Vergeving

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Vergeving

Berichtdoor Ton » Ma Jan 11, 2016 12:47 pm

Vergeving

Vergeving is iets heel moois als je daartoe bereid bent en er zijn ook heel veel mooie boekjes over uitgegeven. Zelf hele kleine die je in een handtasje of broekzak mee kunt nemen. Misschien is dat een idee om eens te geven, zomaar, of nu tijdens deze komende kerst. Wie weet werkt het wel als een bemoediging voor die vriendin.

Om je ook nog verder te helpen ben ik voor je gaan zoeken in de Bijbel en vond daar in 23 versen van het Oude tot het Nieuwe testament 23 plaatsen waarin het gaat over vergeving en daarom heb ik die voor jouw hier onder allemaal weer gegeven.

Gods zegen,
SanZanna23 vindplaatsen in 23 verzen
1. Lev 6,7
En de priester zal over hem verzoening doen voor het aangezicht des HEREN, en hem zal vergeving geschonken worden, ten aanzien van elke zaak waardoor hij schuld op zich laadt.

2. Num 14,20
En de HERE zeide: Op uw bede schenk Ik vergeving.

3. Neh 9,17
zij weigerden te horen en gedachten de wonderen niet die Gij onder hen gedaan hadt, en verhardden hun nek en stelden in hun wederspannigheid een hoofd aan, om terug te keren tot hun slavernij. Maar Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en hebt hen niet verlaten.

4. Ps 130,4
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

5. Jes 33,24
En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.

6. Jer 50,20
In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israël gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven.

7. Dan 9,9
Bij de Here, onze God, is barmhartigheid en vergeving, hoewel wij tegen Hem wederspannig zijn geweest,

8. Mat 26,28
Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

9. Mar 1,4
geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte.

10. Mar 3,29
maar wie gelasterd heeft tegen de heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.

11. Luc 1,77
om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden,

12. Luc 3,3
En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden,

13. Luc 24,47
en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.

14. Hand 2,38
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

15. Hand 5,31
Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken.

16. Hand 10,43
Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.

17. Hand 13,38
Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt;

18. Hand 26,18
om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.

19. Ef 1,7
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,

20. Ef 4,32
Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

21. Kol 1,14
in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

22. Heb 9,22
En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

23. Heb 10,18
Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer (nodig).
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten