"GEMAKZUCHT" & Gezang 116 (door em.pastor Peter Gerrets.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4054
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

"GEMAKZUCHT" & Gezang 116 (door em.pastor Peter Gerrets.

Berichtdoor Ton » Di Apr 19, 2016 10:30 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 19-04-2016.


GEMAKZUCHT.


Dank voor jullie reacties.
Sommigen vinden dat het wel wat heeft om iedere zondagmorgen de Tien Geboden te horen voorlezen en dan te bedenken dat je op bepaalde terreinen van je leven veranderen moet.
Ik suggereerde dat in de gemeente van Christus dan beter 1 Korinthiërs 13 gelezen kan worden.
Jezus zélf vatte heel de Thora (de vijf boeken van Mozes) samen met de woorden: "Liefhebben zul je de Heer, je God met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand, dat is het grote en eerste gebod; een tweede, daaraan gelijk: liefhebben zul je je naaste als jezelf; aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de profeten" (Matteüs 22:37-39 Herziene Naardense Bijbel 2014).
Met andere woorden: De Thora en de Profeten hebben één thema: de totale liefde tot God en de liefde voor mijn naaste.
Later zegt Jezus iets heel anders over dat tweede gebod: "Een nieuw gebod geef ik u: dat ge elkaar liefhebt!- zoals ik u heb liefgehad, dat gij ook elkaar liefhebt" (Johannes 13:34).
Ik hoor teveel dat oude gebod.
Ik hou van mijn medemens net zoveel als ik van mijzelf hou.
En dan hebben we in christelijk Nederland de rage gehad, dat als we niet van onszelf hielden, we ook niet van onze medemens konden houden.
En er kwamen conferenties en seminars om te leren van jezelf te houden.
Persoonlijk heb ik altijd méér van anderen gehouden dan van mijzelf.
En dat NIEUWE GEBOD zegt iets héél anders: 'Hebt elkaar lief met dezelfde liefde als waarmee Jezus jou heeft liefgehad'.
'Ik' ben niet de maatstaf.
'Christus' is de maatstaf.
Die zélfs zijn eigen leven voor mij heeft geofferd.
Zóver gaat die liefde!!!
Wat God van jou en mij vraagt is een totale overgave aan God en een totale overgave aan onze medemens.
LIEFDE.
Paulus schrijft in Romeinen 5:5 dat aan ons, gelovigen in Christus Jezus, de heilige Geest in overvloed gegeven is. Die Geest van de liefde is in onze harten uitgestort.
Dat is een feit.
Net zo zeker als dat Christus zich ten offer heeft gegeven toen wij nog niet geboren waren, toen wij hem nog niet kenden, ja zelfs zijn vijanden waren.
Wij zijn gemakzuchtig.
Alle regels zwart-op-wit.
Het liefst gegrift in steen.
Dan weet je waar je aan toe bent.
Maar niemand was in staat zich er voor 100% aan te houden.
Niemand behalve Christus.
Wie gelooft in het volbrachte werk van Christus staat niet meer onder die Wet van Mozes, staat ook niet meer in het krijt bij God.
Die gelovige is vrijgesproken en heeft vergeving ontvangen en het eeuwige leven.
En laat zich voortaan leiden door de heilige Geest die in ons is uitgestort, die ons is gegeven. Zeker en vast!
Die heilige Geest is liefde. Liefde tot God en liefde tot onze medemens.
En nu mogen we leren naar die inwendige heilige Geest te luisteren.
En dát is ons niet geleerd.
Leren leven onder het nieuwe verbond.
Het is veel makkelijker om ons aan regels en voorschriften te houden, dan om zelf in gebed en stilte te luisteren wat God tegen ons zegt.
Hoe vaak is mij niet gevraagd: 'Weet jij wat God van mij vraagt in die en die situatie?'
En als ik dan antwoordde: 'Heb je er zelf al met de Here over gesproken?' bleef het stil.
Het is absoluut noodzakelijk om zélf tijd te nemen voor bijbel lezen, gebed, en luisteren in de stilte.
Het is buitengewoon onbeleefd om tijdens het bidden van alles aan God te vragen en dan amen als stopwoord te gebruiken. Na het bidden in een moment van stilte wachten op Gods antwoord.
Van vele gelovigen geldt, dat ze alleen op zondag op Gods spreekuur zijn. Bidden, zingen, danken en de dominee moet ons in de preek bemoedigen, vertroosten en antwoord geven op onze vragen.
Dat noem ik gemakzucht.
De dominee zegt...
De dokter zegt...
Maar niet: de Here heeft me gezegd....
En als Gods liefde in ons woont?
Waarom merken onze familieleden dat dan niet, de buren, de broeders en zusters in onze kerk of die van een andere kerk en onze vijanden, de mensen die we niet sympathiek vinden?
Dat hart moet wijd open staan.
Die mond spreekt liefdevolle, vergevende woorden.
Die hand pakt de hand van de ander.
Die armen omhelzen.
Corrie ten Boom kon alleen zó kort na de Tweede Wereldoorlog de beul vergeven die haar zuster Betsy zo had afgeranseld.
En wij hebben levenslange ruzies met buren en familieleden of kerkleden om.......? Om eigenlijk niets.
We blijven weg van het Avondmaal.
Of we komen juist wel zonder het in orde te maken.
Elkaar liefhebben zoals Jezus.
'Ja maar....zij moet de eerste stap zetten'.
En wie zette de eerste stap naar jou?
Jij naar God?
Of God naar jou?
Mijn grootvader zei me eens: 'Elke zondag horen de kerkmensen de Tien Geboden. Als ze ze werkelijk zouden horen, zouden ze zich bekeren.
Maar ze zijn net als de hond van de smid.
Toen hij pas bij zijn baas was schrok hij als deze met de hamer op het aambeeld sloeg en de vonken ervan afspatten. Hij jankte.
Nu is hij eraan gewend en slaapt onder het aambeeld en schrikt niet eens wakker'.
Ik durf jullie niet met de hond van de smid te vergelijken.
Maar waarheid is het wel.
Aan veel predikanten merk ik dat ze de Tien Geboden afraffelen.
Het is een verplicht nummer in de gereformeerde liturgie.
Inmiddels zijn we sinds Christus onder een nieuw verbond gekomen met een nieuw gebod.
Heb God lief met alles wat je bent.
En jouw medemens met de liefde die je van Gods Zoon hebt ondervonden.
Ik wens jullie allemaal een gezegende dinsdag.Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4054
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: "GEMAKZUCHT" & Gezang 116 (door em.pastor Peter Gerrets.

Berichtdoor Ton » Di Apr 19, 2016 10:31 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 19-04-2016

"Door de nacht van smart en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
zingend lied'ren van de morgen,
nu het nieuwe licht weer gloort.

God is zelf vooraan geschreden.
Hij verlicht, verlost zijn volk,
baant het pad dat wij betreden
en verjaagt de donk're wolk.

Eén is 't doelwit onzer gangen,
één 't geloof dat nooit versaagt,
één ons vurig heilsverlangen,
één de hoop, die naar God vraagt.

Eén het lied, dat duizend lippen
heffen als met ene mond,
één de strijd, één de gevaren,
één het doel in God gegrond.

Eén is 't uitzicht van verblijden
aan de verre, eeuw'ge kust
waar d'Almacht'ge ons heen wil leiden
waar de ziel in vrede rust.

Voorwaarts dan, o reisgezellen!
Voort! Het kruis is onze kracht.
Draagt zijn smaad en laat u stellen
in zijn dienst. Het moet volbracht!

Eens komt dan het groot ontwaken
eens de zege op de dood.
Dan zal God een einde maken
aan ellend' en alle nood".

De kerk is geen bunker. En de gelovigen in Christus zitten er niet verscholen.
De kerk is geen vreetschuur.
Geen leerhuis met een internaat.
De kerk is een pleisterplaats.
De kerk is een bron.
We slaan er proviand in.
Het is een exercitieplaats.
We zingen in aanbidding.
We zingen gebeden, lofliederen.
We leggen een belofte van trouw af of bevestigen die.
We zijn stil, eindelijk stil.
We luisteren naar de heilige Geest van God.
We ontvangen exegese van de Schrift.
Kerk, plaats van toerusting.
De kerk, we worden onder handoplegging uitgestoten, uitgezonden.
We zijn immers pelgrims.
Gesterkt door de samenzang, het gebed, de uitleg van de Schrift, de indrukken van de heilige Geest en gezegend vervolgen we onze avontuurlijke reis.
We hebben een weg af te leggen.
Er is een doel.
Namelijk die ENE.
Hij is de wolkkolom en de vuurkolom.
Hij begeleidt ons, beschermt ons, verlost en redt ons.
Hij is ons lied, onze hoop, ons verlangen.
Hij wacht ons op aan het einde van onze reis.
Voorwaarts dan!
Een nieuwe dag zal aanbreken.
Er zal geen ellende, ziekte en nood meer zijn.
De dood heeft het onderspit moeten delven.
Dan zullen we Thuis zijn.

Zondag is een dag van rust.
Dag van bezinning.
Dag van het inslaan van voorraden.
Nieuwe instructies.
Bemoediging en toerusting.
Om weer uitgezonden te worden.
We zijn pelgrims en onderweg bemoedigen en vertroosten we elkaar en zien om naar allen die God op onze weg brengt.
Ons enige doel op aarde is: Gods oneindige liefde en genade delen met anderen en met elkaar.
Laten we bidden voor alle predikanten en voorgangers en priesters.
God, zalf hen overvloedig met uw heilige Geest, opdat zij in staat zijn om ons dié instructies te geven die we nodig hebben.


Dit n.a.v. Gezang 116 uit de Hervormde Bundel 1938.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten