Pagina 1 van 1

PSALM 91

GeplaatstCOLON Di Jan 26, 2016 2:27 pm
door Ton
PSALM 91

Godsvertrouwen in gevaren
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
2. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.

3. Want Hij is het die u redt van de strik des volgelvangers,
van de verderfelijke pest.
4. Met zijn vlerken beschermt Hij u,
en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;
zijn trouw is schild en pantser.
5. Gij hebt niet te vrezen voor de verschikking van de nacht,
voor de pijl, die des daags vliegt;
6. voor de pest, die in het duister rondwaart,
voor het verderf, dat op de middag vernielt.
7. Al vallen er duizend aan uw zijde,
en tienduizend an uw rechterhand,
tot u zal het niet genaken;
8. slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen,
en de vergelding aan de goddeloze zijn,
9. Want Gij, o Here, zijnt mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebty gij tot uw schutse gesteld;
10. geen onheil zal u treffen,
en geen plaag zal uw tent naderen;
11. want Hij zal angaande u zijn engelen gebieden,
dat zij u behoeden op al uw wegen;
12. op de handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
123. Op leeuw en adder zult gij treden,
jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

14. Opdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, opdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere berengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.