoorde, hoorde ik ook de menigte uitroepen: "Ohhh,och,ohhh. Ik geloof dat de menigte de Engelen ook zag. De Heer heeft mij op de een of andere manier duidelijk gemaakt, dat – in de dagen die zullen komen- God zich op vele plaatsen in deze wereld door middel van dienende Engelen zal openbaren. Het zal openlijk gebeuren, het zal in
kerken gebeuren. Duizenden mensen zullen gelijktijdig Engelen zien. Zij zullen in de laatste dagen het lichaam (van Christus) dienen. Toen kwam de boodschap van de Engelen: "Wat je ziet en hoort, zeg het aan de natiën!" Dus dit is niet iets dat ik voor mezelf moet houden. Ze accepteren het wel, of ze accepteren het niet. Ik móet het de natiën mededelen.


De eerste Engel

De eerste Engel zei:"Ik heb een boodschap voor héél Azië." Toen hij dat zei kon ik binnen een paar seconden heel China, India, de Aziatische landen zoals Vietnam en Laos zien. Ik zag de Filippijnen,
Japan, Singapore, Maleisië en Indonesië. En toen toonde de Engel mij geheel Papua Nieuw Guinee, Iran Jaja tot helemaal onderaan naar Australië en Nieuw Zeeland. "Ik ben de Engel van Azië" zei hij. En ik zag in zijn hand een reuze grote trompet waarmee hij over heel Azië blazen zal. Wat de Engel ook zei, het zal door de trompet van de Heer over geheel Azië geschieden. Miljoenen mensen zullen de machtige stem van de Heer horen. Toen zei de Engel: "Er zullen catastrofes en hongersnoden komen. Velen zullen van honger sterven. Over heel Azië zullen aardbevingen zijn en de zee zal de aarde bedekken.". Ik zag dat op 20 juli 1998. Ik hoorde de Engel duidelijk zeggen: "Grote delen van het land zullen in zee vallen Delen van Australië zullen geschokt worden. Australië zal gedeeld worden en grote delen zullen in de oceaan ondergaan". Dat was beangstigend, ik vroeg me af of ik het wel juist had verstaan. Maar de Engel zei:
"In China en in India zullen miljoenen sterven. Natiën zullen tegen natiën zijn, broeder tegen broeder. Aziaten zullen elkaar bevechten. Nucleaire wapens zullen ingezet worden welke miljoenen doden zullen.
Tweemaal hoorde ik de woorden: "Catastrofaal, catastrofaal". Toen zei de Engel dat financiële crisis Azië zullen teisteren. "Ik zal de wereld doen schudden!" Ik beefde terwijl de Engel sprak. Toen keek hij mij aan, glimlachte en zei: "Er zullen de grootste geestelijk opwekkingen komen, ketenen zullen worden
verbroken. Muren zullen afgebroken worden. En in heel Azië -China- India zullen mensen Christus vinden. In Australië zal er een geweldige opwekking komen." Ik hoorde de Engel van Azië zeggen: "Het is de laatste oogst!" Toen, alsof de Heer sprak zei hij: "Ik zal mijn Kerk op mijn wederkomst
voorbereiden."Na de boodschap van het oordeel was ik verheugd over zulke goede berichten. Gedurende al die tijd waren de vijf Engelen in mijn kamer. Ik kon hun tegenwoordigheid voelen; het was gewéldig...


Tweede Engel

Toen zag ik de tweede Engel die een sikkel in z'n hand hield (zo één als bij het graan maaien gebruikt werd). De tweede Engel zei: "In Israël en de landen tot aan Iran is de oogsttijd gekomen!" Gedurende enkele ogenblikken zag ik die landen. Ik hoorde: "Heel Turkije en die landen die Mij hebben afgewezen en de Boodschap van de liefde niet aangenomen hebben zullen elkaar haten en elkaar ombrengen". Ik zag de Engel de sikkel opheffen en op alle landen van het Nabije Oosten neerdalen. Ik zag Iran, Perzië, Armenië, Azerbijan, heel Georgië- Irak, Syrië, Libanon, Jordanië Israël, heel Klein Azië- vol Bloed overdekt met bloed. Ik zag bloed over al die landen. En ik zag vuur- nucleaire wapens werden in veel
van deze landen gebruikt, overal steeg rook omhoog. Onverwachte vernietiging- mensen vernietigen elkaar wederzijds. Ik hoorde déze woorden: "Israël, oh Israël, het grote oordeel is gekomen!"
De Engel zei: "De uitverkorenen, de Kerk, de rest worden gereinigd. De Geest zal de kinderen Gods voorbereiden. "Ik zag vuurvlammen ten hemel stijgen. De Engel zei: "Dit is het laatste oordeel. Mijn Kerk wordt gereinigd, beschermd en voorbereid op "de laatste dag". Mensen zullen sterven van de dorst. In het hele Nabije Oosten zal het water schaars zijn. Rivieren zullen opdrogen en de mensen in deze landen zullen vechten om het water". De Engel toonde mij dat de Verenigde Naties door de crisis in het Nabije Oosten uit elkaar zal vallen. Er zal géén Verenigde Naties (UNO) meer zijn. De Engel met de sikkel zal de oogst binnenhalen.


Derde Engel
Toen toonde een Engel met vleugels Europa van het éne eind tot het andere van het noorden de hele weg tot onderaan Spanje en Portugal. Hij hield een meetlat in zijn hand. Ik zag hem over Europa vliegen en hoorde de woorden: "Ik ben ten diepste bedroefd, met smart vervuld!" Ongerechtigheid, onreinheid en goddeloosheid, over geheel Europa. De zonde groeide tot in de hemel. De Heilige Geest is met smart vervuld. Ik zag (20 juni 1998) hoe de rivieren van Europa buiten hun oevers treden en miljoenen huizen bedekken. In Tsjechië gebeuren de ergste overstromingen die daar ooit geweest zijn. Ik hoorde dat de grote vloed in China het risico geeft duizenden huizen door overstroming te vernietigen. Plotseling hoorde ik een aardbeven over héél Europa. "Landen, die nooit aardbevingen hadden zullen geschud worden". En plotseling zag ik in mijn geest de Eifeltoren in Parijs instorten en in elkaar zakken.
Een groot deel van Duitsland vernietigd worden; de grote stad Londen verwoestingen overal. Ik zag overstromingen over heel Scandinavië. Ik keek naar het zuiden en zag Spanje door grote hongersnoden en verwoestingen gaan. Velen zullen in Spanje en Portugal sterven van honger. Ik was door al deze boodschappen erg onrustig en zei: "Heer, hoe gaat het met Uw kinderen?" De Engel zei: "Ik zal ze voorbereiden. Ze moeten uitkijken naar het verschijnen van de Heer. Velen zullen in deze dagen naar mij roepen, en ik zal ze redden. Ik zal voor hen grote wonderen volvoeren en hen mijn macht tonen". Te midden van grote verwoestingen zal in deze landen de genade Gods zijn. Ik was blij dat Hij zijn kinderen beschermt.

Vierde Engel
Nu gaan we naar Afrika. Ik zag de vierde Engel (met de vleugels) over Afrika vliegen. Ik kon de hele weg van Kaapstad in het zuiden tot helemaal in het noorden Caïro zien. Ik zag álle landen, méér dan 50. De Engel van Afrika had een zwaard in zijn hand, een gewéldig zwaard. Plotseling hoorde ik hem zeggen: "Onschuldig bloed werd vergoten. Verbrokkeling, verval onder de mensen. Hele generaties zijn vér van de Heer. Duizenden hebben elkaar wederzijds omgebracht. Ik heb mijn gelovige kinderen in Afrika gezien. En ik zal al die gelovigen op het continent Afrika belonen. Ik zal ze overvloedig zegenen. Ik zal het weer sturen: de zon zal in bepaalde gedeelten gloeiend heet zijn en bránden. Grote rivieren zullen
uitdrogen en miljoenen zullen sterven van honger. In andere delen zullen er overstromingen zijn. Fundamenten zullen vernietigd worden. Mijn zwaard zal de onrechtvaardigen en de bloederigen oordelen.
Zo zullen er vele aardbevingen zijn. Vele steden zullen overstroomd worden". Ik zag grote stenen boven verschillende delen van Afrika uit de lucht vallen. De aarde zal zodanig beven, als men sinds het ontstaan van de aarde nog niet beleefd heeft. Niemand zal aan het zwaard van de Heer ontvluchten. Ik zag de Nijl uitdrogen, hij is de god van Egypte. Een groot deel van Midden-Afrika zal met water bedekt zijn. Miljoenen zullen sterven. "Heer" zei ik: "dat zijn allemaal slechte boodschappen. Allemaal vernietigingen, zijn er dan geen goede boodschappen? " De Heer zei: "De laatste dag is gekomen. De dag des oordeels is er nu. Mijn liefde is afgewezen en het einde is gekomen". Ik beefde en trilde, ik dacht: ik kan het niet verdragen.


Vijfde Engel
Ik zag de laatste Engel over Noord- en Zuid-Amerika vliegen. De hele weg vanaf de Noordpool tot onder aan Argentinië. Van het oosten van de USA tot naar Californië. Ik zag een schaal in zijn hand. De Engel zei dat hij degerechtsvonnissen uitgieten zou die in de schaal zijn. Toen hoorde ik de Engel zeggen: "Geen moraal meer, geen rechtvaardigheid, geen heiligheid,aanbidding van idolen, materialisme, drankzucht, gebondenheid aan zonde. Vergieten van onschuldig bloed: miljoenen baby's worden gedood voordat ze geboren worden. Gezinnen vallen uit elkaar. Een echtbrekende generatie. Het is als in de dagen van Noach. Valse predikers, valse profeten, afwijzing van mijn liefde. Velen van hen imiteren de religie, maar wijzen de echte kracht af".Toen ik dat hoorde, smeekte ik de Engel: "Kunt U niet nog even wachten? Giet de schaal niet uit. Geef een kans tot boete doen". De engel zei: "Vaak heeft God al ontzien en gesproken, maar zij hebben niet geluisterd. Zie, de tijd is gekomen. Ze houden meer van geld en genoegens dan van mij". Toen de Engel vanuit de schaal in zijn hand begon te gieten zag ik geweldige
ijsbergen smelten. Toen dat gebeurde zag ik overstromingen over heel Canada en Noord-Amerika. Alle rivieren treden buiten hun oevers; vernietiging overal. Ik hoorde de wereldmarkt (Weltmark staat er in 't Duits) met grote aardbevingen in elkaar storten en De wolkenkrabbers van New York stortten in. (Dit visioen had Dr. Doctorian op 20 juni 1998). Ik zag schepen in de oceaan wegzinken. Ik hoorde explosies over geheel Noord Amerika. Ik zag hoe de Engel over Mexico uitgoot en de beide oceanen zich
verenigden:de Atlantische Oceaan en de Pacific. Een groot deel van Brazilië was met water bedekt. De Amazone (of het Amazonegebied) veranderde in een groot meer. Wouden vernietigd en overstroomd. Hoofdsteden in Brazilië vernietigd. Aardbevingen op vele plaatsen. Toen de Engel uitgoot kwamen er in Chili en Argentinië grote verwoestingen zoals nooit tevoren. De hele wereld beefde. Ik hoorde de Engel zeggen: "Dit zal zéér binnenkort geschieden". Ik zei: "Kunt U deze dingen niet verschuiven /uitstellen? Giet deze dingen niet over de aardbol uit." En plotseling zag ik vijf Engelen rondom de aardbol staan, hun handen en vleugels naar de hemel opheffende en zeggen: "Alle eer zij aan de Heer van hemel en aarde. Nu is de tijd gekomen en Hij zal Zijn Zoon verheerlijken. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen ontstaan. God zal de werken van de duivel voor altijd vernietigen. Ik zal mijn macht tonen, zodanig dat Ik mijn kinderen temidden van deze vernietiging bescherm. Wees klaar voor de dag waarop de Heer komt".
Mijn kamer was gevuld met het licht en de glans van de Engelen. Toen stegen ze plotseling op naar de hemel. Toen ik naar boven keek, zag ik de Engelen in vijf richtingen bewegen. Ik was klaar wakker. Ik beefde van tijd tot tijd. Ik vroeg: "Moet ik weggaan van Patmos?" Hij zei: "Nee, Ik bracht je hier met een bepaalde bedoeling" Ik zei: "De boodschap van de Engelen betreffende de hele wereld is geen goed bericht. Het is een oordeel, bestraffing, vernietiging, verwoesting. Wat zullen de mensen over mij zeggen? Ik was een prediker van liefde, vrede en een blijde boodschap". De Engel zei: "Het is onze boodschap; jij bent het instrument, het kanaal. Wat een voorrecht dat God jou heeft uitgekozen omde natiën deze boodschap te brengen" Ik zei: "Heer, Uw wil geschiede".
Dr. Samuel Doctorian.
Bijbelse bronnen: 1 Tess. 4: 13-18, 5: 1-11; Hebr. 12: 22-29 en 2 Petr. 3:1-13

Dank U.
Joh. W. Matutis Pastor www.nnk-berlin.de
Geef deze boodschap alstublieft door aan uw vrienden en bekenden.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: De eindtijd

Berichtdoor Ton » Ma Jan 11, 2016 12:40 pm

Wij leven in de eindtijd !De grote missionaris en evangelist, de apostel Paulus schreef in zijn 1e brief aan de
Corinthiers, hoofdstuk 15, de verzen 51 tot 57 :

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.<o:p></o:p>

54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
55 Dood, waar is uw overwinning?
Dood, waar is uw prikkel?
56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Laat ik hier en daar iets toelichten, zodat jullie het beter begrijpen.
Als Paulus zegt, dat wij niet zullen ontslapen, bedoelt hij, dat we niet allemaal zullen doodgaan.
En hij zegt, dat dit vergangelijke wezen, dat wij zijn, een onvergankelijk lichaam moet aandoen, dat tot in alle eeuwigheid zal blijven bestaan.
Als deze dingen zijn gebeurd en als de christenen, die al gestorven zijn en de christenen, die nog leven, hun onsterfelijke lichamen hebben gekregen, dan zal de opname van de kerk haar beslag krijgen.
In de profetische brief van Paulus aan de Corinthiers zegt hij, dat dit alles zal gebeuren in een oogwenk.

In de Bijbel staat, dat de mensen van angst het hart in beklemdheid zullen dragen.
Volgens mij betekent dat, dat er hartaanvallen zullen voorkomen ten gevolge van de shock, dat mensen in hun wanhoop zelfmoord zullen plegen, als plotseling van het ene op het andere moment hun naaste (familie, vrienden, bekenden enz.) door Christus zullen worden opgenomen en zij worden achtergelaten.

Jullie zullen je misschien gaan afvragen waarom en wanneer dit zal gaan gebeuren.
Sommigen zullen gaan denken, dat dit het oordeel van God zal zijn over een goddeloze wereld.
Maar dat oordeel komt later pas.
Het klinkt jullie misschien vreemd in de oren, maar dit zal Gods laatste poging zijn om de aandacht te trekken van al die mensen, die Hem tot dan toe genegeerd en geloochend hebben.
De achterblijvers zal Hij een lange periode van beproeving en rampspoed laten meemaken.
God zal Zijn kerk wegnemen uit een verdorven wereld, die haar eigen gang gaat, haar eigen genot zoekt, haar eigen doeleinden dient.
Ik geloof, dat God hiermee de bedoeling zal hebben om iedereen nog 1 kans te geven af te zien van die waanzinnige jacht op genot en zelfgenoegdzaamheid en zich naar de Bijbel te wenden voor de waarheid en naar Christus voor verlossing.

De Schrift leert, dat er een grote leugen zal komen, die zal worden verkondigd met behulp van de media en zal worden uitgedragen door iemand, die zichzelf als wereldleider zal opwerpen.
Jezus zelf heeft over deze persoon geprofeteerd; in Johannes 5 vers 43 staat :
43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

Laat mij jullie ernstig waarschuwen voor deze leider van de mensheid.
Hij zal een grote bedrieger blijken te zijn, maar zal eerst met zulke tekens en wonderen komen, dat veel mensen hem als van God gezonden zullen beschouden.
Onder de achterblijvers (nadat God Zijn kerk heeft opgenomen) zal hij een grote aanhang verwerven en velen zullen het heil van hem verwachten.
De bedrieger zal kracht en vrede en veiligheid beloven, maar in de Bijbel staat, dat hij zich zal gaan uitspreken tegen de Allerhoogste en de heiligen van de Allerhoogste zal gaan onteren; in Daniel 7 vers 25 staat :

25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten;

Daarom worden wij dus nu al gewaarschuwd (terwijl Gods kerk nog in deze wereld is en nog niet is opgenomen) voor een nieuwe leider met groot charisma, die in die verschrikkelijke tijd van crisis en verwarring zal gaan proberen de wereld te beheersen.
In de Bijbel wordt deze figuur de Antichrist genoemd.

In 1 Johannes 2 vers 22 staat :

22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Hij zal vele beloften doen, maar hij zal zich er niet aan gaan houden.
Wij moeten nu en in de toekomst ons vertrouwen stellen in de belofte van de almachtige God door Zijn Zoon Jezus Christus.
Volgens mij leert de Bijbel, dat de opname van Christus’kerk het begin zal zijn van 7 jaar van beproeving en verdrukking.
In die tijd zullen er de meest vreselijke dingen gaan gebeuren.
Als wij Christus nog niet als onze Verlosser hebben aangenomen, dan is onze ziel in groot gevaar.
En de verschrikkelijke rampen, die zullen gaan gebeuren, in aanmerking genomen, dan is ook ons leven zelf in gevaar.
Zelfs als wij ons tot Christus zullen wenden, dan nog zullen wij misschien nog steeds als martelaar kunnen sterven.
Waarom zullen sommigen van ons door Christus met Zijn kerk worden opgenomen en waarom zullen anderen achterblijven ?
Misschien zijn de achterblijvers te zelfzuchtig, te druk met andere dingen, of misschien hebben ze gewoon nooit de tijd genomen om voor zichzelf de boodschap van Christus te onderzoeken.
Bid, dat God je zal helpen.
Neem het geschenk van Zijn verlossing onmiddellijk aan.
Weersta straks de leugens en het drijven van de Antichrist, die spoedig van de Opname van Christus’ kerk zal opstaan.
Vergeet niet : velen zal hij misleiden.
Zorg, dat je niet onder hen zult zijn.
Bijna 800 jaar voor Jezus voor het eerst op aarde kwam, profeteerde Jesaja in het Oude Testament, dat de koninkrijken van de wereld verschrikkelijke oorlogen met elkaar gaan voeren en hun gelaat zal dan in vlam staan.
Volgens mij is dat een voorspelling van de 3e wereldoorlog, een thermo-nucliaire oorlog, die miljoenen medemensen zal gan uitroeien.
De Bijbelse profetie is geschiedschrijving vooraf.

Ik wil jullie aanmoedigen om over dit onderwerp te lezen of om mensen te zoeken, die experts op dit gebied zijn.
Bestudeer deze dingen, zodat je weet wat er staat te gebeuren, zodat je je kunt voorbereiden.
God wil ons onze zonden vergeven en ons een plaats in de hemel gunnen.
Lees maar wat er in Ezechiel staat, hoofdstuk 33, vers 11 :

11 Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls?

Als wij Gods boodschap van verlossing aannemen, zal Zijn Heilige geest over ons komen en ons geestelijk herboren laten worden.
Wij hoeven de theologische finesses niet precies te begrijpen.
Wij kunnen een kind van God worden door tot Hem te bidden, zoals een bekend prediker en evangelist eens voordeed :

Here God, ik beken, dat ik een zondaar ben.
Ik heb spijt van mijn zonden.
Vergeef mij alstublieft en red mij.
Ik vraag dit in de naam van Jezus, die voor mij is gestorven.
Ik stel mijn vertrouwen nu in Hem.
Ik geloof, dat het zondeloze bloed van Jezus voldoende is om de prijs van mijn verlossing te betalen.
Dank U, dat U mij wilt verhoren en ontvangen.
Dank U, dat U mijn ziel wilt behoeden.
Amen.

Als je oprecht bent geweest, ben je nu verlost, herboren, een kind van God.

Hoe zal de eindtijd na de Opname van Christus’ kerk eruit gaan zien ?

Als wij het Boek Openbaring van Johannes goed bestuderen, zullen wij iets heel belangrijks ontdekken.
Ik heb het idee (en veel deski\undigen denken er ook zo over), dat de periode van de Opname van Christus’ kerk 7 jaar zal duren.
De eerste 21 maanden zullen de tijd van het Oordeel van de Zegels vormen, wat de Bijbel noemt het “Oordeel van de boekrol met de 7 zegels”.
Openbaring hoofstuk 5 vers 1 zegt :

1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels

Daarna zal er dan nog een periode van 42 maanden komen, waarin het “Oordeel van de 7 bazuinen” zal vallen.
Openbaring hoofdstuk 8 vers 2 zegt :

2 En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven.

In de laatste 42 maanden van de 7 jaren van rampspoed komen de zwaarste beproevingen : de 7 plagen.
Openbaring hoofdstuk 15 vers 1 zegt :

1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd.

Het laatste deel van die periode van 7 jaar heet de Grote Verdrukking en diegenen, die daarna nog zullen leven, zullen worden beloond, doordat zij de glorieuze Wederkomst van Christus meemaken.

De eerste 4 zegels van de boekrol worden beschreven als mannen op 4 paarden: een wit paard, een rood paard, een zwart paard en een vaal paard.
De man op het witte paard is kennelijk de Antichrist, die een periode van 1 tot 3 maanden inluidt, waarin hij zich gereedmaakt, terwijl hij vrede belooft.
Het rode paard betekent oorlog.
Tegen de Antichrist zullen 3 leiders opstaan en er zullen miljoenen mensen omkomen (de 3e wereldoorlog).
Onmiddellijk daarna (die oorlog duurt maar 3 tot 6 maanden vanwege de kernwapens), voorspelt de Bijbel inflatie en hongersnood ; het zwarte paard.
De rijken worden rijker en de armen sterven van de honger.
Zo komen er weer miljoenen mensen om.
De hongerepidemie houdt een maand of 3 aan en dan komt het 4e Oordeel van het Zegel, de 4e man op het vale paard – het symbool van de dood.
Behalve door hongersnood zal de hele wereld geteisterd worden door een pestepidemie.
Voor het 5e Oordeel zal een kwart van de huidige wereldbevolking dood zijn.

Er zullen – door de prediking van 2 Joodse Getuigen 144.000 Joodse Getuigen opstaan en zij zullen de wereld rondgaan om voor Christus te evangeliseren.
Openbaring hoofstuk 11 vers 3 zegt hierover :

3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.

Veel van hun bekeerlingen, misschien wel miljoenen mensen, zullen de marteldood sterven door de hand van de wereldleider en de hoer, zoals beschreven wordt in Openbaring hoofdstuk 17 :

1 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.

En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. 7 En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.

Met dat laatste (de hoer) wordt de wereldgodsdienst bedoeld, die Christus verloochent.

Het 6e Oordeel van het Zegel is de toorn van God om het vermoorden van Zijn heiligen, zoals beschreven wordt in Openbaring hoofstuk 18.
Deze beproeving heeft de vorm van een wereldwijde aardbeving, die zo vernietigend is, dat geen enkel instrument haar zal kunnen meten.
Het zal zo erg zijn, dat de mensen zullen smeken, dat de rotsen op hen vallen, zodat ze uit hun lijden verlost zijn.

Als het 7e Zegel van de Boekrol verkroken is, beginnen de Oordelen van de bazuin, die vallen in het 2e kwart van die zevenjarige periode (de 2e 21 maanden).
Jullie herinneren je nog wel, dat ik het hierboven heb gehad over de 2 Joodse Getuigen.
Openbaring hoofdstuk 11, de versen 3 tot 14 zeggen hierover :

3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 5 En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. 6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. 8 En hun lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. 9 En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. 10 En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

11 En na [die] drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen aanschouwden. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

13 En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.

Hier staat geschreven, dat de 2 Getuigen van God, die bovennatuurlijke krachten hebben en wonderen kunnen verrichten, 1260 dagen lang zullen profeteren, bekleed met een zak.
Iedereen, die hen kwaad wil doen, wordt verslonden.
Tijdens de periode, dat zij profeteren, zal er geen regen vallen.
Zij zullen de macht hebben om water in bloed te veranderen en de aarde met plagen te treffen.
Na drieeneenhalf jaar zal satan hen vermoorden en hun lijken zullen liggen in de straat van de stad waar Christus is gekruisigd.
De mensen, die zij gepijnigd hebben, zullen zich verheugen om hun dood en niet toestaan, dat hun lijken begraven worden.
Maar na drieeneenhalve dag zullen de Getuigen opstaan uit de dood en in een wolk ten hemel varen, terwijl hun vijanden toekijken.
God zal nogmaals een grote aardbeving sturen, een tiende van de stad zal vallen en 7000 mensen zullen omkomen.
De rest zal doosbang zijn en eer geven aan God.

Als ik bovenstaande zo nog eens overlees, blijft mij nog maar 1 gebed over :

God, geef me moed, geef me kracht, geef me wat ik nodig heb om een getuige van U te kunnen zijn.
God ik wil niet meer bang zijn om wat de mensen van mij zullen zeggen of denken.
Ik wil niet meer wachten.
Ik wil me geen zorgen maken, dat ik mensen voor het hoofd stoot.
Vader, geef mij de overtuigingskracht, die wortelt in de waarheid van Uw Woord.
Ik weet, dat het Uw Geest is, die de mensen tot de waarheid brengt, maar gebruikt U mij.
Ik wil een ieder bereiken, die U nog niet kent.
Alstublieft Heer.
Helpt U mij.
Amen.

Beste mensen, waarom vertel ik dit alles ?
Ik heb dit alles opgeschreven om mijn geloof, mijn gevoelens met jullie te delen.
Om jullie te waarschuwen, dat je niet moet wachten om Jezus in je leven toe te laten, om Hem te aanvaarden als jouw verlosser.
Nog is er tijd !!!
Nog is het niet te laat !!!
Bekeer je, leg je leven in handen van de enig levende God.
Jezus – Gods Zoon – is ook voor jou gestorven aan het kruis van Golgotha.
Beleid je zonden, vraag vergeving.
Bid het gebed, dat ik al eerder opschreef en nu ten laatste weer herhaal, in alle eerlijkheid en oprechtheid, niet alleen met je verstand maar bovenal met je hart.

Here God, ik beken, dat ik een zondaar ben.
Ik heb spijt van mijn zonden.
Vergeef mij alstublieft en red mij.
Ik vraag dit in de naam van Jezus, die voor mij is gestorven.
Ik stel mijn vertrouwen nu in Hem.
Ik geloof, dat het zondeloze bloed van Jezus voldoende is om de prijs van mijn verlossing te betalen.
Dank U, dat U mij wilt verhoren en ontvangen.
Dank U, dat U mijn ziel wilt behoeden.
Amen.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

overblijfsel2016
BerichtenCOLON 7
GeregistreerdCOLON Di Aug 02, 2016 11:49 am

Re: De eindtijd

Berichtdoor overblijfsel2016 » Wo Aug 03, 2016 10:53 am

Beste Tom,

U heeft veel neergeschreven over de eindtijd! Maar deze passage:@@"In het kort zien de gebeurtenissen die gaan gebeuren volgens de Bijbel er als volgt uit:
De opname van de gemeente.
De ware gelovigen worden in een ondeelbaar ogenblik weggenomen van aarde en gaan de Here tegemoet, zodat ze de periode van de zeven jaren die volgen niet hoeven mee te maken.@@ Waar staat nu precies dat we "de laatste 7 jaren" niet zullen doorbrengen op aarde
? Ik kan dat bewijs nergens vinden.


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten