VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Apr 20, 2016 10:43 am

Peter Gerrets :

WOENSDAG 20-04-2016.


VAN OUD NAAR NIEUW.


Opnieuw dank ik jullie voor jullie reacties en opmerkingen.
En weer merk ik dat we niet los kunnen komen van die oude spiegel.
Die Tien Geboden die ons laten zien dat we niet aan Gods norm en maatstaf voldoen. De spiegel.
Iemand anders leest er Tien Beloften in. Wie God liefheeft zal geen van deze geboden en verboden naast zich neerleggen. God zelf zal ervoor zorgen dat we gehoorzaam blijven of steeds meer worden.
Aan wie is de Thora gegeven?
God sprak al deze woorden tot allen, die onder leiding van Mozes en Aäron uit Egypte waren getrokken.
De kinderen Israëls, de biologische nazaten van Abraham, Izaak en Jakob. Met hen gingen mee volk van allerlei slag uit Egypte.
In Psalm 147:19-20 lezen we: "Die zijn woord meldde aan Jakob, aan Israël zijn inzettingen, zijn regels. AAN GEEN VOLK HEEFT HIJ ZÓ GEDAAN; rechtsregels: de zijne kennen zij niet. Halleluja".
De Thora inclusief de Tien Geboden zijn aan Israël gegeven en niet aan een ander volk.
Paulus (zélf Jood met weliswaar het Romeins staatsburgerschap, farizeeër, onderwezen door Gamaliël, schriftgeleerde) schrijft in Romeinen 9:4-5 "zij zijn Israëlieten, van hen zijn de aanneming tot zonen-en-dochters, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de aankondigingen (beloften); van hen zijn de vaderen en uit hen is de Gezalfde, naar vlees-en-bloed,- die over allen God is te zegenen tot in alle eeuwigheden. Amen".
Het zijn naar het vlees gesproken zijn volksgenoten, zijn broeders en zusters.
Hier vinden wij een opsomming van wat aan Israël gegeven is.
In de kerkgeschiedenis is iets merkwaardigs gebeurd.
God heeft de biologische nazaten van de aartsvaders TIJDELIJK op een zijspoor gerangeerd.
Omdat het Evangelie van Jezus Messias door het overgrote deel van Israël verworpen is.
Bij de Hemelvaart ontvouwt Jezus zijn plan. Nadat de leerlingen bekrachtigd zijn met de heilige Geest zullen zij het Evangelie verkondigen in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde.
Dus opnieuw aan de Judeeërs, aan de Samaritanen en aan de volkeren.
En zodra er mensen tot geloof komen uit de volkeren wordt de vraag gesteld: moeten déze gelovigen nu ook de voorschriften van de Thora houden?
Daarover wordt door de apostelen gesproken en gebeden en de leiding van de heilige Geest gezocht en de conclusie is: "zij moeten zich onthouden van de bezoedelingen door de afgoden, van de ontucht, van wat verstikt is en van het bloed". Er worden mensen aangesteld die een brief mee zullen nemen met dit besluit opdat die brief zal worden voorgelezen aan de gelovigen uit de volkeren. In die brief wordt vervolgens besloten met: "als ge u daarvoor in acht neemt handelt ge goed; vaart wel" (Handelingen 15:20,29).
Dit is een besluit van de broeders en van de heilige Geest.
Er wordt van deze gelovigen niet gevraagd de jongetjes te besnijden, de sabbat te houden.
Geen afgoderij.
Geen ontucht.
Geen vlees eten dat nog bloed bevat.
Wij zijn geen biologische nazaten van Abraham, Izaak en Jakob.
De Thora, de verbonden, de wetgeving, de beloften zijn aan hen gegeven. Die Wet geldt nog altijd voor hen. Geen tittel of jota is veranderd. Die Wet is heilig, rechtvaardig en goed.
Maar wij zijn Gods verbondsvolk niet.
Jezus Messias heeft eens en voor altijd aan Gods rechtseisen voor Israël voldaan. Daarom is de offerdienst gestopt.
Gelovigen in Jezus Messias zijn ontslagen van de Wetseisen.
Of die gelovigen nu uit Israël of uit de volken zijn.
Wij ontvangen op ons geloof de inwonende heilige Geest die ons allen leiden zal in Gods wil.
Maar al staat het ongelovige Israël op een zijspoor...God heeft hen niet afgeschreven. Integendeel.
De kerk heeft zich de eeuwen door gedragen alsof zij in de plaats gekomen was van Israël.
Een gruwelijk misverstand.
Wij hebben de besnijdenis vervangen door de kinderdoop. Wij hebben het verbond met Abraham geannexeerd.
Wij doen alsof elk gedoopt kind lid geworden is van Gods verbondsvolk.
Wij hebben van de zondag een sabbat gemaakt waarop je niets mag.
Wij houden van het oud-testamentische lied, de psalmen.
We zijn verknocht aan het oude.
En we weigeren over te stappen naar het nieuwe.
We doen alsof we leven onder het oude verbond.
En we weigeren christenen te zijn van het nieuwe verbond.
Van onze kansels hoor ik de Wet en Wetsprediking. En ik hoor Evangelie en genade.
Ik hoor ellende, verlossing en dankbaarheid.
Vele ellendigen, minder verlosten en weinig dankbaren.
Wie overtuigt van zonde?
Wie van oordeel?
Wie van gerechtigheid?
Onder het oude verbond de Wet.
Onder het nieuwe verbond de heilige Geest.
U heeft zelf niet eens in de gaten hoe verknocht u bent met het oude.
Dat we ons gedragen als Gods verbondsvolk.
En niet als gelovigen in Christus.
Als deelhebbers aan het nieuwe verbond in Christus' bloed.
Als mensen die zich laten leiden door de heilige Geest.
Durven we de vrijheid niet aan?

Ik wens jullie een mooie woensdag en a.s. vrijdag vervolg ik deze serie.

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Apr 22, 2016 10:48 am

Peter Gerrets :

VRIJDAG 22-04-2016.


ZONDER WET WETTELOOS?


We vervolgen onze serie.

O, wat zitten we vast geklonken aan het oude verbond, de Thora, de Wet van Mozes.
Echt vastgeklonken.
Iemand reageerde: "Moet ik dan die eerste vijf boeken uit mijn bijbel scheuren?"
Zeker niet!
"Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid OPDAT de mens van God volkomen zal zijn, voor alle goed werk volledig toegerust" (2 Timoteüs 3:16-17 Herziene Naardense Bijbel 2014).
"Dit alles is bij wijze van voorbeeld hun overkomen, en opgeschreven als een waarschuwing voor ons op wie de einden der eeuwigheden afkomen (1 Korintiërs 10:11).
Dus NIETS schrappen of eruit scheuren.
Maar echt, we moeten leren dat niet alles in de bijbel op ons betrekking heeft.
De Thora, de Wet(ten) van Mozes zijn aan de biologische nazaten van Abraham, Izaak en Jakob gegeven en niet aan de gojim, niet aan de heidenvolkeren.
En wij, gelovigen-uit-de-volken, is die Thora, die Wet(ten) van Mozes niet opgelegd.
Maar die vijf boeken van Mozes hebben óns onnoemelijk veel te zeggen.
God is Schepper.
God heeft de mens bedoeld als kroon op de schepping. Als Gods partner.
Man en vrouw als gelijkwaardige mensen. Samen die schepping benoemen, rentmeester zijn.
En dan de beschrijving van die alles ontwrichtende zondeval.
Het allereerste begin van de vorming van een bijzonder volk met een bijzondere roeping.
De felle tegenstand van de boze om de verbintenis tussen God en dit volk te verbreken.
God sluit verbonden met Abraham, Izaak en Jakob. Geeft beloften.
Paulus zegt dat die verbonden, die beloften, de eredienst, de wetgeving hén betreft.
Niet óns.
Wat we ook vergeten is het volgende:
Het vleesgeworden Woord, Jezus Christus, is als mens geboren 'onder de wet'.
"Maar toen de volheid des tijds kwam, heeft God zijn zoon als afgezant gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder een Wet"
(Galaten 4:4).
Dát vergeten wij.
Jezus groeide op en leefde onder de bediening van de Wet.
Jezus zegt over die Wet, dat er geen tittel of jota verloren gaat.
Bedenk dat er tussen Adam en Mozes geen Wet was.
Van Mozes tot en met Christus de Wet.
Die Wet geldt het oude verbondsvolk, de kinderen Israëls tot op de huidige dag.
Voor alle biologische nazaten van de aartsvaders die Christus en zijn volbrachte werk niet hebben aangenomen.
Maar duidelijk lezen we dat Jezus met zijn leerlingen een nieuw verbond sluit in zijn bloed.
"Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed".
Het nieuwe verbond treedt ten volle in werking als Jezus' werk volbracht is en op die Pinksterdag de heilige Geest wordt uitgestort over alle vlees.
De heilige Geest die Gods wet in onze harten schrijft van Christus' belijdende Joden en Heidenen.
En we zagen in Handelingen 15 geen geboden werden opgelegd aan de gelovigen uit de volkeren.
Alleen dit:
1. Geen afgoderij.
2. Geen ontucht.
3. Geen vlees eten waarin zich nog bloed bevindt.
4. Geen bloed tot je nemen.
De Thora laat ons het ontstaan van Gods volk zien, uit Abraham, Izaak en Jakob ontstaat Israël.
Een volk dat 430 jaar in ballingschap in Egypte is onder verschrikkelijke omstandigheden. Gods verbondsvolk die zich aan zijn beloften houdt en hen brengt in het hun toegezegde land.
We lezen de aangrijpende geschiedenis van de exodus, de woestijnreis, hun ongehoorzaamheid, de wetgeving, de inname van het hun beloofde land, het ontstaan van het het koninkrijk, de hardnekkigheid, de oordelen, de koningen, priesters en profeten, de belofte van de Messias die uit hen zal voortkomen.
De vervulling. Christus komst. Zijn verwerping. Het oneerlijke proces. Zijn terechtstelling. Het stoppen van de eredienst. Het volbrachte werk van Christus, het Lam Gods dat de zonde van Israël en de heidenvolkeren de wereld uitdraagt.
Die geschiedenis is leerzaam, heilzaam, een voorbeeld, een waarschuwing.
Moet gelezen en gepredikt worden.
Ook aan ons.
Met de uitstorting van de heilige Geest begint een volkomen nieuw tijdperk.
De biologische nazaten van de aartsvaders op een tijdelijk zijspoor.
En nu richt de focus zich op de Joden, de Samaritanen en de wereld.
Wij zijn geen biologische afstammelingen van Abraham, Izaak en Jakob. De grote misvatting is en blijft dat wij Israël hebben afgeschreven. Voor hen de vloek, voor ons de zegen.
Wij hebben het verbond met Abraham geannexeerd.
Wij hebben niet geloofd dat op een dag God de draad weer op zou pakken met Israël en alle beloften zou gaan vervullen.
De laatste 20 jaar heb ik ontdekt dat wij onvoldoende onderwezen zijn over de betekenis van het nieuwe verbond. Geen regels, wetten zwart op wit. Maar het aangaan van een persoonlijke band met God, het gebed, het spreken van de heilige Geest, het luisteren naar zijn stem.
De apostel Paulus geeft overduidelijk aan dat het tijdperk van de Wet voorbij is.
Het einddoel van de Wet is Christus.
De Wet is slaaf van de heer geweest met de taak om de kinderen van zijn meester naar school te brengen.
Dáár draagt hij die kinderen over aan de onderwijzer.
Die slaaf was de Wet. Tuchtmeester, letterlijk paidagogos, ons woord pedagoog. Als we overgedragen zijn aan de docent zijn wij niet langer meer onder die pedagoog.
(Zie Galaten 3:23-29).
Voor gelovigen in Christus is de Wet van Mozes een gepasseerd station.
Aan alle voorschriften en eisen van de Wet is door Christus voldaan.
Alle schuld is ingelost.
En NEE, we kunnen er niets voor terugdoen.
Dus ook niet: uit dankbaarheid de Wet onderhouden.
Dat is een klap in het gelaat van Christus.
Alsof het offer van Christus niet toereikend was.
De heilige Geest spreekt in ons hart wat de weg is die wij mogen gaan.
Er is te weinig aandacht gegeven aan de persoon en het werk van de heilige Geest in onze christelijke kerken.
Aanstaande maandag vervolgen we deze serie.
Dank voor uw reacties.

Alvast een rijk gezegend weekend.


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Apr 25, 2016 12:11 pm

Peter Gerrets

MAANDAG 25-04-2016.


LAAT LOS.


Opnieuw dank voor jullie reacties.
Er wordt intens meegelezen. Ik proef enig wantrouwen: leidt Peter ons op een verkeerd spoor?
Soms vraag ik me ernstig af: denken we wel eens na waarom we in de christelijke kerk doen wat we doen?
Waarom lezen we die Tien Geboden?
Waarom denken en geloven we dat we delen in het verbond met Abraham? Waarom staat er in het doopformulier dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen?
Waarom shoppen we in de voorschriften van de eerste vijf boeken van Mozes?
Waarom geldt het ene gebod of verbod heden ten dage wel en het andere niet? Waarom beschouwen we onszelf als Gods volk? Waarom hebben we talloze beloften aan Israël geannexeerd. De vloek over die godsmoordenaars en de zegen voor ons? Schamen we ons niet en waarom niet?
Ik kom en beroof jullie van valse zekerheden. Daarom voel ik enig wantrouwen en dat is begrijpelijk.
In de vorige studies toonde ik jullie aan met Psalm 147 en Romeinen 11 dat de Thora smile-emoticon De Tien Geboden plus de uitwerkingen en toelichtingen op die wet) aan de biologische nazaten van Abraham, Izaak en Jakob gegeven zijn. Niet aan de heidenvolkeren. Niet aan jou en mij.
God beloofde Abraham een talrijk nageslacht. In Genesis 22:17 spreekt God over 'twee volken': ontelbare zandkorrels aan de oever van de zee (biologisch nageslacht) en ontelbare sterren aan de hemel (geestelijk nageslacht).
God heeft verbonden gesloten met Abraham, Izaak en Jakob, met Mozes, met David.
Er wordt gesproken over een groot volk, over een eigen land waarvan de grenzen precies worden aangegeven, over het koningshuis van David dat voor altijd de troon zal bezetten en over een Nazaat in wie God héél de aarde zal zegenen. Zoon van Abraham, zoon van David.
En God houdt zich tot op de huidige dag aan die verbonden en beloften.
God heeft nooit de biologische nazaten in de steek gelaten en zal dat nooit doen, hetgeen blijkt uit zovele woorden van de profeten.
In het NT schrijft de apostel Paulus bijvoorbeeld in Galaten 3 dat wie net als Abraham op Gods belofte vertrouwde zonen-en-dochters van Abraham zijn (:7), wij zullen gezegend worden net als hij. Wij zijn als het ware geestelijke nakomelingen. De zegen van Abraham komt tot ons door ons vertrouwen te stellen op die Zoon van Abraham in wie de hele wereld gezegend zal worden. En die zegen is de heilige Geest (:14).
Die zegen zullen we nimmer bereiken via de weg van het proberen om de Wet te gehoorzamen (:10-12).
Niemand wordt daardoor rechtvaardig verklaard door God.
Het gaat om geloof.
Geloof alleen!
De Wet heeft niets aan de afspraak met Abraham veranderd (:17-18).
Wat is dan de zin van de Wet?
Die Wet is tijdelijk.
Totdat dé Nazaat van Abraham zou komen, dé Zoon van Abraham, Christus.
Die Wet heeft ons aan onze zonden ontdekt.
Het doel van de Wet is: om ons onder begeleiding van een pedagoog, een opvoeder, een tuchtmeester bij Christus te brengen (:19-24).
Al eerder schreef ik dat een heer een slaaf had die toezicht hield op de kinderen en die naar school begeleidde. Dáár nam de Leraar de verantwoordelijkheid over.
:25 'Nu het geloof gekomen is, staan wij niet meer onder de opvoeder (onder die slaaf, in het Grieks 'paidagogos').
Dit geldt voor alle Joden en voor alle Grieken, voor alle meesters en voor alle slaven, voor alle mannen en voor alle vrouwen....dié geloven in Jezus Messias, in het werk dat Hij tot een goed einde heeft gebracht....dié zich op hun geloof hebben laten dopen.
Alle verschillen vallen weg tussen de ware geloofskinderen van Abraham.
Onze eenheid is in Christus (:26-29).
Zelfs als u denkt dat de Thora ook voor ons geldt....dán heeft die Wet afgedaan.
Als die Wet ons in de armen van Christus heeft gedreven, heeft die Wet het doel bereikt. Kolossenzen 2:14-23 maakt duidelijk dat die Wet ons niet meer aanklaagt. Die Wet met haar aanklachten is uit de weg geruimd. De aanklachten zijn uitgewist. Dat gebeurde aan het kruis. En dan somt Paulus een aantal zaken op waarover in de christelijke gemeente nog altijd gezanikt wordt.
Wat mag je nou wel of niet eten of drinken? Welke feesten en bijzondere dagen moeten we nou wel of niet houden?
Er is altijd een krachtige stroming geweest van Judaïstische invloeden tot op de huidige dag.
Het is gezeur. Christenen moeten volgens die mensen de sabbat houden i.p.v. de zondag. De Joodse feesten vieren. De spijswetten houden of liever vegetariërs zijn.
Paulus zegt: al die offers, de tabernakel, de feesten , die bepaalde dagen waren schaduwbeelden.
Jezus Christus wierp zijn schaduwen vooruit. Maar Hij is de werkelijkheid!
Ik begrijp die broeders en zusters niet die terugkeren naar schaduwbeelden. Als ik in het volle Licht mag leven, keer ik toch niet terug naar donkere schaduwen?
Mensen willen jullie steeds bepalingen en wetjes opleggen.
Hun argumenten klinken vroom, maar het is eigendunkelijke godsdienst.
Religieuze zelfbevrediging.
En daarom: Laat los!!!
Keer niet terug naar de Wet.
Je bent vrijgekocht.
Uit de verzekerde bewaring.
Het is een klap in het gelaat van Christus terug te keren onder het regime van de Wet.
Gods Geest leidt ons nu tot de volle waarheid.


Wordt vervolgd.

Peter Gerrets

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Apr 26, 2016 11:12 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 26-04-2016.


ALLES IS ANDERS GEWORDEN.


Opnieuw dank voor jullie reacties.
Die reacties komen op het volgende neer:
De Thora geldt voor alle mensen.
Niemand kan zich er ten volle aan houden.
Christus is ons tegemoet gekomen door onze schuld en het oordeel daarover te ondergaan.
Met de kracht van de heilige Geest proberen we Gods wet te gehoorzamen.
O, die Wet.
In onze Reformatorische kerken is het er goed ingebeiteld.
We zijn buitengewoon goed ingevoerd in het oude verbond.
Maar weten bitter weinig van het nieuwe verbond.
Die Wet, dat is: niet alleen de Tien Geboden, maar ook de verdere uitwerking van die geboden in de eerste vijf boeken van Mozes, is alléén gegeven aan de biologische nazaten van Abraham, Izaak en Jakob. Nooit aan ons, nooit aan de niet-Joden.
Israël kreeg die Wet na de exodus uit Egypte. 430 jaar brachten ze door in een heidens land met een heidense cultuur. Egyptische goden.
In de woestijn hebben ze geleerd wie die God van Abraham, Izaak en Jakob eigenlijk is. Hoe je met Hem en met elkaar om moet gaan.
Hij is heilig, uniek. Eigenlijk onbenaderbaar. Vandaar Mozes als middelaar, Aäron als hogepriester. De stam Levi afgezonderd voor de priesterdienst. Voorgeschreven offers. We hebben geleerd dat die Wet een einddoel heeft, Christus.
Romeinen 10:4 "Want einddoel van de Wet is Christus". In Galaten 3 wordt de Wet slaaf van de heer genoemd die de kinderen naar school brengt. De paidagogos tot Christus.
En eenmaal onder Christus verliest die Wet haar functie.
Romeinen 10:5-9 Want Mozes schrijft over de rechtvaardiging uit de Wet: 'de mens die alles DOET zal door haar leven'. Maar de rechtvaardiging uit geloof zegt het zó: 'Zeg niet in je hart wie zal opklimmen naar de hemel; dat is Christus uit de hemel naar beneden voeren óf wie zal nederdalen in de afgrond; dat is Christus uit de doden omhoogvoeren'. Nee, wat zegt zij?- dichtbij jou is het woord, in je mond en in je hart; dat is het woord van het geloof dat wij prediken, omdat als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, je zult worden behouden".
De Wet is niet in staat gebleken het hart van de Israëlieten te veranderen.
Hooguit uiterlijke gehoorzaamheid, geen innerlijke vernieuwing.
Je wandelt door de Kennemerduinen.
Je geniet. Je baalt van de bordjes 'Verboden Toegang' bij broedgebieden gedurende een bepaalde tijd van het jaar. Je denkt: achter dat bord zal het wel veel mooier zijn dan waar ik nu loop.
Je gaat verboden terrein binnen en verkent de omgeving. Dat is wat wij doen. Als iets niet mag, doen we het.
Maar stel je voor. Je gaat regelmatig met een boswachter of natuurgids mee. Die brengt je liefde voor de natuur bij. Legt uit waarom bepaalde gebieden tijdelijk niet toegankelijk zijn, dán verandert jouw houding.
Dat is wat God doet door zijn heilige Geest: Hij maakt je tot een vogelliefhebber. Hij verandert jouw hart, jouw gezindheid, jouw mentaliteit.
Aan de Avondmaalstafel sluit Christus met zijn Joodse leerlingen en met Christusbelijdende heidenen het nieuwe verbond.
Dat verbond houdt in dat God Zijn wet schrijft in jouw en mijn hart door Zijn heilige Geest. Zodat we VAN HARTE DOEN wat God wil met ons leven.
Die Wet blijft geldig voor alle Joden die Jezus niet erkennen als de beloofde Messias.
En al die lezers die volhouden dat de Wet voor hen geldt, wil ik vragen:
1. Waarom houdt u de zevende dag niet als rustdag?
2. Waar zijn uw offers voor uw zonden?
3. Waarom houdt u zich niet aan de spijswetten?
4. Waarom houdt u zich niet aan de kledingvoorschriften?
5. Waarom houdt u zich niet aan sabbatsjaren en aan het jubeljaar?
6. Waarom woont u niet in het beloofde land?
7. Waarom worden uw pasgeboren jongetjes niet besneden?
8. Waarom geeft u geen 10% van uw inkomen aan de Here?
Wettische christenen zijn altijd inconsequent!
Met de komst van Christus, en nog meer door het lijden en sterven van Christus, en meer nog door zijn hemelvaart én de uitstorting van de heilige Geest in de harten van alle gelovigen in Christus is er een volkomen nieuw tijdperk aangebroken.
Velen van de lezers onderschatten de kracht en het werk van de heilige Geest. Die heilige Geest werkt in ons het reddend geloof. Die heilige Geest doet ons wedergeboren worden.
Die heilige Geest in ons verlangt vurig naar God en naar Christus.
Die heilige Geest geeft ons een diep innerlijk verlangen om God lief te hebben en Hem geen verdriet te doen.
In het Nieuwe Testament wordt ons door de apostelen evengoed een spiegel voorgehouden.
Ik noemde 1 Korintiërs 13.
Niet als Wet, maar als Maatstaf, als openbaring van wie God is.
Alle geboden komen volgens Jezus zelf neer op LIEFDE.
Een onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde tot God en tot onze medemens.
Wat ben je nu?
Kerkganger?
Christelijk?
Of: wedergeboren christen?
Een nieuwe schepping?
Houdt u zich krampachtig vast aan de letter?
Of heeft u zich werkelijk overgegeven aan de liefde en de genade van Christus?
De Wet leidt tot onze veroordeling.
Genade leidt ons tot het eeuwige leven.
"Want al wie één met Christus is, is een nieuwe schepping; al het oude is voorbijgegaan, zie het is nieuw geworden" (2 Korintiërs 5:17).

We vervolgen D.V.

Een gezegende overdenking.

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Apr 28, 2016 11:02 am

ER IS MAAR ÉÉN EVANGELIE (1).

We vervolgen onze serie.
En werkelijk, ik meen het voor de volle 100%...denk toch alsjeblieft goed na over de zaken die u gelooft, voor waar houdt, die u van huis uit meegekregen heeft.
Is wat ik geloof, is dat wat ik in mijn (geloofs)opvoeding heb meegekregen gefundeerd op Gods Woord? Ik mis die houding.
Paulus en Silas komen in Berea.
Ze bezoeken een bijeenkomst van Judeeërs (Joden): zij (de Joden in Berea) ontvangen het woord met alle welwillendheid en wikken-en-wegen dagelijks de Schriften of het zo zou kunnen zijn (Handelingen 17:11).
En er komen Joden en vooraanstaande Griekse mannen en vrouwen tot geloof (:12).
Onderzoek de Schriften.
Niet: wat hebben mijn ouders, mijn opvoeders, mijn kerk, mijn predikanten, de oudvaders mij geleerd? Niet: wat leert de traditie mij? Dat is een totaal verkeerde houding. Déze Joden hoorden Paulus aan en gingen op onderzoek uit of hij naar de Schriften sprak.
En ik zeg jullie: wij zijn geen natuurlijke nazaten van Abraham, Izaak en Jakob. Wij zijn geen Joden. Wij zijn geen Israëlieten. Het verbond met Abraham, met Mozes en met David geldt niemand van ons.
Alle regels en voorschriften in de eerste vijf boeken van Mozes zijn niet aan jou en mij gegeven.
En nee!!! Nadat Israël de Messias heeft afgewezen, vormen gelovigen-uit-de-heidenen NIET een nieuw Israël. Of een 'geestelijk Israël'.
Het aardse verbond met Abraham, Mozes en David is NIET op ons overgegaan. Het is een menselijk verzinsel dat de zuigelingendoop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Je vindt dit nergens in de Schriften. Het staat in het Doopformulier, maar niet in de Schriften. En als dat zó was, waarom dopen we dan jongetjes en meisjes?
En hoe durven we te zeggen, dat onze gedoopte baby's bij Gods verbondsvolk horen? Waarom durven we te zingen uit Psalm 105 't verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind?
Het verbond van God met Abraham ging over zijn talrijk nageslacht, over dé Nazaat die een zegen voor de hele wereld zal zijn en over een eigen land voor dat volk.
Ons kindje wordt toch geen deel van Israël? Worden er zonden afgewassen? Is ons kindje nu wedergeboren? Behoort ons kindje nu bij Gods verbondsvolk?
Een theoloog heeft beweerd: 'totdat het tegendeel blijkt'.
Er is geen automatisme in de kerk van Christus. Onze kinderen zullen ook tot bekering moeten komen. Tot wedergeboorte. De heilige Geest moeten ontvangen en worden dan pas lid van de gemeente van Christus.
En nee de Thora en de Tien Geboden zijn vanaf de berg Sinaï door God niet tot ons gesproken. God sprak al deze woorden tot hen die Hij uit Egypte had uitgeleid. En ik stem in: het zijn 10 gouden regels. 9 ervan worden herhaald in het Nieuwe Testament.
1 niet: het sabbatsgebod.


(ik plaats aanvullend het vervolg, dus wacht met uw opmerkingen totdat alles geplaatst is a.u.b.)

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Apr 28, 2016 11:07 am

Peter Gerrets :

DONDERDAG 28-04-2016.


ER IS MAAR ÉÉN EVANGELIE (2).


De apostel Paulus heeft de bijzondere roeping om aan de heidenen het evangelie te verkondigen.
Paulus behoorde niet tot de twaalf.
In de plaats van Judas Iskariot werd Matthias verkozen.
Ik zou Paulus de éérste apostel van het nieuwe verbond willen noemen ten behoeve van de volkeren.
Het tijdperk van de Wet is voorbij.
Door Jezus Christus is aan alle voorschriften en eisen van de Wet voldaan. Overal waar Paulus spreekt, komen er altijd orthodoxe Joden die de evangelieverkondiging verhinderen, belemmeren, aanklagen of de jonge gelovigen confronteren met wetsregels. Jullie moeten besneden worden, de spijswetten houden. In de Galatenbrief schrijft Paulus dat hij verbijsterd is dat de gelovigen zo snel het spoor bijster zijn geraakt (1:6). Jullie hebben je laten áfbrengen van de genade van God door een andersoortige prediking (1:6). Maar er is géén ander evangelie (1:7). Al zou er een engel uit de hemel komen, een ander mens die jullie een andere boodschap brengt dan ik u verkondigd heb, dan is die persoon VERVLOEKT (1:8-9).
Dat is een keiharde uitspraak.
En die geldt nu nog!!! Wie het onvervalste Evangelie probeert te bederven met wetseisen die is vervloekt.
Paulus verantwoordt zichzelf in Galaten 1 en 2. Ik ben ook Jood.
Ik was een wetsijveraar. Ik heb de volgelingen van Christus vervolgd.
Door een goddelijke openbaring heeft Christus mij in laten zien dat Hij zich in en door mijn leven wil openbaren.
Wat is de boodschap van Paulus?
Jezus Christus heeft voor jou en mij het oordeel over onze zonden en schuld gedragen aan het kruis van Golgotha. Door Gods kracht is Hij opgestaan. Door dit offer is in principe de wereld met God verzoend. Wij staan niet meer onder de Wet. Zodra iemand tot geloof in Jezus Christus komt, wordt hij of zij verzegeld met de heilige Geest (Efeziërs 1:13-14). En door die inwonende heilige Geest roepen wij: Abba, Vader. Alleen door de heilige Geest kunnen wij Jezus is Heer noemen. Zonder de heilige Geest behoren wij God niet toe (Romeinen 8:11-17). Wij zijn kinderen, zonen en erfgenamen van Christus en van God bestemd om te delen in Gods heerlijkheid (Romeinen 8:18-30).
En niets kan ons van Gods liefde in Christus scheiden (Romeinen 8:31-39).
En nog iets: Ons treft geen veroordeling (Romeinen 8:1-10).
De heilige Geest is in staat gebleken méér te bewerken dan de wet van de zonde en de dood.
Die Wet van Mozes, die Thora met al zijn geboden en verboden confronteerde ons met onze zonden en met de catastrofale gevolgen van de zonden, namelijk de eeuwige dood. De heilige Geest heeft ons van die Wet vrijgemaakt. Christus zelf heeft in zijn lijden, sterven en opstanding alle wetseisen vervuld en komt bovendien wonen in ons leven en helpt ons de zonden te overkomen.
In Romeinen 6:14 staat: 'je staat niet meer onder de Wet, maar onder de genade'.
Het oude verbond begint met de rechtvaardiging DOOR HET GELOOF.
Na de exodus komt DE WET. DOOR DE GEBODEN EN VERBODEN TE GEHOORZAMEN KOM JE IN DE RECHTE VERHOUDING TOT GOD.
En dat werd een mislukking.
Als Gods eigen Zoon niet bereid was geweest om voor ons het lam Gods te zijn en hij het offer van zijn schuldloos leven te brengen op Golgotha was de wereld vergaan.
Aan het Laatste Avondmaal sluit Hij met alle gelovigen in Christus uit Israël en uit de heidenvolken EEN NIEUW VERBOND.
Door mijn zoenoffer zal Ik jullie zonden nooit meer gedenken.
En door de heilige Geest zal God zijn wil in jullie harten schrijven zodat jullie van harte doen wat Hij vraagt.
Het is alles NIEUW geworden.
De heilige Geest doet ons onze zonden kennen en leidt ons in Gods plan.
Het is dus vanaf de kansel niet alleen DE WET.
En ook niet WET en EVANGELIE.
Dát noemde Paulus het ándere evangelie.
Van de kansel komt alléén EVANGELIE.
Niet de Wet overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid.
In de EVANGELIEPREDIKING komt Gods Geest mee en hij doet het!


Wordt vervolgd.

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Apr 29, 2016 11:15 am

Peter Gerrets :

VRIJDAG 29-04-2016.


VRIJ.


”Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; houdt dan stand en laat u niet opnieuw vasthouden onder een juk van knechtschap (dienstbaarheid)" (Galaten 5:1 Herziene Naardense Bijbel 2014).

Wij zijn geen slaven meer!
Door Christus en door Christus alleen ben ik bevrijd van het slavenjuk. Van de eisende Wet.
Van de Wet die ik onmogelijk voor 100% kon houden. Van de aanklachten van Gods tegenstander.
Van de macht van de zonde.
Zelfs van Gods oordeel.
Het slavenjuk is verbroken.
Ik ben vrij van regels en voorschriften van religieuze mensen.
Van: je moet besneden worden, je moet de sabbat houden, je moet 10% van je inkomen geven voor de dienst van de Heer, van voedselvoorschriften, je moet de Joodse feesten vieren, je moet uit dankbaarheid de Wet houden.
Ik ben vrij.
Paulus schrijft nadrukkelijk: Pas op, er zijn altijd gelovigen die jou opnieuw onder dat juk willen terugbrengen. Blijf staan in de vrijheid!!!
Toen ik pas tot de overgave aan Christus was gekomen en ik begon aan mijn studie theologie in Brussel, kwam in de schaarse weekends dat ik bij mijn ouders in Delft logeerde mijn vroegere schoolvriend, toen onderwijzer in Staphorst. Hij zal het nooit lelijk hebben bedoeld. Hij stelde vragen: Je kunt je niet bekeren. Hoe weet je dat je uitverkoren bent. Jij komt uit de gewone Hervormde Kerk en ik uit een Reformatorische Kerk. Waarom heeft God jou dan geroepen als predikant en niet mij.
Tijdens die vrije weekenden ging ik in Delft vaak voor in jeugddiensten. Hij vroeg: Waarover ga je preken. Mag ik jouw aantekeningen zien.
Hij maakte dan talloze opmerkingen waarom die preek niet deugde. Midden in een nacht na zo'n gesprek kreeg ik een verschrikkelijke nachtmerrie. Ik viel in een donker gat en viel en viel en viel kilometers naar beneden in het volledige duister en ik riep: Heer, geef me nu Uw woord. Ik greep mijn bijbeltje van het nachtkastje, opende die bijbel in het donker, knipte toen mijn bedlamp aan en ik las Galaten 5:1.
Dat is voor eens en voor altijd Gods antwoord geweest.
Ik laat mij geen enkel godsdienstig juk opleggen en ook geen juk van de traditie.
Ik neem geen genoegen met kerkelijke gebruiken of kerkelijke tradities.
Niet de zuigelingendoop werd in de vroeg-christelijke kerk al toegepast.
Geen kerkelijke formulieren die vertellen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen.
Niet dat God met Israël heeft afgerekend. Ik aanvaard de verbondstheologie niet.
De Geestesgaven waren niet alleen voor de vroeg-christelijke kerk.
De doop door onderdompeling is een legitieme doop. En ik verdraag het niet dat 16e eeuwse belijdenisgeschriften gezag hebben boven de bijbel. Elke reformatorische predikant zegt dat dit niet gebeurt. De praktijk leert anders.
Ik heb een groot respect voor de kerkvaders en de Reformatoren.
Maar ze zijn niet onfeilbaar.
Ik vind het onbijbels dat mensen hun hele leven tobben over hun uitverkiezing. Geen geloofszekerheid vinden.
God wil niet dat we pas op ons sterfbed tot bekering komen.
Hij had ons leven willen gebruiken tot verheerlijking van Zijn naam.
Wij zijn bestemd om vrucht te dragen.
Paulus vindt het verschrikkelijk dat onze christelijke kerken lijken op een babycrèche. In 1 Kor.3 zegt hij: Krijgen jullie nu nog steeds melk?
Dragen jullie nou nog steeds luiers?
Ds. Sybrand van Dijk behandelt in zijn gemeente de Hebreeënbrief en leest daar: "gij behoort leraars te zijn" (Hebr. 5:12). Geestelijk volwassen. Dat zijn mensen die in staat zijn te onderscheiden tussen goed en kwaad (Hebr. 5:14).
Maar veel gelovigen laten de dominee en de kerk bepalen wat goed en kwaad is. Wij voeden onze kinderen op tot volwassenheid.
En de kerk behoort dat ook te doen.
Zodat wij zelf een persoonlijk geloofsleven hebben, zelf bidden, zelf bijbel lezen, zelf Gods stem leren verstaan, zelf leren getuigen, zelf iemand tot Christus leiden, zelf jonge christenen kunnen onderwijzen. Zelf onze gaven en talenten leren inzetten in en vanuit de kerk.
Natuurlijk kunnen we niet zonder de gemeenschap der heiligen. Samen onderwezen worden, samen God aanbidden, samen bidden, samen de Maaltijd van de Heer vieren, maar dus ook opgevoed worden tot volwassenheid.

(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Mei 02, 2016 11:16 am

Peter Gerrets :

MAANDAG 02-05-2016.


STERK EN ZWAK.


We vervolgen onze serie.
Ten diepste gaat het over het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond.
Van Abraham tot Mozes is de periode 'dóór het geloof'.
Van Mozes tot Christus 'door gehoorzaamheid aan de Wet'.
En van Christus tot op vandaag opnieuw 'door het geloof'.
Mijns inziens is de Thora niet aan de gojim (de volkeren) gegeven. Alleen aan de biologische nazaten van Abraham, Izaak en Jakob. En die Thora (de Tien Geboden plus) gelden nog altijd voor dié nakomelingen die Jezus Messias verworpen hebben, tot op de huidige dag.
Aan de gelovigen-uit-de-gojim zijn maar enkele opdrachten gegeven, volgens Handelingen 15.
Geen ontucht en hoererij.
Geen afgoderij.
Geen bloed en geen vlees dat bloed bevat.
Het nieuwe verbond geldt Joden en heidenen die Jezus Messias belijden als Heer en Heiland.
De apostel Paulus is radicaal opgetreden tegen Joodse gelovigen die van gelovigen uit de heidenen verwachten dat ze zich houden aan Joodse wetten, voorschriften en gebruiken.
In Romeinen 14 spreekt Paulus over sterken en zwakken.
Twee onderwerpen komen aan bod.
Eten en drinken + bijzondere dagen.
Je zou verwachten dat zij die zich proberen aan regels te houden STERK zouden worden genoemd.
En dat zij die zich vrijheden veroorloven ZWAK zouden worden genoemd. Maar het is precies omgekeerd. De kwesties zijn anno 2016 heel actueel.
Er zijn gelovigen die strikt vegetarisch eten. Tja, in de Hof van Eden, werd plantaardig voedsel aangeboden aan de mens.
Maar in de Thora vind je ineens een onderscheid in reine en onreine dieren. En in het toegestane vlees mag zich geen bloed bevinden.
De meeste reine dieren zijn plantenetende dieren. De meeste onreine dieren zijn aaseters, lijkenpikkers. In het NT kunnen we aan de hand van Petrus' visioen over het laken vol onreine dieren zeggen, dat God rein verklaart wat voorheen onrein beschouwd werd. En weer later zegt Paulus dat hij geen moeite heeft met het kopen en eten van vlees dat aan de afgoden gewijd is.
De zwakken eten alleen vegetarisch of veganistisch.
De sterken eten alles.
De zwakken houden bepaalde dagen in ere. De ene dag is de andere dag niet.
Het zijn de broeders en zusters die vasthouden aan het vieren van de sabbat.
Maar de sterken vinden elke dag belangrijk.
"Wie ernstig bezig is met die ene dag is ernstig bezig voor de Heer; ook wie alles eet, eet het voor de Heer; want dank brengt hij aan God; en wie niet alles eet, eet niet voor de Heer; ook hij brengt dank aan God"
(14:6).
Respect voor wie vegetarisch eet.
Respect voor wie de sabbat of de zondag houdt.
Respect voor wie alles eet onder dankzegging.
Respect voor hen die elke dag een van God gegeven dag vinden.
Maar de vegetariër mag niet oordelen over de alles eter.
De alles eter mag niet oordelen over de vegetariër.
De sabbathouder mag niet oordelen over hen die de zondag of elke dag belangrijk vinden.
Degene die de zondag in ere houdt of degene die elke dag belangrijk vindt mag niet oordelen over de mensen die de sabbat in ere houden.
De boodschap is: ieder zijn of haar overtuiging. Als wat je doet maar uit eerbied voor God is.
Een zwakke of sterke, allebei zijn ze dienaren en dienaressen van de Heer. En je velt geen oordeel over een dienaar of dienares van de Heer.
Maar de zonde van sterken en zwakken is dat ze elkaar hun visies willen opdringen.
Ik zie dat zo vaak gebeuren hier op Facebook.
Zwakke broeders en zusters dringen medechristenen hun mening over de sabbat en de Joodse feesten op.
Vegetariërs veroordelen christenen die vlees eten.
Hou je overtuiging voor jezelf (:22).
En dan nog iets dat van de sterken gevraagd wordt.
Ga niet in het bijzijn van een zwakke broeder of zuster demonstratief alles eten of alcohol drinken.
Geef geen ergernis of aanstoot.
Doe dat tot opbouw! Om vrede te bewerken.
Paulus zelf zegt: "In eenheid met de Heer Jezus wéét ik en ben ik ervan overtuigd dat niets op zichzelf profaan is; alleen als iemand iets als profaan beschouwt, voor hem is het profaan" (:14).
Profaan, als onrein, als werelds, als ongepast, als zondig zien.
De zwakken in de gemeente hebben een nauw geweten.
De sterken een ruim geweten.
Paulus adviseert met klem aan de sterken met hun vrijheden de zwakken niet in gewetensnood te brengen.
Dit zijn actuele zaken.
Een gelovige die vanuit de vrijheid leeft en geen problemen heeft met vlees eten of alcohol drinken wordt gevraagd bij zich thuis die vrijheid te praktizeren.
Maar niet in aanwezigheid van iemand die daar problemen mee heeft. Breng iemand niet in gewetensnood.
Maar de mensen die een nauw geweten hebben moeten andere gelovigen niet veroordelen of hun standpunten opleggen.
In de praktijk merk ik dat er nog altijd christenen zijn met een enorme drang om net als de Joden de sabbat te houden en de Joodse feesten te vieren en hun mening andere christenen op te leggen.
Paulus heeft benadrukt dat de sabbat, de Joodse feesten en gebruiken een heenwijzing waren naar Christus.
Schaduwbeelden.
Nu Christus is gekomen hebben die Joodse feest- en gedenkdagen hun functie voor ons verloren.
Dus stop met andere Christusbelijdende gelovigen hiermee te vermoeien.
Als jij denkt dat jij de sabbat moet vieren in plaats van de zondag doe het voor de Heer en val anderen er niet mee lastig.
Ik blijf staan in de vrijheid.
Ik wil alleen maar luisteren naar het innerlijk getuigenis van de heilige Geest.
Naar Gods wil die in mijn hart geschreven is.
Jezus Christus is mijn sabbat.
Maar ik wil elke broeder en zuster respecteren.
Ik onderwerp mij niet aan de Thora, het oude verbond. Ik laat me mijn vrijheid in Christus niet ontroven.
Ik leef alleen maar vanuit het eens en voor altijd volbrachte werk van Christus. Alleen uit genade.
Ik leef en sterf voor de Heer!


(wordt vervolgd).

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Mei 18, 2016 1:10 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 09-05-2016.


Goedemorgen,

In een aantal vorige artikelen heb ik jullie proberen duidelijk te maken dat de Thora (De 5 boeken die aan Mozes worden toegeschreven: De Wet, waaronder De Tien Geboden) uitsluitend aan de biologische nazaten van Abraham, Izaak en Jakob gegeven zijn. 430 jaar verbleven zij in Egypte met Egyptische goden, tirannieke farao's, zware dwangarbeid, wrede voorschriften: pasgeboren jongetjes in de rivier de Nijl gooien.
Dat is: het volk Israël uitroeien.
De tien plagen zijn een gericht van de HERE over de goden van Egypte en moeten het hart van Farao breken. Onder leiding van Mozes trekt Israël uit. Bij de berg Horeb ontvangen ze van de HERE de tien leefregels en de uitwerking van die leefregels. Offerdienst, priesterschap, levieten, spijswetten, speciale gedenkdagen, feestdagen, voorschriften. Wie gehoorzaamt wordt gezegend, wie ongehoorzaam is wordt vervloekt. God geeft regels voor de bouw van een speciale tent temidden van de tenten van de Israëlieten. Verder lezen we uitgebreid over de woestijnreis én over de massale ongehoorzaamheid van Gods verbondsvolk. Van hen die uittrokken uit Egypte kwamen uiteindelijk twee mensen aan in Het Beloofde Land: Jozua en Kaleb.
Alle anderen zijn in de woestijn omgekomen. En een nieuwe generatie, in de woestijn geboren, die het leven in Egypte niet hebben meegemaakt komen langs een weg van veel strijd Kanaän binnen.
In de boeken Jozua, Richteren, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken lezen we over de inname van het land, de opvolgers van Mozes en Jozua = richters, waarvan de laatste Samuël is. Eén aaneenschakeling van falen. Het volk wil een koning en we lezen over al die koningen en de tweedeling van het land in twee koninkrijken.
En Israël en Juda falen. Ondanks de boodschap van de Profeten.
Beide koninkrijken zijn ongehoorzaam aan de HERE, ook al zijn ze talloze malen gewaarschuwd.
De tien stammen worden gedeporteerd naar Assyrië, de twee naar Babel. Het is de profeet Jeremia die een nieuw verbond aankondigt, Ezechiël die spreekt over een verandering van hart, Joël over de uitstorting van de heilige Geest, Jesaja over de komst van de Messias.
Niemand is in staat gebleken zich aan Gods Wet te houden. Geen enkele nakomeling van Abraham, geen priester, geen hogepriester, geen richter, geen koning.
De Wet was niet in staat om HET HART van de mensen te veranderen.
Eén is er geweest die De Wet naar de letter en naar het hart kon gehoorzamen: het vleesgeworden Woord, Jezus Messias.
Jezus stelt de zogenaamde uiterlijke gehoorzaamheid aan de kaak, terwijl men totaal voorbijging aan de innerlijke gehoorzaamheid, kijk maar naar de Bergrede. Die Wet had het verbondsvolk in de armen van de Messias moeten drijven. Bij de viering van het pesach verandert Jezus de betekenis en stelt de Maaltijd van de Heer in. Brood en wijn duiden het offer aan dat Jezus in onze plaats gaat brengen tot een volkomen verzoening van Gods verbondsvolk met God. Jezus is de volmaakte Hogepriester en het volmaakte Offerlam. En tijdens die Maaltijd stelt hij bij het aanreiken van de beker HET NIEUWE VERBOND in.
In en door Zijn vergoten bloed.
Het is vooral de apostel Paulus die de gelovigen in Jezus Messias uit het oude verbondsvolk en de gelovigen in Jezus Christus uit de heidenen uitlegt wat hun nieuwe positie is. Voor hen en voor hen alleen is er een EINDE gekomen aan de bediening van De Wet.
Aan alle geboden en verboden is alleen door Christus voldaan. Aan alle eisen is voldaan. VOLBRACHT = BETAALD. In élke gelovige in Christus is sinds het Pinksterfeest de heilige Geest komen wonen.
Jezus beloofde: dié Trooster komt en blijft BIJ u en zal IN u zijn en u nooit verlaten. HET NIEUWE VERBOND betekent INNERLIJKE HARTSVERNIEUWING.
Gods Geest verzegelt ons, zodat we voor eeuwig het eigendom van God zijn (Ef. 1:13-14). Gods Geest schrijft in ons hart Zijn wil voor ons leven.
Gods Geest verzekert ons van de vergeving van zonden door het offer van Christus. Gods Geest leidt ons tot de volle waarheid. Gods Geest neemt ons bij de hand en maakt ons gewillig en stelt ons in staat Gods opdrachten te vervullen.
En alles wat wij in het OT lezen is ter waarschuwing geschreven voor ons.
De offers, de priesterdienst, de sabbat, de feesten, de tabernakel en de tempel waren schaduwen van de komende Messias, de Christus.
Hij is de priester, profeet en koning.
Hij is hogepriester en offerlam.
Hij is de Sabbat. Hij is de Tabernakel en de Tempel. Hij is Het Beloofde Land. Voor hen die Jezus Christus hebben uitgenodigd in hun leven is het oude voorbij. Zie het is alles nieuw geworden.
De Wet geldt alleen nog voor hen die weigeren om Jezus als Messias te aanvaarden.
We gaan op naar het Pinksterfeest.
Wat is er een schrikbarend tekort aan onderwijs geweest over dat nieuwe verbond waar onder wij nu mogen leven. Wie is Hij? Hoe leidt Hij ons? Hoe rust Hij ons toe? Hoe versta ik Zijn stem? Waarheen leidt Hij ons?
In de vorige studies heb ik steeds benadrukt dat de heilige Geest nu onze Leermeester is.
Daarom schrijven we deze week over Hem.
Een gezegende dag,


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: VAN OUD NAAR NIEUW. (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Mei 18, 2016 1:23 pm

Peter Gerrets :

VRIJDAG 13-05-2016.


Goedemorgen,

Dit is de laatste studie in het kader van het thema 'Oud- en Nieuw Verbond'.
Het Oude Verbond is gesloten door God met Abraham, Izaak en Jakob en hun natuurlijke nazaten.
Het Nieuwe Verbond is door God gesloten met de geestelijke nazaten van Abraham en de gelovigen uit de volkeren.
De Thora (Genesis t/m Deuteronomium) is aan Israël gegeven, NIET aan ons.
Het is één grote misvatting dat de gemeente van Jezus Christus in de plaats van Israël is gekomen.
Het is een menselijk verzinsel dat de zuigelingenbesprenkeling in de plaats van de besnijdenis is gekomen. En dat baby's verbondskinderen worden door gedoopt, besprenkeld te worden.
Het is niet waar dat het natuurlijke Israël heeft afgedaan. Het is niet waar dat gelovigen uit de volkeren de sabbat moeten houden, de Joodse feesten moeten vieren.
Het is niet waar dat de zondag als een sabbat gevierd moet worden.
Al meer dan 20 jaar doet het mij pijn en verdriet dat de gemeente van Jezus Christus gedeeltelijk leeft onder de Wet. Ik vind het persoonlijk schandelijk dat wij alleen maar praten, preken, zingen en bidden om genade, maar dat er maar heel weinig christenen zijn die in de vrijheid staan en leven. Die uit genade leven. Het is een dwaalleer dat wij uit dankbaarheid de Thora moeten houden. Ieder die dat gelooft geeft Jezus Christus een klap in het gelaat. Alsof Zijn volbrachte werk niet voldoende was.
Onder het Nieuwe Verbond komt Gods Geest IN ons wonen, om nooit meer weg te gaan. Gods heilzame wil wordt in ons hart geschreven.
Mensen die een natuurwandeling maken en een bordje met Verboden Toegang zien, gaan tóch kijken om te weten waarom het verboden is.
De natuur zal achter dat bord wel mooier zijn dan hier.
Een ornitholoog loopt eraan voorbij, want hij weet dat bepaalde vogelsoorten nu broeden en niet gestoord mogen worden.
Onder het Oude Verbond hielden we ons 'uiterlijk' aan de regels of juist niet. Onder het Nieuwe Verbond kunnen wij door de aanwezigheid van de heilige Geest in ons leven, 'innerlijk' gehoorzamen omdat wij Hem liefhebben. Wij zijn vogelliefhebbers geworden.
Zonder regels in steen gebeiteld, zonder een lijst van geboden en verboden op papier, zwart-op-wit, zouden we wetteloos worden? Losbandig?
Een wedergeboren christen, een in de heilige Geest gedoopte christen, een werkelijk bekeerde christen heeft in zich de inwonende Geest die spreekt in zijn of haar hart, wéét zélf, wat voor hem of haar goed of slecht is. Al Gods geboden en verboden aan Israël gegeven vatte Jezus samen in één woord.
Liefde tot God én liefde tot de medemens. Daarom heb ik steeds gepleit om i.p.v. de Tien Geboden in onze kerken 1 Kor. 13 te lezen.
Net als Jezus hebben wij, gelovigen uit Israël en gelovigen uit de volkeren de Wetgever IN ons hart.
Paulus schrok van de gemeente in Korinte. Die gemeente leek op een babycrèche. Onvolwassen gelovigen die nog een flesje kregen en om de haverklap verschoond moesten worden. In Hebreeën 5:12-14 zegt de schrijver: Jullie hadden nu toch wel leraren moeten zijn. Jullie zijn wel erg traag in het horen en jullie drinken weer melk uit een flesje. Jullie zijn onmondige kinderen. Terwijl jullie allang vast voedsel moeten eten. En tenslotte zegt de schrijver: Volwassen christenen eten vast voedsel en hebben door ervaring geleerd zelf onderscheid te maken tussen goed en kwaad. In Hebreeën 6 schrijft de apostel: het abc van het christelijk geloof bestaat uit onderwijs over:
1. Bekering van dode werken;
2. Geloof in God;
3. Leer over de verschillende dopen;
4. Onderwijs over handoplegging;
5. De opstanding uit de doden;
6. De leer van het eeuwig oordeel.
Dit is het allereerste onderwijs dat we behoren te krijgen.
Dan moeten we ons misschien schamen als predikanten en voorgangers. Soms is er nog nooit over deze onderwerpen gepreekt of is er bijbelstudie gegeven.
En we hadden moeten leren wat het Nieuwe Verbond inhoudt, over de persoon van de heilige Geest, over zijn werk, over het luisteren naar de stem van God, over het ontdekken van onze geestelijke gaven en het gebruik daarvan, onderwijs over ons getuigen in de wereld met woord en daad, hoe leid je iemand tot Christus?
Gewetensvragen:
1. Heeft u of heb jij ooit persoonlijk God gedankt voor het volbrachte werk van Jezus Christus?
2. Heeft u of heb jij God gevraagd om binnen te komen in uw, in jouw leven?
3. Heeft u of heb jij gevraagd of de heilige Geest u, jou persoonlijk wil vervullen?
God heeft kinderen, geen kleinkinderen.
Je bent niet automatisch christen omdat jouw ouders dat zijn.
Je wordt geen hamburger als je elke zondag naar McDonalds gaat.
Door naar de kerk te gaan word je niet automatisch christen.
Gelovigen in Christus, je begint als kind en door persoonlijke omgang met God en de Schrift én door het deelnemen aan het gemeenteleven behoren wij te groeien naar volwassenheid. Ervaren gelovigen dragen met hun gaven door de heilige Geest gegeven bij aan de opbouw van de gemeente. Ervaren gelovigen kunnen andere mensen tot Christus leiden, dat is niet alleen het werk van de dominee.
Lees héél de Schrift. Het is het door de heilige Geest geïnspireerde Woord van God. De natuurlijke nazaten van Abraham die Jezus als Messias verworpen hebben zijn door God niet afgeschreven. Gedane beloften aan hen worden nog vervuld. Lees en herlees over Jezus Christus, zijn onderwijs. Lees over de geschiedenis van de vroege kerk en het apostolisch onderwijs.
De Thora geldt nog altijd voor het deel van het oude verbondsvolk dat Messias Jezus verworpen heeft.
Kom ónder het slavenjuk vandaan en begin aan een leven in de vrijheid van Christus. Luister en laat je leiden door de heilige Geest in u, in jou.
Die Geest legt de Schrift uit.
Die Geest is onze Gids.
Hij is Gods duif, ja een postduif, die de weg naar Huis perfect weet.


U, jullie allemaal een rijk gezegend en ook persoonlijk Pinksterfeest.

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten