" De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Sep 28, 2020 11:53 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 22-09-2020De Bijbel Open Serie (1)
“Geliefden......”

Dit schrijft de apostel Johannes aan zijn lezers. Zeer waarschijnlijk is hij op dat moment een man op leeftijd.
Hij schrijft aan gelovigen die hij in Christus liefheeft: “Geliefde broeders-en-zusters”.

“....vertrouwt niet iedere geestesadem....”

Johannes heeft te maken met manifestaties, uitingen onder zijn geliefden die op naam geschreven worden van de heilige Geest.
Johannes vraagt zijn geliefde broeders-en-zusters om niet alles te vertrouwen wat er tot hen komt.
Anno 2020 komt er “in de naam van Jezus” veel tot ons, wat beslist in tegenstrijd is met het getuigenis van de Bijbel. Ook al beweren predikanten, voorgangers, priesters, synodevoorzitters, de paus, of mensen die zich apostel, profeet, evangelist noemen dat ze dit van de heilige Geest hebben ontvangen.
“Geliefden, neem niet alles voetstoots aan wat u op gezag van de heilige Geest wordt gezegd of geschreven....”.

“....nee, beproeft de geesten of ze ‘uit God’ zijn....”.

Uitingen, manifestaties, profetieën, preken, openbaringen, getuigenissen moeten ‘beproefd’ worden.
Johannes stemt hier volledig in met de apostel Paulus.
Titus 1:9 een oudste/ouderling is o.a. iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord waarin hij onderricht is en ... tegensprekers kan weerleggen.
I Korintiërs 4:6 Er gaat niets boven wat geschreven staat.
I Korintiërs 14:29 Van wie profeteren mogen er 2 of 3 spreken en de anderen moeten het beoordelen.

Wie toetst profetische brieven?
Wie de uitingen van de heilige Geest?
Wie de preken, profetieën?
In de gemeenten, kerken, samenkomsten?
Er moeten oudsten/ouderlingen zijn, gemeenteleden met de genadegave van ‘onderscheiding van geesten’ die beoordelen, die toetsen aan wat geschreven is.
In charismatische kringen heb ik dit tientallen jaren gemist.
Ook in traditionele kerken.

Vele zogenaamde profeten of profetessen dulden geen toetsing of beproeving.

Johannes dringt er op aan.

“...omdat er vele leugenprofeten zijn uitgegaan tot de wereld”.

In de tijd waarin hij leeft en anno 2020 ‘vele leugenprofeten en vele leugenprofetessen’.
Vele!
Er is veel te horen en te zien via de sociale media.
Velen die niet naar live diensten of samenkomsten gaan kijken naar uitzendingen op internet.
Waar je op moet letten!!!
Werkt de predikant of predikante op zijn of haar eentje?
Is het een solist?
Zijn er broeders die hem of haar toetsen, beproeven, testen aan de Schrift?
Er zijn velen die nooit vanuit een gemeente uitgezonden zijn.
Onder geen enkel gezag staan.
Wel hun eigen stichting, wel een team van medewerkers, maar zij hoeven geen verantwoording af te leggen.

“Hieraan herkent ge de geestesadem van God: iedere geest die Jezus belijdt als Christus/Messias, gekomen in vlees-en-bloed, die is uit God”

Wie spreekt vanuit Gods Geest?

Dít is de testvraag voor iedereen die beweert namens God te spreken of namens hem te handelen.
Die man of vrouw belijdt, getuigt, verklaart, dat Jezus/Yeshua de Christus, de Messias is.
De door God Gezalfde.
Door God gestuurd en mens geworden.
Gekomen in vlees-en-bloed.

Dit was in de dagen van Johannes dé testvraag en anno 2020 eveneens.
Wat gelooft, belijdt, getuigt, verklaart die profeet of profetes, die wonderdoener, die genezingsprediker, die voorganger, die predikant?
Elke geestelijke stroming, elke gemeente of kerkelijke denominatie toetsen aan: wie is Jezus?

Hoevelen zien in Jezus dat Hij de van God gezonden Christus/Messias is die van boven komt en mens geworden is?

Uit ervaring weet ik dat zelfs binnen de Protestantse Kerk in Nederland er predikanten zijn die dit niet geloven en toch de kansels beklimmen.

De allereerste keer nadat ik de Pinkster- en Evangelische Gemeenten verlaten had en ik een eredienst wilde bijwonen in de Protestantse Wijkgemeente waarbij ik me aangesloten had, stelde zich bij het koffiedrinken een emeritus-predikante aan mij voor. Ze vroeg wie ik was. Toen ik antwoordde en vertelde dat ik predikant geweest was in diverse Pinkster- en Evangelische Gemeenten, zei ze: ‘O dan gelooft u vast nog dat Jezus uit de maagd Maria geboren is, nou het is gewoon het kind van Jozef en Maria’.
Ze keerde me de rug toe en afgelopen was het ‘gesprek’’.

En zó zijn er velen.
Een andere PKN-predikant zei herhaaldelijk in preken dat Jezus op den duur Zoon van God geworden was doordat hij leerde God te gehoorzamen.
Om het nog maar niet te hebben over al die dominee’s die niet geloven in de lichamelijke opstanding van Jezus.

Leugenprofeten, leugenprofetessen.
Oudsten/Ouderlingen horen dergelijke mannen en vrouwen niet de hand te geven als ze van de preekstoel afkomen.
Want die handdruk, of tegenwoordig die buiging betekent: wij als kerkenraad vertrouwen u de leiding van deze dienst toe en aan het slot: u heeft deze dienst geheel in de geest en belijdenis van onze gemeente geleid.
Velen weten niet wat die handdruk aan het begin en aan het slot eigenlijk betekent.

“... en iedere geest die Jezus niet belijdt is niet uit God”.

Johannes is duidelijk. Een ieder die niet instemt met die belijdenis aangaande Jezus, spreekt en handelt niet vanuit God.

“dát is dan die van de antichrist, waarvan ge gehoord hebt dat hij komt en hij is nu reeds in de wereld”.

Johannes, is dat niet te zwart-wit?
Is dit niet een te streng oordeel?
Wie kan deze testvraag doorstaan?

Maar Johannes is duidelijk.
Er zijn dus mannen en vrouwen die profetische brieven schrijven, die door vele tienduizenden mensen gezien worden als ‘mannen Gods’ of als ‘vrouwen Gods’, die schrijven en spreken over Jezus, die ‘in de naam van Jezus’ profeteren, genezingswonderen tot stand brengen, demonen uitdrijven, in kerkdiensten voorgaan, maar voor wie Jezus een mens is die in gehoorzaamheid aan God leefde.
En dus niet namens God spreken of op gezag van God,
maar door de geest van de Antichrist die zich nog ten volle moet openbaren, maar de geest van die Antichrist is al werkzaam in deze wereld, al vanaf de tijd dat Johannes zijn brief schreef.

(I Johannes 4:1-3 uit de Naardense Bijbel).Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Sep 28, 2020 12:15 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 23-09-2020De Bijbel Open Serie (2)
“Kinderen, het is de laatste ure...”

Weer lezen we in dezelfde brief van de apostel Johannes, die al op hoge leeftijd is en zijn lezers aanspreekt met kinderen.
Kinderen, omdat hij hun ‘geestelijke vader’ is?
Kinderen, omdat zij behoren tot een jongere generatie?
Elders noemde hij ze ‘geliefden’.
Hij schrijft als een man die veel geleerd heeft in de omgang met Jezus zélf en met God en van de heilige Geest aan gelovigen om wie hij geeft, die hij liefheeft.

En wát schrijft hij tegen het einde van de eerste eeuw?
“Het is het laatste uur”.

Er zijn veel christenen die anno 2020 zeggen, schrijven: ‘Ik geloof dat we nu in de eindtijd leven’.
Ik denk dan: ‘onder welke steen heb je geslapen?’

Weet je wanneer die eindtijd is ingegaan?
Lees Hebreeën 1:1-3 “Vele malen en op vele wijzen voorheen heeft God gesproken tot de vaderen in de profeten;
op het laatst, in deze dagen, heeft hij gesproken tot ons in een zoon die hij heeft gesteld tot erfgenaam van alles, om wie hij ook de eeuwigheden heeft gemaakt. Hij is de afstraling van zijn glorie en afdruk van zijn bestaan; hij draagt alles door zijn krachtig woord;
reiniging van de zonden is zijn daad;
hij is gezeten ter rechterhand van de majesteit in den hoge....”.

Over wie heeft de schrijver het?
Over Gods laatste woord, door wie God spreekt in deze laatste dagen, over een zoon die uit de beschrijving blijkt dé Zoon van God te zijn, Jezus Messias.

Met de geboorte van Jezus in Bethlehem zijn de laatste dagen ingegaan en Johannes schrijft: nú is het het laatste uur.

“ge hebt gehoord dat de anti-gezalfde komt, en zo zijn er nu ook vele anti-gezalfden opgekomen en daaraan onderkennen we dat het de laatste ure is”.

Er komt een Anti-Christus, een Tegenstander, op het wereldtoneel.
Dé Anti-Christus.
Maar vóór hem uit, verschijnen er anti-christussen.
Ze waren er al in de tijd toen Johannes zijn brief schreef.
Een Tegen-Christus én tegen-christussen. Waar komen ze vandaan?

“...uit ons zijn ze voortgekomen maar ze waren niet ‘uit ons’”.

Dat is onheilspellend! Uit ons. Dat wil zeggen: uit de volgelingen van Jezus, uit de kring van gelovigen, uit de gemeente van Jezus Christus.
Johannes doet niet zomaar een uitspraak. Paulus waarschuwde voor hetzelfde. We lezen hoe Paulus afscheid neemt van de gemeente van Efeze en in zijn toespraak zegt hij o.a. “Ik weet dat na mijn heengaan (vertrek) grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet ontzien, en uit uzelf zullen mannen opstaan die verkeerde dingen zullen uitspreken om de leerlingen achter zich aan te trekken” (Handelingen 20:29-30).
Paulus had juist de opzieners, de oudsten/ouderlingen opgedragen
om toe te zien, te zorgen voor zichzelfen voor de kudde.

Grimmige wolven van buiten.
Mannen uit hun eigen midden die de gemeente beschadigen, verdelen, gemeenteleden meesleuren achter zich aan.

Jezus sprak tegen zijn leerlingen ook over tijden, waarin er dwaalleraren optreden (Matteüs 24:4), mensen die over zichzelf zeggen: Ik ben de Gezalfde (Matteüs 24:5), pseudoprofeten (Matteüs 24:11).

Jezus waarschuwt, Paulus waarschuwt, Johannes waarschuwt.
Gevaar van buiten.
Gevaar vanuit ons midden.

Mannen en vrouwen die wij beschouwden als ‘onze’ broeders-en-zusters. Medevolgelingen van Jezus Christus, maar het niet zijn.
Johannes heeft het meegemaakt hoe schokkend dit is.
In de kring van Jezus’ leerlingen bleek Judas Iskariot de verrader van Jezus te zijn, een anti-christus.

En anno 2020 is de waarschuwing van Johannes volledig op zijn plaats.
Waakzaamheid.

“...want als ze uit ons waren geweest dan waren ze wel met ons gebleven; maar het moest openbaar worden dat ze niet, die allen, ‘uit ons’ zijn”.

Johannes schrijft nu iets opmerkelijks.
Van tijd tot tijd moet openbaar worden, dat er kaf onder het koren zit.
Paulus formuleert het iets anders.
In I Korintiërs 11:18-19 schrijft hij: “Allereerst immers hoor ik dat er als ge in vergadering samenkomt scheuringen bij u zijn, en voor een deel geloof ik dat.
Want het is onvermijdelijk dat er bij u partijvormingen zijn, opdat de beproevingsbestendigen bij u aan het licht komen”.

En in Korinte waren er in de gemeente verschillende partijen.
Voor de één was Paulus de geestelijke leider, voor de ander Apollos, voor weer een ander Kefas (Petrus).
Paulus schrijft de Korintiërs daar al over in hoofdstuk 3.

De geschiedenis van Gods wereldwijde kerk is óók een geschiedenis van mensen, gelovige mensen, maar ook zondige mensen. De kerk is nooit zonder zonde geweest.
We zien oprechte dienaren, die de eeuwen door trouw bleven aan de Bijbel en hét enige ware evangelie.
Maar eerlijk gezegd niet alleen maar oprechte dienaren.
Onder de kerkvaders, pausen, bisschoppen, priesters, ja zelfs onder mensen die hervormingen bepleitten, reformatoren, theologen van alle tijden, predikanten, voorgangers tot op de dag van heden zijn er geweest die uit waren op hun macht, hun positie, die dwaalleringen propageren, verkondigen. En zij allen hebben hun navolgers.
Ja, scheuringen, verdeeldheid, onderlinge strijd.
Soms hereniging en dan toch weer splitsing.

Die scheuringen maken zichtbaar:
1. Wie niet uit ons zijn (Johannes);
2. Wie beproevingsbestendig zijn (Paulus).

Het gaat over wat de Bijbel onderwijst, het gaat ook over conflicten tussen theologen, predikanten en voorgangers.
Om karakters.

En zó is Gods kerk gescheurd, verdeeld, versplinterd.

Ik kan onmogelijk een ware ‘afdeling’ van de ‘ware kerk’ aanwijzen.
Ik heb in mijn leven ‘waarachtige wedergeboren kinderen van God’ ontmoet in het klooster, onder Rooms-Katholieke gelovigen, onder Oud-Katholieken, onder Protestantse gelovigen van welke soort ook.
Ook onder Reformatorische en Pinkstergelovigen.

En nee, ik zie in de Rooms-Katholieke Kerk niet de moederkerk.
En de gereformeerde leer zeker niet de enige, ware leer.

God kent en erkent op aarde, in een land, stad of dorp maar één kerk: hét lichaam van Christus, dat bestaat uit állen die belijden dat Jezus dé Messias/dé Christus is, van God gekomen in vlees-en-bloed.

(I Johannes 2:18-19 uit de Naardense Bijbel).Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Sep 28, 2020 12:17 pm

Peter Gerrets :

VRIJDAG 25-09-2020De Bijbel Open Serie (3).
“Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden aanstaande zullen zijn....”

Johannes sprak over het laatste uur.
Paulus spreekt over de laatste dagen.
Die zijn ingegaan met de geboorte van Jezus in Betlehem.
Tijdens die ‘laatste dagen’ komen er zware tijden.
Wie zich verdiept heeft in de wereldgeschiedenis, de vaderlandse geschiedenis én de kerkgeschiedenis wéét hoeveel rampen, pandemieën, oorlogen, hongersnoden, vulkaanuitbarstingen, overstromingen er zijn geweest. Hoeveel oorlogen zijn er momenteel? Hoevelen zijn er om politieke redenen vermoord, onder totalitaire regimes? Hoe ‘beschaafder’ we zijn geworden, hoe ‘wijzer’ door de wetenschap en de techniek, des te gevaarlijker is het. Nieuwe uitvindingen die met triomf werden begroet, kunnen zomaar gevaarlijk worden.
Het humanisme is een belachelijke stroming, evenals het evolutionisme.
Is de mens door geëvolueerd naar een moreel, ethisch hoger niveau?
Kijk wat zo’n coronavirus aanricht wereldwijd! Kijk eens naar de gevolgen van onze welvaart, onze consumptiemaatschappij en de gevolgen daarvan wereldwijd voor het milieu. Over de kerkgeschiedenis had ik het eerder. De tot op heden regerende afkeer van de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob. Christenen en moslims hebben zich de eeuwen door betoond als vijanden van dit volk.
En we denken de Eeuwige er een dienst mee te bewijzen door hen te negeren, te vervloeken, te vervolgen en uit te roeien.
De allergrootste dwaling onder de volgelingen van de uit dit volk afkomstige Messias, Yeshua/Jezus, is het waanidee dat de kerk de plaats van dit volk heeft ingenomen.
Dit heeft enorme dwalingen ten gevolge gehad. Dwalingen die in de Reformatie zijn meegenomen uit de Rooms-Katholieke Kerk. Het is uit gelovige mensen voortgekomen en niet uit de Bijbel dat er eeuwenlang in het doopformulier staat, dat de doop (besprenkeling met water) in de plaats gekomen is van de besnijdenis.
De eeuwen door onderwezen verbondstheologie. Mensenwerk.
En dan wordt dit verdedigd met: onze voorvaderen werden toch geleid door de heilige Geest?
Het is een theologie die onstaan is uit een misvatting. Dat God Zijn verbondsvolk heeft verstoten. Paulus schrijft in Romeinen 9-11 dat dit niet waar is.
Ik raak in Reformatorische kringen in de war. Zelfs binnen de Gereformeerde Bond. De één legt in een doopdienst de nadruk dat het kindje opgenomen wordt in Gods verbond met Abraham en een ander dat dit kindje opgenomen wordt in het genadeverbond met Christus.
Er zijn verschillende formulieren in omloop. De enige theoloog in de Bijbel die de betekenis van de doop uiteenzet in het Nieuwe Testament is Paulus.
En Paulus spreekt in Romeinen 6 helemaal niet over een verbond.

Nu heb ik op fb al vaker discussies gehad over de doop. Nooit, in heel mijn leven, heeft ooit iemand mij kunnen overtuigen dat dit Christus’ bedoeling is.
Ik wil absoluut geen nieuwe discussie over dit onderwerp.
Het is NIET mijn stokpaardje. Het heeft zo verschrikkelijk veel te maken met de visie van christelijke kerken en gemeenschappen (katholiek, protestant, reformatorisch en evangelisch) op de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob. Daar zit mijn pijn. Eén van mijn fb-vrienden heeft dit van de kansel durven zeggen: wij, christenen, hebben de eeuwen door de weg gebaand naar de holocaust. Binnenkort is het Israëlzondag, 4 oktober a.s. Mijn hart huilt dat er zoveel PKN-gemeenten zijn die hier niet aan meedoen.
Voor velen zijn er geen profetieën meer voor dit volk die nog vervuld moeten worden.
Dáárom schrijf ik dit. Niet uit bitterheid of persoonlijke pijn.
Want in België kon ik in de Eglise Réformée geloofsbelijdenis afleggen in de doop door onderdompeling.
En dát is de geloofsdoop.
Waarover het Nieuwe Testament spreekt.

Zware tijden.
Ze waren er, ze naderen.

“Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, praalziek, hoogmoedig, lasterlijk, aan ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, ongevoelig, onverzoenlijk, tweespalt zaaiend, onbeheerst, onhandelbaar, onwelwillend tot het goede, verraderlijk, vermetel, opgeblazen, meer genotsvrienden dan Godsvrienden....”.

In de laatste dagen, in het laatste uur zal de mens evolueren tot.....een monster?
De ik-gerichte, de egoïstische mens, op de verzadiging, de bevrediging, de verrijking van zichzelf gericht.
En totaal geen rekening meer houdt met ouders, naasten, vrienden.
Die niet meer in staat is zich in te leven in de ander, denkt dat hij zich alles kan veroorloven, een mens die bewijzen wil dat hij álles kan, vriend van genot, maar geen vriend van God.

De mentaliteit verandert totaal.
De mens die de grens met de dood opzoekt in verdovende middelen, in wurgseks, in zeer risicovolle sporten.

“ze hebben de schijn van vroomheid, maar verloochenen de kracht daarvan; keer je van hen af!”

Wát? Uiterlijk vroom, een religieus sausje? Van binnen rot, verdorven.
Er is geen sprake meer van een levende verbinding met God.
Dat wat ooit belangrijk voor die mens was, ontkent hij of zij nu.
Timoteüs, die mens is niet meer te bereiken met de woorden van God.
Keer je af!

(2 Timoteüs 3:1-5 uit de Naardense Bijbel).

Peter Gerrets

Naschrift:

Nogmaals als ik over de doop schrijf is dat niet vanuit een persoonlijke verwonding of bitterheid. Vanuit Gods genade mag ik weten het eigendom van Christus te zijn. In mijn theologische opleiding heb ik geleerd om leerstellingen te onderbouwen met wat de Schrift zélf zegt. Ik bestudeer de Bijbel vanaf mijn 19e jaar. Ik ben nu 71.
Ik kán eenvoudig niet begrijpen dat de christelijke kerk in de loop der eeuwen zich vijandig heeft opgesteld tegen het Joodse volk.
Dat de vervangingstheologie er gekomen is en van daaruit de verbondstheologie, de zuigelingendoop. Dat nog zovelen ontkennen, onverschillig zijn aangaande dat échte verbondsvolk. Dáár zit mijn pijn.
Ik weet dat vele reformatorische christenen het maar moeilijk hebben met christenen die de geloofsdoop toepassen. Het is geen kwestie van veel of minder water. Die zuigelingendoop roept bij mij weerstand op, omdat ze ten diepste voortkomt uit het idee dat God zijn verbondsvolk voor eeuwig verstoten heeft en de kerk die plaats heeft overgenomen.
Als Pinksterpredikant heb ik nooit mensen die als kind gedoopt waren, gedwongen om zich door onderdompeling te laten dopen.
De doop is niet zaligmakend.
Ik neem de vrijheid op mijn eigen fb-account te schrijven naar wat ik persoonlijk geloof op grond van de Bijbel.
Belijdenisgeschriften zijn mijns inziens daaraan ondergeschikt.

Natuurlijk mogen we daarover van mening verschillen. In de praktijk van alle dag heb ik toen ik nog naar de kerk kon gaan nooit de doopdiensten vermeden.
En heb ik altijd de doopouders gefeliciteerd.
Zo respecteer ik ook elke fb-vriend die predikant is en de kinderdoop toepast.
Mijn enige wens is: ruimte binnen de PKN voor beide dooppraktijken.
Tóch vragen of opmerkingen daarover, dan niet onder dit artikel, maar via Messenger.Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Sep 28, 2020 12:19 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 28-09-2020De Bijbel Open Serie (4).
“Want er zal een tijd zijn dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen....”

Even nog ter correctie. In deel 3 behandelde ik niet 1 Timoteüs 3:1-5, maar 2 Timoteüs 3:1-5.

Nu schrijf ik over 2 Timoteüs 4.
Johannes en Paulus, ja Jezus zélf waarschuwt voor wat er gebeuren gaat én in onze tijd gebeurt. De laatste dagen, het laatste uur.
Voor de pseudoprofeten, de anti-christussen.

De tijd dat mensen ‘de gezonde leer’ niet meer verdragen.
Wat wordt daar toch mee bedoeld?
Tot die gezonde leer behoort: Jezus is dé Messias die de biologische nazaten van Abraham, Izaak en Jakob hebben verwacht. Maar toen Hij tot het Zijne kwam, hebben zij Hem niet herkend, erkend, niet aangenomen (Johannes 1:11), tóch was Hij het, is Hij het.
Jezus is dé Christus, dé Gezalfde, de van God gezondene in vlees-en-bloed.
Hij was en is het mens-geworden Woord van God.
Dít is dé hoofdbelijdenis.
Hieraan moeten we allen die volgelingen van Jezus beweren te zijn toetsen.
En allen, wereldwijd, die voorgaan in erediensten en samenkomsten, die onderwijzen.
Wie dit niet gelooft, is geen christen, behoort niet op de kansel of op een podium.

De gezonde leer. Zovelen claimen die gezonde leer te geloven, te gehoorzamen, te onderwijzen, te verkondigen.
Is het de uitgekristalliseerde leer van de Rooms-Katholieke leer?
Is het de uitgekristalliseerde leer van de Reformatie, de gereformeerde leer?
Is het de uitgekristalliseerde leer onder evangelicalen?
Ik aarzel.

“... maar omdat ze jeuk krijgen aan het gehoor...”

Het gaat om mensen die gewend waren te luisteren naar de gezonde leer, maar ze kunnen dié niet meer aanhoren, niet meer verdragen.
Die gezonde leer irriteert hen.

Het roept bij mij de vraag op: geloven wij met heel ons hart, belijden en verkondigen wij hét Evangelie in alle facetten. Paulus is uitermate scherp tegen de Galaten omdat het ene ware evangelie het dreigt af te leggen tegen de boodschap van Joden die beweren dat als je een leerling van Jezus geworden bent (en je bent een niet-Jood) je tóch besneden moet worden en andere voorschriften van de Thora moet onderhouden.
Paulus is furieus. Evangelie mag je niet mengen met de Wet.
Onder het Nieuwe Verbond is het de heilige Geest die dat wat God van ons vraagt in onze harten schrijft.
Handelen vanuit het hart dat door de Geest geleid wordt, is heel iets anders dan uit eigen kracht uiterlijk gehoorzamen aan in steen gebeitelde voorschriften.
En dit is waar ik mij het meest aan stoor.
In alle leringen die gangbaar zijn ontbreekt die enorme verandering die God bedoeld heeft. Voor leerlingen van Jezus is het oude verbond van de Sinaï vervangen door het nieuwe verbond waarbij de heilige Geest in ons tot stand brengt, waartoe het oude niet in staat was.

Geloven en belijden wij en verkondigen wij alles wat de Bijbel ons onderwijst over Jezus Messias?
Of is hij een voorbeeldig mens die in alles solidair met ons is geweest?

De natuurlijke mens verdraagt niet dat hij of zij zondaar of zondares is. Redding nodig heeft. Dat er überhaupt iemand is aan wie hij of zij verantwoording moet afleggen. Dat er een hemel en een hel is.
Dat het steeds slechter wordt met de mensheid en deze wereld. Men haat het Joodse volk en ziet hen als oorzaak van veel ellende.

Hun oren jeuken om iets nieuws te horen.

“... zich naar hun eigen verlangens leraren opstapelen”.

En dát gebeurt. Leraren die de oren ‘krabbelen’, de jeuk wegnemen.
Het gebeurt in Nederland, in Europa en elders in de wereld.

We zullen de gezonde leer verbeteren, vernieuwen.

Een Bijbel die aangepast is aan de nieuwste ontdekkingen van de wetenschap.
Een God die niet almachtig of alwetend is.
Jezus, een mens, die martelaar werd omdat hij God probeerde te gehoorzamen.
Natuurlijk niet uit een maagd geboren, kind van Jozef en Maria.
Het gebeuren aan het kruis liet zijn solidariteit met de lijdende mens zien.
Een hel is er niet.
Geen eeuwige straf.
Fysiek opgestaan is hij niet.
Laat staan naar de hemel opgevaren.
Terugkomen? Wat bedoel je?
Het Joodse volk is terecht gestraft.
Zij vermoordden de beste mens die ze hebben voortgebracht.
Het is een volk als alle andere volken.
Mocht Jezus terugkomen, dan zeker niet op de Olijfberg bij Jeruzalem.

En als je Jezus toch beschouwt als een bijzonder mens in dienst van God, en als zijn kruisdood en opstanding waar zouden zijn en wij verzoend zijn met God, ja dan:
worden allen genezen;
zullen allen succesvol zijn: materieel en geestelijk;
een hemel hier op aarde en een hemel in de toekomst;
bouwen we hier al aan Gods nieuwe wereld.

Die leraren en leraressen zijn er anno 2020 in overvloed.
Liberale (vrijzinnige) theologen en predikanten in overvloed die ook invloed hebben op andere theologen die behoudender zijn.

Ik kán en wíl niet begrijpen dat de synode b.v. van de PKN geen maatregelen neemt tegen hen die de belijdenis van de Schrift aangaande God en Jezus dé Christus weerspreken.
Tegen de vijanden van het kruis- en opstandingsevangelie.

Ik begrijp ook niet dat in charismatische- en Pinksterkerken geen maatregelen genomen worden tegen sommige welvaartspredikers, de ‘geestelijke fortunetellers’, genezingspredikers, valse profeten, die verkondigen wat de Bijbel niet zegt.

En écht dan gaat het niet om Nederland alleen, maar wereldwijd en vooral in de USA. Er is in de afgelopen tientallen jaren veel dwaalleer geëxporteerd naar Nederland. Als voormalig Pinksterpredikant was het moeilijk om al die trends tegen te gaan.
Nederland blijkt uitermate open te staan voor al wat nieuw is.
Jeukende oren.

“...en van de waarheid het gehoor wel zullen afkeren, maar zich zullen keren naar de fabels”.

Jeukende oren die zich afkeren van de gezonde leer, dat is: van de waarheid naar de fabels (morele voorbeeldverhalen die niet echt hebben plaatsgevonden).

Dát heb ik vaak gehoord binnen de PKN.
De Bijbel als verhalenboek.
In preken stoor ik me mateloos aan het woord ‘verhaal’.
Natuurlijk staan er ‘verhalen’ in de Bijbel, bijvoorbeeld ‘de parabels’ (gelijkenissen).
Maar de Bijbel beschouwen als één groot verhalenboek is een dwaling.
Een predikant begon zijn preek over Jezus die over het water loopt met: “Gemeente van Jezus Christus, het schriftgedeelte dat ik u zojuist heb voorgelezen is natuurlijk niet echt gebeurd”.

Typisch anno 2020 is, dat die wijzer, intelligenter geworden mens bijgeloviger geworden is.

(2 Timoteüs 4:3-4 uit de Naardense Bijbel).


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Sep 29, 2020 11:34 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 29-09-2020De Bijbel Open Serie (5).
“Want uit hun midden....”.

Daarvoor verwijs ik naar 2 Timoteüs 3:1-5 (zie studie 3 van deze serie). Uit de mensen die zich monsterlijk gedragen, de risico-zoekenden, vol van zichzelf, die geen gezag boven zich accepteren, die vroom lijken, maar inhoudsloos zijn.....
Uit hun midden komen die mensen voort, die de huizen binnendringen.

“Want uit hun midden zijn zij die de huizen binnendringen en vrouwtjes inpakken die bedolven zijn onder zonden, meegesleept door velerlei begeerten...”.

Wat? Paulus windt er geen doekjes om.
Er zijn zogenaamde geestelijke leiders die in de veronderstelling leven dat zij zich van alles kunnen veroorloven.
Vol van zichzelf. Egoïstisch ten top. Zelfverzekerd. Trots. Hoogmoedig.
Maar bij huisbezoeken aan vrouwen (vrouwtjes klinkt minderwaardig en suggereert dat zij graag uitdagen, verleiden) dringen zij zich op en gaan zij in op de avances van deze vrouwen.

“...die altijd bezig zijn met leren en maar nooit tot erkentenis van de waarheid kunnen komen....”.

Deze vrouwtjes lokken deze leiders omdat zij zoveel vragen hebben over de Bijbel en over het geloof, ze doen zich voor als geïnteresseerd, maar omdat hun motieven vals zijn, zullen ze nooit tot erkenning van de waarheid komen.

Pas op! De motieven van die leiders deugen niet. De motieven van die vrouwtjes deugen niet.

Even krachtig gesteld: Niet álle mannen die geestelijke leiders zijn (predikanten, voorgangers, priesters, ouderlingen) zijn zó. En niet álle vrouwen zijn zó.

Dáárom werd ons tijdens mijn theologische vorming voorgehouden om als man niet alleen bij vrouwen die alleen waren op bezoek te gaan.

Hoeveel van de soort leiders die ons hier getekend worden zijn niet ten val gekomen op seksueel gebied?
Gezaghebbende televisiedominee’s b.v. in de USA, maar ook predikanten in Nederland en waar ook ter wereld.
Dat gebeurt niet alleen onder hetero’s, maar ook onder homo’s.
Niet alleen mannen kunnen door vrouwen ten val komen, ook vrouwelijke leiders door mannen.
Of mannen door mannen. Vrouwen door vrouwen.
Het is 2020.

“Op de wijze waarop Jannes en Jambres Mozes hebben weerstaan, zó weerstaan ook deze mannen de waarheid: het zijn mensen wier denken bedorven is en wier geloof het in een toets niet houdt”.

Net zoals die hiervoor genoemde geestelijke leiders en de vrouwtjes weerstonden Jannes en Jambres de vraag van Mozes aan Farao.
Wie waren zij? Ze waren de leiders van de tovenaars en magiërs die in dienst van de Farao stonden. Onder hun leiding imiteerden de tovenaars de tekenen van Mozes en versterkten Farao in zijn weigering de Israëlieten te laten gaan.
Zij weerstonden het plan van de God van Israël.

Hun geloof in de Egyptische goden zou het in de test van de apostel Johannes niet halen.

“Maar zij zullen het niet veel verder brengen; want hun gebrek aan inhoud zal allen overduidelijk zijn, zoals ook dat van hen is geweest”.

Die laatste dagen, dit laatste uur betekent in de allereerste plaats:
alert en waakzaam zijn voor pseudoprofeten, anti-christussen, geestelijke leidinggevenden (mannen en vrouwen) met een optreden, dat de toets van wat écht geloof is, niet zullen doorstaan.
Zij hebben geen inhoud.
Zij zullen ten val komen.

Naschrift bij deze studie:

De laatste weken ben ik bezig geweest met de bedieningen van in de Verenigde Staten zeer bekende predikers.
Ze behoren bij de welvaartsevangelieverkondigers.
Kinderen van God horen rijk en welvarend te zijn. Wij hebben het recht in landhuizen te wonen, banen te hebben waarbij we goed verdienen. Wij behoren gezond te zijn. Als wij investeren in hun bediening, zullen zij voor ons bidden. Als we maar genoeg geven, des te rijker zal de zegen over ons zijn.
Op Youtube kunnen we hun diensten volgen, hun prediking.
Ik hoorde en zag verbijsterende dingen.
Deze leiders zijn schandalig rijk. Eén van hen heeft 3 vliegtuigen. Er worden profetieën uitgesproken die niet uitkomen. In hun samenkomsten komen occulte en demonische elementen voor.
De leerstellingen die zij onderwijzen zijn niet-bijbels. Helaas volgen in Nederland velen deze ‘leiders’. Lezen hun boeken.
Duisternis moet volgens Paulus ontmaskerd worden. God geeft in Zijn gemeente de gave van onderscheiding van geesten. Met die gave kunnen wij de bron ontdekken waaruit zij spreken, schrijven, profeteren of muziek maken.
Ook in ons land zijn er dergelijke leiders actief. Daarom is het voor mij onbegrijpelijk dat vele, vele christenen wel afgaan op spectaculaire bijeenkomsten. Lofprijzing, aanbidding zijn het belangrijkste. Genezingssamenkomsten.
En helemaal onderaan komen gebedssamenkomsten en bijbelstudies.
36 jaar was ik actief predikant. In 2009 stopte ik. Maar in de afgelopen 11 jaar is er niets veranderd.
Zonder kennis van de Bijbel slikken we alles wat van kansels of podia komt.
Als het maar lekker overkomt, als het maar nieuw is.
Het is een houding die in onze tijd gevaarlijk is.Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Okt 01, 2020 10:24 am

Peter Gerrets :

DONDERDAG 01-10-2020De Bijbel Open Serie (6).
Ik eindigde de vorige aflevering met de constatering dat de hedendaagse mens hoger opgeleid is, meer kennis bezit en tóch bijgeloviger is dan ooit tevoren.

Een PKN-predikant zei, gedurende een catecheseles dat de duivel met de handen over elkaar zit. Hij heeft niets te doen. In de loop van de afgelopen jaren heb ik meerdere collega’s van hem gehoord over Bijbelse uitspraken.
Dat wat de Bijbel ‘bezeten mensen’ noemt, wordt in hedendaagse preken ontkend. ‘Destijds dacht men dat ‘de maanzieke knaap’ bezet was door boze geesten’, maar wij weten door de wetenschap dat dit niet waar is. Hij was geestesziek’. Dat er een duivelse hiërarchie is, wordt ontkend. Jezus paste zich aan aan de zienswijzen van die tijd.

Er is er één die sinister lacht, dat is de diabolos zelf, de duivel, dat betekent letterlijk: de uiteen-werper.
Hij is nog altijd actief, draait overuren.
In kerkgebouwen worden zalen verhuurd aan yogacursussen, meditatielessen. Niet zelden is de predikant cursusleider en gemeenteleden cursisten.
Heden ten dage kijken we niet op als mensen kabouters zien, communiceren met heksen, witte heksen en zwarte heksen, witte magie en zwarte magie, in de nacht van 30-04 op 01-05 en in de nacht van 31-10 op 01-11 vinden satanische rituelen plaats en wordt er gebeden tot Satan om de invloed van de kerk te breken.
Je kunt het lachend van de hand wijzen, maar het gebeurt.
Gelukkig zijn er christenen die tijdens deze nachten krachtig bidden.

Mijn gereformeerde collega in de wijk Mariahoeve hier in Den Haag vertelde dat hij in een interkerkelijke dienst in de Hervormde Kerk met een predikant die hoog-liturgisch was ingesteld en het kerkgebouw vol hing met ikonen in een rij achter de Hervormde collega moest aan wandelen. Deze droeg een ikoon van de lijdende Christus, achter hem een Lutherse predikant, een Rooms-Katholieke pastor, daarachter mijn Gereformeerde collega. Zo kwamen zij de kerk binnen. De Hervormde predikant zette de ikoon op de Avondmaalstafel en knielde daarvoor, de Lutherse predikant knielde ook voor het ikoon, de Katholieke pastor eveneens, en mijn Gereformeerde collega bleef staan tot ergernis van de anderen.
De uitspraak van deze helaas reeds lang overleden ds. Arie Dondorp weet ik nog heel goed: “Hoe minder Christus, des te meer liturgie”. Volkomen eens.
De predikant die medeleven toonde met de werkloze duivel deed actief mee met de liturgie die gehanteerd werd in de Protestantse Maranathakerk hier in Den Haag. In die liturgie werden zondag aan zondag ‘overleden heiligen die al eeuwen gestorven zijn’ herdacht en al lang overleden gemeenteleden. Voorafgaande aan het Avondmaal moesten we in het Latijn een hele compositie zingen met de instellingswoorden.

De heilige Geest wijkt uit onze kerken.
Soms vraag ik me af: welke geesten hebben het hier voor het zeggen.
De Nederlandse kerken worden krachteloos. Wat wil je als Jezus alleen een timmermanszoon is, niet uit de maagd geboren, als martelaar gestorven, niet opgestaan, niet de zender van de heilige Geest, niet naar de hemel opgevaren, die niet terugkomt.
Waar de duivel wordt genegeerd en dus volop spel krijgt. De Bijbel een verhalenboek met een moraal.
Waar dood dood is.
Een Kerk in Nederland die nooit, maar dan ook nooit zich grondig bekeerd heeft van de vervangingstheologie, de verbondstheologie en de zuigelingendoop, die nooit aan de survivors van de concentratiekampen, aan de Joodse gemeenschappen, aan de rabbi’s, aan de biologische nazaten van Abraham, Izaak en Jakob SCHULD beleden hebben voor het antisemitisme dat sinds het begin van de christelijke kerk tot op de dag van vandaag in ons midden heeft geheerst.

Zondag 4 oktober 2020 Israëlzondag.
Laat me niet lachen. In de loop van 20 eeuwen is de Kerk schuldig aan de moord van ontelbare Joden.
En wij hadden de opdracht hen tot jaloersheid te verwekken?

Ik wacht al jaren op die schuldbelijdenis, maar ze komt niet. Zó trots, zó hoogmoedig zijn we. We kiezen zelfs voor de Palestijnen. Nederland stemt in de VN meestal mee als Israël wordt veroordeeld.
Ik walg van die lauwe Kerk, ik walg van de Nederlandse politiek.
Een Kerk die geen lef heeft te breken met een verwerpelijke traditie, maar altijd die traditie koestert boven de Heilige Schrift.
Wanneer wordt Israëlzondag een massale SCHULDBELIJDENISDAG?

Natuurlijk kennen we christenen die vervolgde Joden onderdak boden.
Predikanten die vlammende protesten lieten horen.
Maar het overgrote deel van ons Nederlandse volk, ook van het kerkvolk was antisemitisch.
Procentueel zijn uit Nederland de meeste Joden op transport gesteld naar de kampen en gaskamers 107.000.

Gisteren zag ik op filmbeelden een man uit Ghana belijden dat hij zijn hele leven van zijn voorvaderen geleerd had occulte kennis te verzamelen over planten, grassen, struiken en bomen en met die kennis problemen van mensen kon oplossen. Daarnaast verkreeg hij meer en meer occulte krachten. Krachten om duiven via demonische krachten boodschappen te laten overbrengen over de hele wereld naar de USA, Rusland, China, Europa, andere Afrikaanse landen. Vanuit de hele wereld werd hij geraadpleegd.
Hij had een grote verzameling boeken die hij allemaal gelezen had, waaronder de Bijbel, de Koran, het Zesde en Zevende Boek van Mozes, een boek over demonen en hoe je die moet aanroepen.
Zelfs predikanten en voorgangers raadpleegden hem, zogenaamde christenen, wedergeboren christenen. Zij vroegen hem om meer geestelijk gezag en de kracht om meer wonderen te doen.
Nooit gebruikte hij de post. Altijd bracht hij zijn adviezen, of kruiden, of planten over door occulte rituelen beïnvloedde duiven en hij kreeg antwoorden terug.
Op een dag kwam hij in een Pinksterkerk in Nigeria. De voorganger kwam tot hem en kon hem detail voor detail vertellen waar hij mee bezig was. Dat was een harde confrontatie. Hij kreeg opdrachten van deze voorganger om in Ghana en de plaats van zijn geboorte, in Togo, te breken met al het occulte. Een tv-ploeg ging met hem mee en na een tijd kwam hij met de tv-ploeg met fimbeelden terug en bracht zijn occulte boeken op het podium bij deze Nigeriaanse voorganger terug. De occult beïnvloedde duif, de toverboeken, hij onderwierp zich aan Jezus en deed afstand van zijn occulte machten en krachten en eindelijk kreeg hij rust en vrede.

Onze zogenaamd moderne theologen zouden eens moeten luisteren naar de Joodse theologen in Jezus’ dagen en naar de uitroepen van de door Jezus uitgeworpen demonen. Zij wisten precies wie Jezus is en was.

Ik waarschuwde eerder voor wereldbekende tv-dominees, welvaartspredikers, waarbij door Bijbelgetrouwe theologen is vastgesteld dat er tijdens hun bedieningen of tijdens hun erediensten islamitische invloeden zich manifesteren, demonische krachten, vals Bijbelonderwijs. En zij over de ruggen van zwakken en zieken heen schatrijk worden.
Tijdens diensten valt er goudstof naar beneden, edelstenen. Bij een ander vallen zieken steeds weer achterover, worden valse profetieën uitgesproken die niet uitkomen. In sommige samenkomsten overheerst de lofprijzing en gaat de Bijbel niet open.
Verschillende van deze predikers onderwijzen dat God ons in Zijn beeld geschapen heeft en dat wij ‘little gods’ zijn en niet alleen maar mensen.
God is de IK BEN en wij in Zijn beeld geschapen zijn ook ‘IK BEN’s’.
De afgelopen weken heb ik preken, gesprekken, erediensten gevolgd waarvan ik onpasselijk werd.
Mannen en vrouwen die schatrijk geworden zijn in hun ‘bediening’. Want mensen die wonderen verwachten, moeten eerst geld investeren in de bediening van deze godsmannen en godsvrouwen.
Wat vind je van een uitspraak van één van hen: “Dit is de tijd dat Gods kinderen in landgoederen wonen, grond claimen, in welvaart leven”.

Alsof er een aparte God voor het welvarende vrije westen is en het rijke Azië. En een aparte God voor de arme christenen in kampen, onder huisarrest in Noord-Korea, China, Arabische landen. Walgelijk vind ik deze prediking.
Ik vraag me ernstig af of deze ‘mannen en vrouwen Gods’ God werkelijk kennen en of er enig mededogen of erbarmen is.
En pas op bij het toetsen.
Zeg niet, maar er gebeuren grote wonderen bij hen.
Zelfs de Antichrist komt met grote wonderen en tekenen.

Ik kan alleen waarschuwen voor deze welvaartspredikers, hun onderwijs, hun preken, hun ‘wonderen’, de schatten die zij verdienen.
Hun optreden is zó anders dan dat van Jezus.

Peter Gerrets.

p.s.
Ik waarschuw voor:
Kenneth Copeland
Benny Hinn
Joel Osteen
Todd White
Joyce Meijer
Paula White
Joseph Prince
En de grootste waarschuwing is voor de beroemde Bethel Church in Redding, California USA.
Velen luisteren naar Bethel Music, maar zouden daar beter mee stoppen.
De kerkdiensten zijn werkelijk verbijsterend.

Verbijsterend zijn ook Nederlands sprekende voorgangers die leren dat de wederkomst van Jezus al heeft plaatsgevonden voor 100 na Christus.
Dat Gods heerschappij, Zijn koninkrijk al in het hier en nu is.
Ik waarschuw voor:
David Sørensen
Jeroen Koornstra
Wij hebben als taak landen te claimen voor Gods koninkrijk.

Bij al deze predikers ontbreekt een visie op de laatste dagen, het laatste uur en op Israël en de nog onvervulde profetieën.
Satan werkeloos?
Hij en zijn demonen zijn ‘onder ons’ keihard aan het werk als fake God, met fake onderwijs, fake wonderen en tekenen, fake voorstelling van zaken.

Het accent ligt op genezing en bevrijding, welvaart in deze wereld.
Niet op redding en verlossing van onze zonden door Jezus Christus.
Niet op de tekenen van onze tijd.
Totaal gebrek aan visie op de nog onvervulde profetieën aangaande Israël.

Gaan wij nog op de knieën om Gods verbondsvolk schuld te belijden voor 2000 jaar vervolging, uitmoording, breken met de grootste dwaling in de geschiedenis: de vervangingstheologie en alle heilloze gevolgtrekkingen daaruit?
Anders is Israëlzondag nutteloos.
Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Zo Okt 04, 2020 2:30 pm

Peter Gerrets :

ZATERDAG 03-10-2020De Bijbel Open Serie (7)
“Waarheid spreek ik....”.

Paulus, afkomstig uit de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob, gestudeerd aan de voeten van Gamaliël, beroemd theoloog uit de kring van de Farizeeërs, dus orthodox, fel bestrijder van hen die in Jezus geloofden en hem erkenden als dé Messias, tot een radicale omkeer gekomen tijdens zijn reis naar Damascus en nu ook een volgeling van Jezus Messias, de heilige Geest ontvangen, gedoopt in water, die aan de hand van de Tenach kan bewijzen dat Jezus dé Zoon van God is, tot apostel aangesteld en uitgezonden vanuit de gemeente in Antochië, schrijft in deze brief ‘waarheid’....

“één met Christus lieg ik niet...”.

In verbondenheid met Jezus Messias, dé Waarheid, kan ik niet liegen.

“terwijl één met de heilige Geest mijn mede-geweten het medebetuigt...”.

De heilige Geest woont in mij en wéét en getuigt mee met mij.

“...dat er bij mij grote droefheid is en een niet aflatende pijn in mijn hart”.

Ik heb een groot verdriet en een chronisch hartzeer. Waarom?

“Want ik heb gebeden dat ik vervloekt mocht zijn, ikzelf los van de Gezalfde,
ter wille van mijn broeders-en-zusters, naar vlees-en-bloed mijn medegeborenen:....”.

Ik ben bedroefd en ik heb chronisch hartzeer om mijn broeders-en-zusters, mijn volksgenoten naar vlees-en-bloed.
Om allen die geboren zijn uit Abraham, Izaak en Jakob.
Zó bedroefd, zó’n hartzeer dat ik gebeden heb: ‘Messias, laat mij maar los en grijp hen vast. Vervloek mij, opdat U hen zegent’.
Zo bad eens Mozes: ‘Verwijder mij maar uit Uw boek’.

“zij zijn Israëlieten, van hen zijn de aanneming tot zonen-en-dochters, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de aankondigingen...”.

Hoor, Kerk van Jezus Christus van het eerste begin tot op de dag van vandaag,
dít had je kunnen bewaren van de grootste dwaling ooit!!!

Paulus schrijft hier de waarheid en niets dan de waarheid. Hij kan vanwege zijn verbondenheid met Jezus, dé Messias, zijn Messias, en zijn verbondenheid met de heilige Geest NIET LIEGEN.

1. Zij, de biologische nakomelingen van Jakob die van God een nieuwe naam kreeg: ISRAËL, zij zijn dé Israëlieten.
2. Zij hebben het eerste recht om door God geadopteerd te worden als zonen-en-dochters.
3. Zij mogen als eersten de heerlijkheid, de glorie en luister van God ervaren.
4. Ik, de HEER, sloot mijn verbonden met hen.
5. Ik gaf hen de Thora.
6. Ik gaf hen de eredienst rondom tabernakel en tempel.
7. Ik gaf hen de aankondigingen, dat wil zeggen: DE BELOFTEN.

Waarom heeft de KERK VAN CHRISTUS in de loop der eeuwen zich anti-semitisch gedragen?
En dat wat van hen was en is GEANNEXEERD?

Wij zijn geen Israëlieten.
God sloot met hen verbonden, niet met de gojim (de volken).
God gaf hen de Thora.
God gaf hen de tabernakel en de tempel en de sabbat en de feesten, de offerdienst.
En niet te vergeten: BELOFTEN, die nog niet allemaal uitgekomen zijn.

En wat heeft de Kerk van Christus gedaan?
De nazaten van Israël vervolgd, verdrukt, vermoord.
Hen beschouwd als des doods schuldig omdat zij Gods Zoon hebben veroordeeld en omgebracht.
Jezus bad: VADER VERGEEF HET HUN...
Wij dachten dat zij nog altijd schuldig waren.
Dat God Zijn volk verstoten had.
En wij hebben onszelf het geestelijke Israël genoemd.
Alle zegeningen aan hen toegezegd op onszelf betrokken en alle vervloekingen aan hen gelaten.
De wet, de verbonden waren immers aan óns, de kerk, gegeven?
Moet ik verder gaan?

Hebben onze vaderen Romeinen 9-11 overgeslagen?
Wat is er in al onze kerken en gemeenten toch ‘hoog’ gesproken over de kerkvaders, de theologen, de samenstellers van onze belijdenisgeschriften en onze traditionele gebruiken.
Mij is altijd verweten: ‘En geloof jij dan niet dat onze voorvaderen ook geleid werden door de heilige Geest?’
De één wel, de ander niet.
Zij hebben ook gedwaald.

En daarom heb ik heel weinig met onze traditie, vanwege dat wat wij direct en indirect Gods Israël hebben aangedaan.

“van hen zijn de vaderen, en uit hen is de Gezalfde, naar vlees-en-bloed, die over allen God is te zegenen tot in de eeuwigheden. Amen”.

Abraham, Izaak en Jakob (Israël) zijn hun vaderen. En naar de mens gesproken is dé Messias een Israëliet, een Judeeër, een Jood.
Dát zijn we totaal vergeten.
Jezus zélf zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Het heil is uit de Joden’.

Maar schrijft Paulus: De Joodse Messias
is tevens God over allen.
Geprezen is Hij tot in alle eeuwigheden.
Zo zij het.

Dus niet: zomaar een Jood, een mens of een voorbeeldig mens, een martelaar.
Nee, Zoon van God, en dat betekent in bijbelse zin: aan God gelijk.

Zo’n Israëlzondag is absoluut noodzakelijk om dit alles te beseffen.
Dus niet alleen een gebed voor de vrede van Jeruzalem, maar een diep door de knieën gaan om God en Zijn volk om vergeving te vragen en Hem te prijzen voor Zijn Zoon die alléén ons aller Redder wil zijn.

(Romeinen 9:1-5 uit de Naardense Bijbel).Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Okt 08, 2020 11:33 am

Peter Gerrets :

DONDERDAG 08-10-2020De Bijbel Open Serie (8).
“Maar het is niet zo dat het woord van God uitgevallen is....”.

Denk niet dat Gods woorden over Zijn volk zijn vervallen, met andere woorden: niet meer gelden.

“Want niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël...”.

En nú moeten we goed lezen wat Paulus schrijft.

“en niet omdat ze zaad van Abraham zijn, zijn allen kinderen; nee ‘in Izaak zal voor jou zaad geroepen worden’!”

Velen zouden zich heden ten dage ‘kinderen van Abraham’ kunnen noemen.
Denk eens aan de vele moslims, de uit Ismaël voortgekomenen.
En de vele in onze protestantse kerken als zuigeling gedoopten die volgens het doopformulier opgenomen zijn in het verbond met Abraham.
(In vorige delen van deze serie heb ik dat uitgebreid besproken)

Nee, het gaat om Izaak. Sara was onvruchtbaar. De belofte van God was: Abraham (vermeend impotent) én Sara (onvruchtbaar) krijgen een zoon.
Maar naarmate ze allebei ouder werden, bedacht Sara dat God deze belofte wilde tot stand brengen doordat Abraham seksuele gemeenschap zou hebben met haar slavin Hagar. Een menselijke oplossing, omdat God voor het oog niets deed. Daaruit werd Ismaël geboren.
Maar de HEER maakte duidelijk dat Zijn plan via Izaak zou gaan.
Izaak werd geboren door een ingrijpen van God zelf in Sara.
Abraham’s nageslacht en de aan hem gedane beloften gaan niet via Ismaël (de slavinnenzoon), maar via Izaak (de zoon van vrije mensen).

“Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen van de aankondiging worden tot zaad gerekend”.

De kinderen die verwekt zijn door het plan van Sara zijn ‘vleselijk’, dat wil zeggen door menselijke overwegingen.
Ismaël was niet de door God beloofde zoon. Zijn nageslacht ook niet.
Kinderen van de aankondiging, dat wil zeggen, geboren vanuit de belofte van God, zoals Izaak, die behoren tot het ware nageslacht.

Die waarschuwing moeten we ernstig nemen. Niemand van ons wordt als kind van God geboren. Nooit kan ik mij beroepen op gelovige grootouders of gelovige ouders, nooit op het feit dat ik als zuigeling gedoopt ben.
Die ‘doop’ maakt mij geen kind van God, wat belijdenisgeschriften of het doopformulier ook zeggen.
Wat zegt de Bijbel!

“Want een aankondiging is dít woord wel: ‘tegen deze tijd zal ik komen en zal er voor Sara een zoon zijn’”.

Dát was Gods belofte die uitgekomen is, ondanks het lachen van Abraham en het lachen van Sara.

“Maar dit staat niet alleen, nee, denk ook aan Rebekka die zwanger was vanuit één man, onze vader Izaak:....”.

Ook Rebekka was onvruchtbaar en kon alleen van Izaak zwanger worden door Gods ingrijpen.

“toen zij nog niet geboren waren en nog niet iets goeds of slechts bedreven hadden, werd ‘zodat het verkiezend voornemen van God zou blijven, niet vanuit werken maar vanuit het feit dat Hij roept’ tot haar gezegd: ‘de meerdere zal de mindere dienen’....”.

Rebekka, zwanger van Izaak, zou een tweeling krijgen. God bepaalde vóór hun geboorte dat wie het eerst geboren zou worden het tweede kind zou dienen.
God liet Esau en Jakob niet éérst geboren worden, om ze dan te observeren en dan te besluiten wie in aanmerking zou komen voor hun posities in Zijn plan.
God bepaalt niets op grond van Jakob is het beste jongetje van de klas en Esau voldoet niet aan mijn verwachtingen.
Dat is typisch menselijk, niet goddelijk.

“...overeenkomstig wat geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Esau heb Ik gehaat”.

Dit wordt zo vaak misverstaan.
Was Jakob Gods lieveling en had God een hekel aan Esau?
In Gods plan kwam Jakob op de eerste plaats en Esau op de tweede.
Die keus was niet gebaseerd op ‘hun daden’.

“Wat zullen wij dan zeggen? Dat er onrechtvaardigheid is bij God?
Dat zij verre”.

Handelt God oneerlijk?
Nee, schrijft Paulus.

“Want tot Mozes zegt Hij: ‘Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij maar ontferm en Ik zal Mij erbarmen over wie Ik Mij maar erbarm!”

De Bijbel als geheel openbaart ons dat Gods ontferming en erbarmen uitgaat naar dié mensen waarover wij ons verbazen.
God is geen Sint Nicolaas.
“Wie zoet is, krijgt lekkers; wie stout is de roe” is absoluut niet de Bijbelse boodschap. In oude kinderbijbels werden Bijbelverhalen nog wel eens in die trant verteld.

“Dus dan is het niet iets van wie iets wil of van hem die loopt, maar van de God die Zich ontfermt”.

Ontferming en erbarmen komt van God, ongeacht of wij er een inspanning voor doen.
Genade komt van dé genadige God en niet omdat wij door inspanning van onze kant Hem genadig hebben gemaakt.

(Romeinen 9:6-16 uit de Naardense Bijbel).Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Okt 09, 2020 11:28 am

Peter Gerrets :

VRIJDAG 09-10-2020


De Bijbel Open Serie (9).“Want de Schrift zegt tot Farao:
‘daartoe heb ik jou opgewekt, opdat ik in jou mijn kracht zal tonen en opdat mijn naam verkondigd zal worden op heel de aarde’”.

God besluit over wie Hij Zich ontfermt en over wie Hij Zich erbarmt.
Maar in de Bijbel lezen we dat God bepaalt door wie Hij Zijn kracht openbaart en Zijn Naam bekend wordt op de aarde.
Want we lezen dat Hij met dat doel zelfs de goddeloze Farao van Egypte gebruikt.

“Dus dan ontfermt hij zich over wie hij wil, en wie hij wil verhardt hij”.

God bepaalt wie Hij genadig is en wiens hart Hij verhardt.

“Je zult me dan wel zeggen: wat klaagt hij nog? - want weerstond iemand zijn wil?”

Paulus zegt dan: ‘Als God het hart van Farao verhardt, dan moet God niet klagen dat de Farao Zijn wil weerstond’.
Daar heeft God dan toch zelf voor gezorgd?

“Maar mens, wie ben jij dan wel als je God zo antwoordt? - zal het geformeerde tot de formeerder zeggen: waarom heb je me zo gemaakt?”

Het klinkt zo logisch! Maar waar haal jij, o mens, door God geschapen, geformeerd, het lef vandaan om jouw Schepper en Formeerder zó aan te spreken en te zeggen: ‘Waarom heb je mij zo gemaakt?’

“Of heeft de pottenbakker geen vrijmacht om uit hetzelfde leem het ene voorwerp te maken voor iets eervols en het andere voor iets on-eervols?”

God is de Pottenbakker, die alle vrijheid heeft om uit klei kunstvoorwerpen te maken of alledaagse gebruiksvoorwerpen.
Ooit gaf een vriend mij een kostbaar geschenk. Hij ging naar een pottenbakker en liet deze een Avondmaalsstel maken. Die man was geen christen, bezocht een plaatselijke kerk om zoiets te bezichtigen, kreeg er een uitleg bij en maakte een grote schaal, een kan en een beker. Prachtig.
Ik heb het jarenlang gebruikt omdat ik met gelovige bezoekers of met huiskringleden bij mij thuis Avondmaal vierde. Een pottenbakker kan prachtige serviezen maken, maar ook doodgewone schaaltjes of vaasjes.
Die Pottenbakker beslist waar Hij Zijn maaksel voor gebruikt.

“En als God nu eens, om zijn toorn te tonen en zijn kracht te doen kennen voorwerpen van toorn, voor ondergang toebereid, in zijn overvloedige lankmoedigheid heeft gebracht,- ook om de rijkdom van zijn heerlijkheid te doen kennen over voorwerpen van ontferming, die hij tevoren gereed heeft gemaakt voor heerlijkheid?”

Dit is een gevaarlijke tekst.
God, de Formeerder, de Pottenbakker maakt voorwerpen waarop Hij Zijn toorn, Zijn woede en Zijn kracht kan botvieren, want dit zijn wegwerpvoorwerpen, alhoewel Hij ze met geduld gemaakt heeft.
Maar Hij heeft ook voorwerpen gemaakt waardoor Zijn kunstenaarschap, Zijn glorie en luister gezien wordt, omdat Hij ze met dat doel gemaakt heeft.

Pas nu op. Is dit een pijler onder de leer van de uitverkiezing?
Wordt hier beweerd dat wat in Reformatorische kringen geleerd wordt?
God formeert de ene mens om daar Zijn woede op te botvieren en in de hel te werpen: de wegwerpmens?
En God formeert de andere mens om Zijn heerlijkheid te openbaren met als eindbestemming: de hemel?
Uitverkoren om zalig te worden óf
uitverkoren tot verwerping.

Wat is het nodig om deze tekst in het tekstverband te lezen.
Het accent ligt op het feit dat God bepaalt, plannen heeft, initiatieven neemt, mensen uitkiest.

“En wel óns, die hij heeft geroepen niet alleen uit de Judeeërs, maar ook uit de heidenvolken...”.

Dié God, die Schepper en Formeerder, die Pottenbakker heeft óns geroepen.
Óns, nee niet alleen uit Gods oude verbondsvolk, maar ook uit de heidenvolken.
Israël heeft neergekeken op de volken, maar God heeft ook uit hen mensen geroepen.

“...zoals ook hij in Hosea zegt: ‘wat geen gemeente was zal ik roepen als mijn gemeente, en haar die niet bemind werd als beminde....”.

Kijk, dát is Evangelie!! Wat je niet was, kun je worden!!

“het zal zijn in plaats van waar tot hen gezegd werd ‘mijn gemeente zijt gij niet’ daar zullen ze genoemd worden ‘zonen-en-dochters van een levende God’”.

Kijk, dat is Evangelie!!
Dat toont de Schrift.

Kaf, rijp om verbrand te worden, wordt koren.
Dolik, dolle tarwe tussen het graan gezaaid, wordt later door engelen verwijderd, want dolik kan graan worden.
Heidenen, de schapen van een andere stal, komen tot Jezus, die Herder wordt van één kudde uit Jood en heidenen.
Een alledaags voorwerp kan een kostbaar kunstvoorwerp worden.
Onderschat nooit de kracht van de genadige God.

(Romeinen 9:17-26 uit de Naardense Bijbel).


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De Bijbel Open " (serie van em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Okt 12, 2020 9:39 am

Peter Gerrets :

MAANDAG 12-10-2020" De Bijbel Open Serie (10). "
Romeinen 9:27-33 uit de Naardense Bijbel.

“En Jesaja schreeuwt over Israël: ‘al is het getal van de zonen-en-dochters van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal worden gered’”.

Jesaja schreeuwt het uit: ‘in de loop van de tijden is het aantal kinderen van Abraham, Izaak en Jakob talrijk geworden, maar een overblijfsel (een rest) wordt gered’.
Want wie van al die nakomelingen zijn op de Eeuwige blijven vertrouwen?
Denk eens aan hoevelen in Egypte gedurende méér dan 4 eeuwen trouw gebleven zijn aan de God van Abraham, Izaak en Jakob; denk eens aan de woestijnreis, hoevelen zijn gevallen, omwille van ongehoorzaamheid, afgoderij en ongeloof; denk eens aan de tijd van de richters en koningen en de ballingschap omwille van afgoderij en ongeloof; denk eens aan de Joodse tegenstand tegen de verkondiging van het evangelie?
De profeet Elia sprak destijds: ‘ik ben alleen overgebleven!’ Maar God verzekerde hem: ‘er zijn 7000 die hun knie niet voor Baäl hebben gebogen’.

“want volbrengend en verhaastend zal de Heer op de aarde een woord doén”.

De Heer zal ervoor zorgen dat Zijn beloften uitkomen.
Hier zie je de kracht van Gods spreken, ‘want als Hij spreekt, gebeurt het’.

“En zoals Jesaja voorzegd heeft: ‘als de Heer Sabaooth ons geen zaad had overgelaten, waren wij als Sodom geworden en aan Gomorra gelijk geworden”.

De Heer Sabaooth betekent: ‘Heer van de hemelse machten’, ‘Heer van de hemelse legers’. De Opperbevelhebber.
Als Hij niet aan onze zijde had gestaan, dan was ons volk vergaan, net als het goddeloze Sodom en Gomorra vernietigd.

“Wat zullen wij dan zeggen?
Dat volkeren (gojim = niet-Joden) die geen gerechtigheid najoegen gerechtigheid ontvangen hebben, gerechtigheid uit geloof...”.

Israël heeft toch gerechtigheid nagejaagd door zich te houden aan de Thora en alle uitleg van de geboden?
En Paulus beweer jij nu dat maar een deel van Israël gered wordt, een rest?
Denk jij werkelijk dat er ‘uit de heidenen’ mensen zijn die buiten de Thora om gerechtigheid ontvangen omdat zij geloven in Jezus Messias?

“...maar dat Israël dat een Wet vol gerechtigheid najaagt zo’n Wet niet bereikt heeft...”.

Hebben wij, nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob, die door Mozes de Thora ontvangen hebben en ons houdend aan die Wet, gestreefd hebben aan de eisen te voldoen, het doel van de Thora niet hebben bereikt?

“Waardoor?
Omdat het niet uit geloof was, maar als uit werken.
Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots”.

Deze woorden moeten hard aankomen.
Van Abraham, Izaak, Jakob en Mozes lezen we over hun persoonlijke omgang met God. Hun vertrouwen. Nee, zij waren absoluut niet zondeloos. Zij zochten God.
Maar Israël verloor meer en meer de HEER uit het oog.
Vooral in de evangeliën merk je dat er streng toegezien werd op de naleving van de Thora en de commentaren van de rabbijnen.
Jezus en zijn leerlingen worden daar op afgerekend.

De Thora is doel geworden. Minutieuze gehoorzaamheid om in Gods ogen rechtvaardig te worden.
Niet meer de blik op de Eeuwige, maar de focus op de Thora.

Ik loop als chronisch zieke anno 2020 vaak te pletter op ‘het protocol’ van artsen, verpleegkundigen, apothekersassistenten, medewerkers van de trombosedienst.
Soms is het niet menselijk meer.
De regels gaan voor.

Er zijn gelovigen die zó met de Thora omgaan. Jezus ging met de sabbath heel anders om dan de wetgeleerden.

Paulus schrijft: jullie religie is gebaseerd op werk: de Wet houden, zo nauwkeurig mogelijk, maar jullie zijn de persoonlijke omgang met de Eeuwige kwijt.
Werk heeft het geloof vervangen.
Daarom bereiken jullie die gerechtigheid niet.
Al werkend hebben jullie je geërgerd aan Jezus, de steen die jullie als een obstakel beschouwden. Maar als jullie in God hadden geloofd, dan hadden jullie ontdekt wie Hij was.

“...zoals geschreven staat: ‘zie, ik zet in Sion een steen van aanstoot neer en een rots van struikeling, en wie op hem in geloof vertrouwt zal niet worden beschaamd”.

Dit is zó merkwaardig. Dat geldt niet alleen de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob, maar ook gelovigen vandaag aan de dag.
Hoe was het mogelijk dat hogepriesters, schriftgeleerden, wetgeleerden die de Tenach bestudeerden en onderwezen zó gefocust waren op de naleving van de Thora, op het doen van de Thora, de teksten kenden waar de Messias zou geboren worden en tóch Jezus voorbij liepen.
Ze kunnen de magiërs Micha 5:1 noemen: de Messias wordt geboren in Bethlehem en niemand van hen gaat met de magiërs mee.
Ze hebben voortdurend conflicten met Jezus en hebben niet door dat ze tegen de hoeksteen trappen.

Dit gevaar lopen wij ook. Zijn we bezig ‘rechtvaardig voor God’ te worden of werken we daar nog aan?
Is ons streven nog altijd om ons aan de Thora te houden óf geloven we dat Jezus Messias ons gerechtvaardigd heeft door het geloof?

Israël, velen hebben zich gefocust op de werken der wet en zijn Jezus’ gerechtigheid misgelopen.
En heidenen hebben in Jezus geloofd en ontvangen wat Hij belooft.

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten