" LEVENSLANG RUST " (em.past. Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" LEVENSLANG RUST " (em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Feb 11, 2019 3:47 pm

Peter Gerrets :


ZATERDAG 09-02-2019
ZONDAG 10-02-2019"Het staat dus vast dat er een rust is waarin mensen mogen binnengaan, maar zij die als eersten het goede nieuws hebben gehoord, zijn er niet binnen gegaan, omdat zij weigerden te gehoorzamen. Dáárom stelt God opnieuw een dag vast, een 'v a n d a a g' waarover Hij - zoals eerder is opgemerkt - na zo lange tijd door David zegt: "Vandaag, als u Zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen". Als Jozua hen werkelijk die rust had binnen geleid, zou God later niet meer over een andere dag gesproken hebben. Het staat dus vast dat het volk van God nog een sabbatsrust te wachten staat. En wie Gods rust mag binnengaan, rust uit van al zijn/haar werk, zoals God van het Zijne. Laten we dus ons best doen om dié rust binnen te gaan. Laat niemand ten val komen door het slechte voorbeeld van hun ongehoorzaamheid na te volgen"

(Hebreeën 4:7-11 Willibrordvertaling 1995).


LEVENSLANG RUST.


Ik schrijf op sabbat.
De zevende dag.
De dag waarop God rustte ná zijn scheppingswerk.
Op zijn laatste werkdag had Hij de mens in Zijn beeld geschapen en hem de levensadem ingeblazen.
De éérste volle levensdag van de mens was de zevende dag, Gods rustdag.
De dag om adem te scheppen, uit te rusten.
Het is de dag van het voltooide, volbrachte werk.
En de Hof van Eden is de plaats, het land waar de mens van God mag rusten, dienen én bewaken (Genesis 2:15 NB).

De opdracht om die zevende dag te gedenken, krijgt het Joodse volk én die zich bij hen aansloten bij de exodus uit Egypte.
Deze Tien Woorden zijn n i e t aan andere volken gegeven.
De sabbat is de dag waarop God rustte van Zijn volbrachte scheppingswerk.
Een vrije dag, een rustdag, voor het volk van God én de vreemdeling.
Het is een dag apart.

Pas in Leviticus 23 wordt gezegd, dat elke zevende dag een dag is, waarop je je dagelijks werk staakt. Dag van toewijding aan de HEER. Dat er een samenkomst zal zijn (:1-3).

In Deuteronomium 5:14-15 staat de sabbat in het teken van het vieren van de bevrijding uit Egypte.

Psalm 147:19-20 zeggen ons:
"Aan Jakob verkondigt Hij zijn woord,
het bestel van zijn wetten aan Israël.
Met geen ander volk heeft Hij zó gehandeld, zij kennen zijn wetten niet.
Halleluja".

En laat Romeinen 9 toch diep tot ons dóórdringen:
"Waarlijk, ik zou wensen zélf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders, mijn lijfelijke verwanten, daarmee kon helpen; ik bedoel de Israëlieten.
Hún behoort het kindschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt Christus lijfelijk voort, Hij die God is, boven alles verheven en geprezen tot in eeuwigheid!
Amen!" (:1-5)

Ik kan niet anders concluderen, dan dat wij, volgelingen van Jezus Christus, gestolen hebben van wat aan Israël gegeven is.
Wij hebben de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften geroofd.
Daar zijn wij, christenen, al vroeg mee begonnen.
De Joden hebben Gods Zoon vermoord, en wij hebben bepaald dat zij niet meer bij God horen, geen recht meer hebben op Gods heerlijkheid. Nee, wij zien de kerk, als het nieuwe volk van God, het nieuwe Israël, zelfs het geestelijke Israël.
En wij hebben de wet gestolen, de eredienst, de verbonden en de beloften.
Voor hén de vloek, voor óns de zegen.

Ik begrijp niet, dat christenen of moet ik zeggen kerkgangers de vele eeuwen door zó verblind zijn.
God heeft de besnijdenis niet veranderd in de zuigelingendoop. God heeft niet gezegd, dat een besprenkeld kind opgenomen is in het verbond van Abraham. God heeft niet gezegd dat de Thora (de Tien Woorden + de volledige uitwerking daarvan) óns geldt.
De christelijke kerk is de eeuwen door de grootste vijand van het verbondsvolk van God geweest.

Wij hebben geroofd en zijn zó gehaaid dat we in die Thora zeer selectief shoppen.
Elke zondag die Tien Woorden lezen, ook over de sabbat en die sabbat niet houden.

We hebben op eigen initiatief de eerste dag van de week, de zondag, omgebouwd tot een sabbat.
We hebben het over zondagsheiliging.
Staat er in de Schrift hoe we een zondag moeten inrichten?
Ongetwijfeld een samenkomst om God te danken voor de rust, dat we verlost zijn van onze zonden en afgoden door Jezus Christus. We doen niet ons dagelijks werk en we scheppen adem, we rusten, we genieten van Gods volbrachte werk.

Van de tien geboden komen er negen in het Nieuwe Testament terug, behalve het sabbatsgebod.

Wáár staat die sabbat voor? Dat het scheppingswerk volbracht is.
Dat de bevrijding uit Egypte volbracht is.

Zódat we niet meer onder een slavenjuk hoeven te leven.
De zevende dag heeft de mens en heeft Israël geen rust gebracht. De Hof van Eden zijn we verloren, uitgezet.
Het beloofde land is geen rustoord gebleken.
Niet álle vijanden werden overmeesterd en daar heeft Gods volk altijd last van gehad.
Die zevende dag is volgens Paulus een schaduwbeeld geweest, een typebeeld, een verwijzing naar een andere werkelijkheid (Kolossenzen 2:16-17).

Die werkelijkheid is Jezus Christus.
De mens heeft op de 7e dag nooit rust gevonden.
De mens heeft het Paradijs en Kanaän verspeeld.
Dóór ongeloof en ongehoorzaamheid.

Maar David schrijft geïnspireerd door de heilige Geest in Psalm 95 dat God een nieuwe rustdag instelt, een nieuw land van rust.

Dát komt uitgebreid aan de orde in Hebreeën 3 en 4.
Die rustdag, die dag om de sabbatsrust in te gaan is voortaan: VANDAAG.
Op het moment dat God tot jou spreekt, luister dan alsjeblieft.
En wáár vind je nou werkelijk rust?
In één: Jezus Christus.
Want die heeft het verlossings-, het bevrijdings-, het verzoeningswerk tot stand gebracht, volbracht en voltooid.

Het gaat niet om een zaterdag of een zondag.
Als ik me aan de sabbatsregels hou betekent dat niet dat ik de sabbatsrust ervaar.
Als ik me hou aan de zondagsheiliging betekent dat helemaal niet dat ik in mijn leven, in mijn hart rust ervaar.

Mijn sabbatsrust is in Jezus Christus.
Als ik eindelijk gestopt ben met mijn tobben en piekeren, het nakomen van regels en pogingen om in het reine te komen met God.

Vandaag als ik me volledig toevertrouw aan wat Jezus voor mij volbracht heeft, is die rust er.
Aan wat volbracht en voltooid is, kan door mij niets meer toegevoegd worden.

Sabbatsrust is: net als God adem scheppen omdat het werk klaar is.
Sabbatsrust is: Jezus heeft mij verlost en met de Vader verzoend. Het is klaar.

En zó kun je elke dag tot die rust ingaan.
En zó kun je dié rust jouw leven lang ervaren.


Peter Gerrets

• NB = Naardense Bijbel, andere geciteerde teksten komen uit de Willibrordvertaling 1995.
• Geen discussie over Romeinen 9. Dit is mijn mening. Een constante. Het is feit dat wat God niet ingesteld heeft of geboden geen rechtsgeldigheid heeft. Er wordt eeuwen over gestreden zonder tot een vergelijk te komen. Ik ben verdrietig over het feit dat de Gereformeerde leer en de kerken van de Reformatie zich superieur achten boven andere Protestantse kerkgenootschappen. "De ander uitnemender achten dan onszelf is er helaas (nog) niet bij".
Blijft voor mij, dat elke wedergeboren christen uit welk kerkgenootschap ook mijn broeder of zuster is.Peter Gerrets.


[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " LEVENSLANG RUST " (em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Feb 12, 2019 12:16 pm

Peter Gerrets :

DINSDAG 12-02-2019


LEVENSLANG RUST (2).


Dank jullie wel voor de reacties.
Maar er blijft veel dat niet of verkeerd begrepen wordt.

Gaande de weg, in de omgang met de HEER, en de omgang met de Bijbel, ben ik geschrokken, dat er zoveel onkunde is wat betreft hetgeen de Bijbel ons leert.

Wij kennen onze kerkgeschiedenis niet.
Romeinen 9:1-5 waarin Paulus lijdt aan het feit dat zijn volksgenoten Jezus Christus niet kennen. Dat hij er alles voor over heeft om hen voor Jezus te winnen.
Heel eenvoudig schrijft hij: van de Israëlieten is het kindschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst.
Die zijn van hen.

De eerste christengemeenten bestonden uit Israëlieten die tot geloof in Jezus waren gekomen. Petrus komt voor het eerst bij een Romein over de drempel.
Filippus in Samaria. Paulus bij heidenvolken op zijn reizen.
Dán ontstaat er een groot probleem.
De Joodse christenen hielden zich nog aan de Thora en vonden dat de christenen uit de heidenvolken zich ook aan de Thora moesten houden, de mannen moesten besneden worden.
Maar tijdens een officiële vergadering wordt de conclusie: de christenen uit de heidenvolken mogen geen afgoden dienen, zich niet met ontucht inlaten en geen vlees eten van dieren die door verstikking om het leven zijn gekomen, dus waar nog bloed in aanwezig is.
Geen woord over de besnijdenis, over de sabbat of over andere feestdagen.

Al vroeg in de christelijke kerk ontstond er haat tegen die godsmoordenaars. Israël kon onmogelijk nog Gods volk zijn.
De kerk was het nieuwe Israël.
Hoe trad je toe tot Israël? Alle jongetjes werden op de 8e dag besneden.
Daarvoor in de plaats werden baby's, jongetjes en meisjes besprenkeld (gedoopt). Nergens in heel de Bijbel staat een opdracht tot het besprenkelen van baby's. Nergens in heel de Bijbel dat je rond jouw 18e belijdenis des geloofs moet afleggen. We zijn het gewend, we zijn het gewoon, het gebeurt al eeuwen, zouden alle geestelijken, predikanten dit zomaar gedaan hebben? En als ik daar nu 'ja' op zeg? Eeuwenlang gedwaald. Men moet de bewijzen halen uit de Heidelberger of uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Er wordt verwezen naar de cipier van Filippi en naar Lydia de purperverkoopster uit Tyatira. Die met hun huishouden gedoopt werden. Tot het huishouden behoorden ouders, kinderen en personeel.
Bij de cipier wordt vermeld dat hij dankbaar was dat hij met heel zijn huishouden tot het geloof was gekomen.
Of er bij Lydia's huishouden kleine kinderen waren? Het zal altijd een vraag blijven. Wat wij openbare geloofsbelijdenis noemen is in het Nieuwe Testament de functie en betekenis van de doop.
Iemand die tot geloof in Christus komt, wordt gedoopt en ontvangt de heilige Geest. Als Paulus in Romeinen 6 de doop uitlegt gaat het om een met Christus begraven worden en opstaan tot een nieuw leven. Er is geen sprake van een opname in een verbond.

Wat hebben wij in de loop der eeuwen een enorme schuld ten opzichte van Gods verbondsvolk.
We hebben gedraaid en gekeerd met onze verbondstheologie én de vervangingstheologie dat we één lijn zien van Abraham tot op heden.

Toen Johannes de Heer vóór de Tweede Wereldoorlog over een terugkeer van de Joden naar het hun Beloofde Land sprak werd hij uitgelachen. Maar het gebeurde.
Er zijn heden ten dage nog altijd christenen die voor de Joden geen plan van God meer zien.

Bovendien denken velen dat wij anno 2019 nog onder het Oude Verbond leven.
Onder de bedeling van de Thora.
In dat O.T. wordt al gesproken over een toekomstig nieuw verbond.
Dat verbond heeft twee kenmerken:
1. God zal onze zonden nooit meer gedenken;
2. De heilige Geest zal Gods geboden op ons hart schrijven.

Kijk maar in Jeremia 31.
Bij het Laatste Avondmaal zegt Jezus bij één van de bekers: "Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed".
Jezus spreekt over Zijn offer, en over de komst van de Trooster, de heilige Geest die IN ons komt wonen.
Op de Eerste Pinksterdag komt die heilige Geest en verzegelt elke nieuwe gelovige.
Ik hoor predikanten vaak over het teken en zegel van de doop. De Bijbel spreekt o.a. in Efeziërs 1:13-14 over het zegel van de heilige Geest.

In het doopformulier wordt gesuggereerd dat de zonden van het kindje zijn afgewassen (water wast geen zonden af, alleen het bloed van Christus), dat dit kindje opgenomen is in het verbond van Abraham, dat het een kind van God is, gestorven en begraven en opgestaan met Christus. Dit is Bijbels gezien onmogelijk, alleen door het geloof worden wij kinderen van God.
Als het Bijbels was, waarom willen we dan tóch nog een ja-woord horen van dit kind op latere leeftijd?

Wij staan niet meer onder het Oude Verbond, niet onder de Thora, niet onder het sabbatsgebod. Gelovigen in Christus vieren op den duur de éérste dag van de week. Dag van de Opstanding.
Die zondag moest het karakter van een sabbat krijgen: niet werken, niet met de auto naar de kerk, niet buiten spelen, niets kopen, twee keer naar de kerk en ook nog naar de zondagsschool als kind.
Staan er dergelijke regels in de Bijbel?
Nee!
Ik ben blij met die zondag. De algemene regel voor de sabbat is: niet jouw dagelijks werk doen, danken voor het volbrachte werk in een samenkomst, en adem scheppen.

God rustte van Zijn scheppingswerk.
God rustte van Zijn bevrijdingswerk nadat Hij Israël verlost had uit Egypte.
God rust na Zijn verzoeningswerk in Christus dat volbracht is.

De sabbat is een heenwijzing naar de sabbatsrust. Dat is de rust die je binnengaat als je Jezus vertrouwt dat Hij ook jou verloste, bevrijdde en verzoende met God.
Wij kunnen namelijk niets toevoegen aan Jezus' volbrachte werk.
En wanneer kun je die rust binnengaan?
Elke dag. Heden. Vandaag.

Ik vind het bedroevend dat er christenen zijn die menen dat zij de sabbat moeten onderhouden en andere Joodse feestdagen.
Als de zondag voor ons een belangrijke dag is, laat het dan wekelijks de meest feestelijke dag van de week zijn.

• Ik weet dat we het liefste alles bij het oude laten.
• Dat de geloofsdoop veel boosheid oproept. Dat neem ik voor lief. Er zijn andere kerkgenootschappen waar men de geloofsdoop toepast. Wereldwijd wordt deze manier van dopen het meest toegepast.
• Ik zie niet in wat er zó moeilijk is aan het toegeven dat de visie die men had op een leerstuk verandert. Wat ik het liefst zou willen: doopvrijheid. In de Belgische Hervormde Kerk was het toegestaan om jouw baby te laten besprenkelen en later belijdenis te laten doen óf de kleine op te dragen en te zegenen en later als hij of zij tot geloof gekomen was door onderdompeling te dopen. Ik wil op fb geen discussie over de doop. Als u vragen hebt, graag een pb.
• Ook hier geldt: ik respecteer een ieder die zijn of haar kleine kinderen laat dopen en later hen belijdenis van het geloof laat afleggen. Even zoveel respect vraag ik voor mijn overtuiging, die vaak als onbijbels van de hand wordt gewezen;
• Mijn enig doel is niet iemand overhalen, maar elke lezer erbij bepalen waarom we dingen doen die we doen.


Peter Gerrets.


[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten