" De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Okt 16, 2020 2:01 pm

Peter Gerrets :

VRIJDAG 16-10-2020" De Bijbel Open " Serie (11).
(Romeinen 10:1-4 uit de Naardense Bijbel).

“Broeders-en-zusters, het welbehagen van mijn hart en de smeking tot God beogen behoud”.Paulus schrijft waarom het hem gaat aan de gelovigen in Christus uit de volkeren.
Mijn hart kan pas blij zijn en daarom smeek ik God als ook mijn volksgenoten behouden worden.

“Want ik getuig voor hen ervan dat zij ijver voor God hebben, maar zonder een echt kennen”.

De nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob ijveren voor de Eeuwige, zij werken voor God, zij doen hun uiterste best Zijn geboden na te komen, maar zij kennen Hem niet écht.
Zij kennen de verborgen omgang met Hem niet.

Wat een constatering!
Gaat dit ook op voor hen die zich ‘christen’ noemen?
Er zijn ‘christenen’ die ijveren voor God, maar Hem niet persoonlijk kennen, die niet weten wat er in Zijn hart omgaat.

“Want zij ontkennen de rechtvaardiging door God, zoeken de eigen rechtvaardiging staande te houden en aan de rechtvaardiging door God onderschikken zij zich niet”.

Hoe is het mogelijk: je kunt een ijveraar voor God zijn en tóch God tegenstreven.
Paulus heeft dat zélf ervaren toen hij Saulus heette. In vuur en vlam voor de Eeuwige, een theologiestudent, een Farizeeër = orthodox zijn, er zijn werk van makend de leerlingen van Jezus te vervolgen en dan Jezus zélf ontmoeten die zegt: ‘Saul, Saul waarom vervolg je Mij’. Vóór God ijveren en tegelijkertijd tégen God strijden!

Wij, Joden en niet-Joden, zijn absoluut niet in staat Gods gerechtigheid te verdienen door b.v. de Thora te beoefenen. Gods gerechtigheid is geen verdiend loon, maar een genadegave van God die je ontvangt omdat je gelooft dat Jezus’ leven en lijden en sterven en opstanding genoeg was voor God om het ons om Jezus’ wil te schenken.

“Want het einddoel van de Wet (Thora) is: Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft”.

Paulus schrijft hier over iets dat de volksgenoten van hem niet begrijpen, maar helaas ook veel christenen niet.
Zijn zij blind? Velen onder ons óók.
Even blind.

Wij vergeten dat de Wet (de Thora) tijdelijk is. Ze is erbij gekomen en ze heeft vanaf het begin een einddoel, dat betekent: ze is tijdelijk.
De Schrift begint niet met de Wet.
De Schrift begint met mensen die met God wandelen en mensen die Gods beloften geloven, vertrouwen.
Pas bij de Sinaï krijgt het volk, door Mozes, de Wet. Die verder uitgewerkt wordt in de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
Die Thora openbaart Gods heiligheid en de verdorvenheid van het nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob.
Voor de niet met opzet begane zonden bestaat er een offerdienst opdat onze zonden bedekt worden met het vergoten bloed van offerdieren.
De functie, het doel van de Wet is: zondaren drijven in de armen van Christus, onze Hogepriester naar de orde van Melchizedek die tegelijkertijd het volmaakte Offerlam is, dat onze zonden, opzettelijk of niet opzettelijk de wereld uitdraagt, niet bedekt, maar wegneemt.
Het verbond van de Sinaï is tijdelijk en is nooit in staat gebleken het hart van mensen blijvend te veranderen.
In Jeremia 31 en Ezechiël 36 wordt een nieuw verbond aangekondigd.
En Jezus zélf bij het Avondmaal kondigt dat nieuwe verbond aan, als hij de beker uitdeelt: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed’.
Dat nieuwe verbond treedt in werking nadat Zijn offer gebracht is en volbracht is en Hij zélf Zijn leven in de handen van de Vader geeft en Hij uit de doden opstaat, opvaart naar de hemel en daar uit de handen van de Vader de heilige Geest ontvangt en uitstort over allen die in Hem geloven.
Dat nieuwe verbond, nagelnieuw, niet vernieuwd verbond belooft dit:
1. God zal nooit meer onze zonden in herinnering houden;
2. God zal Zijn geboden, Zijn wil, schrijven in onze harten of op onze harten, zodat wij van harte Zijn wil doen. Dit schrijven gebeurt door de heilige Geest die in elke gelovige komt wonen en blijft wonen.

Daarom was het wachten op de heilige Geest.
Tot mijn enorme verdriet begrijpen weinigen, zowel hoogleraren als predikanten niet dat de uitstorting van de heilige Geest een volledig einde betekent van alle schaduwdienst, van de bediening van de Thora.
De wissel is om.
Voor elke Jood en voor elke heiden die in Jezus Messias gelooft is er een definitief slot gekomen aan de tempeldienst, aan de offerdienst. Daarom scheurde het voorhangsel van boven naar beneden.
Vanaf dat moment staakte de offerdienst. Het volmaakte offer was gebracht, de schulden uitgewist. Dat is nog eens bekrachtigd doordat de tempel verwoest is in het jaar 70 na Christus.
De Joden die Jezus Messias verworpen hebben, zijn gebonden die Thora te onderhouden.
De christenen leven door het onderwijs van de apostelen, door gemeenschap te oefenen, de Maaltijd van de Heer te vieren en samen te bidden.

Het is verschrikkelijk dat christenen in traditionele kerken nog altijd de Decaloog voorgelezen krijgen, alsof wij Joden zijn die nog onder het Sinaïverbond leven. Men vergeet dat Jezus ‘onder het regime van de wet’ geboren is (Galaten 4:4).
Hij was als Jood verplicht zich aan de Thora te houden. Zijn uitspraken over de Wet moeten wij verstaan in dat licht.
En die Wet geldt nog altijd voor de ongelovige nazaten van Abraham, Izaak en Jakob.
Maar wij leven NIET onder de Wet, wij onderhouden NIET de sabbat, de spijswetten, geen tabernakel- of tempeldienst, geen offerdienst, geen besnijdenis, geen enkel schaduwbeeld, d.w.z. geen aan Israël voorgeschreven feesten.
Van teveel kansels komt een mix van Wet en Evangelie, dat is een verkeerde boodschap.
Met grote kracht verzet Paulus zich in de Galatenbrief tegen Joden die jonge christenen aanzeggen dat ze zich moeten laten besnijden en zich aan de Thora moeten houden, wat een enorme verwarring teweeg brengt.
Paulus wordt dan heel fel en dat zou hij nog altijd zijn als hij in onze reformatorische kerken zou binnenkomen. Al zou er een engel uit de hemel of een mens aan jullie een ander evangelie verkondigen dan ik jullie verkondigen, die zij vervloekt.
Het is genade alleen!!!
En NIET genade én Wet!!!

De Wet is een Griekse slaaf in het huis van de Meester die belast was met het onderwijs van de kinderen. Deze ‘paidagogos’ (pedagoog) bracht de kinderen naar school en overhandigde ze aan de leerkracht = Yeshua Maschiach.
Op school heeft de paidagogos niets te zeggen, daar heeft de Leraar het gezag over de kinderen.
De Thora is de paidagogos, de Leraar is Christus.
Daar heeft de Thora ons gebracht, dat was het einddoel.
Als wij nu onderricht worden door de Geest van Christus heeft de Thora zijn einddoel bereikt.

Christenen die terugkeren naar de paidagogos, naar de Thora, naar de spijswetten, naar ‘de werken der wet’ naar de sabbat, naar de Joodse feesten beschamen Christus alsof Zijn volbrachte werk onvoldoende is.
De Thora had maar één doel dat we leerden dat we gerechtvaardigd worden door het geloof.


(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Za Okt 17, 2020 9:59 am

Peter Gerrets :

ZATERDAG 17-10-2020" De Bijbel Open " Serie (12).
(Romeinen 10:5-13 uit de Naardense Bijbel).

“Want Mozes schrijft over de rechtvaardiging uit de Wet: ‘de mens die alles doét zal door haar leven”.Alleen dié mens die alle geboden en verboden in de Thora doét, krijgt leven, een gerechtvaardigd leven.

“Maar de rechtvaardiging uit geloof
zegt het zó: ‘zeg NIET in je hart: wie zal opklimmen naar de hemel? dat is om Christus naar beneden voeren; of: wie zal neerdalen naar de afgrond? dat is: Christus uit de doden omhoogvoeren”.

Er is nu, buiten de Wet om, rechtvaardiging mogelijk uit en door geloof.
Daarvoor hoeven wij geen enkele inspanning te leveren.
Geen opklimmen en geen neerdalen.
Geen opklimmen naar de hemel, geen afdalen naar de afgrond.
In zoveel wereldreligies wordt die inspanning wél vereist.

“Nee, wat zegt zij: ‘dichtbij jou is het woord, in je mond en in je hart’ Dat is het woord van het geloof dat wij prediken”.

Jezus Messias is al vanuit de hemel op de aarde neergedaald, Hij is in het dodenrijk geweest. En nu woont Hij in elk wedergeboren hart om nooit meer weg te gaan. Hij is in jouw hart en in jouw mond.
Dus: dichterbij dan je dacht.

“....omdat: als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is (dé Kurios) en met je hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt je zult worden behouden”.

Spreek uit, belijdt met jouw mond ten aanhoren van mensen dat Jezus dé Kurios, dé Heer is (en niet de Romeinse keizer) en met heel je hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zul je behouden worden.

Wij hoeven niet de hemel te bestormen, of neer te dalen in de afgrond, maar alleen uitspreken dat wat God in ons gelegd heeft: Jezus is Heer! En Jezus is uit de doden opgewekt door de Vader!
Daarin ligt onze rechtvaardiging, ons behoud.

“Want met een hart gelooft men tot gerechtigheid en met een mond belijdt men tot behoud”.

Met mond en hart uitspreken wat je met jouw hart gelooft, dát is het ene nodige.

“Want de Schrift zegt: al ‘wie in geloof vertrouwt op hem zal niet worden beschaamd’”.

Het vertrouwen op Jezus stelt nooit teleur!

“Want er is geen verschil tussen Judeeër en Helleen; want Hij is aller Heer; rijk jegens állen die hem aanroepen”.

Paulus verkondigt een revolutionaire boodschap. In de evangeliën ging het vooral over de kinderen van Abraham, Izaak en Jakob die door God gerechtvaardigd probeerden te worden door nauwgezette gehoorzaamheid aan regels en voorschriften.
Dat is de eeuwen door onmogelijk gebleken.

Nu ná kruis en opstanding, hemelvaart en de uitstorting van de heilige Geest gaat het niet alleen meer om Israël.
Er is één weg tot rechtvaardiging voor Jood en Griek: geloof in Jezus Messias en niet meer: het beoefenen van volledige gehoorzaamheid aan de Wet.

“Want ‘al wie de naam van de Heer zal aanroepen zal worden behouden’”.

Wie ook en waar ook de Naam zal aanroepen, wordt behouden!
Yeshua = Jahwe is mijn redding.
Jahwe = Ik ben die Ik ben. U zult er zijn.
Niet méér en niet minder.

(wordt vervolgd)Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Okt 19, 2020 1:50 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 19-10-2020" De Bijbel Open " Serie (13)(Romeinen 10:14-15 uit de Naardense Bijbel).

“Hoe zouden ze dan iemand aanroepen in wie ze niet geloven?”


In het vorige vers is immers geschreven: ‘al wie de naam van de Heer zal aanroepen zal worden behouden’.
Maar, schrijft Paulus, dan moet je die naam van de Heer wel kennen.
Jahwe = Ik ben er en Ik zal er zijn;
Jezus = De HEER redt.
Immanuël = God-met-ons.

Je mag Jezus aanroepen en dat zul je nooit doen als je Hem verwerpt.
‘Jezus!!!’
Dat roep je als je iets van Jezus verwacht.
Paulus zegt zelfs: dán geloof je!

“Hoe zouden ze geloven in iemand van wie ze nooit hebben gehoord?”

Als je deze naam niet kent, als je nooit van deze naam hebt gehoord, dan weet je niet dat die naam mag aanroepen met verwachting, met vertrouwen.

“Hoe zouden ze iets horen zonder iemand die predikt?”

Er moet iemand zijn die ons, die hen over die naam vertelt. Betekent dat alleen dominees, voorgangers, priesters over Jezus mogen vertellen? Elke christen mag met anderen, met medemensen over Jezus spreken.

Prediken, verkondigen. Er moeten getuigen zijn, leraren, herders.
Iedereen op aarde moet die Jezus kennen, wéten dat alleen in Hem redding is.

Vaak heb ik dit genoemd: het noodgebed. Misschien heeft iemand nooit God gediend. Tenminste: wij hebben er niets van gemerkt.
Kijk naar die ene misdadiger die Jezus aansprak: “Jezus, gedenk mij wanneer je aankomt in je koninkrijk”.
En Jezus antwoordt: ‘Vandaag zul je er met Mij wezen, in het paradijs’
(Lucas 23:41-42).

“Hoe zouden de predikers kunnen prediken als ze niet worden uitgezonden?- juist zoals geschreven staat: ‘hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goede dingen verkondigen’”.

Predikers moeten ‘uitgezonden’ worden.
Ze hebben een Zender, een opdracht om te verkondigen.
Elke christen is verzegeld met de heilige Geest én gezalfd in Christus met de heilige Geest.
Maar de ‘herders-en-leraren’ die hun hele leven stellen in deze dienst van God worden ‘ingezegend’. Ontvangen een zegen in de gemeente door de bevestiger, ook een gezondene, hem of haar worden de handen opgelegd vaak door meerdere ambtsdragers, ontvangen de zegen om in en vanuit de gemeente om te prediken, te verkondigen.

Paulus en Barnabas werden vanuit de gemeente in Antiochië uitgezonden.
Heden ten dage worden mensen uitgezonden door samenwerkende kerken en gemeenten bijvoorbeeld gemeentestichters, zendingswerkers.
Een thuisbasis die je steunt en waar je je noden kunt neerleggen, waar je verantwoording kunt afleggen van wat je doet en die voor je bidden.

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Okt 21, 2020 10:55 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 20-10-2020" De Bijbel Open " Serie (14)(Romeinen 10:16-21 uit de Naardense Bijbel).

“Nee, maar niet allen hebben gehoor gegeven aan de evangelieverkondiging.
Want Jesaja zegt: ‘Heer, wie heeft geloofd wat hij van ons hoort?’”En nu lezen we iets merkwaardigs.
Paulus spreekt over zijn volksgenoten in de hoofdstukken 9 t/m 11.
Echte nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob zijn állen die uitgezien hebben naar de Messias, hem hebben verwacht, God ervoor hebben geloofd en hem in Jezus (Yeshua) hebben herkend en erkent, op Hem vertrouwt voor hun redding.

En dan schrijft Paulus: dat zijn volksgenoten aan de verkondiging van het evangelie gehoor hebben gegeven.
Wat hadden die volksgenoten destijds in hadden? En ook de Joodse gelovigen in de tijd van de apostel?
Het Nieuwe Testament bestond nog niet, dat was aan het ontstaan.
Paulus citeert Jesaja. Met andere woorden: de Tenach bevat evangelieverkondiging.
Mozes + Psalmen + Profeten zou genoeg moeten zijn.

“Dus het geloven is uit horen,
en het horen is door het woord van Christus”.

Luister naar Mozes, luister naar de Psalmen, luister naar de Profeten en je hoort ‘het woord van de Messias’.
Luisteren wekt geloof.
Aan mijn vele dove gemeenteleden vertelde ik, dat het hier om luisteren met jouw hart gaat.

Het Oude Testament spreekt en voor ons nu ook het Nieuwe Testament.
Anno 2020 is luisteren moeilijker geworden.
Er zijn teveel stemmen, ook op de ‘geloofsmarkt’ wordt door tevelen geschreeuwd.

Ongelovigen en jonge gelovigen raken in de war. In deze serie heb ik in de eerste afleveringen gewaarschuwd voor anti-christussen, leugenprofeten, dwaalleraren.

O, wat hebben we de gave van onderscheiding van geesten nodig.
Blijf ver uit de buurt van de New Apostolic Reformation, het Kingdom Now die beweren dat God nieuwe apostelen in de wereld brengt met aanvullende openbaringen.
Mensen die beweren dat het Koninkrijk van God nu al hier op aarde is.
En dus: God wil álle zieken genezen!
God wil dat jij welvarend en succesvol bent.

Ik zag op Youtube een meeting van ‘geestelijke leiders’ een uur in tongen bidden onderbroken door profetieën.
De boodschap: Trump wordt herkozen en God zal de Verenigde Staten van Amerika voor tientallen jaren een ongekende zegen geven.
Zelfs de zoon van Donald Trump zal ooit nog president van de USA worden.
Niet de USA komt in de Bijbelse profetieën voor, maar Israël en omringende volken komen voor in die profetie.
En dan die dwaalleraren die uit de Bijbel proberen te bewijzen dat de wederkomst van Jezus al heeft plaatsgevonden voor het jaar 100 na Christus en dat we nu leven in het Duizendjarig Vrederijk.

Wat ik me afvraag?
Voor de coronapandemie werden spectaculaire bijeenkomsten door vele duizenden bezocht.
Genezingssamenkomsten én Lofprijzings- en Aanbiddingssamenkomsten.
In al die 36 jaar dat ik actief predikant ben geweest is dit zo geweest.
En meer en meer in de afgelopen jaren.
Maar samen de Bijbel bestuderen daar is aanmerkelijk minder belangstelling voor.
Ik merk dat ook op facebook.
Velen willen comfort, zich onderdompelen in een sfeer, iedereen wil genezen of houdt van zingen.

We willen voelen, ervaren.

“Maar, zeg ik, misschien hebben zij het niet kunnen horen?
Echt wel! - ‘Tot heel de aarde is hun stemgeluid uitgegaan, tot de uiteinden van waar gewoond wordt hun woorden’”.

Paulus neemt het op voor hen die de evangelieverkondiging geen gehoor hebben gegeven.
Misschien zijn er die de kans niet hadden om het te horen?
Het antwoord komt uit de Psalmen, de 19e.
Die psalm gaat over God die Zich openbaart, die Zich laat zien in Zijn schepping. De hemellichamen ‘spreken’, de zeeën en oceanen, de oerwouden, de bossen, de vogels, de zee- en landdieren, de mens zelf.
Alles spreekt van God en elke aardbewoner kan Hem zien en horen.
Maar ook de Tenach spreekt, zelfs andere volken wisten wat Israëls God voor Zijn volk deed.
God sprak en spreekt door Zijn schepping en door allen die in Zijn naam spraken. Gods volk heeft geen excuus.

“Maar, zeg ik, misschien heeft Israël het niet herkend?
Als eerste zegt Mozes: ‘Ik zélf zal u jaloers maken op wat geen volk mag heten, jegens een volk zonder inzicht zal ik u prikkelen tot toorn’”.

Mozes sprak Israël al aan als een volk dat hun God tartte, uitdaagde door Hem de rug toe te keren. God zal zich verbergen en door een ánder volk dat Mij nog niet kent jullie prikkelen zodat jullie boos en jaloers worden (Deuteronomium 32:21).

“En Jesaja durft te zeggen:
‘Ik was te vinden voor wie Mij niet zochten, Ik ben verschenen aan wie niet naar Mij vroegen’”.

Jesaja bevestigt dit woord van Mozes door te zeggen: ‘Ik ben verschenen aan mensen die niet eens op zoek waren naar Mij, aan hen die niet om Mij vroegen’.

Mozes en Jesaja spraken al over een ánder volk waarover God Zich zou ontfermen, een volk uit de gojim (heidenwereld), dat Israël zou laten beseffen Wie zij hadden afgewezen.
Wij, gemeente van Jezus Messias, zijn die ‘andere kudde’ waar Jezus over sprak. Dat ‘andere volk’.

“...en tot Israël zegt hij: heel de dag houd ik mijn handen uitgestrekt naar een gemeenschap (een volk) ongehoorzaam en weersprekend”.

En diezelfde Jesaja spreekt Israël aan: ‘de eeuwen door heeft de Eeuwige Zijn handen uitgestrekt naar jullie, terwijl jullie Hem ongehoorzaam waren en Hem voortdurend hebben tegengesproken’.

Paulus citeert Mozes, de Psalmen, de Profeten. De schuld dat Israël de evangelieverkondiging niet hebben omarmd, ligt toch écht aan hen zelf.

(wordt vervolgd)Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Okt 26, 2020 2:27 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 26-10-2020De Bijbel Open Serie (15)
(Romeinen 11:1-5 uit de Naardense Bijbel)

“Dan zeg ik: heeft God zijn gemeente ( = Zijn volk) misschien verstoten? Dat zij verre”.Ik vraag jullie met klem: lees deel 13 en 14 van deze serie. Misschien dat er onder jullie vanwege de herfstvakantie deze delen niet gelezen hebben.
In Romeinen 10 vraagt Paulus zich af: ‘Waarom hebben mijn volksgenoten het evangelie in de Tenach (het Oude Testament) niet geloofd?’
10:18 Hebben zij het niet kunnen horen?
10:19 Hebben zij het niet herkend?
Paulus citeert Mozes, een Psalm, en de profeet Jesaja (m.a.w. het Oude Testament) om deze vragen te beantwoorden en te zeggen: God werd wél gevonden door heidenen die niet naar God vroegen of Hem zochten en naar Israël heb Ik mijn handen uitgestrekt, maar zij bleven ongehoorzaam en tegenstribbelen.

En nu vraagt Paulus verder: ‘Heeft God Zijn volk voorgoed verstoten, afgeschreven?’

Dit is eeuwenlang de overtuiging van de ‘christelijke kerk’ geweest.
Ik gebruik een algemene term.
Dit is de overtuiging (geweest) in de Rooms-Katholieke Kerk, in de kerken die voortgekomen zijn uit de Reformatie en ook in charismatische kringen.
God heeft Zijn volk voorgoed afgewezen, omdat zij de Messias, Gods eigen Zoon, hebben schuldig verklaard en de Romeinse stadhouder gevraagd hem tot de kruisdood te veroordelen.
En toen is het doek gevallen.
Godsmoordenaars.

En de duivelse gedachte heeft onder ons post gevat dat de kerk van Christus het nieuwe Israël is, dat Gods verbonden met óns gesloten zijn. Dat ónze kinderen in Gods verbond met Abraham worden opgenomen, niet door het besnijden van jongetjes op de 8e dag, maar jongens en meisjes door hen te besprenkelen met water. En wij, christenen de eeuwen door hebben ons gedragen als de grootste vijanden van Gods verbondsvolk.
Ik blijf dit beschouwen als één van de grootste dwalingen van de kerk van Christus.

Vorige week las ik dat de Gereformeerde Bond binnen de PKN, de CGK, de GKV, de HHK op zondag 15-11-2020 schuld willen belijden ten opzichte van het Joodse volk. De PKN komt weer met een aparte verklaring. En wáár blijven de andere kerkgenootschappen???
En de schuld betreft onze houding in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, tijdens die oorlog en erna.
Eindelijk!
Maar ik verwacht van de gehele kerk van Christus een schuldbelijdenis van al wat wij dit volk hebben aangedaan gedurende de eeuwen door.

Hét éérste wat Jezus uitriep aan dat afschuwelijke vloekhout was een gebed voor dat ongehoorzame en opstandige volk: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”.
Dit is een zonde in onwetendheid begaan en daar is vergeving voor.
EN GOD VERGAF.

Maar ‘de christelijke kerk’ niét.

Ik zou willen dat die hele vervangingstheologie inclusief alle gevolgen daarvan: het annexeren van wat Israël toebehoort (zie: Romeinen 9:4-5).
Want van en voor hén is de aanneming tot zonen-en-dochters, de heerlijkheid,
de verbonden, de wetgeving, de eredienst én de aankondigingen (beloften).

Niet van en voor ONS.
Wát geeft ons het lef het beter te weten dan Paulus?

En heeft God Zijn volk verstoten?
Dat zij verre. Dat betekent: Dát zou God nooit doen. Die gedachte verwerp ik met klem. Volstrekt niet! Hoe kom je erbij?

“Want ook ikzelf ben een Israëliet, uit zaad van Abraham, stam Benjamin”.

Ik ben zelf voortgekomen uit het nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob (Israël), ik behoor bij de stam Benjamin.

“Nee, God heeft zijn gemeente niet verstoten die hij tevoren heeft willen kennen. Of weet ge niet meer wat de Schrift zegt in het gedeelte over Elia?-
hoe hij zich bij God beklaagt over Israël:....”.

Wat is de christelijke kerk toch hardleers? Paulus schrijft: De HEER heeft zó verlangd om Israël te kennen.
De Vader heeft toch niet voor niets Zijn armen uitgestrekt naar Zijn volk, ook al wilden ze niets van Hem weten?
Paulus zegt tegen ons: Moet ik nu met jullie de Schrift lezen over de profeet Elia die klaagt tegen God?

“‘Heer, je profeten hebben ze gedood, je altaren afgebroken, ikzelf ben alleen overgebleven en nu zoeken ze mijn ziel’”.

Elia, profeet in het Tienstammenrijk.
Onder koning Achab en koningin Izebel.
Volk van God? De nazaten van Abraham, Izaak en Jakob dienen Baäl. Nog maar net was ik op de Karmel en oefende U gericht over 400 Baälpriesters. Ik stond daar alleen tegenover die 400.
En nu zint Izebel op wraak.
Ik ben de enige die het voor U opnam.

“Maar wat zegt de godsspraak tot hem: Ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die geen knie voor de Baäl hebben gebogen”.

O, wat kun je je alleen voelen.
En hoe verrassend is dan Gods uitspraak: ‘er zijn nog 7000 mannen die nooit Baäl hebben aanbeden’.

“Zo is er dan óók in het tijdsgewricht van nu een overblijfsel ontstaan dankzij een genadige verkiezing!”

Oók in onze tijd, de tijd van Paulus, en in onze tijd, anno 2020, zijn er uit het nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob die hun knieën nooit gebogen hebben voor de afgoden van deze wereld.
Óns volk heeft men de eeuwen door willen uitroeien.
Denk aan de Farao’s van Egypte, denk aan de Amelekieten, denk aan Haman, denk aan koning Herodes, denk aan de vijandschap van de kerk van Christus en de volgelingen van Mohammed en Adolf Hitler en zijn trawanten.
God, de Genadige, heeft door alle eeuwen heen ‘een overblijfsel’, ‘een rest’ bewaard, omdat de rol, de opdracht, de taak van dit volk niet is uitgespeeld.
Daarin zien we Gods trouw.
Maar elke ware christen kan niet rekenen op Gods trouw, als wij zouden denken dat God Zijn verbondsvolk zou hebben laten vallen.

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Okt 27, 2020 10:39 am

Peter Gerrets :


DINSDAG 27-10-2020De Bijbel Open Serie (16)
(Romeinen 11:6-11 uit de Naardense Bijbel).

“Maar als het door genade is, dan niet meer uit werken, daar de genade dan geen genade meer zou zijn”.
Dat er een ‘overblijfsel’ is, ‘een rest’ van de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob, die hun knieën niet voor Baäl of andere afgoden gebogen hebben, dat is genade van God.
En niet door werken.
Niet door enige prestatie van de kant van de Israëlieten.
Genade van God is het compleet tegenover gestelde van menselijke prestatie.

“Wat dan?-
wat Israël zocht, dat heeft het niet ontdekt; een groep die God zich uitkoos, die heeft het ontdekt; de overigen zijn ongevoelig geworden”.

Dit is tragisch! Het volk waarmee God verbonden sloot, had geen oog voor de beloofde Messias.
Al eerder citeerde Paulus teksten uit de Tenach, het Oude Testament, waarin de HEER waarschuwde een ánder volk uit te kiezen dat Hem niet zocht en nooit naar Hem gevraagd had, om Israël te prikkelen, jaloers te maken.
Niet-Israëlieten, heidenen, die wél Jezus als Gods Zoon erkennen, Hem wél aannemen.
Maar hen die tot Gods eerste uitverkoren volk behoorden, zijn ongevoelig geworden.

“...juist naar wat geschreven staat:
‘God heeft hun gegeven een geest in diepe slaap,- ogen om niet mee te kijken en oren om niet mee te horen,- tot aan de dag van heden’”.

Ongevoeligheid leidt tot diepe slaap.
Zo’n slaap dat ogen dichtvallen en oren niet meer horen en die situatie duurt tot het moment dat Paulus hierover schrijft.
Hierbij citeert de schrijver Deuteronomium 29:3 en Jesaja 6:9-10.

“En David zegt: ‘worde hun tafel voor hen tot een strik en tot een klapnet, tot een aanstoot en tot een vergelding....’.”.

Wie niet goed wakker is en van wie de ogen niet helder zien, kan zo makkelijk door een tafel ten val komen, uitgeschakeld worden. Die tafel is een sta-in-de-weg. Die val kan een verdiende vergelding zijn.

“...laat hun ogen verduisterd worden dat ze niet kijken, en krom hun rug, altijd door”.

Dit zijn de ernstige gevolgen van het wéten van een komende Messias, Hem verwachten, zélfs de tekst weten waar verteld wordt waar hij geboren wordt, Hem zien, Hem horen en tóch Hem afwijzen, weigeren Hem te erkennen, een proces tegen Hem aanspannen, en wensen dat ‘dit obstakel’ uit de weg wordt geruimd.
Verblinding en verdrukking.

“Dan zeg ik: ‘zijn ze misschien gestruikeld om voorgoed te vallen?
Dat zij verre!
Maar door hun struikeling is het behoud tot de volkeren gekomen,- om hen zelf jaloers te maken”.

Weer een vraag van de apostel Paulus.
Dat zij over die tafel gestruikeld zijn en ten val gekomen, betekent dat God met het nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob geen stap verder kan?
Is Gods plan met Zijn volk voorgoed voorbij?

Blijven ze op de grond liggen, blijven zij slapen, blijven zij blind en doof?

En dan weer die krachtige uitdrukking.
Zó is God niet. Laat die gedachte nooit bij je opkomen!!

Tóch heb ik uit de mond van een orthodoxe predikant deze woorden gehoord: ‘Israël had maar één taak: het voortbrengen van de Messias. Die taak is volbracht en nu is Israël een gewoon volk als alle andere volken. Denk je nou echt dat Jezus zal terugkomen op de Olijfberg bij Jeruzalem? Bij zo’n onbetekenende plaats, dat zal toch zeker bij Washington zijn?’

Een schandalige uitspraak.

Israël is ten val gekomen met dit doel: dat het heil in Jezus Messias aangeboden wordt aan de niet-Israëlieten, opdat de behouden heidenen Israël tot jaloersheid zullen verwekken.
Néé! De rol van dit volk is nog lang niet uitgespeeld.

Mijn vraag aan jullie, medebroeders en medezusters:

‘Hebben wij, de gelovigen-uit-de-heidenen, de eeuwen door dít volk van God jaloers gemaakt?’

Door hen Godsmoordenaars te noemen?
Door de kruistochten?
Door ze als uitschot te behandelen?
Hen tot op de dag van heden de schuld van wereldproblemen te geven?
Door onze vervangingstheologie en de uiterste consequenties ervan?
Door het antisemitisme?
Dat in het zogenaamde ‘christelijke’ Duitsland de grootste uitroeiing van Joden kon plaats vinden?
Dat vlammend protest van de gemeente van Jezus Messias uitbleef, in de vele eeuwen die achter ons liggen, tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna?
Dat wij hen het land ontzeggen dat de HEER hen Zelf beloofd heeft?
Dat ons land in de Verenigde Staten braaf mee stemt met Israël’s vijanden met resoluties tegen Israël?

Schande!

En dan nog iets. Hebben wij ook maar één Jood jaloers gemaakt op óns, die geloven in Jezus Messias?

Een excellente Joodse Messiasbelijdende Bijbelleraar Amir Tsarfati heeft niet zo lang geleden gezegd:
“Christenen hadden ons, Joden, jaloers moeten maken, maar wát zie ik tot mijn verbazing in onze tijd: christenen zijn jaloers geworden op ons, Joden, en willen zich aan onze voorschriften houden, onze sabbat vieren, onze feestdagen. Ze buigen zich onder onze Wet en geven hun vrijheid in Christus op.
Dan moet je als christen beseffen dat je op een totaal verkeerde weg loopt?’

Wát een verblinding in de kerk van Jezus Christus? Wat een gebrek aan Schriftkennis! Een krampachtig vasthouden aan menselijke leringen.

Een bekende orthodoxe rabbijn vertelde dat hij grote moeite had met dié christenen die in gesprek met hem zich zoveel mogelijk aan hem willen aanpassen, die uiting geven aan hun verlangen om bepaalde Joodse rituelen ook te praktiseren.
Hij voelde zich heel ongemakkelijk bij.
Joden zijn geen christenen én christenen zijn geen Joden.
Hij verwacht van christenen dat zij hem confronteren met Jezus Christus.
Maar er zijn weinigen die dat doen.

Dán ben je toch beschaamd?Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Okt 28, 2020 12:23 pm

Peter Gerrets :


WOENSDAG 28-10-2020De Bijbel Open Serie (17)
(Romeinen 11:12-16 uit de Naardense Bijbel)

“Maar als hun struikeling rijkdom van een wereld is en hun tekort rijkdom voor volkeren, hoeveel te meer dan hun volheid”.Als het nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob ten val gekomen is door hun struikelen over de door hen verworpen hoeksteen (Messias Jezus) én dat daardoor het heil nu gekomen is tot de wereld, tot de volkeren besef dan, schrijft Paulus, wat een rijkdom dat is.

Stel je dan eens voor wat het voor de wereld zal betekenen als Israël zal opstaan en Jezus als Messias zal aanvaarden!

“Tot u, de volkeren, zeg ik:
als ik dan toch een apostel van de volkeren ben, acht ik het de glorie van mijn dienstwerk als ik hoe ook mijn vlees-en-bloed jaloers zal kunnen maken en enkelen van hen kan redden”.

God wendt zich met Zijn evangelie tot de gojim (de heidenvolkeren) en als Zijn uitgezondene tot jullie beschouw ik het als een grote eer als ik, door mijn dienstwerk onder jullie, ook enkele van mijn Joodse volksgenoten tot jaloersheid mag verwekken, zodat ook zij door Jezus Christus worden gered.

“Want als hun verwerping al verzoening voor een wereld is, wat is dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?”

De natuurlijke nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob zijn gestruikeld, zijn ten val gekomen, verworpen en daardoor wordt Gods heil, Gods redding aangeboden aan de heidenen tot redding, tot verzoening met God.

Maar die struikeling, die val, die verwerping betekenen NIET dat God Zijn volk definitief heeft afgeschreven.

Paulus verwacht dat de tijd komt, dat zij op zullen staan, dat zij in Jezus alsnog hun Messias zullen zien, Hem zullen geloven en erkennen, zodat God hen zal aannemen, dat zal een opstanding uit de doden betekenen.

Omdat het volk waaruit Paulus voortkomt Jezus verworpen heeft als Zoon van God (dat betekende voor hen dat Jezus Zich aan God gelijk stelde) zijn ze op een zijspoor terecht gekomen.
God heeft Zijn Zoon aangeboden aan de wereld en zó is de gemeente ontstaan.
Maar....Romeinen 11....gaat volstrekt tegen de gedachte in, dat God niet verder zou gaan met dit volk.
Gestruikeld, gevallen, verworpen.....ja, maar tijdelijk, dus verstoten? NEE!

Wij, als kerk van Jezus Christus, hebben de verkeerde conclusies getrokken.
Want Israël blijft niet op dat zijspoor, zij staan op, zij worden uit de diaspora (de verstrooiing over de wereld) teruggebracht naar het land dat God ooit hun voorvaderen beloofde en God zal hen samenbrengen als één volk, zoals de dorre doodsbeenderen in dat massagraf, er komt een nieuwe uitstorting van de heilige Geest op het moment dat Jezus op de Olijfberg terugkomt én alle heiligen mét Hem en onder tranen zullen zij Hem zien en Hem erkennen als hun Messias, hun Koning die vanaf de troon van David duizend jaren zal regeren.
(Zacharia 12:9-14; Zacharia 14:1-9)

“Als het eerstelingsgraan geheiligd is, dan ook heel het deeg: als de wortel gezegend is, dan ook de takken”.

Bij de Israëlitische oogstfeesten werd het eerste graan naar de tempel gebracht uit dankbaarheid en daarover werd de zegen uitgesproken. Dan was de hele oogst gezegend.
Is de wortel gezegend, dan ook de takken.

Israël geeft ‘eerstelingen’.

En velen onder ons ‘laatstelingen’.
Dat betekent: als we tijd over hebben, als we geld overhouden, tweede handskleding, oud papier, oude fietsen, gebruikt gereedschap e.d.
Dat is vaak onze bijdrage voor kerk en zending en andere organisaties in dienst van het koninkrijk.

Israël bracht het eerste van de nieuwe oogst, de pasgeboren lammeren.
En wij? Natuurlijk zijn er onder ons die hetzelfde doen. Er zijn er die in vrijheid (het is niet verplicht) 10% van hun inkomen reserveren voor de arbeid die in God’s naam gedaan wordt.
Wat het voornaamste is onder het nieuwe verbond, dat we éérst onszelf aan God geven (Romeinen 12:1) en dan wat Hij ons in het hart geeft met blijdschap.

(wordt vervolgd)

[ https://www.youtube.com/watch?v=Y0Ua3pbMQt0 ]Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Nov 02, 2020 11:46 am

ZATERDAG 31-10-2020 :


" De Bijbel Open " Serie (18)


(Romeinen 11:17-23 uit de Naardense Bijbel)
“Maar als enkele van de takken zijn weggebroken....”


Het échte Israël, dat zijn de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob die geloofd hebben en uitgezien hebben naar de Messias; dat is de edele olijfboom.
Paulus heeft geschreven dat velen onder zijn volksgenoten ‘het evangelie’ in de Tenach niet hebben geloofd, wél dat zijn de takken die afgebroken zijn.
Een sterke uitdrukking: niet afgezaagd, maar afgebroken.
“...en jij, een wilde olijfloot, als enting daartussen bent gestoken....”.
En jij, lezer van de Romeinenbrief, geen biologische Israëliet, gelovige heiden, afkomstig van een verwilderde olijfboom, afgesneden van jouw ‘heidense boom’ door het geloof in Israëls Messias geënt bent in de edele olijfboom....
“...en mededeelgenoot van de wortel, van de vettigheid van de (edele) olijfboom bent geworden....”.
Gelovige heiden, afgesneden van de boom van jouw oorsprong, nu geënt tussen de takken die ‘van nature’ bij de edele olijfboom behoren, en nu leven van de sappen die de wortel opzuigt en vette vruchten draagt....
“beroem je dan niet tegen de andere takken; áls je je beroemt: ‘niet JIJ torst de wortel, maar de wortel JOU!”
Hiér is de dwaling in gelegen. Gelovigen uit de volkeren zijn door Gods genade geënt op de edele olijfboom ( = het gelovige Israël).
Wij slaan ons op de borst, wij hadden het lef om óns het plaatsvervangende Godsvolk te noemen en de gelovige Joden hun plaats te ontzeggen.
Al wat hen gegeven was van hen af te pakken.
Net te doen alsof de edele olijfboom door ons is geplant, bij ons is begonnen.
Dat is goddeloze hoogmoed.
Wie is ónze Wortel?
De God van Israël. Vanuit die bron leven wij net zoals Abraham, Izaak en Jakob en hun gelovige nazaten.
“Dan zul je zeggen: er zijn takken weggebroken opdat ik ingestoken zou worden”.
Inderdaad die edele olijfboom ( = het gelovige Israël) mist takken. Takken die zijn weggebroken, afgerukt.
En gelovige takken uit de volkeren zijn ingestoken, geënt.
“Dat is waar; maar door het gebrek aan geloof zijn zij weggebroken, en jij, jij staat er door het geloof; verbeeld je niet te hoge dingen, nee, heb ontzag”.
Dat is waar! Maar vergeet het volgende niet gelovigen-uit-de-heidenvolken.
Wáárom zijn er Israëlitische takken weggebroken?
Omdat zij niet geloofden in de van God gezonden Zoon, dé Gezalfde, die in hun ogen zich nooit aan God gelijk had mogen stellen. Dé Messias openbaarde zich ánders dan zij zich hadden voorgesteld.
En het is Gods genade, dat jullie: gelovigen-uit-de-heidenen geënt zijn op de edele olijfboom. Omdat jullie het van God ontvangen geloof in Jezus Messias aanvaard hebben. Geen eigen inspanning. Blaas niet zo hoog van de toren! Maar heb ontzag voor God en Zijn genade.
“Want als God de takken die er van nature bijhoren niet heeft ontzien, zal hij ook jou niet ontzien”.
De God van Israël heeft notabene takken die van nature bij die olijfboom behoren niet ontzien, maar afgerukt, weggebroken. Dat kan Hij ook doen met geënte takken!
De ‘kerk van Christus’ heeft zich in de loop der eeuwen hoogmoedig opgesteld ten opzichte van Gods edele olijfboom.
De eeuwen door.
Natuurlijk waren er ook gunstige uitzonderingen.
Een beetje misselijk word ik wel.
Een aantal kerken wil schuld belijden tegenover de Joden vanwege antisemitische uitspraken, daden ten opzichte van hen vóór, tijdens en ná de Tweede Wereldoorlog.
In het Reformatorisch Dagblad zegt de één: dat komt veel te laat, een ander vanuit de kerken is toch veel goed gedaan, en weer een ander: die schuldbelijdenis komt te vroeg.
En eigenlijk verlang ik dat de gezamenlijke kerken schuld belijden aan dit verbondsvolk voor alles wat wij in de naam van Jezus Messias hen hebben afgenomen, dat wij hen hebben vervolgd, afgestraft de eeuwen door.
Onze dwalingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Dat wij onszelf als het ‘nieuwe’ of het ‘geestelijke’ Israël hebben beschouwd.
Voor de kruistochten, de pogroms, de vervolgingen, dat wij niet hebben begrepen welke plaats zij innemen in Gods plan, de holocaust, en alle anti-Israëlresoluties waar ook onze regering mee stemt.
Niet alleen die Tweede Wereldoorlog.
Maar méér!
Hoogmoed dat kenmerkt ‘de kerk van Christus’ teveel in relatie tot dit volk van God.
“Zie dan Gods goedertierenheid én gestrengheid: over die zijn gevallen komt wel zijn gestrengheid maar over jou Gods goedertierenheid, als je volhardt bij die goedertierenheid,- anders zul jij óók worden weggekapt”.
Gemeente van Jezus Messias, begenadigde gelovigen-uit-de-heidenvolken let op: Gods goedertierenheid ( = eigenlijk is dit een onmogelijk Nederlands woord, in de taal van de Bijbel wordt daarmee bedoeld: God heeft met het gelovige Israël en met gelovigen-uit-de-volken een vriendschapsband. Hij zal ten opzichte van ons handelen op grond van die vriendschap; een betere weergave is: vriendschappelijke trouw).
Maar God is óók streng, Hij ziet onze overtredingen niet door de vingers. Hij handelt rechtvaardig.
Wij beschouwen God veel te veel als alleen maar liefhebbend.
De Grote Knuffelbeer, die alles begrijpt, die ons ongeloof door de vingers ziet.
Maar dát is té eenzijdig.
Kijk naar dat deel van Israël dat struikelde en viel door ongeloof, dat op een zijspoor is gezet door Gods strengheid, Zijn rechtvaardigheid, dat wegbreken, die verwerping.
Kijk wat God doet ten aanzien van jullie: gelovigen-uit-de-heidenvolken.
Hij is ten opzichte van jullie nú trouw in vriendschap.
Willen jullie dan ook zó zijn ten opzichte van God en ten opzichte van jullie medemensen zijn: genadig, trouw, omdat je met Hem verbonden bent?
Want ánders kapt Hij jullie af van die edele olijfboom!
“Maar ook zij zullen eens, als ze niet volharden in hun ongeloof, als entingen worden worden ingestoken; want God is bij machte hen opnieuw in te steken”.
Dit moét tegen óns gezegd worden.
Tegen óns, christenen!
Paulus besefte dat in zijn tijd al.
Dat gelovigen-uit-de-volken over zichzelf zouden denken dat zij ‘het betere volk van God’ zouden zijn.
Wáár zijn de gelovigen, die Israël hebben afgeschreven? Theologen, predikanten, voorgangers, geestelijken die geen toekomst zien voor dit volk?
Jullie vergissen zich.
Erken die vergissing,
w a n t die slaap, die struikeling, die val, die verwerping, het afgekapt zijn van die edele olijfboom is TIJDELIJK.
Als zij gaan geloven in Hem, die zij doorstoken hebben, dan is God in staat hen terug te enten in die edele olijfboom.
Paulus bidt en smeekt daarom. Hij heeft hartzeer over hun huidige positie.
God gaat Zich over hen ontfermen.
(wordt vervolgd)
Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Nov 02, 2020 11:53 am

MAANDAG 02-11-2020


" De Bijbel Open " Serie (19)


(Romeinen 11:24-27 uit de Naardense Bijbel)
“Want als jij bent weggekapt uit de wilde olijf waar je naar je natuur bij hoort en tegen je natuur bent ingestoken in een edele olijf, hoeveel makkelijker zullen dan zij die er van nature bij horen worden ingestoken in de eigen olijf”.


Jij, tak-uit-de-wilde-olijfboom, gelovige-uit-de-heidenen, behoort van nature helemaal niet bij de edele olijfboom. Tóch heeft God het aangedurfd jou te enten op edele olijfboom. Geheel tegen de natuur in.
Een gedurfd experiment.
Maar het is voor God veel makkelijker om een afgekapte tak-van-de-edele-olijfboom, een eerst verworpen tak vanwege ongeloof, opnieuw te enten in de edele olijfboom omdat hij daar al van nature bij hoort.
“Want opdat ge niet (al te) wijs zijt met uzelf, wil ik u, broeders-en-zusters, niet onkundig laten van dit geheimenis: een verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der volkeren binnenkomt”.
Kerk van Jezus Christus die zó vol is van zichzelf, zó wijs met zichzelf, zó trots op zichzelf...
Hoogmoedige kerk, die de eeuwen door zó neergekeken hebt op Israël...
Ik moet iets met u delen, een geheim.
Die slaap, die struikeling, die val, die verwerping, die verharding, die ongevoeligheid heeft een deel van Israël getroffen door hun ongeloof.
Want er is ook een deel van Israël dat wél geloofd heeft in Jezus de Zoon van God, de Messias.
Vergeet dat niet!
De vroege kerk bestond uit in Yeshua gelovige Israëlieten.
De twaalf apostelen, de apostel Paulus, de 3000 op de Pinksterdag en even later de 5000 waren Israëlieten. De apostel Petrus, Johannes, Paulus spraken overal éérst tot die van Israël waren.
Daarna pas tot de heidenen.
Het Nieuwe Testament is een door en door Joods boek.
Die gedeeltelijke verharding duurt totdat de laatste heiden tot geloof komt.
Besef dus dat de genadetijd die aan de volkeren gegeven is, tijdelijk is.
En wat met Israël is gebeurd is ook tijdelijk. Want God gaat verder met Zijn eigen, Zijn oorspronkelijke verbondsvolk.
“En zó zal heel Israël worden gered, zoals geschreven staat: ‘komen zal uit Sion de verlosser, afwenden zal hij van Jakob de goddeloosheid...”.
Over deze woorden is heel veel te doen. Er zijn christenen die dachten dat er, speciaal voor dit volk, een andere weg tot behoud zou zijn.
Heel Israël wordt behouden omdat zij Israëlieten zijn.
Nee, nee en nog eens nee.
De hele Tenach getuigt van de komst van Eén die de strijd met de Tegenstander van God aangaat en zijn kop vermorzelt.
Allen die naar deze van God gezonden Messias hebben uitgezien en hem verwacht hebben, die Gods beloften hebben geloofd, allen uit dit volk die tijdens Jezus’ wandel op deze aarde op Hem vertrouwd hebben en ook in de eeuwen daarna, allen die bij Jezus’ wederkomst als de Geest wordt uitgestort over dit volk Hem zullen zien en erkennen dat zij schuld hebben aan Zijn dood en over Hem zullen wenen en rouwklagen en in Hem geloven, zij állen zullen behouden worden.
Oók diegenen die zich vanaf de zondvloed in het dodenrijk bevinden en Jezus dáár hebben gehoord toen Hij daar Zijn overwinning bekend maakte, die met Hem opgevaren zijn, zijn behouden.
Dat behoud is alleen mogelijk door Yeshua Maschiach, Jezus Messias, omwille van het feit dat Hij als Hogepriester naar de orde van Melchizedek zijn eigen schuldloos leven heeft gegeven, zijn bloed heeft laten vloeien op Golgotha, door Zijn opstanding en hemelvaart.
Niets buiten Jezus om.
Geen andere Naam.
Er zijn nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob die door hun ongeloof zijn omgekomen en niet behouden zijn. En die bij de laatste slag om Jeruzalem omkomen zonder Hem geloofd te hebben.
“...dit is het verbond van mij met hen
wanneer ik hun zonden wegneem”.
Hier citeert Paulus de profeet Jesaja:
“Maar voor Sion zal een verlosser komen, voor wie in Jakob ( = zijn nieuwe naam is Israël) omkeren van hun misstap,- is de tijding van de ENE. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, heeft de ENE gezegd: mijn geestesadem die over je is en mijn woorden die ik in je mond heb gelegd,- zullen niet wijken uit jouw mond, de mond van je zaad en de mond van het zaad van jouw zaad, heeft de ENE gezegd, van nu aan tot in eeuwigheid”.
Een verbond, dat geldt voor alle nakomelingen van Jakob die zich zullen omkeren van hun misstap.
Voor hen zal een verlosser komen.
Maar de Verlosser die voor hun misstap gekomen is en die verlossing tot stand heeft gebracht is maar voor een deel van het volk tot heil geweest destijds en is tot heil voor ieder uit dit volk die in Hem gelooft nu en in de toekomst.
Totdat de Geest van de genade en de gebeden nog eens wordt uitgestort over dit volk bij de wederkomst, als Jezus’ voeten zullen staan op de Olijfberg en Hij de troon van David zal innemen en Zijn rijk van vrede aanbreekt.
(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Nov 09, 2020 10:40 am

ZATERDAG 07-11-2020


De Bijbel Open Serie (20)


(Romeinen 11:28-32 uit de Naardense Bijbel)
“Naar de verkondiging zijn zij vijanden, door u, maar naar de uitverkiezing beminden, door de vaderen”


Jullie: gelovigen-uit-de-volkeren, verkondigen het evangelie van Jezus Christus en daar reageren die-uit-Israël-zijn zéér vijandig op.
Maar God heeft Zijn oog op de vaderen laten vallen en hen en hun gelovig nageslacht verkozen en Hij bemint hen.
“Want onberouwelijk zijn de genadegaven en de roeping door God”.
Hier zien wij dat God geheel ánders denkt en handelt dan wij.
Wij verstaan Gods plan niet.
De ‘zogenaamde’ kerk van Christus was gauw klaar met de Joden, met Israël.
Zij beschuldigden Jezus van godslastering en dat hij onrust teweegbrengt onder het volk, hij wordt gearresteerd, het blijkt heel moeilijk om hem veroordeeld te krijgen. Omdat zij hem zelf niet kunnen straffen, komen ze met hem bij de Romeinse gezagvoerder Pilatus en door die onder druk te zetten wordt hij veroordeeld tot die gruwelijke doodstraf door kruisiging.
Romeinse soldaten mogen het vuile werk doen en hangen hem aan dat kruis. Maar Jezus bepaalt zélf het uur van Zijn dood.
Het Joodse volk is de geschiedenis ingegaan als een volk van godsmoordenaars en zijn daar de eeuwen lang op afgerekend.
Want bij ons is struikeling, val, verwerping voor altijd.
Maar bij God niet.
Paulus schrijft: God heeft nog nooit berouw gehad van wat Hij om Jezus’ wil aan gaven gegeven heeft. Hij heeft nooit berouw gehad over het feit dat hij Abraham en zijn nageslacht geroepen heeft.
Eens gegeven, blijft gegeven!!!
“Want zoals gij vroeger ongehoorzaam zijt geweest aan God maar nu ontferming geniet......”.
Jullie, gelovigen-uit-de-volkeren, zijn óók ongehoorzaam geweest aan God, maar nu genieten jullie van Gods ontferming.
“....door hun ongehoorzaamheid”.
Hoe kon God jullie begenadigen?
Door Israëls ongehoorzaamheid.
Ongehoorzaamheid is het synoniem van ongeloof.
“....zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden OPDAT door de ontferming aan u betoond, óók zij nu ontferming mogen genieten”.
Israël is in ongeloof gevallen en het evangelie is tot de heidenen gekomen en door hen die het aanvaard en geloofd hebben, worden zij jaloers gemaakt, geprikkeld om ook te geloven en diezelfde ontferming te mogen ervaren.
“Want God heeft hen allen opgesloten in ongehoorzaamheid om zich weer over hen allen te ontfermen”.
Dit is één groot geheimenis, één groot mysterie. Hoe is het mogelijk dat God Zijn uitverkoren volk voor het overgrote deel (want Abraham én die evenzeer geloofd hebben in Gods beloften zijn gerechtvaardigd door hun geloof) heeft ‘opgesloten’ in ongehoorzaamheid, dus ongeloof, om zich later op Zijn tijd over Zijn volk te ontfermen.
En dat deed Hij OPDAT Zijn heil over de hele wereld verkondigd zou worden. Het aanbod van genade aan alle mensen.
Wat een merkwaardig plan.
Moeten wij, gelovigen-in-Jezus-Zoon-van-God-uit-de-volkeren, deze God niet op het hoogst dankbaar zijn?
En erkennen dat wij ooit hebben gedacht dat Hij Zijn Israël voor eeuwig verstoten had en wij nu Zijn Israël zijn?
En erkennen dat Hij nooit van plan is geweest om Israël voor eeuwig af te schrijven, maar dat Hij de draad weer oppakt?
Alleen door dit goddelijke plan beseffen wij dat God trouw is.
Trouw aan Zijn volk.
Trouw aan Zijn gemeente.
Dwars door alles heen?


(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten