" De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Nov 10, 2020 12:30 pm

Peter Gerrets :

DINSDAG 10-11-2020" De Bijbel Open " Serie (21)


(Romeinen 11:33-36 uit de Naardense Bijbel)
“O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God!- hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen!”Paulus kán niet anders dan God danken. Nadat hij de hoofdstukken 9, 10 en 11 geschreven heeft.
Gods plan mét het nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob ( = Israël) en Gods plan met allen die Yeshua Maschiach als Redder en Heer erkennen en in Hem geloven.
Twee volken, twee kuddes.
Eén Herder.
Paulus prijst God om de rijkdom van gedachten, Zijn wijsheid en Zijn kennis.
En....dat Hij onnavolgbaar is, niet te doorgronden in Zijn oordelen.
Want als wij oordelen, veroordelen dan is dat een totale en langdurige afwijzing en verwerping.
En nu ontdekken we dat God heel anders oordeelt over Israël.
Zijn oordeel is, hoe vreemd dat ook klinkt, tegelijkertijd genade.
Inderdaad, zij zijn verblind, hebben zich gestoten, zijn ten val gekomen, zijn verworpen, daardoor is het evangelie dóór Messias-belijdende Joden (Petrus, Johannes, Paulus en anderen) tot de niet-Joden gekomen.
En de vroege kerk bestond voor een groot deel uit tot geloof gekomen Joden. Later kwamen er Samaritanen, Romeinen en andere niet-Joden bij óm de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob jaloers te maken, opdat zij ook deel zouden krijgen aan de genade van God in Messias Jezus.
De edele olijfboom staat voor het gelovige Israël. De ongelovige takken zijn afgebroken. De gelovige heidenen geënt op die boom. En als een ongelovige Joodse tak tot geloof komt, wordt die tak opnieuw geënt op die edele olijfboom.
Is dat niet een prijzenswaardig plan?
“Want ‘wie kent het denken van de Heer of wie is zijn raadsman geweest...”.
En wees nu eens eerlijk!
Wie onder jullie begrijpt hoe de Heer denkt?
Was God afhankelijk van een beleidsmedewerker om tot dit plan te komen?
Heeft God een adviseur in de arm genomen?
Een mens kan dit nooit bedacht hebben.
De wereld- en kerkgeschiedenis hebben de eeuwen door bewezen, dat wij totaal ánders met het Joodse volk zijn omgegaan.
Ik blijf dit herhalen, omdat wij, als gemeente van Jezus Christus, ons gedragen hebben als hun vijanden.
Alsof wij het instrument van Gods toorn waren, in plaats van hen tot jaloersheid te verwekken.
Dát laatste was en is onze opdracht.
“...Of wie heeft hem ooit iets gegeven dat hem teruggegeven zou moeten worden?’”
Wie onder ons heeft God ooit een advies of raad gegeven, waarvoor God ons zou moeten belonen?
Dit is Gods plan. En sinds 1948 heeft God de draad met Zijn Israël weer opgepakt. De vijgenboom is gaan uitlopen. En de HEER heeft gezegd: “Let op, als dit gebeurt!”
De laatste fase van de geschiedenis is ingegaan.
Maar wat doen wij?
Wij zijn nog altijd onverschillig wat Israël betreft.
En anderen overdreven.
Stuitend als christenen zich als Joden gaan gedragen.
We staan in het volle licht van Christus Jezus, als vrije mensen.
En dan lopen we uit de lichtkring en wenden ons naar schaduwbeelden en nemen vrijwillig een juk van onvrijheid op ons.
En dan denken we dat we daar God een enorm plezier mee doen en erger we zijn zó overtuigd dat álle christenen hetzelfde moeten doen.
De sabbat houden, de aan Israël gegeven feestdagen vieren.
Er zijn Joodse rabbijnen en Messias-belijdende Joodse bijbelleraren die dit verwerpen en ons wijzen dat dit de verkeerde weg is.
Feit is: de nog onvervulde profetieën aangaande Israël zullen in vervulling gaan. Want God gaat verder met Zijn volk.
“- omdat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn!
Aan hem zij de glorie tot in de eeuwigheden. Amen”.
Het plan met Abraham, Izaak en Jakob en hun nageslacht én met de gemeente van Jezus Christus én met de wereld is alléén uit God voortgekomen, dóór Hem in uitvoering en zal leiden tot Gods glorie in alle tijdsperioden die nog komen (eeuwigheden = meervoud).
Laat dan ieder die deze brief leest hier Amen op zeggen.
Zó zal het gebeuren!
(wordt vervolgd)Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Nov 11, 2020 10:15 am

Peter Gerrets :

WOENSDAG 11-11-2020" De Bijbel Open " Serie (22)(1 Korintiërs 10:1-6 uit de Naardense Bijbel)
“Want ik wil u er niet onkundig van laten, broeders-en-zusters, dat onze voorouders a l l e n onder de wolk geweest zijn en a l l e n door de zee zijn getrokken....”


De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Jezus Christus in de havenstad Korinte.
En schrijft over de geschiedenis van het nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob, de voorvaderen van het volk Israël. Over wat hen is overkomen.
Hij keert terug naar de exodus = de uittocht van het volk uit Egypte.
A l l e n werden beschermd door de wolkkolom bij dag en de vuurkolom des nachts. Gods Geest ging vóór hen uit en Gods Geest was hun bedekking achter hen in het donker.
Een uiterst belangrijk moment was toen zij door de Geest van God geleid werden in een ‘fuik’.
Twee bergruggen, links en rechts van hen, het Egyptische leger achter hen en de Rode Zee vóór hen.
Het leiderschap van Mozes stond onder enorme druk.
Hij leidde het volk uit de hel van Egypte, hij ging af op de leiding van Gods Geest. De farao krijgt spijt dat hij zijn goedkoop werkvolk heeft laten gaan en zet de achtervolging in.
Wát is dit voor ‘leiding’?
Er is geen vluchtweg.
Dan alleen door het water.
Hier werd het volk op de proef gesteld, maar ook Mozes.
Op Gods aanwijzing strekt Mozes zijn staf uit over het water. Het water wijkt uiteen en er ligt een gebaand pad.
“De HEER zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn” (Exodus 14:14).
Vertrouwen jullie op Gods leiding en daarmee ook op Mozes die alleen maar op God afgaat?
A l l e n hebben Mozes gevolgd tussen de watermuren over de voor hen gebaande weg.
Het Egyptische leger dat diezelfde weg gingen, kwamen om, omdat de waterzuilen terug vloeiden en zó kwam die verschrikkelijke vijand om.
“a l l e n bij ‘Mozes’ zijn ingelijfd, gedoopt in de wolk en in de zee”.
Paulus ziet het als een doop.
Door af te gaan op het spreken van God tot Mozes en hem te volgen accepteerden de Israëlieten het leiderschap van Mozes. Zij werden bij Mozes ‘ingelijfd’.
Bij wijze van spreken werd het volk gedoopt in de wolk die hen voorging en die hun achterhoede was, gedoopt in de heilige Geest en hun trekken door de Rode Zee was hun doop in water.
En zó is het nog. Iemand komt éérst tot geloof in Jezus, aanvaardt de leiding van Jezus, ontvangt de verzegeling door de inwonende heilige Geest ( = de doop in de Geest) en laat zich daarna dopen in water en zegt daarmee de dienstbaarheid aan Egypte ( = de tegenstander van God) op en begint het avontuur met Jezus.
“a l l e n hetzelfde geestelijke voedsel gegeten...”.
Gedurende hun woestijnreis was heel het volk aangewezen op het voedsel dat vanuit de hemel tot hen kwam: manna en kwakkels.
“en a l l e n dezelfde geestelijke drank hebben gedronken, want zij hebben gedronken uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots is de Gezalfde geweest...”
In de woestijn heeft de Messias, de Christus hen water gegeven.
We zien Mozes spreken tot de rots en één keer sloeg hij in woede op de rots en er kwam water.
“...;...maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn”.
De generaties die uit Egypte zijn bevrijd zijn nooit aangekomen in het beloofde land.
De Israëlieten niet, Mirjam niet, Aäron niet en zelfs Mozes niet.
Alleen Jozua en Kaleb met de generatie die in de woestijn geboren is.
Terwijl a l l e n geleid werden door de heilige Geest, in water gedoopt, hemels brood hebben gegeten, water gedronken uit de Messias...heeft God hen verworpen.
De belangrijkste reden?
Of rebellie tegen het leiderschap van Mozes en ongeloof.
“Deze dingen zijn óns ten voorbeeld geschied, opdat wij niet begerig zouden zijn naar kwade zaken zoals ook zij hebben begeerd”.
Alles wat Gods volk Israël is overkomen is opgeschreven om ons tot voorbeeld te zijn.
Zij werden uit Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid. Dat is bevrijding.
Gods Geest leidde hen, zij doorstonden ‘de waterproef’, maar in de woestijn bleek dat Egypte nog altijd in hun hart was.
Wat is er niet gerebelleerd tegen Mozes en wat de bijbel zo mooi noemt ‘gemurmureerd’ (gemopperd, geklaagd) en hoe vaak wilden ze niet terug naar Egypte.
Als ze over Egypte spraken, hadden het nooit over het vermoorden van hun pasgeboren jongetjes, de harde slavenarbeid. Nee Egypte werd geromantiseerd: de vleespotten, de komkommers, de knoflook en de uien.
En aan de grens van het beloofde land zeiden 10 verkenners: ‘het is een prachtig land, maar wij kunnen het niet innemen’. Slechts twee verspieders zeiden: ‘met Gods hulp zullen wij het innemen’.
Wel die twee: Jozua en Kaleb zijn na de verlengde woestijnreis dát land ook binnengegaan.
Stop met jouw rebellie tégen God, tégen Gods leiding.
Stop met dat chronische ongeloof.
Dit zijn de twee oorzaken dat zij die uit Egypte vertrokken nooit het beloofde land zijn binnengegaan.
(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Nov 13, 2020 11:55 am

Peter Gerrets :
DONDERDAG 12-11-2020


" De Bijbel Open " Serie (23)(1 Korintiërs 10:7-12 uit de Naardense Bijbel)
“En wordt geen vereerders van beelden, zoals sommigen van hen; zoals geschreven staat: ‘toen ging de gemeente zitten om te eten en te drinken en stonden ze op om te stoeien [Exodus 32:6]”.


Heel belangrijk is wat Paulus eerder in vers 6 schreef. Al wat geschreven staat over het volk Israël, de gehele geschiedenis, is anno 2020 ons ten voorbeeld.
Wij mogen (of moeten?) leren van de geschiedenis!
Wát begeerden de Israëlieten van toen? Kwade zaken, durft Paulus te schrijven.
En in dit vers 7 noemt hij een voorbeeld.
Mozes wordt uitgenodigd tot God op te klimmen op de Sinaï.
Dáár nadert hij de heerlijkheid en glorie van de HEER.
En God onderricht hem gedurende 40 dagen en 40 nachten.
Intussen hebben Aäron en Hur tijdelijk de leiding van het volk overgenomen.
Naarmate Mozes langer wegblijft, ontstaat er onrust onder het volk.
Komt Mozes ooit terug? Blijft Mozes bij de HEER?
Mozes is blijkbaar ‘de zichtbare vertegenwoordiger van God’.
Dan klinkt de roep: ‘Wij willen een beeld van God’.
Aäron biedt weinig tot geen weerstand en laat al het goud inzamelen, oorringen en sieraden en uit al het ingezamelde goud maakt hij ‘een gouden kalf’.
Luid klinkt het: “Israël, dít is God, die jullie uit Egypte heeft geleid”.
Er worden offers gebracht, er wordt gegeten en gedronken, het wordt tot een feest dat uit de hand loopt en het komt tot stoeien, waarmee bedoeld wordt: ‘ongewenste intimiteiten’. Er wordt in reien gedanst.
Als Mozes de berg afdaalt en uiteindelijk ziet wat er gaande is, werpt hij de twee stenen waarop God de Tien Leefregels heeft gegraveerd op de grond en zij breken.
Het gouden kalf wordt verbrand. De stam Levi doodt op die dag 3000 volksgenoten.
En Mozes beklimt opnieuw de berg om God te vragen of Hij Zich wil verzoenen met Zijn volk.

Mozes voert dan een opmerkelijk pleidooi.
De apostel schrijft aan de gemeente in Rome: dít nóóit meer.
Vereer geen beelden van God!
Toen de bijbel nog niet toegankelijk was voor de gewone christen, probeerde men aan de hand van schilderijen, platen, lekenspelen, afbeeldingen gebeurtenissen en personen uit de bijbel zichtbaar te maken. In vooral Rooms-Katholieke kerkgebouwen zie je veel schilderijen, beelden, ook van Jezus aan het kruis en moeder Maria, soms Jozef, en van gestorven ‘heiligen’.
Protestantse kerkgebouwen zijn daarmee vergeleken ‘kaal’.
Alhoewel er wel kunstvoorwerpen te vinden zijn. Symbolen vooral. Glas-in-loodramen. Een kruis zonder Jezus.
Vaak hoor ik van katholieke broeders en zusters dat die beelden niet aanbeden worden, wel vereerd.
Wat ik mooi vind in die kerken is de kruiswegstaties, maar zeer storend en grievend vind ik de Mariabeelden met soms zeeën van brandende kaarsen ervoor.
Dit is onbijbels.
God afbeelden is verboden.
Omdat er maar één is, die het beeld is van de onzichtbare God: Zijn Zoon Jezus Messias.
In een beeld of afbeelding leg je een moment vast, een fragment van God.
Een gestold moment, gezichtsuitdrukking. De levende, dynamische, actieve God kún je niet verbeelden en het vereren van zo’n fragment is verboden.
Uit bepaalde Rooms-Katholieke kerkgebouwen ben ik verdrietig weggelopen, zoals in Straatsburg en in Maastricht.
Al die beelden leiden af van Hem om wie het in de kerk gaat.
“En laten we geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen ontucht hebben gepleegd en er op één dag 23.000 zijn gevallen”.
Israël op reis door de woestijn en komt steeds dichterbij het beloofde land. Koning Balak ziet dat zij, de Israëlieten, zich legeren in Moab.
Hij schrikt ervan en laat de profeet Bileam komen en geeft hem de opdracht een vloek over Israël uit te spreken. Bileam probeert de Israëlieten te vervloeken, maar hij krijgt die vervloeking niet over zijn lippen. Integendeel er komen alleen zegeningen over zijn lippen.
Koning Balak is woedend.
De Moabitische vrouwen nodigen de Israëlitische mannen uit om hún goden te vereren en deel te nemen aan de offermaaltijden.
Het is beschamend om te zien hoevelen deelnemen aan het eerbetoon aan Baäl-Peor.
Dit wekt de toorn van God.
Door het zwaard worden de Baäl-Peorvereerders gedood. Op één dag 23.000 Israëlieten, maar in Numeri 25:9 staat het totaal aantal op 24.000.

“En laten we de Heer niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen hem hebben beproefd en zijn omgekomen door de slangen”.
In Numeri 21 moeten de Israëlieten om Edom heentrekken, omdat Edom weigert doortocht te verlenen. In vers 4 blijkt dat de animo onder het volk niet bijzonder groot was. Het volk ruziet met God en met Mozes.
De bekende klaagzang luidt:
‘Waarom hebben jullie ons laten opklimmen uit Egypte?- om te sterven in de woestijn?- want er is geen brood en geen water en onze ziel k o t s t van dat hongerbrood!’
Dan breekt er een slangenplaag uit onder het volk en er vallen veel dodelijke slachtoffers.
Het volk komt tot inkeer en Mozes maakt een staf met bovenop een bronzen slang. Wie gebeten wordt, en naar die omhoog geheven bronzen slang kijkt, wordt genezen.
Later in het Johannesevangelie vergelijkt Jezus zich met die verhoogde slang. Wie daarop ziet, de verhoogde Christus aan het kruis, wordt gered.
“En murmureert niet, zoals sommigen van hen gemurmureerd hebben en zijn omgekomen door de verderver”.
Kijk, hadden de uit Egypte verloste Israëlieten, zich laten leiden door de wolkkolom (de heilige Geest), hadden zij vertrouwd op Mozes, geen afgodsbeeld laten oprichten, geloofd zoals Jozua en Kaleb dat het beloofde land met Gods hulp ingenomen kon worden, dan waren zij binnengegaan.
In plaats daarvan werden ze terug in de woestijn gestuurd, en door hun rebellie, hun buigen voor afgoden, hun ontucht en het voortdurende geklaag kwam niemand die uit Egypte vertrok in het beloofde land aan, behalve Jozua en Kaleb en de generatie die in de woestijn geboren was.
Dat gemopper, dat geklaag en altijd over hetzelfde.
Gods leiderschap, Mozes’ leiderschap, het gebrek aan water, vlees en brood, het terugverlangen naar Egypte en dat ze ‘het hemelse manna’ verafschuwden en het hongerbrood noemden is de oorzaak dat het beloofde land niet haalbaar was.
“Dit alles is bij wijze van voorbeeld hun overkomen, en opgeschreven als een waarschuwing voor óns op wie de einden der eeuwen afkomen”.

Als ik ervan overtuigd ben dat de wetten en voorschriften die door Mozes aan Israël gegeven zijn én niet aan ons....
Als ik ervan overtuigd ben dat wij, christenen-uit-Israël én christenen-uit-de-heidenvolken in een nieuw verbond met God leven...
Zal ik nooit beweren dat het nutteloos is om de Tenach te lezen, het Oude Testament.
Omdat het voor christenen absoluut noodzakelijk is kennis te nemen van Gods omgaan met Israël én Gods nog onvervulde beloften aan Israël.
De kennis daarvan is bedroevend weinig. Omdat wij in de loop der eeuwen álles vergeestelijkt hebben.
Het Oude Testament is een voorbeeld voor ons, christenen.
Ook wij zullen het doel niet bereiken als wij chronisch Gods leiding verwerpen, ons niet kunnen onderwerpen aan gezonde geestelijke leiders in de gemeente, als wij hulp zoeken bij af-goden, voortdurend rebelleren, ons schuldig maken aan ontucht, het hemels manna ( = Jezus) verwerpen, en almaar klagen en mopperen.
Natuurlijk kunnen wij tot inzicht komen, onze zonden aan God belijden en vergeving ontvangen.
Omdat Jezus’ offer voor eens en voor altijd voldoende is.
Wat dát aangaat zijn wij, christenen, bevoorrecht en is een nieuw begin altijd mogelijk.
Maar de genoemde waarschuwingen zijn volgens Paulus noodzakelijk ook voor dié christenen die het einde van de eeuwen zien naderen.
Die zich bevinden in het laatste uur.
“Zo dan, die meent te staan zie toe dat hij niet valle!”
Veel te vaak heeft de gemeente van Jezus Christus, die zichzelf het geestelijke Israël noemde, uitgesproken dat zij het beter deden dan het volk Israël.
Tweeduizend jaar christendom leert mij heel anders.
Over afgodenverering gesproken....
Over ontucht.....
Over gemurmureer....
Over rebellie gesproken....
Over wat over Jezus geleerd is en wordt....
Over ongeloof....
Over alles wat die kerk met zijn vervangingstheologie en verbondstheologie op gang heeft gebracht....
Wij stonden en staan!
Eindelijk zijn sommige kerkgenootschappen zover om schuld te belijden aan Israël....
En dan alleen nog maar over de tijd vlak voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens en na die oorlog óf er klinkt gemekker.
Voor de één komt het veel te vroeg, voor de ánder te laat.
Joden zelf vinden het niet nodig, want de slachtoffers zijn bijna allemaal overleden. Dus zijn we veel en veel te laat!!!
En die schuldbelijdenis aan God moét over veel meer gaan.
Over alles wat de christelijke kerk heeft misdaan de Joden heeft aangedaan in alle eeuwen achter ons. En onze onverschilligheid nú.
Aan óns schrijft Paulus:
“Kijk uit dat jullie niet vallen!”
(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Nov 16, 2020 11:35 am

Peter Gerrets :

MAANDAG 16-11-2020" De Bijbel Open " Serie (24)“In die dagen treedt Johannes de Doper op, predikend in de woestijn van Judea, zeggend: bekeert u!- want genaderd is het koninkrijk der hemelen”
(Matteüs 3:1-2 uit de Naardense Bijbel).


Ineens is er 4 eeuwen na de profeet Maleachi, 4 eeuwen zwijgen van God, opnieuw een profeet.
Met een indringende boodschap:
‘Bekeert u!’
Keer je om!
Ik herinner me dat deze oproep in Reformatorische kringen niet kon.
De redenen:
1. De predikant stond immers voor een gedoopte gemeente. Allen waren door de zuigelingendoop opgenomen in Gods verbond met Abraham. Iedereen hoorde erbij!
2. Geen mens kán zich bekeren. Wij zijn niet in staat dit te kunnen. God moet ons bekeren en dat doet Hij alleen als wij uitverkoren zijn tot behoud, tot zaligheid.
Johannes de Doper spreekt hier Joden en niet-Joden aan: Keer je om, ook als je als jongetje van 8 dagen besneden bent. Of onbesneden.
De reden: ‘het koninkrijk van de hemelen’ komt dichterbij.
“...en zij hebben zich in de rivier de Jordaan door hem laten dopen onder belijdenis van hun zonden”
(Matteüs 3:6 uit de Naardense Bijbel).
De oproep óf het bevel klinkt: ‘Keer je om!’ Dat is iets waartoe jij op het moment dat dit bevel klinkt door God toe in staat wordt gesteld.
Jij keert je tot God!
En die omkeer laat je zien aan God, aan de profeet en aan de toeschouwers in de doop in de Jordaan terwijl je uitspreekt waarin jij verkeerd stond ten opzichte van God.
Zó bereid je je voor op de komst van het koninkrijk van de hemelen.
In Matteüs 3 zegt Johannes de Doper dat niet alleen het koninkrijk van de hemelen nadert, maar óók het oordeel.
De bijl ligt aan de wortel van die bomen die geen vruchten dragen.
Want, en zo mag je het ook vertalen: de Koning van de hemelen is degene die scheiding maakt tussen koren en kaf.
Die Koning is óók de Doper in de heilige Geest én de Doper in vuur.
Over dat eerste Pinksterfeest in Handelingen 2 bestaat een enorme verwarring.
De 120 leerlingen van Jezus werden niet op de 50e dag gedoopt in de heilige Geest en in vuur. Het is niet één doop.
Én traditionele kerken én Pinkstergemeenten hebben nooit Matteüs 3:12 uitgelegd:
“...zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer door en door reinigen; hij zal zijn koren samenbrengen in zijn schuur; maar het kaf zal hij verbranden in een onblusbaar vuur”.
Dit is de doop in de heilige Geest en dit is de doop in vuur.
Wij leven nú in het tijdperk van het nieuwe verbond. Nú doopt Jezus de gelovigen in de heilige Geest.
Dat wil zeggen: een ieder die in Hem gelooft, ontvangt de heilige Geest als teken en zegel van Gods eigendom zijn. Gods Geest verzamelt het koren in Zijn schuur, dat is de gemeente.
Maar de dag die met vuur verschijnen zal, is nog steeds niet gekomen.
De apostelen kondigen die dag wel aan. Het vuur hier bedoelt, is niet een verwarmend vuur, niet het vuur van ‘in vuur en vlam staan’, niet een louterend of reinigend vuur, want het kaf is niet het onreine in mij, maar lees het Oude Testament: kaf, dat zijn de goddelozen die de vuurdoop wacht = Gods brandend oordeel, een onuitblusbaar vuur.
En daarmee wacht God.
Waarom?
Omdat het mogelijk is bij God dat kaf nog in koren verandert.
We leven immers nog in genadetijd.
“...want ook door één Geest zijn wij allen gedoopt tot één lichaam, hetzij Judeeërs, hetzij Hellenen, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt”
(1 Korintiërs 12:13).
De heilige Geest is door Jezus uitgestort over álle gelovigen of ze nu Joden of Grieken zijn, heren of knechten. Al het koren is door de heilige Geest samen gebracht in één lichaam, in één gemeente, in één schuur.
In Lucas 3 vinden we een iets uitgebreider verslag van wat we in Matteüs 3 gelezen hebben.
Opvallend in beide verslagen is, dat Jezus zich door Johannes de Doper laat dopen.
Johannes maakt hiertegen ernstig bezwaar.
Moet de Koning van dat naderende koninkrijk ‘omkeren’, ‘zijn zonden belijden’, en zich laten ‘dopen’?
Jezus verklaart zich één met het publiek, en legt Johannes uit dat wij allemaal behoren gedoopt te zijn om aan Gods wil te gehoorzamen.
Jezus had geen zonden, had niets te belijden, maar toonde de Vader dat hij bereid was onder te gaan, de kruisweg te gaan. En God sprak Zijn vreugde uit over Zijn geliefde Zoon.
Is het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen op aarde gevestigd?
De Koning was er.
Maar:
“...tot het zijne is hij gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen”
(Johannes 1:11).
Yeshua Maschiach, de Messias van en voor Israël is tot Zijn volk gekomen, maar de overgrote meerderheid van Israël heeft Hem niet geloofd, heeft Hem niet herkend of erkend.
In de Koning was het koninkrijk even op aarde. Jezus deed de tekenen die bij zijn Messiasschap behoorden.
Als Johannes de Doper twijfelt of Jezus nu werkelijk de Messias is, zegt Jezus tegen de leerlingen van Johannes: vertel hem wat je hier ziet en hoort.
Jezus heeft Zijn koninkrijk niet op aarde kunnen vestigen.
(wordt vervolgd)Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Nov 17, 2020 10:42 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 17-11-2020" De Bijbel Open " Serie (25)Jezus’ optreden in Israël werd begeleid met wonderen.
De Koning van het koninkrijk Gods was onder de zijnen.
Maria en Jozef, Zacharias en Elisabeth, Simeon en Anna worden ons getekend als mensen die vol verwachting naar Hem hebben uitgezien. Maar wat mij verbaast, is dat de herders van de kudden in de velden van Ephrata het nieuws van zijn geboorte niet hebben dóór verteld.
Pas bijna twee jaar later komen Iraanse magiërs bij koning Herodes die van niets weet. De theologen van die dagen weten van niets.
Maar als er gevraagd wordt: ‘wáár wordt het koningskind geboren?’ antwoordden ze wel met de tekst uit de profeet Micha: ‘in Bethlehem in Judea’.
De magiërs zeggen: een tijd geleden hebben we Zijn ster gezien.
En na het gesprek met Herodes gaan ze naar Bethlehem om de zaak verder uit te zoeken.
Maar waarom heeft Herodes niemand met hen mee gestuurd?
En waarom gingen enkele schriftgeleerden niet met hen mee?
De ster ging de magiërs voor.
Jozef en Maria en Jezus blijken in een huis te wonen in Bethlehem.
Wát is dat voor onverschilligheid aan de kant van de theologen van die dagen.
De teksten kennen en er niet naar handelen.
Kennis met het hoofd en geen kennis met het hart.
Is dat niet levensgevaarlijk?
Het is anno 2020 ook zó.
Vele ‘theologen’ of zogenaamde profeten leiden de hun toevertrouwde mensen op drie dwaalwegen:
1. Vooral in de 20e en 21e eeuw zijn er data en gebeurtenissen aangekondigd waarop de wederkomst van Jezus zou plaats vinden en die nooit zijn uitgekomen en als deze data voorbij gingen hoor je ze niet óf wordt er gezegd: de Heer is in cognito, of geestelijk teruggekomen. Ongelovigen en gelovigen lopen hier niet nog eens in.
2. Er zijn voorgangers die beweren, tegen historische feiten in, dat vóór het jaar 100 na Christus, alle profetieën al zijn uitgekomen. Jezus is al teruggekomen.
3. We moeten de Bijbel geestelijk verstaan. Het is nu eenmaal een boek met verhalen die iets over God vertellen, maar al wat erin staat kun je niet letterlijk nemen.
4. En er zijn nog altijd gelovigen die uitzien naar de vervulling van profetieën over het herstel van Israël, de opname van de gemeente, de wederkomst van Jezus en Zijn vrederijk.
Jezus heeft veel en vaak gesproken over hoe het er in zijn koninkrijk, in Gods koninkrijk, aan toegaat.
Kijk naar de vele ‘gelijkenissen’, parabels.
Even is er een verwarrend moment: de intocht in Jeruzalem. Jezus, gezeten op een ezelsveulen, op weg gaat naar Jeruzalem. Mantels over dit ezelsveulen, op de weg uitgespreid, palmtakken, een enthousiaste menigte, de ‘hosanna’s’ klinken overal.
In het Hebreeuws: ‘Hosha Na’ betekent letterlijk: ‘Red/Verlos/Help nú!’
Terwijl wij het gebruiken als een soort ‘Halleluja’.
Hosanna is een gebed.
Halleluja is een oproep.
Op dát moment dachten velen: Nú is het moment aangebroken. Jezus stoot Herodes van zijn troon en nú zal hij regeren over Israël en ongetwijfeld het Romeinse gezag over Israël ongedaan maken.
Maar Jezus rijdt niet naar het koninklijk paleis maar naar het huis van zijn Vader.
En dáár houdt hij vol vuur en passie grote schoonmaak.
Het huis van gebed is tot een marktplaats met frauduleuze verkopers geworden. Want Jezus noemt het ook ‘een rovershol’.
Even dacht de menigte Jezus van Nazareth openbaart zich als dé beloofde Messias.
Maar toen wij Hosha Na riepen: Red ons, verlos ons van de gehate bezetter, ging de bezem door de tempel.
Yeshua is de aan hem gegeven naam in opdracht: Jahweh redt.
Want:
“hij zal zijn gemeente redden van hun zonden”
(Matteüs 1:21b uit de Naardense Bijbel).
Jahweh redt Zijn gemeente, dat is Zijn volk, redden van hun zonden.
Niet: van hun bezetters.
Hoe storend moeten zijn lijdensaankondigingen geklonken hebben?
Als je denkt: hij gaat de troon van David beklimmen, ons bevrijden van de Romeinse bezetters.
En Hij heeft het over Zijn naderend einde op 33-jarige leeftijd.
Dit paste totaal niet in het beeld dat de Israëlieten hadden van de Messias.
Jezus wordt verraden door de teleurgestelde Judas Iskariot.
De hogepriester Kajafas vraagt Jezus:
“Ik bezweer u bij de levende God dat u ons moet zeggen of u de Gezalfde ( = de Messias), de Zoon van God bent!
Jezus zegt tot hem: ú zegt het; alléén zeg ik ulieden, van nú af zult ge de mensenzoon zien ‘zittend ter rechterhand van de Kracht’ en ‘komend op de wolken van de hemel’
(Matteüs 26:63b, 64).
Jezus ontkent niet wie Hij is.
Ú zegt het. Ik ben de Messias, Ik ben de Zoon van God!
De Joden wisten heel goed wat hiermee bedoeld werd: jezelf Zoon-van-God noemen is hetzelfde als jezelf aan God gelijkstellen.
Hoe vaak hebben de Joden hierom Jezus willen stenigen? Omdat dit in hun ogen godslastering is.
Jezus citeert de profeet Daniël 7:13.
Met de wolken nadert iemand als een mensenzoon, die in de tegenwoordigheid van de Hoogbedaagde komt en aan hem werd gegeven: heerschappij, waardigheid en koningschap en alle volken, landen en talen eerden hem.
Zijn heerschappij is eeuwig.
Zijn koningschap wordt niet beschadigd.
Kajafas kende de Schriften.
Jezus past deze profetie, dit nachtvisioen op zichzelf toe.
Dit is godslastering. We hebben geen andere getuigen meer nodig.
In het gesprek met Pilatus zegt Jezus:
“Mijn koningschap is niet uit deze wereld; als het iets uit deze wereld was (...) hadden mijn helpers ervoor gestreden dat ik niet aan de Judeeërs werd overgegeven, maar mijn koninkrijk is nu eenmaal niet van hier”
(Johannes 18:36).
Jezus zegt daarna: ik ben geboren en gekomen als Getuige van de Waarheid.
De geestelijke leiders en het volk willen déze koning, déze Messias niet en zorgen voor het doodvonnis dat alleen door de Romeinen mocht worden voltrokken.
(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Nov 19, 2020 10:14 am

Peter Gerrets :

DONDERDAG 19-11-2020" De Bijbel Open " Serie (26)“Zij dan, samengekomen, hebben hem de vraag gesteld en gezegd:
heer, gaat u in deze tijd voor Israël
het koningschap herstellen?”
(Handelingen 1:6 uit de Naardense Bijbel).


Dit zijn 11 leerlingen van Jezus.
Na zijn terechtstelling, zijn smartelijk sterven, zijn glorieuze opstanding heeft Jezus nog 40 dagen gesprekken gevoerd met zijn leerlingen o.a. over het koningschap van God (1:3).
Dan komt Hij nog één keer terug op dat lange gesprek aan tafel (Johannes 13-17). Dat met de voetwassing begon, de Paasmaaltijd, over Zijn afscheid, over Zijn plaatsvervanger: de Parakleet = de Erbij-Geroepene, die in hen zou komen wonen, over Judas Iskariot die verraad zou plegen en Zijn gebed voor hen als Hij terug zou keren naar de Vader. In die in-Jezus-Messias-gelovigen uit de Joden en niet-Joden zal Gods Geest wonen en van Hem getuigen.
En ondanks alles leeft die ene vraag bij die elf:
‘Maar Jezus Messias, u zou toch ervoor zorgen dat op de troon van David weer een koning plaats neemt?’
Nu zit er een Edomiet, uit het nageslacht van Esau.
Maar U hoort daar toch te zitten, U afkomstig uit de stam Juda, zoon van David en U vertrekt?
“Maar hij zegt tot hen: het is niet aan u de tijden of momenten te kennen die de Vader in de eigen volmacht heeft gesteld”
(Handelingen 1:7).
Eenvoudig gezegd: Mijn Vader kent de tijden en de momenten. Het is Zijn plan dat Hij heeft vastgesteld.
Het is overduidelijk dat Yeshua de koning van dat koninkrijk der hemelen, van dat koninkrijk Gods is.
Uit Juda, uit David.
Hij was onder Zijn volk.
Maar werd niet herkend, en niet erkend.
Zijn voornaamste taak was de verzoening met God tot stand te brengen.
Niet om de troon van David te beklimmen, niet om te regeren over Israël en de wereld.
Hij gaat zitten op de troon van de harten van Zijn volgelingen door de heilige Geest. Dus iets van dat koninkrijk wordt zichtbaar.
Nu ontvangen Zijn volgelingen de toerusting om te getuigen over de hele wereld hoe het is om verzoend met God te zijn en om geleid te worden door Zijn Geest.
De doop in de heilige Geest is nabij (en niet de doop in vuur).
Jezus keert terug en zal ooit op dezelfde wijze en plaats terugkeren en dán zal Hij de troon van David bestijgen.
“Staan zullen zijn voeten te dien dage op de Olijfberg, die in het zicht van Jeruzalem ligt ten oosten,- en splijten zal de Olijfberg in zijn helften op de dageraad aan en zeewaarts tot een zeer groot dal; de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden en zijn andere naar het zuiden”
(Zacharia 14:4).
Over die wederkomst spreekt de profeet Zacharia. Er woedt dan een verschrikkelijke oorlog van ‘alle volken’ tegen Jeruzalem. Ik stel me voor de Verenigde Naties tegen het in de wereld gehate Israël. Dat probleem Jeruzalem moet eindelijk opgelost worden. Jeruzalem wordt ingenomen, maar dán komt Jahweh op de Olijfberg, die waarschijnlijk door een zware aardbeving splijt.
En er ontstaat een vluchtweg voor de bewoners van die stad.
En komt Jahweh alléén?
“En komen zal de HEER, mijn God, en alle heiligen met hem”
(Zacharia 14:5).
Hier kun je zó duidelijk zien dat Yeshua volkomen gelijk is aan Jahweh, de HEER.
Jezus komt terug op de Olijfberg.
De HEER komt terug op de Olijfberg, maar niet alleen: álle heiligen ( = állen die geloofd hebben uit de Joden en uit de heidenvolken, die ontslapen zijn en bij de HEER verbleven) met Hem.
“De ENE zal tot koning worden over heel de aarde,- te dien dage zal de ENE de enige zijn en zal zijn naam de enige zijn”
(Zacharia 14:9).
En dán wordt Jezus’ leergebed vervuld worden: “Uw Koninkrijk kome”. Dán: als Jahweh de strijd voert met Israël’s vijanden en hen verslaat.
Dán: als Jahweh terugkeert op de Olijfberg met al zijn heiligen.
Dán: als Hij de troon van David bestijgt in Jeruzalem en vanuit die stad heel de aarde bestuurt.
Dán breekt Zijn vrederijk aan.
Jeruzalem?
Ja, Jeruzalem.
Geen Washington, geen Moskou, geen Beijing, geen Berlijn, geen Parijs, geen Londen.
Jeruzalem is Gods uitverkoren stad.
Het is het door God beloofde land aan de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob, aan de Israëlieten.
Politici en theologen kunnen het hiermee totaal oneens zijn.
Ik hoor in de Verenigde Naties zoveel resoluties tegen Israël. Ik zal nooit zeggen dat Israël’s politiek Gods politiek is. Nee!
Maar niets en niemand verandert Gods beloften en Gods plannen.
Jeruzalem is in Gods ogen Zijn uitverkoren hoofdstad van Zijn wereldwijd vrederijk.
En Gods koninkrijk is absoluut niet nú.
Er is een gevaarlijke beweging: NEW APOSTOLIC FAITH MOVEMENT en KINGDOM NOW.
Kijk uit, want vele gelovigen lopen er met open ogen in.
Er zullen, zo begon ik de serie, vele pseudoprofeten en anti-christussen opstaan.
Bovengenoemde bewegingen verwachten nieuwe apostelen en nieuwe profeten met hetzelfde gezag als de oude apostelen en profeten.
Met profetieën en openbaringen die niet in de Bijbel staan, nieuwe inzichten.
Dat rijk van God is nú en daarom ligt gezondheid en welvaart en succes binnen handbereik.
Als je het maar claimt, opeist, proclameert.
Walgelijk als je deze dwaalleraren bezig ziet op de podia van hun kerken in de USA. Ik heb in deze serie al eens namen genoemd.
God spreekt niet over nieuwe profeten en nieuwe apostelen en beslist niet over nieuwe openbaringen.
En dat koninkrijk is niet nú.
En daarom is het een leugen van de bovenste plank als voorgangers u beloven dat u recht heeft op gezondheid, succes en welvaart.
Ik zeg jullie: een leugen!
Doet God dan geen wonderen?
Ja! Maar de nuchtere werkelijkheid gebiedt ons te beamen: niet álle christenen worden gezond, niet állen zijn succesvol, welvarend of rijk.
Hoevele broeders-en-zusters lijden, worden vermoord, zitten in concentratiekampen, worden vervolgd?
Zeker, we mogen God vragen.
En Hij verhoort.
Er zijn er die op gebed genezen.
Als een teken van dat komende koninkrijk van God.
Maar niet allen genezen.
36 jaar lang was ik predikant binnen Pinkster- en Evangelische Kerken.
Ik heb met velen gebeden, zieken gezalfd, de handen opgelegd.
Er zijn een aantal van hen op wonderbaarlijke manieren genezen.
Ik stuurde die genezen mensen voor controle naar hun behandelende arts.
Maar er zijn er die stierven.
Ik heb vaak geprotesteerd tegen de gehanteerde dogma’s.
Want in werkelijkheid worden niet allen genezen.
Uw koninkrijk kome!
(wordt vervolgd)Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Nov 20, 2020 11:41 am

Peter Gerrets :

VRIJDAG 20-11-2020
" De Bijbel Open " Serie (27)


“.... opdat ge van ons zoudt leren dat er niets gaat boven wat geschreven staat, opdat ge u niet opblaast, de een boven de ander tegen een derde”
(1 Korintiërs 4:6b uit de Naardense Bijbel).


Nog eens de apostel Paulus:
Leer van Apollos en mij dat wat opgeschreven is in de Schrift voor ons leidend is.
En probeer niet jullie te verheffen de één boven de ander tegen een derde op basis van openbaringen buiten de Schrift.
Paulus was doordrongen van het grote gevaar van trots en hoogmoed onder leidinggevenden en gelovigen.
“Want wie onderscheidt jou?
Wát heb je dat je niet hebt gekregen?
En als je het ook gekregen hebt,
wat roem je dan,
alsof je het niet hebt gekregen?”
(1 Korintiërs 4:7).
Waarin verschillen jullie van elkaar?
Waarom denkt de één dat hij of zij belangrijker is dan de ander?
Want wat voor eigenschappen of gaven of talenten je ook hebt, heb je dat alles niet van God als genadegave gekregen?
En waarom kloppen jullie jezelf op de borst de één tegenover de ander alsof je zó bijzonder bent door wat jezelf gepresteerd hebt?
Jullie hebben het toch van God ontvangen, het is toch genade?
“Reeds zijn jullie verzadigd;
reeds zijn jullie rijk geworden;
los van ons zijn jullie koningen geworden”
(1 Korintiërs 4:8a).
Dit is wat de leiders en leden van de gemeente in Korinte ten opzichte van Paulus en Apollos beweerden.
Zij keken op hen neer.
Hier heb je de leiders en gemeenteleden van wat nú heet KINGDOM NOW.
Zulke leiders, zulke gelovigen vind je heden ten dage vooral in sommige (niet alle!) Pinksterkerken, Evangelische Bewegingen.
Neerkijken op Paulus en Apollos.
Het koninkrijk van God is nú op aarde en wij zijn koningen en hebben autoriteit over de boze, de duistere machten en krachten. Wij leven het overwinningsleven.
Ooit kwam een student die ik les had gegeven bij de vroegere Stichting Jong en Vrij in Rockanje bij mij op bezoek. Hij vroeg mij naar wat voor mij de kern van mijn geloofsleven was. Drie dagen lang was ik kapot.
“Ach, is het nog steeds het kruis van Golgotha waar jij bij stil bent blijven staan?.... Ik weet nu precies de namen van de gevallen engelen, de demonen, ik kan ze uit mensen verdrijven. Ik leef na het kruis in de overwinning”.
En zó wordt er naar ons gekeken.
Zó neerbuigend destijds naar Paulus en Apollos.
Wij, Korintiërs, zijn koningen.
“Wáren jullie maar koningen geworden, dan konden wij delen in jullie koningschap”
(1 Korintiërs 4:8b).
Paulus’ antwoord: Was het maar waar dat jullie koningen geworden waren, dan waren wij dat mét jullie geworden!
Blijkbaar grepen de Korintiërs vooruit op het tijdsplan van God.
Te voorbarig.
“....en ik verleen u, zoals mijn Vader mij verleend heeft, koningschap”
(Lucas 22:29).
Dit zegt Jezus tegen zijn leerlingen met wie Hij (en zij met Hem) lief en leed gedeeld heeft.
“...zodat gij in mijn koninkrijk zult eten en drinken aan mijn tafel, en gezeten op tronen de twaalf stammen van Israël zult oordelen”
(Lucas 22:30).
In mijn koninkrijk zullen jullie eten en drinken van mijn tafel en jullie zullen koningen zijn die de twaalf stammen van Israël zullen oordelen.
Zeer bijzonder. Want de tien stammen zijn ooit als ballingen afgevoerd door de Assyriërs en nooit teruggekomen.
Maar God weet waar ze zijn en brengt ze samen uit de volkeren.
De apostelen zullen eens koningen zijn in Gods koninkrijk.
“...want gij zijt geslacht en hebt vrijgekocht voor God met uw bloed mensen uit alle stam, taal, gemeenschap en volk; en gij hebt hen gemaakt voor onze God tot een koningschap en priesters, en zij zullen als koningen heersen op aarde”
(Openbaring 5:9-10).
Besef dit onder welke omstandigheden wij hier ook leven.
Jezus heeft door Zijn leven (bloed) te geven óns uit alle stammen, natiën en talen vrijgekocht opdat wij Gods eigendom te zijn, een priestervolk die als koningen op aarde zullen regeren.
En wanneer start die regeringsperiode van Jahweh, van Yeshua?
Als Hij ten strijde trekt tegen de volken die Jeruzalem aanvallen,
dán verslaat Hij Israël’s vijanden, Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en Hij beklimt de troon van David en regeert over de hele aarde en wij met Hem duizend jaren lang.
Dat lazen we in deel 26.
Dus geen kingdom now, maar pas bij Zijn wederkomst op de Olijfberg, als met Hem ook alle heiligen terugkeren op aarde.
(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Za Nov 21, 2020 12:07 pm

Peter Gerretsn :

ZATERDAG 21-11-2020" De Bijbel Open " Serie (28)“De Farizeeërs en de Sadduceeërs komen tot hem om hem te beproeven en vragen hem een teken uit de hemel te tonen”
(Matteüs 16:1 uit de Naardense Bijbel).


In onze tijd zouden we deze twee partijen aanduiden als orthodoxe en wat meer vrijzinnige theologen.
Ze komen bij Jezus met het doel hem uit te dagen, op de proef te stellen.
Voortdurend hebben de geestelijke leiders van Israël geprobeerd er achter te komen wie Jezus nu eigenlijk is. Deze rondreizende rabbi over wie van alles gezegd wordt en massa’s mensen naar zich toetrekt.
‘Laat óns een teken uit de hemel zien’.
Om het eigentijds te zeggen: ‘Doet u nu eens iets bovennatuurlijks!’
“Maar hij zegt als zijn oordeel tot hen: als het schemerig wordt, zegt ge: het wordt een mooie dag want de hemel is vuurrood!-....”.
(Matteüs 16:2).
Jezus antwoordt. Maar in dat antwoord is te merken dat Hij hen doorgrondt. Dat Hij hun motieven weet. Ja, dat zij deze vraag stellen vanuit een verkeerd motief, namelijk om Hem uit te dagen, op de proef te stellen. Er ligt in zijn antwoord een oordeel.
Het kon een gesprek onder Nederlanders zijn, want ‘het weer’ is ons favoriete gespreksonderwerp als we niet weten wat te zeggen.
Jezus citeert zo’n wijsheid over het weer.
Als de zon ondergaat en de lucht zich vuurrood kleurt, zeggen jullie: het wordt morgen mooi weer!
“...en in de vroegte: vandaag storm!, want het vuurrood van de hemel is somber!-...”.
(Matteüs 16:3a).
Maar als het ‘s morgens vroeg is en diezelfde hemel kleurt vuurrood dan is dat de voorbode van somber en stormachtig weer.
“...het aanschijn van de hemel herkent ge en beoordeelt ge, en bij de tekenen der tijden zijt gij onmachtig...”
(Matteüs 16:3b).
Jullie zijn perfect op de hoogte wat het weer wordt, vandaag en morgen.
De voortekenen herkennen en interpreteren jullie.
Maar het is merkwaardig dat jullie niet in staat zijn om lering te trekken uit ‘de tekenen der tijden’.
Jullie, theologen, kunnen het weer voorspellen.
Maar de tijden waarin jullie leven doorgronden jullie niet.
En dat wil ik ook zeggen tegen wie dit lezen. Het weer voorspellen, daar wagen we ons aan.
Zelfs de Enkhuizer Almanak durft over een heel jaar het weer te voorspellen. De 426e editie voor 2021 is recent uitgekomen.
Maar velen geven blijk geen idee te hebben in welke tijd we nu leven.
“...een generatie boos en overspelig verzoekt om een teken: geen teken wordt haar gegeven dan het teken van Jona. Hij laat hen alleen en gaat weg”
(Matteüs 16:4).
Dat klinkt hard. Theologen behoren de Schriften te kennen. De beloften aangaande de eerste komst van de Messias, waar hij geboren wordt, hoe zijn optreden zal zijn, dat hij tekenen en wonderen doet, dat hij én God én mens is. Zelfs zijn lijden wordt vermeld, zijn opstanding.
Hét teken van de tijd staat voor hen en ze herkennen en erkennen Hem niet.
En daarom zegt Hij: deze generatie, dit geslacht is boos en overspelig.
Ik ben de vervulling van Gods beloften, maar dit geslacht vraagt HET TEKEN om een teken.
Waarom ergeren ze zich aan Mij?
Waarom gaan hun harten uit naar een andere messias?
Zonder enige uitleg laat Hij ze achter.
Aan deze generatie geeft God één teken: de Meerdere Jona.
Jona, drie dagen en drie nachten in de vis. En déze Jona drie dagen en drie nachten in het graf.
Jona werd daarna op het land gespuwd. Hij stond op uit de vis.
Déze Jona staat op uit het graf.
De vervulling van Gods belofte is onder handbereik en toch kan het aan je voorbijgaan.
Hoe is het mogelijk?
Jezus heeft ook vele aanwijzingen gegeven wat er vooraf gaat aan Zijn terugkomst.
Eerder heb ik in deze serie gesproken over de vijgenboom.
Jezus heeft gezegd: ‘Let op de vijgenboom als hij uitloopt’.
Israël!
Maar wat doen wij daarmee?
Sommigen zijn wakker.
Velen onwetend en onverschillig.
(wordt vervolgd)Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Nov 24, 2020 11:24 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 24-11-2020


" De Bijbel Open " Serie (29)


“Als over mij de hand van de ENE is gekomen, leidt hij mij naar buiten, door de geestesadem van de ENE, en zet hij mij neer midden in de kloof die is vol beenderen”
(Ezechiël 37:1 uit de Naardense Bijbel).

De profeet Ezechiël wordt door Gods Geest ‘verplaatst’ naar een kloof vol beenderen.
“Als hij mij aan hen voorbij heeft laten trekken, rondom en nog eens rondom,- zie, dan zijn het er zeer vele, óp de oppervlakte van de kloof, en zie, ze zijn zeer droog”
(Ezechiël 37:2).

En God laat Ezechiël twee maal de omtrek van die kloof zien.
Het moet zeer indrukwekkend zijn geweest. Ezechiël zegt: ‘Het zijn er zeer veel’ en ‘Die beenderen zijn volkomen uitgedroogd, die liggen hier al lang, ze zijn dor.
“Hij zegt tot mij: mensenzoon, kunnen deze beenderen leven? En ik zeg: mijn Heer, ENE: dat weet gij”
(Ezechiël 37:3).
Je stuit op een enorm massagraf.
Vol doodsbeenderen.
En God vraagt de profeet, een mens, is het mogelijk dat deze beenderen levend worden? Maar het is zo indrukwekkend, zo overweldigend, dat je alleen maar kunt uitbrengen:
Heer, Jahweh, dat weet U alleen!
“Hij zegt tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: dorre beenderen, hoort het spreken van de ENE!-.....”.
(Ezechiël 37:4).
En God draagt je op: Spreek tot dit massagraf, tot de doden, luister naar het spreken van Jahweh....
“..zó heeft mijn Heer, de ENE, tot deze beenderen gezegd: zie, ik doe geestesadem in u komen en ge zult leven!-....”
(Ezechiël 37:5).
En wát is dan dat profetische woord over dat massagraf:
‘Zie, de heilige Geest komt in dit graf en jullie zullen leven!’
Dat moet vreemd geklonken hebben: ‘Zie (en niemand kon kijken), de heilige Geest komt in dit massagraf en jullie zullen leven’ (en niemand kon horen). Wát zal dat geklonken hebben tussen de bergen!
Maar Ezechiël moet méér zeggen:
“Ik zal pezen over u geven, vlees over u laten klimmen, een huid over u trekken en geestesadem in u geven, en ge zult leven, weten zult ge dat ik de ENE ben”
(Ezechiël 37:6).
Ik geef jullie pezen, vlees op jullie botten, huid en in jullie de geest en jullie zullen leven en weten dat Ik, Jahweh, ben.
God die zich met jullie verbonden heeft.
Ezechiël zegt: “Ik heb geprofeteerd, zoals mij is geboden en........er geschiedt een geluid zodra ik heb geprofeteerd: zie, een beving, de beenderen naderen elkaar, elk bot nadert het erbij passende bot”
(Ezechiël 37:7).
En dát vroeg ik mij af en dát vraag ik mij af. Als ons lichaam begraven wordt, en na 10, 20 of 30 jaar wordt ons graf geruimd en onze beenderen worden in een kuil geworpen....hoe komen de bij elkaar passende botten weer bij elkaar?
De Geest van God weet het.
Want Ezechiël ziet het gebeuren.
“Als ik dát heb gezien, ziedaar pezen over hen, vlees dat opklimt, en een huid die hij over hen trekt daaroverheen; maar nog geen geestesadem in hen”
(Ezechiël 37:8).
En daar komen de pezen, het vlees op de botten, de huid, maar nog geen Geest in hen.
“Dan zegt hij tot mij: profeteer tot de Geest,- profeteer, mensenzoon, en zeg tot de Geest: zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE: kom uit vier geestesstreken, o Geest en blaas in deze vermoorden, dat ze herleven”
(Ezechiël 37:9).
En terwijl ik dit schrijf sta ik in Yad Vashem in Jeruzalem. In die donkere hal met op de bodem alle namen van alle concentratie-en vernietigingskampen, waarbij vlammen branden, opdat nooit vergeten wordt.
Waar namen nooit worden uitgewist.
De moord door opeenvolgende farao’s van Egypte;
Die Israëlieten die slachtoffer werden door aanvallende stammen, b.v. door Amalek, de Filistijnen;
Die gedood werden tijdens de kruistochten;
Tijdens Middeleeuwse pogroms;
Tijdens het gruwelijke nazibewind, de 6.000.000.
Die in de diaspora leefden.
Ezechiël spreekt keihard over ‘de vermoorden’.
Onbegrijpelijk dat predikanten over dit en andere hoofdstukken preken alsof het over de gemeente van Christus gaat.
Recent nog gehoord. Schandalig.
Dit massagraf staat voor alle vermoorde Israëlieten.
Vóórdat Ezechiël leefde en nadat Ezechiël leefde.
Als het aan de Egyptenaren gelegen had, aan de Amalekieten, moslims en christenen, aan Hitler en zijn kameraden enz. was dit volk uitgeroeid.
Maar God laat Zijn volk opstaan!
Wonderlijk dat God Ezechiël tot de heilige Geest laat spreken.
En als het ware die Geest opdracht geeft om in deze vermoorden die nu weer herkenbare mensen zijn geworden te blazen, opdat zij herleven!
“Als ik heb geprofeteerd zoals hij mij heeft geboden komt de Geest in hen, en zij herleven; dan staan ze op hun voeten, een zeer, zeer grote macht”
(Ezechiël 37:10).
En de Geest van God komt in hen en zij herleven, staan op en vormen een zeer groot leger.
“Dan zegt hij tot mij: mensenzoon, deze beenderen, heel het huisgezin van Israël zijn zij; en zij zeggen: onze botten zijn verdroogd en onze hoop ging verloren, het is met ons gedaan!”
(Ezechiël 37:11).
God spreekt tegen de profeet: in dit massagraf lag héél Israël, dat wil zeggen Juda (de twee stammen) én Israël (de tien stammen die na de ballingschap in Assyrië nooit teruggekeerd zijn).
De vrees was dat dit volk van de aardbodem zou verdwijnen. Het is met ons gedaan!
Verdwenen uit het door God aan hen beloofde land, verstrooid over de aarde, opgegaan in de wereld.
“...daarom, profeteer en zeg tot hen: zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE: zie, ik ga uw graven openen en zal u laten opklimmen uit uw graven, gemeente van mij; ik zal u laten komen op Israëls grond”
(Ezechiël 37:12).
Als het voortbestaan van Israël in doodsgevaar is, zullen deze profetische woorden wáár worden.
God opent hun graven wáár ook ter wereld, ze zullen opstaan en God zal hen terugbrengen in het land dat God ooit aan hun voorvaderen heeft beloofd.
En dít is de huidige situatie.
Wáár waren de Israëlieten? De tien stammen die nooit terugkeerden, maar in de volken zijn opgegaan?
De twee stammen?
Ze waren verstrooid over de hele aarde.
Tóch hebben er altijd Joden geleefd in dat land, wie ook er gezag over uitoefende. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de overlevenden naar het beloofde land gegaan, omdat zij nergens zich veilig voelden.
God heeft dit land aan Zijn volk beloofd, de grenzen bepaald en aangezegd dat zij terug zouden keren naar hun grond.
De wereld heeft daar grote moeite mee. Dat blijkt telkens in de vergaderingen van de Verenigde Naties.
Maar God heeft Zijn plan.
En politici zouden zich eens moeten laten gezeggen door historici.
Nederland stemt zo vaak mee met resoluties tegen Israël.
Zélfs toen een culturele organisatie beweerde dat er nooit enige band heeft bestaan tussen de Israëlieten en de Tempelberg.
Blinden, voor wie de Bijbel een verhalenboek is.
Nee, het is veel meer dan dat, namelijk een profetisch Woord dat God zeker vervult en bezig is te vervullen.

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Nov 25, 2020 11:42 am

Peter Gerrets :

WOENSDAG 25-11-2020


" De Bijbel Open " Serie (30)


“Dan geschiedt het spreken van de ENE aan mij en zegt: en jij, mensenzoon, neem je één boomtak en schrijf daarop ‘van Juda , en van de zonen Israëls, zijn bondgenoot’; en neem weer één boomtak en schrijf daarop ‘van Jozef, de boomtak van Efraïm en van heel het huis Israël, zijn bondgenoot’.....”
(Ezechiël 37:15-16 uit de Naardense Bijbel).

Een nieuwe opdracht voor de profeet: neem een boomtak en schrijf (kerf daarin) de naam ‘JUDA’ ( = daarmee wordt bedoeld het vroegere tweestammenrijk Juda én Benjamin, dat aangeduid werd met de heersende stam) en daarbij: ISRAËLS BONDGENOOT.
En een andere boomtak en daarop geschreven (gekerfd): ‘JOZEF’ en zijn zoon ‘EFRAÏM’, ISRAËLS BONDGENOOT ( = verwijzend naar het vroegere tienstammenrijk, de dominerende stam Efraïm. Dat Tienstammenrijk werd Israël genoemd, later Efraïm, zoon van Jozef).
Juda en Efraïm vormden wel één volk in twee koninkrijken. Soms bondgenoten in het kwaad, maar de geschiedenis overziende lang niet altijd bondgenoten. De tekst is dan zoals God het ziet.
“...; houd ze bij elkaar, één bij één wat jou betreft tot één boom; in jouw hand zullen ze worden tot één...”
(Ezechiël 37:17).
Ezechiël neemt de twee boomtakken in zijn hand en in zijn hand worden ze één.
God heft de scheiding tussen die twee op.
“...zodra ze tot je zeggen, de zonen van je gemeente,- als ze zeggen: meld je ons niet wat dit alles bij jou wil...”.
Er zullen stemmen klinken en tegen jou zeggen: ‘Wat sta je daar nou met die twee boomtakken in jouw hand, vertel je ons niet wat dat betekent?’
“...spreek dan tot hen: zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE: zie, ik ga de boomtak van Jozef nemen, die nu in de hand van Efraïm is, en de stammen van Israël, zijn bondgenoot, en ik zal de boomtak van Juda plaats geven tegen hem aan en hen maken tot één boom, in mijn hand zullen ze één worden; de boomtakken waarop jij schrijft zullen voor hun ogen in jouw hand zijn...”
(Ezechiël 37:19-20).
Ezechiël moet dan voor zijn toehoorders en toeschouwers met die twee boomtakken in zijn hand staan.
Jahweh gaf me deze opdracht om een boomtak te beschrijven met Jozef, die voorheen Efraïm genoemd werd én een boomtak waarop Juda staat en ze tegen elkaar te leggen en in mijn hand zullen ze één boom worden.
“ (...) zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE: zie, ik ga de zonen Israëls van tussen de volkeren waar ze heen zijn gegaan; ik zal ze vergaderen van rondom en hen doen komen op hun grond...”
(Ezechiël 37:21).
Dit is wat God doet in de toekomst, waarvan wij tussen vooral na 1945 tot op heden getuigen zijn, Hij haalt Zijn volksgenoten van over de hele wereld naar hun thuisland.
Vanuit de landen waarheen zij ooit gevlucht zijn.
Vanuit Europa, Azië, Afrika en Amerika.
Naar hun thuisland.
En de hele wereld kan zich daarover opwinden, maar het is het land dat God aan Zijn volk gegeven heeft.
“...; ik zal hen maken tot één volk in het land, op Israëls bergen en er zal voor hen allen één koning koning worden; zij zullen niet nog eens twee volkeren worden en nooit meer splijten tot twee koninkrijken”
(Ezechiël 37:22).
God zal ongedaan maken de straf die Hij koning Salomo heeft opgelegd.
Vanwege zijn 700 vrouwen en 300 bijvrouwen en het bouwen van heiligdommen voor de goden van deze vrouwen. Zijn rijk zou gescheurd worden in tien en twee stammen.
Maar ná de opstanding van de dorre doodsbeenderen, het herstel van het volk zal er geen tweedeling meer zijn.
Eén volk zal in dat hen beloofde land wonen onder één koning.
“...ze zullen zich nooit meer verontreinigen met hun keutelgoden, hun afschuwelijkheden en met al hun misstappen; redden zal ik hen van al hun afkeringen waarmee ze gezondigd hebben, reinigen zal ik hen en wezen zullen zij mij tot gemeente en ik, ik zal voor hen wezen tot God”
(Ezechiël 37:23).
Ze zullen nooit meer terugvallen in het aanbidden en vereren van keutelgoden, hun afschuwelijke zonden en misstappen. Hun harten zullen gered zijn van afkerigheid naar Mij toe. Ik zal hen reinigen. Zij zullen Mijn volk zijn en Ik hun God.
“....met mijn dienaar David als koning over hen zal er één herder wezen voor hen allen; volgens mijn rechtsregels zullen zij wandelen en mijn inzettingen zullen zij bewaken en ze doen”
(Ezechiël 37:24).
En dé zoon van David zal over hen allen én koning én herder zijn.
Zij zullen wandelen in Mijn recht en waken over Mijn inzettingen en ze doen.
Met andere woorden: God heeft een plan met Zijn volk. De opstanding van Israël, alle Israëlieten laten vertrekken uit de landen waarheen ze destijds gevlucht waren naar het land dat God voor Zijn volk gereserveerd heeft.
De scheiding tussen de tien en de twee stammen maakt Hij voor altijd ongedaan. Eén volk zal het zijn onder één koning-herder, onder Jezus uit de stam Juda, Zoon van David, die in Jeruzalem zal tronen en de heilige Geest zal de gezindheid, het hart van de Israëlieten keren naar Gods wil en zij zullen daarnaar leven.
(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten